Oversættelser til tysk:

  • deine   
  • ihr           
  • ihre   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (65)

anlæg, der kræver godkendelsegenehmigungsbedürftige Anlage
arter, der tilpasser siganpassungsfähige Art
data, der skal hentes eller afspilles som buffervorlaufen; Vorlauf
database, der refereres tilreferenzierte Datenbank
den derdie; jener; jenes; -es etc.; der; derjenige etc.; das; -e; etc.
den, der graver en grav for andre, falder tit selv i denwer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
derder; was; es gibt; welches; dort; dabei; wer; welche; da; es; welcher
der erist; es gibt
der er noget råddent i Danmarketwas ist faul im Staate Dänemark
Der Ewige JudeDer ewige Jude
Der JudenstaatDer Judenstaat
der kan startes frastartbar
Der Untergang des AbendlandesDer Untergang des Abendlandes
der var enganges war einmal
DeresIhr; eurige; euer; deinig; dein
Deres MajestætIhre Majestät
Deres SensommerAm goldenen See
det derdas; -es etc.; etc.; derjenige etc.; jenes; der; jener; -e; die
driver, der ikke leveres med Windowsseparater Treiber
egenskab, der er defineret i skemaschemaeigene Eigenschaft
Egnet for ældre børn - fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenDirected to Older Children - Fantasy Violence
Ekstra software, der fulgte med et andet program (bundle)Softwarebundler
environmentalisme (teori, der betragter miljøet som den afgørende faktor foEnvironmentalismus
er der nogen her, der taler engelskspricht hier jemand Englisch
fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenFantasy Violence
fil, der skal udeladesauszuschließende Dateien
forurening, der stammer fra landbrugetlandwirtschaftliche Verschmutzung
funktion, der ikke understøttesnicht unterstützte Funktion
hvad der kommer let, går letwie gewonnen, so zerronnen
kilde, der er tillid tilvertrauenswürdige Quelle
komponent, der ikke kan tilpassesnicht anpassbare Komponente
komponent, der kan tilpassesanpassbare Komponente
kontakt, der er medlem af organisationsnetværketPartnerkontakt
lager til udgivere, der er tillid tilAufstellung der vertrauenswürdigen Herausgeber
landbrug, hvor der vandes med spildevandRieselfeld
Landkreis Neumarkt in der OberpfalzLandkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Lied der DeutschenDeutschlandlied
liste over afsendere, der er tillid tilListe sicherer Absender
listen Modtagere, der er tillid tilListe sicherer Empfänger
Manden der skød Liberty ValenceDer Mann
marskområde (farvande, hvor der er ebbe og flod)Tidegewässer
Mine venner og deres vennerMeine Freunde und deren Freunde
Mülheim an der RuhrMülheim an der Ruhr
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligtNu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nøglecentre, der er tillid tilVertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
objekt, der kan sikressicherungsfähiges Objekt
objekt, der understøtter e-mailE-Mail-aktiviertes Objekt
om smagen kan der ikke diskuteresüber Geschmack lässt sich nicht streiten
område, der ikke udskrivesnicht druckbarer Bereich
opgave, der kræver særbehandlingprivilegierte Aufgabe
organisation, der klassificerer spilSpielebewertungseinrichtung
person, der ringer opAnrufer
person, der ringer op anonymtunbekannter Anrufer
produkt, der skal rekvireresmanuell einzutragendes Produkt
program, der er tillid tilvertrauenswürdige Anwendung
program, der foretager ændringer i din browserBrowserveränderer
program, der indeholder en vittig filSpaßprogramm
program, der sendes tilZielprogramm
program, der stjæler adgangskoderKennwortdiebstahl-Trojaner
program, der ændrer dine indstillingerEinstellungsveränderer
Salgsmuligheder, der er henvist afVerkaufschancen empfohlen von
samling af lister, der er tillid tilSammlung sicherer Adressen
stof, der forurener fødevarerLebensmittelverunreinigung
Universität der Künste BerlinUniversität der Künste Berlin
Vinden der ryster kornetThe Wind That Shakes the Barley

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "deres", oversættelseshukommelse

add example
Da visse aftaler bør behandles i selvstændige artikler (‧.‧) bør dette dobbelte kriterium for placering af særreglerne tages op til revision i erkendelse af, at der i det mindste for varetransportens vedkommende er tale om forskellige specialiseringsgrader (denne bestemmelse bør således opretholdes – se nedenforIn Anbetracht der Tatsache, dass bestimmte Verträge in separaten Artikeln behandelt werden sollten, wird empfohlen, diesen Doppelstandard bei der Einfügung von Sonderregelungen nochmals zu überprüfen, zumindest- denn der hier vorliegende unterschiedliche Grad der Spezialisierung wird durchaus erkannt- bezüglich der Güterbeförderung (sollte diese Regel beibehalten werden- s.u
Mælk der er diet af kalve, medregnes ikke i produktionenDie von Kälbern vom Euter gesaugte Milch bleibt in der Erzeugung unberücksichtigt
I de senere år er det blevet klart, at det er nødvendigt at styrke aspektet offentlig myndighed ved akkreditering og at konsolidere akkrediteringsorganernes stilling i EU- og EFTA-medlemsstaterne og deres forbindelser med de relevante nationale myndighederIn den letzten Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass der hoheitliche Charakter der Akkreditierung gestärkt und der Status der Akkreditierungsstellen in den Mitgliedstaaten von EU und EFTA sowie ihre Beziehung zu den zuständigen nationalen Behörden konsolidiert werden müssen
Disse undtagelser finder anvendelse, indtil der på EU-plan er vedtaget harmoniserede foranstaltninger om cadmium i gødningerDiese Ausnahmen bleiben bis zur Verabschiedung einheitlicher Maßnahmen in Bezug auf Cadmium in Düngemitteln auf EU-Ebene gültig
Aftalen, der blev paraferet den ‧. juli ‧, bør undertegnes under forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunktDas am ‧. Juli ‧ paraphierte Abkommen sollte vorbehaltlich eines möglichen späteren Abschlusses unterzeichnet werden
Du ved ikke noget om kryptering? Intet problem, lav blot et nøglepar til dig selv i nøglehåndteringsvinduet. Eksportér så din offentlige nøgle og send den til dine venner. Bed dem om at gøre det samme og importér deres offentlige nøgler. For endelig at sende et krypteret brev, så skriv det i KGpg-editoren, klik derpå på & quot; kryptérquot;. Vælg din vens nøgle og klik på & quot; kryptérquot; igen. Brevet vil så blive krypteret, parat til at blive sendt som e-mailSie wissen nichts über Verschlüsselung? Kein Problem, lassen Sie sich ein eigenes Schlüsselpaar im Schlüsselverwaltungsfenster erzeugen. Danach müssen Sie den öffentlichen Schlüssel exportieren und Ihren Freunden senden. Bitten Sie diese, das Gleiche zu tun, damit Sie deren öffentliche Schlüssel importieren können. Um schlussendlich eine verschlüsselte Nachricht zu versenden, geben Sie diese im KGpg-Editor ein und klicken Sie auf & quot;Verschlüsselnquot;. Wählen Sie den Schlüssel des Freundes aus, und klicken Sie erneut auf & quot;Verschlüsselnquot;. Die Nachricht wird verschlüsselt und steht bereit zum Versenden
Som minimum skal der vedtages gennemførelsesforanstaltninger, der sikrer softwarens interoperabilitetals Minimallösung sind Durchführungsmaßnahmen festzulegen, durch die die Kompatibilität der Software sichergestellt wird
Indehaveren af markedsføringstilladelsen for lægemidlet, skal give de myndigheder, der er ansvarlige for den pågældende farmakopé, detaljer med hensyn til den påståede utilstrækkelige sikkerhed og de derefter anvendte tillægsspecifikationerDer Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen des Arzneimittels muss den Behörden des betreffenden Arzneibuchs alle Einzelheiten bezüglich der angeblichen Unzulänglichkeit und der zusätzlichen angewandten Spezifikation vorlegen
På grundlag af den daværende omstruktureringsplan, der i sommeren ‧ stadig var gældende i grundtrækkene, og som lå til grund for rapporten fra Kommissionens rådgivere, fremsatte Tyskland bemærkninger til procedurens indledning og fremsendte på Kommissionens anmodning også supplerende oplysninger, som gik ud over den oprindelige omstruktureringsplan, navnlig vedrørende følgende punkter, som er af afgørende betydning for Kommissionens beslutningDeutschland hat auf Basis des damals vorliegenden Umstrukturierungsplans, der in seinen Grundzügen noch im Sommer ‧ galt und dem Gutachten der Berater der Kommission zugrunde lag, zur Verfahrenseröffnung Stellung genommen und auf Nachfrage der Kommission im weiteren Verfahren aber auch ergänzende, über den ursprünglichen Umstrukturierungsplan hinausgehende Informationen übermittelt, insbesondere zu den folgenden, für die Entscheidung der Kommission ausschlaggebenden Punkten
Uden at det berører bestemmelserne i bilag I til forordning (EF) nr. ‧/‧, er de i artikel ‧, litra c), d), e) og g), og i artikel ‧, stk. ‧, litra b), i nærværende forordning omhandlede oplysninger ikke obligatoriske for fodermidler, der ikke indeholder fodertilsætningsstoffer ud over konserveringsmidler eller ensileringstilsætningsstoffer, og som fremstilles og leveres af en foderstofvirksomhedsleder, jf. artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧, til en bruger af foder i primærproduktionsleddet med henblik på anvendelse på dennes egen bedriftUnbeschadet des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ sind die Angaben gemäß Artikel ‧ Buchstaben c, d, e und g und Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe b der vorliegenden Verordnung nicht verbindlich für Einzelfuttermittel, die keine Futtermittelzusatzstoffe enthalten, außer Konservierungsmitteln oder Silierzusatzstoffen, und die von einem Futtermittelunternehmer hergestellt und gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ einem Futtermittelverwender der Primärproduktion zur Verwendung im eigenen Betrieb geliefert werden
anerkender principielt nødvendigheden af, at der etableres kontaktcentre, der alene skal give patienter information om deres rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, således at det sikres, at borgerne kan få relevant information om deres rettighedererkennt grundsätzlich die Notwendigkeit an, dass Kontaktzentren eingerichtet werden sollen, die den Patienten ausschließlich Informationen über ihre Rechte in Verbindung mit grenzüberschreitenden Gesundheitsleistungen geben, wodurch die sachdienliche Information der Bürger über ihre Rechte sichergestellt wird
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen på Fællesskabets vegne med forbehold af dens indgåelseDer Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist (sind), das Abkommen vorbehaltlich seines Abschlusses im Namen der Gemeinschaft zu unterzeichnen
Data ‧: Aktivitet, der går ud på at afprøve alternative typer af fiskeriforvaltningsteknikkerAngabe ‧: Vorhaben zur Erprobung von alternativen Bestandsbewirtschaftungstechniken
Prioriteterne vil blive vedtaget af Rådet på grundlag af den relevante fælles rapport fra Rådet og Kommissionen- som omhandlet i det følgende- og i samarbejde med repræsentanterne for de to formandskabstrioer, der dækker den pågældende arbejdscyklusDie Prioritäten werden vom Rat auf der Grundlage des einschlägigen gemeinsamen Berichts des Rates und der Kommission – auf den im Folgenden eingegangen wird – in Abstimmung mit den Vertretern der beiden für den betreffenden Zyklus zuständigen Dreiervorsitze gebilligt
Det er ikke sikkert, at der opnås beskyttende immunrespons hos alle vaccinerede (se pktEine schützende Immunantwort wird möglicherweise nicht bei jedem Geimpften erzielt (siehe Abschnitt
Dette er særlig vigtigt for de borgere, der bor i områder langs floder, hvor der ikke er nogen akut eller potentiel risiko for oversvømmelser, men som i høj grad kan skabe afstrømningDies gilt insbesondere für die Einwohner von denjenigen Zonen der Flusseinzugsgebiete, die zwar keiner aktuellen oder potenziellen Überschwemmungsgefahr ausgesetzt sind, aber als Abflussflächen in Frage kommen
Definitionen af, hvad der er uretmæssigt, bør vedrøre områder, der er underlagt EU's enekompetence, således at der sikres en så effektiv anvendelse som muligt af fællesskabsretten gennem fastlæggelse af fælles minimumskriterier for overtrædelserDie Definition der Unrechtmäßigkeit sollte sich auf Bereiche beziehen, die in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen, um eine möglichst wirksame Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Definition gemeinsamer Mindestkriterien für Straftaten zu gewährleisten
der henviser til, at Kommissionen også foreslår at bringe TDCA i overensstemmelse med den reviderede Cotonou-aftale med hensyn til spredning af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af strafunddragelse og forebyggelse af lejesoldaters virksomhedin der Erwägung, dass die Kommission ferner vorschlägt, das TDCA dem überarbeiteten Abkommen von Cotonou in den Bereichen Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, Bekämpfung des Terrorismus, Bekämpfung der Straflosigkeit und Vermeidung von Söldneraktivitäten anzupassen
ugifte mindreårige børn af de i stk. ‧ nævnte personer, uanset deres fødested eller statsborgerskab, medmindre de har en uafhængig opholdsret i Bosnien-Hercegovinaminderjährige unverheiratete Kinder der in Absatz ‧ genannten Personen unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit, es sei denn, sie besitzen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht in Bosnien und Herzegowina
I perioden ‧-‧ vedrørte fem af de i alt ‧ projekter, der blev udvalgt til finansiering inden for rammerne af Comenius ‧.‧ om europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse af lærere, vold i skolenZwischen ‧ und ‧ behandelten fünf der insgesamt ‧ Projekte, die zur Förderung im Rahmen von Comenius ‧.‧ (Europäische Kooperationsprojekte für die Aus- und Weiterbildung des Schulpersonals) ausgewählt wurden, den Bereich Gewalt an Schulen
særlige regler vedrørende de oplysninger, som skal gives af storkøkkener, der leverer mad til den endelige forbrugerbesondere Bestimmungen für die von Anbietern von Gemeinschaftsverpflegung, die Lebensmittel an den Endverbraucher abgeben, zu erteilenden Informationen
Da der hverken findes en europæisk rets-, retsforfølgnings- eller undersøgelsesmyndighed eller en anklagemyndighed, er det meget, meget vanskeligt at finde et ensartet begreb her, som tager hensyn til alle de forskellige nationale systemer.Da es weder eine europäische Justiz-, Strafverfolgungs-, oder Ermittlungsbehörde noch eine Staatsanwaltschaft gibt, ist es sehr, sehr schwierig, hier einen einheitlichen Begriff zu finden, der allen unterschiedlichen nationalen Systemen Rechnung trägt.
Afhænger svaret på dette spørgsmål af, hvorvidt den handlende subjektivt, men fejlagtigt, konkluderede, at der ikke var tvivl om de relevante bestemmelsers anvendelse?Spielt es für die Beantwortung dieser Frage eine Rolle, ob der Wirtschaftsbeteiligte subjektiv, aber irrtümlich, zu dem Ergebnis kommt, dass die einschlägigen Vorschriften in ihrer Anwendung klar seien?
Deres navn bliver altså brugt i den anledning, og det synes jeg måske, at De skulle gøre noget ved.Da Ihr Name in diesem Zusammenhang auftaucht, sollten Sie vielleicht etwas dagegen unternehmen.
Det følger desuden af forordning (EF) nr. ‧/‧, at foder til selskabsdyr, tyggepinde, tyggeben og tekniske produkter samt de animalske biprodukter, der henvises til i bilag VIII, kun må afsættes, hvis de opfylder de særlige betingelser, der er fastlagt i samme bilagFerner besagt die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, dass Heimtierfutter, Kauspielzeug, technische Erzeugnisse und die in Anhang ‧ genannten tierischen Nebenprodukte nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie den besonderen Vorschriften dieses Anhangs entsprechen
Viser side 1. Fundet 1664659 sætninger matchende sætning deres.Fundet i 87,265 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.