Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemNavigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIASWithout prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository systemUdtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECBGuideline of the European Central Bank of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is the main legal instrument governing TARGET
På grundlag af det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB eventuelt har indbetalt, og det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB skal indbetale den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende NCB'ers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende NCB'ers vedkommende, skal hver enkelt NCB på den første åbningsdag af Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som NCB'en skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende NCBGiven the amount of the ECB's capital that each NCB has paid up, if any, and the amount of the ECB's capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and- to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
« vi) Der indsættes følgende efter udtrykket » TARGET «: » ‧ (Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): Realtidsbruttoafviklingssystem af betalinger i euro, med afvikling af betalinger i euro i centralbankpengevi) After the term « TARGET » the following is inserted: « ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system): the real-time gross settlement system for the euro, providing settlement of payments in euro in central bank money
Forkortelser CCBM CET CSD DVP ECB EF EPM ESCB EU EØF EØS FOP FRN ISIN MFI NCB RoW RTGS Strip Target Korrespondentcentralbankmodellen Centraleuropæisk tid Værdipapircentral Levering mod betaling Den Europæiske Centralbank Det Europæiske Fællesskab ECBs betalingsmekanisme Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Union Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Uden betaling (free of payment) Statsgældsbevis med variabel rente Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer Monetær finansiel institution National centralbank Resten af verden Realtidsbruttoafvikling Separat handel af rente og hovedstol Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemAbbreviations CCBM C.E.T. CIs CSD DVP EC ECB EEA EEC EPM ESCB EU FOP FRN IDC ISIN MFI MMF MMP NCB RoW RTGS SSS Strip TARGET UCITS correspondent central banking model Central European Time credit institutions central securities depository delivery-versus-payment European Community European Central Bank European Economic Area European Economic Community ECB payment mechanism European System of Central Banks European Union free of payment floating-rate note intraday credit International Securities Identification Number monetary financial institution money market fund money market paper national central bank rest of the world real-time gross settlement securities settlement system separate trading of interest and principal Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system undertaking for collective investment in transferable securities
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om et TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) bør ændres med henblik på at omfatte særlige bestemmelser, som regulerer sådan fjerndeltagelseGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) should be amended to include specific provisions regulating remote participation
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system i medfør af retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemthe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, pursuant to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbankGiven the amount of the ECB’s capital that each NCB has paid up and the amount of the ECB’s capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and – to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
understreger, at de seneste års indgåelse af en række aftaler, som de amerikanske myndigheder har taget initiativ til og som er vedtaget uden inddragelse af Europa-Parlamentet, især PNR-aftalen og SWIFT-aftalememorandummet, samt tilstedeværelsen af det amerikanske Automated Targeting System (ATS), har ført til en situation med manglende retssikkerhed med hensyn til de nødvendige databeskyttelsesgarantier i forbindelse med den fælles brug og overførsel af data mellem EU og USA med henblik på den offentlige sikkerhed og især for at forhindre og bekæmpe terrorismeStresses that during the last few years several agreements prompted by US requirements and adopted without any involvement of Parliament, notably the PNR agreement, the SWIFT memorandum and the existence of the US Automated Targeting System (ATS), have led to a situation of legal uncertainty with regard to the necessary data protection guarantees for data sharing and transfer between the EU and the US for the purposes of ensuring public security and, in particular, preventing and fighting terrorism
Guideline of the ECB of ‧ anuary ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (' TARGET 'ECB 's retningslinje af ‧ januar ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-system (" TARGET "
Det såkaldte Automated Targeting System er også blevet nævnt. Dette amerikanske system vedrører gods- og passagertrafikken, både indenlands og til og fra USA.Reference has also been made to the 'automated targeting system', an American system affecting the transport of freight and persons within the United States and from and into them.
ruttoafvikling i realtid af ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement betalinger i euro Express Transfer) afløser nu første generation af Target-systemet, der hareal-time gross settlement ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross in euro settlement Express Transfer) is now replacing the first
▼B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR▼B GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), as amended on ‧ ebruaryapril ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den ‧ februar
april ‧ om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) ( ‧ ), ( ‧ s ‧ ), ændret ved retningslinje ‧ af ‧ april ‧ ( ‧ sGuideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) ( ‧ p ‧ ), as last amended by Guideline ‧ of ‧ pril ‧ ( ‧ p
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen ‧ ▼B TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB 's betalingsmekanisme og interlinking-mekanismen▼B Article ‧ escription of ‧ he Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen. TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB's betalingsmekanisme og interlinking-mekanismen. RTGS-systemer kan tilknyttes TARGET via interlinking-mekanismen eller via bilateral linkThe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro. TARGET is composed of the national RTGS systems, the ECB payment mechanism and interlinking. RTGS systems may connect to TARGET via interlinking or through a bilateral link
Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har vedtaget retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) som regulerer TARGET‧-systemet, der er karakteriseret ved en fælles platform (Single Shared Platform (SSPThe Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) governing TARGET‧ which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP
beklager dybt, at aftalerne om passagerlister (PNR), SWIFT og eksistensen af det amerikanske Automated Targeting System har medført en retssikkerhedsmæssigt set usikker situation hvad angår de nødvendige databeskyttelsesgarantier, når der sker datadeling og dataoverførsel mellem EU og USA af hensyn til den offentlige sikkerhed og navnlig af hensyn til forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme; understreger, at der om nødvendigt bør udveksles data i overensstemmelse med den eksisterende aftale mellem EU og USA om gensidig retshjælp og udlevering og i overensstemmelse med EF- og EU-databeskyttelsesreglerne; mener, at den fælles adgang til personoplysninger skal baseres på et passende retsgrundlag, der er knyttet til klare regler og betingelser, og være omfattet af behørig beskyttelse af privatlivets fred og den enkelte borgers frihedsrettighederStrongly regrets that the agreements on Passenger Name Records, SWIFT and the existence of the US Automated Targeting System have led to a situation of legal uncertainty with regard to the necessary data protection guarantees for data sharing and transfer between the EU and the US for the purposes of ensuring public security and, in particular, preventing and fighting terrorism; stresses that data should be exchanged where necessary in accordance with the existing EU-US agreement on mutual legal assistance and extradition and in compliance with EC and EU data protection legislation; believes that the sharing of personal data must take place on a proper legal basis, linked to clear rules and conditions, and must be covered by adequate protection of the privacy and civil liberties of individual citizens
om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemamending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAREUROPEAN CENTRAL BANK GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
Overførslerne beskrevet i artikel ‧ finder sted via Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGETThe transfers described in Article ‧ shall take place through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Viser side 1. Fundet 54348 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 6,047 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.