Oversættelser til engelsk:

  • transfer of property   

Eksempel sætninger med "ejendomsoverdragelse", oversættelseshukommelse

add example
der henviser til UNESCO's konvention af ‧. november ‧ om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstandehaving regard to the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of
der henviser til, at den historiske, kulturelle og arkæologiske kulturarv i medlemsstaterne bør beskyttes optimalt mod risikoen for ulovlig eksport og ulovlig handel i almindelighed som fastsat i konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande af ‧. november ‧ og andre relevante internationale instrumenterwhereas the historical, cultural and archaeological heritage of the Member States deserves maximum protection from the risks of illegal exports and illicit trade in general, as provided by the Convention of ‧ November ‧ on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and other applicable international instruments
begæring om endelig indførelse af ejendomsoverdragelsen i tingbogen efter optagelsen på denne listeApplication for registration of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that inclusion
Det pålægges ACPB at øge konkurrencen om udførelse af tjenesteydelser i forbindelse med ejendomsoverdragelse og at føre tilsyn med advokater , der nedsætter sig som specialister på dette felt .The Board is required to promote the development of competition in theprovision of conveyancing services and to supervise the conveyancing activities of authorizedpractitioners .
UNESCO's konvention af ‧. november ‧ om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstandethe UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of ‧ November
Paragraf ‧ i den anfægtede lov kan derfor ikke betragtes som en udvidelse af en allerede eksisterende generel (ikke selektiv) regel om, at der for visse former for tinglysning af ejendomsoverdragelser ikke skulle betales afgiftTherefore, paragraph ‧ in the contested Act cannot be said to be an expansion of an already general (non-selective) rule regarding non-payment in relation to certain types of transfer of title in the Real Estate Registry
Præjudiciel - Oberlandesgericht Frankfurt am Main - fortolkning af Bruxel-les-konventionens artikel 16 , nr. 1 - kompetencen i sager om rettigheder over fast ejendom samt om leje eller forpagtning af fast ejendom - godtgørelse for brugen af en lej lighed efter en fejlslagen ejendomsoverdragelsePreliminary ruling - Oberlandsgericht Frankfurt am Main - Interpretation of Article 16 ( 1 ) of the Brussels Convention - Jurisdiction in the field of rights in rem in immovable property and tenancies of immoveable property -Compensation for use of a dwelling after failure to transfer property
Ejendomsoverdragelsen af grunde og bygninger ændrer den samlede værdi af kommunens aktiver (foranstaltning ‧, ‧a ogThe transfer of ownership of plots of land and buildings modifies the total value of the assets owned by the municipality (Measures ‧, ‧a and
Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Anden Afdeling) af ‧. oktober ‧- Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammergericht Berlin- Tyskland) (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik- restriktive foranstaltninger mod personer og enheder tilknyttet Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban- indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer- forordning (EF) nr. ‧/‧- artikel ‧, stk. ‧, og artikel ‧, stk. ‧- forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for de i bilag I til denne forordning opførte personer- rækkevidde- salg af en fast ejendom- aftale indgået før optagelsen af en af erhververne på listen i nævnte bilag I- begæring om endelig indførelse af ejendomsoverdragelsen i tingbogen efter optagelsen på denne listeCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Kammergericht Berlin- Germany)- Proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus (Common foreign and security policy- Specific restrictive measures directed against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban- Freezing of funds and economic resources- Regulation (EC) No ‧/‧- Articles ‧ and ‧- Prohibition on making economic resources available to persons listed in Annex I to that Regulation- Scope of prohibition- Sale of immovable property- Contract concluded before inclusion of a buyer in the list in Annex I- Application for registration of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that inclusion
USE gældsbrev ( 2411 ) ejendom , fast — ( 1211 ) ejendomsret MT 1211 civilret UF ejendomsretlig ordning UF tingsret NT1 arveret NT1 ejendomsoverdragelse NT2 arv NT2 gave NT1 ekspropriation NT1 erhvervelse af ejendom NT1 fast ejendom NT1 forkøbsret NT1 frugtoppebørselsret NT1 jordejendom ejendom , fortegnelse over fast — USE matrikel ( 1211 ) egetforbrug MT 2026 forbrug BT1 forbrug RT selvforsyningslandbrug ejendom , jordBT2 NT1 NT1 RT RT cost , transport USE transport price — ( 4806 ) management accounting productivity profitability management techniques programme budgeting council , cooperation USE EC Association Council — ( 1016 ) cost , equipment — ( 4026 ) cost , wage — ( 4026 ) cost insurance freight USE cif price ( 4806 )
RT ejendomsoverdragelse efterspørgsel , energiMT MT UF BT1 BT1 BT1 BT1 BT1 cost of living index USE cost of living ( 1611 )
" Krav om godtgørelse for brugen af en fast ejendom efter en ugyldig ejendomsoverdragelse er ikke omfattet af anvendelsesområdet for artikel 16 , nr. 1 , i Bruxelles-konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager , herunder handelssager . " sager . "" The application for compensation for use of immovable property followin g the annulment of a sales contract does not come within the scope of Article 16 ( 1 ) of the Brussels Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters . "
Viser side 1. Fundet 12 sætninger matchende sætning ejendomsoverdragelse.Fundet i 0,179 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.