Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemNavigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIASWithout prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
Med hensyn til de faktiske omstændigheder , som var blevet forelagt Kommissionen ved klagen , henviste Société Générale til , at banken på alle udenlandske eurochecks indleveret af andre end handlende anvendte de samme gebyrer som på udenlandske checks , og at den på disse transaktioner ikke anvendte det interbankgebyr , som var fastsat i Package Dealaftalen , da eurochecks udstedt til private blev remitteret direkte til udenlandske korrespondentbanker og ikke gennem eurocheck systemets ekspedition og clearing .The Court considers that in providing those further details the Commission , without altering the scope of its initial request of 12 September 1992 , removed any ambiguity which might have arisen in the mind of the addressee of the request for information from the fact that neither the Package Deal Agreement , concluded on 31 October 1981 , nor the Helsinki Agreement , concluded on 19 and 20 May 1983 , was still in force at the time of that request .
Begrebet » clearing- ordning « er ikke nyt og mystisk og sådanne systemer anvendes allerede f.eks. mellem banker , jernbaner og luftfartsselskaber .The notion of a clearing system is not a new or a mysterious one , and such systems already exist among , for instance , the banks , the rai lways and the airlines .
Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository systemUdtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
Formålet er at vejlede banker og andre finansieringsinstitutter , der opretter systemer til clearing , netting og / eller afregning af deres indbyrdes grænseoverskri dende overførsler , eller som sammenkobler deres eksisterende net .The aim is to provide guidance to banks and other financial institutions whoare setting up systems allowing for clearing , netting and / or settlement of cross-bordertransfers between them , or are linking existing networks with each other .
Cyperns Central bank har påbegyndt arbejdet med indførelse af et system for tidstro clearing .The central bank has started the preliminary activities for the introduction of a real-time gross settlement system .
Man kan forestille sig , at man via lovgivningen kan fjerne disse valutaomkostninger ved a t indføre et system med „ pari-clearing " , hvorved bankerne ville være tvunget til at veksle checks til den fast lagte kurs uden forskel på salgs- og købskursen og uden provision .Conceivably , such exchange costs could be legislated away by imposing a system of " par clearing " , whereby banks were compelled to exchange cheques at the fixed rate without a bid-ask spread or commission .
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemTrans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) er allerede blevet ændret flere gange efter dens vedtagelse og bør omarbejdes af overskueligheds- og forenklingshensynGuideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) has already been amended several times since its adoption and should be recast in the interests of clarity and transparency
om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transferon a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Den ‧. september ‧ vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) retningslinje ECB/‧/‧ om ændring af retningslinje EB/‧/‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), for bl.a. a) at tage højde for opdateringerne med henblik på lanceringen af TARGET‧ ‧.‧, navnlig for at give deltagerne mulighed for at få adgang til en eller flere PM-konti via internetbaseret adgang, og b) at afspejle en række tekniske ændringer efter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden samt tydeliggøre nogle spørgsmålOn ‧ September ‧, the Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), inter alia: (a) to take into account the updates for TARGET‧ release ‧.‧, in particular to allow participants to access one or more PM accounts using Internet-based access; and (b) to reflect a number of technical changes following the entry into force of the Treaty on the Functioning of the European Union and clarify a few issues
Denne retningslinje erstatter retningslinje ‧ af ‧ oktober ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (► ‧ ◄This Guideline replaces Guideline ‧ of ‧ ctober ‧ on a « Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (► ‧ ◄
april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) (*) eller i retningslinje ‧ af ‧ december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settle ment Express Transfer system) (TARGET) (**), ECB 's betalingsmekanisme (EPM) eller et RTGS-system i medlems stater, som endnu ikke har indført euroen, men er direkte knyttet til TARGET og har underskrevet en TARGETaftaleIFTSs are divided into ‧ components and non-TARGET payment systems:--- a ‧ component is a national real-time gross settlement (RTGS) system which is a part of ‧ as identified in Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) (*) or in Guideline ‧ of ‧ ecember ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (**), the ECB payment mechanism (EPM) or the RTGS system of a Member State that had not yet adopted the euro but was connected directly to TARGET and signed a TARGET Agreement,--- a non-TARGET payment system is an IFTS which is not a component part of
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) oprettede TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) established TARGET
Guideline of the ECB of ‧ ugust ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGETECB 's retningslinje af ‧ august ‧ om ændring af retningslinje ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen ‧ ▼B TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB 's betalingsmekanisme og interlinking-mekanismen▼B Article ‧ escription of ‧ he Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
april ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den ‧ februar ‧ ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HARGUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), as amended on ‧ ebruary ‧ ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet (TARGET) er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroenThe Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is the main legal instrument governing TARGET
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HARGUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (Target) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK, Having regard to the Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to as the « Treaty ') and in particular to the first and fourth indents of Article ‧ thereof and to Articles ‧ and ‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter referred to as the « Statute '
RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ september ‧ om ændring af retningslinje ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HARGUIDELINES GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ eptember ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article ‧ thereof
Banka Slovenije betaler dette beløb til ECB den ‧. januar ‧ ved en overførsel gennem TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemBanka Slovenije shall pay this amount to the ECB on ‧ January ‧ by means of a transfer through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen. TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB’s betalingsmekanisme og interlinking-mekanismenThe trans-European automated real-time gross settlement express transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
Det såkaldte Automated Targeting System er også blevet nævnt. Dette amerikanske system vedrører gods- og passagertrafikken, både indenlands og til og fra USA.Reference has also been made to the 'automated targeting system', an American system affecting the transport of freight and persons within the United States and from and into them.
Viser side 1. Fundet 83060 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 18,71 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.