Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemNavigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Med hensyn til de faktiske omstændigheder , som var blevet forelagt Kommissionen ved klagen , henviste Société Générale til , at banken på alle udenlandske eurochecks indleveret af andre end handlende anvendte de samme gebyrer som på udenlandske checks , og at den på disse transaktioner ikke anvendte det interbankgebyr , som var fastsat i Package Dealaftalen , da eurochecks udstedt til private blev remitteret direkte til udenlandske korrespondentbanker og ikke gennem eurocheck systemets ekspedition og clearing .The Court considers that in providing those further details the Commission , without altering the scope of its initial request of 12 September 1992 , removed any ambiguity which might have arisen in the mind of the addressee of the request for information from the fact that neither the Package Deal Agreement , concluded on 31 October 1981 , nor the Helsinki Agreement , concluded on 19 and 20 May 1983 , was still in force at the time of that request .
Begrebet » clearing- ordning « er ikke nyt og mystisk og sådanne systemer anvendes allerede f.eks. mellem banker , jernbaner og luftfartsselskaber .The notion of a clearing system is not a new or a mysterious one , and such systems already exist among , for instance , the banks , the rai lways and the airlines .
Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIASWithout prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
Formålet er at vejlede banker og andre finansieringsinstitutter , der opretter systemer til clearing , netting og / eller afregning af deres indbyrdes grænseoverskri dende overførsler , eller som sammenkobler deres eksisterende net .The aim is to provide guidance to banks and other financial institutions whoare setting up systems allowing for clearing , netting and / or settlement of cross-bordertransfers between them , or are linking existing networks with each other .
Cyperns Central bank har påbegyndt arbejdet med indførelse af et system for tidstro clearing .The central bank has started the preliminary activities for the introduction of a real-time gross settlement system .
Man kan forestille sig , at man via lovgivningen kan fjerne disse valutaomkostninger ved a t indføre et system med „ pari-clearing " , hvorved bankerne ville være tvunget til at veksle checks til den fast lagte kurs uden forskel på salgs- og købskursen og uden provision .Conceivably , such exchange costs could be legislated away by imposing a system of " par clearing " , whereby banks were compelled to exchange cheques at the fixed rate without a bid-ask spread or commission .
Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository systemUdtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECBGuideline of the European Central Bank of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is the main legal instrument governing TARGET
På grundlag af det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB eventuelt har indbetalt, og det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB skal indbetale den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende NCB'ers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende NCB'ers vedkommende, skal hver enkelt NCB på den første åbningsdag af Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som NCB'en skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende NCBGiven the amount of the ECB's capital that each NCB has paid up, if any, and the amount of the ECB's capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and- to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
« vi) Der indsættes følgende efter udtrykket » TARGET «: » ‧ (Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): Realtidsbruttoafviklingssystem af betalinger i euro, med afvikling af betalinger i euro i centralbankpengevi) After the term « TARGET » the following is inserted: « ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): the real-time gross settlement system for the euro, providing settlement of payments in euro in central bank money
Forkortelser CCBM CET CSD DVP ECB EF EPM ESCB EU EØF EØS FOP FRN ISIN MFI NCB RoW RTGS Strip Target Korrespondentcentralbankmodellen Centraleuropæisk tid Værdipapircentral Levering mod betaling Den Europæiske Centralbank Det Europæiske Fællesskab ECBs betalingsmekanisme Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Union Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Uden betaling (free of payment) Statsgældsbevis med variabel rente Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer Monetær finansiel institution National centralbank Resten af verden Realtidsbruttoafvikling Separat handel af rente og hovedstol Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemAbbreviations CCBM C.E.T. CIs CSD DVP EC ECB EEA EEC EPM ESCB EU FOP FRN IDC ISIN MFI MMF MMP NCB RoW RTGS SSS Strip TARGET UCITS correspondent central banking model Central European Time credit institutions central securities depository delivery-versus-payment European Community European Central Bank European Economic Area European Economic Community ECB payment mechanism European System of Central Banks European Union free of payment floating-rate note intraday credit International Securities Identification Number monetary financial institution money market fund money market paper national central bank rest of the world real-time gross settlement securities settlement system separate trading of interest and principal Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system undertaking for collective investment in transferable securities
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om et TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) bør ændres med henblik på at omfatte særlige bestemmelser, som regulerer sådan fjerndeltagelseGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) should be amended to include specific provisions regulating remote participation
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system i medfør af retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemthe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, pursuant to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbankGiven the amount of the ECB’s capital that each NCB has paid up and the amount of the ECB’s capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and – to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
understreger, at de seneste års indgåelse af en række aftaler, som de amerikanske myndigheder har taget initiativ til og som er vedtaget uden inddragelse af Europa-Parlamentet, især PNR-aftalen og SWIFT-aftalememorandummet, samt tilstedeværelsen af det amerikanske Automated Targeting System (ATS), har ført til en situation med manglende retssikkerhed med hensyn til de nødvendige databeskyttelsesgarantier i forbindelse med den fælles brug og overførsel af data mellem EU og USA med henblik på den offentlige sikkerhed og især for at forhindre og bekæmpe terrorismeStresses that during the last few years several agreements prompted by US requirements and adopted without any involvement of Parliament, notably the PNR agreement, the SWIFT memorandum and the existence of the US Automated Targeting System (ATS), have led to a situation of legal uncertainty with regard to the necessary data protection guarantees for data sharing and transfer between the EU and the US for the purposes of ensuring public security and, in particular, preventing and fighting terrorism
Guideline of the ECB of ‧ anuary ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (' TARGET 'ECB 's retningslinje af ‧ januar ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-system (" TARGET "
Det såkaldte Automated Targeting System er også blevet nævnt. Dette amerikanske system vedrører gods- og passagertrafikken, både indenlands og til og fra USA.Reference has also been made to the 'automated targeting system', an American system affecting the transport of freight and persons within the United States and from and into them.
ruttoafvikling i realtid af ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement betalinger i euro Express Transfer) afløser nu første generation af Target-systemet, der hareal-time gross settlement ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross in euro settlement Express Transfer) is now replacing the first
▼B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR▼B GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
TARGET ( Trans-European Automated Real-time Grosssettlement Express Transfer ) : Et betalingssystem , som består af 15 realtidsbruttoafviklingssystemer ( RTGS ) og ECBs betalings-mekanisme.RTGS-systemerne gør det muligt at afvikle betalingerenkeltvis i realtid.I TARGET er RTGS-systemerne forbundet indbyrdesfor herved at muliggøre grænseoverskridende betalinger på samme dagi hele Den Europæiske Union .Money : an asset accepted by general consent as a medium ofexchange.It may take , for example , the form of coins or banknotes orunits sto red on a prepaid electronic chip-card.Short-term depositswith credit institutions also serve the purposes of money.In economictheory , money performs three different functions : ( 1 ) as a unit ofaccount ; ( 2 ) as a means of payment ; and ( 3 ) as a store of value.A central bank car ries the responsibility for the optimum performanceof these functions and does so by ensuringthat price stability ismaintained .
Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), as amended on ‧ ebruaryapril ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den ‧ februar
april ‧ om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) ( ‧ ), ( ‧ s ‧ ), ændret ved retningslinje ‧ af ‧ april ‧ ( ‧ sGuideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) ( ‧ p ‧ ), as last amended by Guideline ‧ of ‧ pril ‧ ( ‧ p
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen ‧ ▼B TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB 's betalingsmekanisme og interlinking-mekanismen▼B Article ‧ escription of ‧ he Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
Viser side 1. Fundet 83060 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 9,497 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.