Oversættelser til engelsk:

  • equivalent dose   
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose. The unit of dose equivalent is the rem. which is numerically equal to the absorbed dose in rads multiplied by certain modifying factors such as the quality factor, the distribution factor, etc. (Source: KOREN)
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose.

Eksempel sætninger med "ækvivalent dosis", oversættelseshukommelse

add example
grænseværdien for ækvivalent dosis for hud fastsættes til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year
Pædiatrisk farmakokinetik:Hos ‧ pædiatriske patienter, der fik en dosis ækvivalent med ‧ mg efavirenz (dosis justeret ud fra beregnet legemsstørrelse på basis af vægt) var steady-state Cmax ‧, ‧ μM, steady-state Cmin ‧, ‧ μM og AUC ‧ μM⋅tPaediatric pharmacokinetics: in ‧ paediatric patients receiving the equivalent of a ‧ mg dose of efavirenz (dose adjusted from calculated body size based on weight), steady state Cmax was ‧ M, steady state Cmin was ‧ M, and AUC was ‧ M·h
En oral dosis på ‧ mg hver ‧. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af ‧ mg ciprofloxacin givet over ‧ minutter hver ‧. timeA ‧ mg oral dose given every ‧ hours has been shown to produce an area under the serum concentration-time curve (AUC) equivalent to that produced by an intravenous infusion of ‧ mg ciprofloxacin given over ‧ minutes every ‧ hours
fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for øjelinsen til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the lens of the eye shall be ‧ mSv in a year
Hos patienter, der bliver nedtrappet fra IT opiater, bør IT infusionsdosen med opiater nedsættes gradvist over en periode på nogle få uger og erstattes med en farmakologisk ækvivalent dosis af orale opiaterFor patients being withdrawn from IT opiates, the IT opiate infusion dose should be gradually tapered over a few weeks and replaced with a pharmacologically equivalent dose of oral opiates
fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for huden til ‧ mSv pr. år udregnet som gennemsnitsdosen for enhver overflade på ‧ cm2, uanset hvilket område der er bestråletthe limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year averaged over any ‧ cm2 area of skin, regardless of the area exposed
Den anbefalede dosis til voksne er ‧ mg (to tabletter á ‧ mg) to gange dagligt (ækvivalent med en total daglig dosis på ‧ mgThe recommended dose of Nexavar in adults is ‧ mg (two tablets of ‧ mg) twice daily (equivalent to a total daily dose of ‧ mg
Effektiv dosis (E): summen af de vægtede ækvivalente doser i alle de i bilag ‧ nævnte kropsvæv og-organer, der har været udsat for intern eller ekstern bestrålingEffective dose (E): the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues and organs of the body specified in Annex ‧ from internal and external irradiation
Ækvivalent dosis (HT): den absorberede dosis i væv eller organ T vægtet for typen og kvaliteten af strålingen R. Den er givet vedEquivalent dose (HT): the absorbed dose, in tissue or organ T weighted for the type and quality of radiation R. It is given by
For at afspejle den kombinerede beskadigelse fra stokastiske skader i alle kroppens organer og væv ganges den ækvivalente dosis i hvert organ og væv med en vævsvægtningsfaktor , WT , og resultaterne lægges sammen for hele kroppen for at nå frem til den effektive dosis , E. Den fremkommer med ligningenTo reflect the combined detriment from stochastic effects in all the organs and tissues of the body , the equivalent dose in each organ and tissue is multiplied by a tissue weighting factor , WT , and the results are summed over the whole body to give the effective dose , E. It is given by the expression
Evakuering ( < en uge ) ( ækvivalent dosis til huden ) 1 000Evacuation ( < one week ) ( eguivalent dose to skin ) 1 000
ICRP anbefaler , at alt skal gøres for at holde doserne lavere end dem , hvor der indtræffer alvorlige deterministiske virkninger , dvs. en effektiv dosis på 1 Sv eller en ækvivalent dosis på 5 Sv til huden for alle aktioner bortset fra livreddende aktioner , hvor højere doser kan retfærdiggøres .The ICRP recommends that every effort must be made to keep doses below those at which serious deterministic effects occur , i.e. an effective dose of 1 Sv or an equivalent dose of S Sv to the skin , for all actions , except life-saving actions , for which higher doses may be justified .
Akkumuleret ækvivalent dosis (HT(ô)): tidsintegralet over tiden (t) af den ækvivalente dosishastighed for organet eller vævet T, som en person modtager som følge af et indtagCommitted equivalent dose (HT(ô)): the integral over time (t) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake
grænseværdien for ækvivalent dosis for hænderne, underarmene, fødderne og anklerne fastsættes til ‧ mSv pr. årthe limit on equivalent dose for the hands, forearms, feet and ankles shall be ‧ mSv in a year
Med henblik på strålebeskyttelse skal der træffes forholdsregler for så vidt angår alle arbejdspladser, hvor der er mulighed for udsættelse for ioniserende stråling, som overstiger ‧ mSv pr. år eller en ækvivalent dosisFor the purposes of radiation protection, arrangements shall be made as regards all workplaces where there is a possibility of exposure to ionizing radiation in excess of ‧ mSv per year on an equivalent dose of ‧ of the dose limits for the lens of the eyes, skin and extremities laid down in Article
Det er den ækvivalente dosis , Ητ , som er den gennemsnitligt absorberede dosis i et organ eller væv , ganget med en dimensionsløs strålingsvægtningsfaktor , wR .This is the equivalent dose , Hr , which is the average absorbed dose in an organ or tissue multiplied by a dimensionless radiation weighting factor , vvR .
Handlingstærskel : den værdi for absorberet dosis , dosis ækvivalent eller afledt værdi , som er fastsat i forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplaner .Intervention level : a value of absorbed dose or dose equivalent or a derived value fixed in connection with the drawing-up of emergency plans .
Vævsvægtningsfaktor (WT): en dimensionsløs faktor, som anvendes til at vægte ækvivalent dosis i væv eller organ (TTissue weighting factor (wT): a dimensionless factor used to weight the equivalent dose in a tissue or organ (T
er er grænseværdier for den ÆKVIVALENTE DOSIS for hud , ekstremiteter og øjne med henblik på at undgå lokale effekter .Limits on EQUIVALENT DOSE to the skin , extremities and ey es to avoid local effects .
Miljødosisækvivalent H (d): den ækvivalente dosis i et punkt i det strålingsfelt, som det tilsvarende ekspanderede og ensrettede felt inden for ICRU-kuglefladen ville frembringe i en dybde d på den radius, der er modsat rettet det ensrettede felts retningAmbient dose equivalent H (d): the dose equivalent at a point in a radiation field that would be produced by the corresponding expanded and aligned field in the ICRU sphere at a depth, d, on the radius opposing the direction of the aligned field
Et IONSYS-system indeholder ‧, ‧ mg fentanylhydroklorid ækvivalent med ‧, ‧ mg fentanyl og giver ‧ mikrogram fentanyl pr. dosis, op til et maksimum på ‧, ‧ mg (‧ doserEach IONSYS system contains ‧ mg fentanyl hydrochloride equivalent to ‧ mg of fentanyl and delivers ‧ micrograms fentanyl per dose, to a maximum of ‧ mg (‧ doses
Når strålefeltet er sammensat af typer og energier med forskellige værdier for wR, skal den absorberede dosis underopdeles i blokke. hver med deres egen værdi for wR, som derefter lægges sammen for at angive den samlede ækvivalente dosisWhen the radiation field is composed of types and energies with different values of wR, the absorbed dose must be subdivided into blocks, each with its own value of wR and added to give the total equivalent dose
Viser side 1. Fundet 13316 sætninger matchende sætning ækvivalent dosis.Fundet i 5,844 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.