Oversættelser til tysk:

  • anregend   
  • anreizend   
  • aufregend   
  • erregend   
  • spannend   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (2)

spænde livremmen indden Gürtel enger schnallen
spændterregt; aufgeregt

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
Den dynamik, som disse initiativer er udtryk for, åbner spændende og opmuntrende muligheder, når det gælder om at udbrede kendskabet til en bedre praksis og sikre en gunstigere udvikling som helhed.Diese Dynamik der Initiativen stellt eine interessante und ermutigende Chance zur Verbreitung beispielhafter Praktiken und zur Sicherstellung einer günstigere Gesamtentwicklung dar.
Det glæder mig, hr. kommissær Patten, at De også ser sådan på det, og jeg venter spændt på Deres forslag, på Kommissionens forslag.Ich freue mich, daß Sie, Herr Kommissar Patten, diesen Tatbestand auch so sehen, und erwarte gespannt Ihre Vorschläge, die Vorschläge der Kommission.
Det har været spændende på mange måder.Sie war in vielerlei Hinsicht aufregend.
Hr. formand, som det også fremgår af forslaget til beslutning om beskyttelsen af børn er vold over for børn - spændende fra mishandlinger til bortførelse og salg i egentlig forstand af børn - ofte forbundet med fattigdom og social marginalisering.Herr Präsident, dem Entschließungsantrag zum Schutz der Kinder ist auch zu entnehmen, daß die Gewalt gegen Kinder -von Mißhandlungen über Entführungen bis hin zum regelrechten Verkauf- häufig mit Armut und sozialer Ausgrenzung einhergeht.
På baggrund af høringerne vurderer jeg, at vi kan leve op til denne opgave, og jeg ser med glæde frem til Europa-Parlamentets samarbejde med hr. Duisenbergs hold om Europas fælles og spændende fremtid.Aufgrund der Anhörungen vertrete ich die Meinung, daß wir dieser Aufgabe gewachsen sind, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und der Mannschaft von Herrn Duisenberg, um zusammen die gemeinsame und spannende Zukunft Europas zu gestalten.
Spænd justermøtrikken på knæleddet med underbenet i vandret stillingDie Einstellmutter für das Knie ist festzuziehen, wobei der Unterschenkel waagerecht liegt
Hr. formand, det er spændende tider for præsident Lukasjenko.Herr Präsident! Es sind aufregende Zeiten für Präsident Lukaschenko.
fastslår, at der er behov for, at fodboldsportens styrende organer og de politiske myndigheder gør en fælles indsats til afhjælpning af en række negative forhold, såsom overdreven kommercialisering og unfair konkurrence mellem klubberne, for at sikre en positiv fremtid for professionel fodbold, hvor spændende kampe er i højsædet, hvor tilhængerne i udpræget grad identificerer sig med deres klubber, og hvor det brede publikum har adgang til kampene, hvilket bl.a. kunne opnås ved at tilbyde unge og familier specielle billetpriser, især til vigtige internationale kamperäumt ein, dass gemeinsame Bemühungen seitens Führungsgremien in Fußball und Politik auf mehreren Ebenen erforderlich sind, um einigen negativen Entwicklungen, wie übermäßiger Kommerzialisierung und unlauterem Wettbewerb, entgegenzuwirken und eine positive Zukunft für den Profifußball mit spannenden Wettbewerben, einem hohen Grad an Identifizierung der Anhänger mit ihren Vereinen und einem breiten Zugang der Öffentlichkeit zu den Veranstaltungen zu gewährleisten, u.a. durch Sondereintrittspreise für Jugendliche und Familien, insbesondere für wichtige internationale Begegnungen
Der var engang én, der sagde: "Når jeg hører ordet "kultur", spænder jeg hanen på min pistol".Jemand hat mal gesagt: "Wenn ich das Wort 'Kultur' höre, entsichere ich meinen Revolver."
Der er mange forskellige grunde til at forkaste det, spændende fra det sociale aspekt til bureaukratiet for slet ikke at nævne vores følelse af, at der er noget udemokratisk over, at en kommissær, som har overskredet sin forfaldsdag, stiller et forslag igen, som allerede er blevet forkastet.Die Ablehnungsgründe sind sehr unterschiedlich. Sie reichen vom Sozialen über die Bürokratie bis hin zur Tatsache, dass wir es als undemokratisch empfinden, dass eine Kommissarin, die bereits ein Verfallsdatum trägt, nochmals einen Vorschlag einreicht, der bereits abgelehnt worden ist.
Vi har i forskellige medlemsstater set kæmpemæssige demonstrationer imod den organiserede kriminalitet, lige fra demonstrationerne mod terrorismen i Spanien til »den hvide march« i Bruxelles, spændende over alle former for protester.Wir haben in verschiedenen Mitgliedstaaten Massendemonstrationen gegen das organisierte Verbrechen gesehen, von Demonstrationen gegen den Terrorismus in Spanien über alle Arten von Protesten bis hin zu den Demonstrationen des "Weißen Marsches" in Brüssel.
mener, at finanskrisen giver mulighed for nødvendige reformer med særlig vægt på et solidt økonomiske grundlag, der spænder over hensigtsmæssige investeringer i uddannelse og færdigheder, kvalitet i de offentlige finanser og et miljø, der fremmer innovation og jobskabelse; mener endvidere, at bæredygtig vækst og jobskabelse i EU i stigende grad afhænger af ekspertise og innovation som vigtigste drivkræfter bag den europæiske konkurrenceevnevertritt die Auffassung, dass die Finanzkrise eine Gelegenheit für notwendige Reformen bietet, wobei das Hauptaugenmerk auf solide wirtschaftliche Grundlagen ausgerichtet werden muss, die von angemessenen Investitionen in das Bildungswesen und in Qualifizierungen bis hin zur Qualität der öffentlichen Finanzen und zu einem Umfeld führen, in dem Innovation und die Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigt werden; vertritt ferner die Auffassung, dass nachhaltiges Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Europäischen Union vermehrt von hervorragenden Leistungen und von Innovation als wesentliche Antriebsfedern der europäischen Wettbewerbsfähigkeit abhängen
Forbindelseselementer, såsom bolte, der kan spændes og løsnes uden værktøj, må ikke rage mere end ‧ mm ud over de i ‧.‧. nævnte overflader, idet dette mål skaffes til veje ved den i bilag II, pkt. ‧, beskrevne fremgangsmåde, dog, ifald fremgangsmåden i ‧ måtte blive benyttet, under anvendelse af en kugle med diameter ‧ mmVerbindungselemente wie ohne Werkzeug anzuziehende oder zu lösende Schrauben dürfen um nicht mehr als ‧ mm über die Oberflächen gemäß ‧.‧ hinausragen, wobei dieses Maß mit dem in Anhang ‧ beschriebenen Verfahren ermittelt wird. Falls das Verfahren nach ‧ zur Anwendung kommt, wird dieses Maß jedoch unter Verwendung einer Kugel mit ‧ mm Durchmesser ermittelt
Derfor kan skøn over pensionsforpligtelser vurderes som et spænd (korridor) omkring det bedste skønDeswegen können Schätzungen von Verpflichtungen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses als Näherungswerte in einer Bandbreite (einem Korridor) um den bestmöglichen Schätzwert herum angesehen werden
De nye informations-og kommunikationsteknologier er spændende og vigtige, og det er af stor betydning, at de integreres i de europæiske undervisnings- og uddannelsessystemer.Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind interessant und wichtig, und es ist von großer Bedeutung, dass sie in die europäischen Unterrichts- und Ausbildungssysteme integriert werden.
Jeg er spændt på at høre, hvad Europa-Parlamentet indtrængende nu burde sige til det.Ich frage mich, was das Europäische Parlament jetzt noch dringend dazu sagen sollte.
Den moderne økonomi er meget spændende for dem, der er forberedte på den; for dem, der har færdighederne og selvtilliden til at trives på det nye marked.Die moderne Wirtschaft ist sehr aufregend für die Menschen, die darauf vorbereitet sind, d.h. für die, welche die Fähigkeiten und das Vertrauen besitzen, mit dem neuen Markt zu wachsen und auf ihm zu gedeihen.
eventuelle ændringer i spændet af udfald (udiskonteret) og årsagerne til disse ændringer ogalle Änderungen der Bandbreite der Ergebnisse (nicht abgezinst) sowie die Gründe für diese Änderungen; und
Der er blevet taget mange andre spændende ting op.Viele andere spannende Themen wurden angesprochen.
Mine kolleger og jeg er lige som alle andre i Europa parate til at spænde livremmen ind, men vi ønsker også at understrege vigtigheden af de europæiske bidrag til koordineringen af og støtten til EU's politikker.Auch wenn ich und meine Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten bereit sind, unsere Gürtel zusammen mit allen anderen in Europa enger zu schnallen, wollen wir auch betonen, wie wichtig die europäischen Beiträge in Bezug auf die Koordinierung und Unterstützung der von der EU verfolgten Politiken sind.
Hr. formand, fru Carrère d'Encausses betænkning er meget righoldig, spændende, jeg vil endda sige virtuos!Herr Präsident, Frau Carrère d'Encausse hat einen sehr reichhaltigen, begeisternden, ich würde sogar sagen, meisterhaften Bericht verfaßt!
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 0,469 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.