Oversættelser til engelsk:

  • equivalent dose   
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose. The unit of dose equivalent is the rem. which is numerically equal to the absorbed dose in rads multiplied by certain modifying factors such as the quality factor, the distribution factor, etc. (Source: KOREN)
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose.

Eksempel sætninger med "ækvivalent dosis", oversættelseshukommelse

add example
grænseværdien for ækvivalent dosis for hud fastsættes til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year
Pædiatrisk farmakokinetik:Hos ‧ pædiatriske patienter, der fik en dosis ækvivalent med ‧ mg efavirenz (dosis justeret ud fra beregnet legemsstørrelse på basis af vægt) var steady-state Cmax ‧, ‧ μM, steady-state Cmin ‧, ‧ μM og AUC ‧ μM⋅tPaediatric pharmacokinetics: in ‧ paediatric patients receiving the equivalent of a ‧ mg dose of efavirenz (dose adjusted from calculated body size based on weight), steady state Cmax was ‧ M, steady state Cmin was ‧ M, and AUC was ‧ M·h
En oral dosis på ‧ mg hver ‧. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af ‧ mg ciprofloxacin givet over ‧ minutter hver ‧. timeA ‧ mg oral dose given every ‧ hours has been shown to produce an area under the serum concentration-time curve (AUC) equivalent to that produced by an intravenous infusion of ‧ mg ciprofloxacin given over ‧ minutes every ‧ hours
fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for øjelinsen til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the lens of the eye shall be ‧ mSv in a year
Hos patienter, der bliver nedtrappet fra IT opiater, bør IT infusionsdosen med opiater nedsættes gradvist over en periode på nogle få uger og erstattes med en farmakologisk ækvivalent dosis af orale opiaterFor patients being withdrawn from IT opiates, the IT opiate infusion dose should be gradually tapered over a few weeks and replaced with a pharmacologically equivalent dose of oral opiates
fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for huden til ‧ mSv pr. år udregnet som gennemsnitsdosen for enhver overflade på ‧ cm2, uanset hvilket område der er bestråletthe limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year averaged over any ‧ cm2 area of skin, regardless of the area exposed
Den anbefalede dosis til voksne er ‧ mg (to tabletter á ‧ mg) to gange dagligt (ækvivalent med en total daglig dosis på ‧ mgThe recommended dose of Nexavar in adults is ‧ mg (two tablets of ‧ mg) twice daily (equivalent to a total daily dose of ‧ mg
Effektiv dosis (E): summen af de vægtede ækvivalente doser i alle de i bilag ‧ nævnte kropsvæv og-organer, der har været udsat for intern eller ekstern bestrålingEffective dose (E): the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues and organs of the body specified in Annex ‧ from internal and external irradiation
Ækvivalent dosis (HT): den absorberede dosis i væv eller organ T vægtet for typen og kvaliteten af strålingen R. Den er givet vedEquivalent dose (HT): the absorbed dose, in tissue or organ T weighted for the type and quality of radiation R. It is given by
Akkumuleret ækvivalent dosis (HT(ô)): tidsintegralet over tiden (t) af den ækvivalente dosishastighed for organet eller vævet T, som en person modtager som følge af et indtagCommitted equivalent dose (HT(ô)): the integral over time (t) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake
grænseværdien for ækvivalent dosis for hænderne, underarmene, fødderne og anklerne fastsættes til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the hands, forearms, feet and ankles shall be ‧ mSv in a year
Med henblik på strålebeskyttelse skal der træffes forholdsregler for så vidt angår alle arbejdspladser, hvor der er mulighed for udsættelse for ioniserende stråling, som overstiger ‧ mSv pr. år eller en ækvivalent dosisFor the purposes of radiation protection, arrangements shall be made as regards all workplaces where there is a possibility of exposure to ionizing radiation in excess of ‧ mSv per year on an equivalent dose of ‧ of the dose limits for the lens of the eyes, skin and extremities laid down in Article
Vævsvægtningsfaktor (WT): en dimensionsløs faktor, som anvendes til at vægte ækvivalent dosis i væv eller organ (TTissue weighting factor (wT): a dimensionless factor used to weight the equivalent dose in a tissue or organ (T
Miljødosisækvivalent H (d): den ækvivalente dosis i et punkt i det strålingsfelt, som det tilsvarende ekspanderede og ensrettede felt inden for ICRU-kuglefladen ville frembringe i en dybde d på den radius, der er modsat rettet det ensrettede felts retningAmbient dose equivalent H (d): the dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded and aligned field in the ICRU sphere at a depth, d, on the radius opposing the direction of the aligned field
Et IONSYS-system indeholder ‧, ‧ mg fentanylhydroklorid ækvivalent med ‧, ‧ mg fentanyl og giver ‧ mikrogram fentanyl pr. dosis, op til et maksimum på ‧, ‧ mg (‧ doserEach IONSYS system contains ‧ mg fentanyl hydrochloride equivalent to ‧ mg of fentanyl and delivers ‧ micrograms fentanyl per dose, to a maximum of ‧ mg (‧ doses
Når strålefeltet er sammensat af typer og energier med forskellige værdier for wR, skal den absorberede dosis underopdeles i blokke. hver med deres egen værdi for wR, som derefter lægges sammen for at angive den samlede ækvivalente dosisWhen the radiation field is composed of types and energies with different values of wR, the absorbed dose must be subdivided into blocks, each with its own value of wR and added to give the total equivalent dose
Når mængde og koncentration af rivastigmin og dets metabolitter blev sat i relation til arealet af legemsoverfladen var det omtrent ækvivalent til den maksimalt anbefalede humane daglige dosis på ‧ mg; ved sammenligning med maksimal human dosis blev der dog opnået en seksdobling af dosis hos dyrWhen normalised to body surface area, the exposure to rivastigmine and its metabolites was approximately equivalent to the maximum recommended human dose of ‧ mg/day; however, when compared to the maximum human dose, a multiple of approximately ‧-fold was achieved in animals
Interventionsniveau: en værdi af undgåelig ækvivalent dosis, en undgåelig effektiv dosis eller en afledt værdi, ved hvilken intervention bør overvejesIntervention level: a value of avertable equivalent dose, avertable effective dose or a derived value, at which intervention measures should be considered
kategori A: omfatter de stråleudsatte arbejdstagere som kan tænkes at modtage en effektiv dosis på mere end ‧ mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger overcategory A: those exposed workers who are liable to receive an effective dose greater than ‧ mSv per year or an equivalent dose greater than
Akkumuleret effektiv dosis (E(ô)): summen af de akkumulerede ækvivalente doser for et organ eller væv (HT(ô)) som følge af indtag, hver multipliceret med den relevante vævsvægtningsfaktor wTCommitted effective dose: (E(ô)): the sum of the committed organ or tissue equivalent dowes (HT(ô)) resulting from an intake, each multiplied by the appropriate tissue weighting factor wT
Enheden for akkumuleret ækvivalent dosis er sievertThe unit for committed equivalent dose is the sievert
Viser side 1. Fundet 12666 sætninger matchende sætning ækvivalent dosis.Fundet i 2,376 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.