udtale: IPA: /dyrkə/ [d̥yɐ̯ɡ̊ə]

Oversættelser til engelsk:

 • farm         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to grow a particular crop
 • grow       
  (Verb  ) (verb   )
   
  ( transitive ) to cause something to become bigger
 • adore       
  (verb   )
 • practise   
  (verb   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Andre betydninger:

 
cultivate, till
 
grow (to cause something to become bigger)
 
raise (to grow)
 
culture (to maintain in an environment suitable for growth)
 
worship
 
engage in (to enter into (an activity), to participate)
 
practice (repetition of an activity to improve skill)
 
study (acquire knowledge)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

dyrk
dyrker
dyrket
dyrket plantecultivated plant

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "dyrke", oversættelseshukommelse

add example
Det står klart, at virksomhedernes behov for sæsonarbejdere i de regioner, hvor der dyrkes frugt og grøntsager, vil stige, såfremt denne tendens fortsætterIt is clear that, if this trend continues, businesses will require more seasonal workers in fruit- and vegetable-growing regions
Vi giver lov til, at der bliver bygget steder til gudsdyrkelse til dem, og til, at de kan dyrke deres egen religion.We are allowing places of worship to be built for them, and allowing them to practise their own religions.
Et tilfælde, hvor M. tuberculosis (med undtagelse af M. bovis BCG) kan dyrkes fra enhver form for klinisk prøvematerialeA case with isolation of M. tuberculosis complex (except M. bovis BCG) from any clinical specimen
(HU) Hr. formand, mine damer og herrer! I en global tidsalder, der på usund vis domineres af Coca Cola og chips, vil jeg gerne forsvare den ungarske drue og vin, der dyrkes i Karpaterbækkenet, som er af international betydning.(HU) Mr President, ladies and gentlemen, in a global era of the unhealthy dominance of Coke and crisps, I wish to raise my voice in defence of Hungarian grape and wine growing in the Carpathian basin, which is of international significance.
På sand og løsjord dyrkes græs eller andre afgrøder efter majs og sikrer plantedække om vinteren, så kvælstofudvaskningspotentialet reduceres væsentligton sand and loess soil, grass or other crops ensuring soil coverage during the winter shall be cultivated after maize in order to substantially reduce leaching potential
Jeg dyrker selv teen, så undskyld for bitterhedenI grow the tea myself, so pardon its bitterness
Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punktSwirl to fully saturate the sample and continue the culture by using the detection method described in point
Det kan bidrage til at fjerne eller reducere vores afhængighed af olie, det kan også bidrage til et renere miljø og vigtigst af alt kan det give mange landmænd rundt omkring i EU en værdifuld afgrøde at dyrke, som vil garantere deres økonomiske sikkerhed for fremtiden.That can help to eliminate or to reduce our dependence on oil, it can also contribute towards a cleaner environment and, most importantly of all, it can offer many farmers around the European Union a valuable crop to grow, which would guarantee them economic security for the future.
Løgene sorteres, lagres og pakkes inden for det afgrænsede område og kan derfor ikke blandes med løg, der er dyrket andetstedsThe onions are graded, stored and wrapped within the defined area and cannot therefore be confused with onions grown elsewhere
EØSU mener, at en eventuel reduktion af de arealer, hvor disse afgrøder dyrkes, vil få alvorlige konsekvenser for de øvrige afgrøder, som kan dyrkes på de samme arealer, da hovedparten af disse er kvotebelagte, hvilket giver yderligere konkurrenceforvridninger og får økonomiske, sociale og sågar miljømæssige konsekvenserThe EESC considers that a probable reduction in the land area devoted to the crops in question will have grave consequences for the other crops which can be grown on the land in question, as most of these are subject to quotas, which in turn will produce further distortions of competition and economic, social and environmental repercussions
For så vidt angår de i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede produkter fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, træffer Kommissionen afgørelse senest to år efter meddelelsen af dette direktiv og efter høring af Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for LevnedsmidlerHowever, in the case of products obtained from yeasts of the Candida variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article ‧, the Commission shall adopt a position within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for Food
De traditionelle sorter, der dyrkes i Estland, Letland og Litauen, bør tilføjes på listenThis list should take into account the traditional varieties existing in Estonia, Latvia and Lithuania
Dette kunne altsammen erstattes af andre stoffer, der kunne dyrkes frem for at blive høstet fra havet.This could all be replaced by other substances which could be grown rather than harvested from the sea.
Hr. formand, omkring en tredjedel af befolkningen i dette fattige, overbefolkede men demokratiske land med 140 millioner indbyggere er jordløs og tvunget til at leve på og dyrke jord, der let oversvømmes.Mr President, about a third of this poor, over-populated but democratic country of 140 million people is landless and forced to live on, and cultivate, flood-prone land.
Successive afgrøder henviser til afgrøder på et stykke agerjord, hvis areal anvendes mere end én gang i løbet af et givet høstår, men hvor der, hver gang arealet anvendes, kun dyrkes én afgrødeSuccessive cropping refers to a parcel of arable land that is used more than once during a given crop year but which each time it is used has only one crop
Gartneri = ‧.‧.‧.‧.‧. (friske grøntsager, meloner og jordbær- frilands eller under lav overdækning- dyrket som gartneriafgrøder) + ‧.‧.‧.‧. (friske grøntsager, meloner og jordbær- under glas eller under anden høj overdækning) + ‧.‧.‧.‧. (blomster og prydplanter- frilands eller under lav overdækning) + ‧.‧.‧.‧. (blomster og prydplanter- under glas eller under anden høj overdækning) + ‧.‧.‧. (svampe) + ‧.‧.‧. (planteskolerHorticulture = ‧.‧.‧.‧.‧. (fresh vegetables, melons, strawberries- outdoor or under low (not accessible) protective cover- market gardening) + ‧.‧.‧.‧. (fresh vegetables, melons, strawberries- under glass or other (accessible) protective cover) + ‧.‧.‧.‧. (flowers and ornamental plants- outdoor or under low (not accessible) protective cover) + ‧.‧.‧.‧. (flowers and ornamental plants- under glass or other (accessible) protective cover) + ‧.‧.‧. (mushrooms) + ‧.‧.‧. (nurseries
Artiklens stk. ‧ bestemmer, at landbrugsministeren på anmodning af en interessepart kan træffe beslutning om at etablere et område, hvor der må dyrkes genmodificerede planter, efter drøftelser med miljøministeren og amtsrådet (gmina) i det område, hvor det påtænkes at dyrke disse afgrøderParagraph ‧ of this article provides that upon request of an interested party, the minister for agriculture may issue a decision concerning the establishment of a zone for growing GMOs after consultation with the minister for environment and the council of the district authority (gmina) in the territory of which the GMOs are intended to be grown
De registrerede virksomheder er enten azaleaproducenter (der dyrker dem fra stikling til den fuldt udvoksede grønne azalea eller som minimum til det stadium, hvor farven kan ses) eller opkøber-gartnerier (der opkøber udvoksede grønne azaleaer og forcerer deres vækst i væksthuse som minimum til det stadium, hvor farven kan sesThe registered companies are either azalea growers (cultivating azaleas from cuttings until they reach the fully grown green stage or until the first show of colour) or traders/forcers (buying fully grown green azaleas and placing them in forcing houses at least until the first show of colour
Jeg vil minde kommissæren og Parlamentet om, at tallene tydeligt viser, at de 10 nye medlemsstater producerede flere kartofler end de gamle medlemsstater så sent som i 1999, hvor der blev dyrket ca. 1.400.000 ha kartofler i de gamle medlemsstater i forhold til 1.600.000 ha i de nye medlemsstater.I would remind the Commissioner and the House that the figures show clearly that the 10 new Member States produced more potatoes that the 15 old Member States as recently as 1999, with around 1 400 000 hectares of potatoes grown in the old Member States as opposed to 1 600 000 hectares in the new Member States.
ordfører. - (EL) Hr. formand! Det ser ud til, at vi alle er enige om, at der fortsat skal dyrkes bomuld i EU.Mr President, as I understand it, we all agree that cotton growing must continue in the EU.
Ifølge de lægelige og kemiske eksperter i disse lande kan disse planter ikke dyrkes kunstigt, fordi dyrket kamille ikke indeholder de stoffer, der kan findes i vild kamille, der vokser på saltholdige jordeAccording to the medical and chemical experts of those countries, these plants cannot be grown artificially because cultivated camomile does not contain the substances found in camomile growing wild and on saline soil
Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punktswirl to fully saturate the sample and continue culture by using the detection method in
Petit Épeautre de Haute Provence kan dyrkes på de magreste jorder (kaldet épeautrières, dvs. enkornsjorder), som også bruges til at dyrke lavendlerPetit Épeautre de Haute Provence enables best use to be made of the poorest soils (known locally as spelt fields), on which lavender is also grown
monokulturer, dvs. afgrøder, der dyrkes som de eneste på et givet areal i det pågældende regnskabsårsingle crops, i.e. crops which are the only ones grown on a given area during the accounting year
Alligevel må der naturligvis søges en udvej for de landmænd, der bliver stillet betingelser og ikke kan dyrke tobak i fremtiden.However, a way out has to be sought, of course, for those farmers who see themselves as trapped and unable to grow tobacco in the future.
Viser side 1. Fundet 2311 sætninger matchende sætning dyrke.Fundet i 1,253 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.