Oversættelser til engelsk:

  • implicit       
    (Adjective  ) (adjv   )
     
    implied indirectly

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (1)

lokal variabel af implicit typeimplicitly typed local variable

Eksempel sætninger med "implicit", oversættelseshukommelse

add example
Disse kriterier tager højde for den opfattelse, der er implicit i ordbogsdefinitioner, at et offentligt organ er en institution, der er bemyndiget til at handle på vegne af et samfund som en regeringsenhed i modsætning til et privat organ, der antages at handle i dets ejeres interesseThese criteria take account of the notion, implicit in dictionary definitions, that a public body is an institution authorised to act on behalf of a community as a government entity, as distinct from a private body which is presumed to act in the interests of its owners
Ovennævnte definition udelukker implicit aluminiumshjul til motorcykler henhørende under position ‧ og aluminiumshjul til påhængskøretøjer henhørende under position ‧, som i princippet klassificeres henholdsvis under position ‧ ogThe above mentioned definition implicitly excludes aluminium road wheels for motorcycles of heading ‧ and for trailers of heading ‧ which are in principle classified respectively under headings ‧ and
Eventuelle implicitte konkurrencebegrænsninger kan fremgå af den måde, hvorpå parterne har gennemført aftalen, og af de incitamenter, de står over forThe existence of implicit restraints may be derived from the way in which the agreement has been implemented by the parties and the incentives that they face
For så vidt angår kontrakter og aftaler, hvor betalingen er afhængig af godkendelsen af en rapport, begynder de i stk. ‧ og ‧ fastsatte frister først at løbe fra det tidspunkt, hvor den pågældende rapport er godkendt, enten eksplicit, ved at modtageren er blevet underrettet herom, eller implicit, ved at den i kontrakten fastsatte frist for godkendelse er udløbet uden at være blevet suspenderet ved et formelt dokument fremsendt til modtagerenFor contracts or agreements under which payment depends on approval of a report, time for the purposes of the payment periods referred to in paragraphs ‧ and ‧ shall not begin to run until the report in question has been approved, either explicitly with the beneficiary being informed, or implicitly because the time allowed by the contract for approval has expired without being suspended by means of a formal document sent to the beneficiary
Der findes en implicit garanti for eurolandene, uanset at man siger, at landenes lånoptagning ikke garanteres af andre eurolande.There is an implicit guarantee for countries within the euro area, irrespective of what is said about countries’ borrowing not being guaranteed by other countries in the euro area.
Procedure, hvis ansøgningen implicit er trukket tilbage eller opgivetProcedure in the case of implicit withdrawal or abandonment of the application
De gunstigere finansieringsbetingelser, som La Poste opnår takket være statens implicitte garanti, udgør en selektiv fordelThe more favourable borrowing terms obtained by La Poste thanks to the implied state guarantee constitute a selective advantage
Ved at sammenholde statens pensionsudgifter (efter modregning af indtægterne af lønmodtagerbidraget) med det beløb, der udbetales i lønninger, er det dog muligt at beregne et arbejdsgiverbidrag, der ofte betegnes som implicitBut comparing spending on pensions by the State (after set-off of revenue from the wage-related deductions) with the sum of the salaries paid to those in employment makes it possible to calculate a rate of employer's contribution that is often described as being implicit
Hensættelser posteres, når De Europæiske Fællesskaber som følge af tidligere begivenheder har en aktuel juridisk forpligtelse eller en implicit forpligtelse, og når det er overvejende sandsynligt, at udgående ressourcestrømme bliver nødvendige for at opfylde denne forpligtelse, og når beløbet herfor kan skønnes pålideligtProvisions are recognised when the European Communities have a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and the amount can be reliably estimated
Den implicitte statsgaranti har således f.eks. været den samme både før og efter EØS-aftalens ikrafttrædenHence, for example the implicit state guarantee has been the same both before and after the entry into force of the EEA Agreement
Netop under disse omstændigheder var det overraskende og positivt, at medlemsstaterne var i stand til at afgive en fælles, fremtidsorienteret erklæring om Irak, hvor EU tilmed viser tegn på ansvarsfølelse ved både at love humanitær bistand og implicit hjælp til at genopbygge landet.In these circumstances in particular, it was surprising and positive that the Member States were actually able to issue a joint, forward-looking declaration on Iraq in which the European Union also exhibits a sense of responsibility by promising both humanitarian aid and implicit help in reconstructing the country.
Den implicitte kreditvurdering skal ligge inden for eurosystemets mindsteværdi for kreditkvalitetThis implicit credit assessment has to meet the Euro system credit quality threshold
Det selvmodsigende ved denne betænkning ligger i, at den på trods af de ovennævnte perspektiver i nogle af sine konklusioner anerkender de nugældende kriterier og insisterer på, at de skal opretholdes med henblik på indførelsen af den fælles valuta, at det foreslås at stramme kriterierne efter 1999 (i form af disciplinerende foranstaltninger og med en opdeling i »ins« og »outs«, hvor det helt glemmes, hvad der lige før var blevet sagt om det uacceptable i et skabe en Union i flere hastigheder), at det hævdes, at ØMU og social samhørighed ikke er modstridende projekter, og at ØMU tilmed kan fremme den sociale samhørighed, at der fremsættes et nyt forslag om konditionalitet, og at det implicit accepteres, at et lignende princip indføres for strukturfondene efter 1999.The contradiction in this report resides in the fact that some of the conclusions insisted, nevertheless, as is recognised, on maintaining the existing criteria with a view to the single currency, in the suggestion of tightening up the criteria after 1999 (with disciplinary or punitive measures applied to the 'ins' and the 'outs' , despite the fact that a multi-speed Europe has already been accepted), by restating - unbelievably - the principle that EMU can actually foster social cohesion, when it is really a contradiction in terms, by putting back on the table a proposal of conditionality for the Cohesion Fund and the implicit rejection of the creation of identical regulations for the structural funds after 1999.
Det andet, jeg ikke kan acceptere, vedrører den implicitte anerkendelse af det homoseksuelle ægteskab.The second point I would like to challenge relates to the implicit recognition of homosexual marriage.
Efter den metode, hvortil der henvises i punkt ‧, beregner instituttet på grundlag af det fastforrentede gældsinstruments markedsværdi dets effektive rente, som er dets implicitte diskonteringssatsUnder a system referred to in point ‧ the institution shall take the market value of each fixed-rate debt instrument and thence calculate its yield to maturity, which is implied discount rate for that instrument
Kommissionen støtter de her nævnte mål, hvilket bevidnes ved, at de er indeholdt implicit i artikel 1, som vedrører den europæiske landbrugsmodel.The Commission supports the objectives mentioned here, proof of which is to be seen in the fact that they are implicitly contained in Article 1, which concerns the operational model for European agriculture.
Risikoneutral fordeling: fordelingen af markedsværdier eller engagementer i en fremtidig tidsperiode, hvor fordelingen beregnes på grundlag af værdier, der kan udledes af markedet, såsom implicitte volatiliteterRisk-Neutral Distribution means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities
Certifikatkontrolløren skal implicit kende den algoritme, der af certificeringsmyndigheden er anvendt til at underskrive certifikatetThe certificate verifier shall implicitly know the algorithm used by the certification authority to sign the certificate
den ‧. maj for de tjenestesteder, hvor det implicitte indeks er over ‧ %May for places of employment having an implicit index higher than ‧ %
« Relevans » betyder, at ESCB-statistikker skal opfylde både eksplicitte og implicitte brugerbehovand accessibility and clarity. « Relevance » means that ESCB statistics must fulfil stated or implied user needs
Selv om der ikke findes nogen retsakt eller beslutning, hvori der eksplicit fastsættes en statsgaranti til fordel for offentlige erhvervsvirksomheder- ligesom der i øvrigt heller ikke findes en retsakt eller beslutning, hvorefter enhver statsgaranti til offentlige erhvervsvirksomheder eksplicit udelukkes- bemærker Kommissionen, at det ikke udelukker, at der kan foreligge en implicit garantiThe Commission observes that while it is true that there is no legislation or decision providing expressly for a state guarantee for EPICs- just as there is no legislation or decision expressly ruling out any state guarantee for such establishments- this does not mean that there can be no implied guarantee
Det beklager vi over for Domstolen, men i modsat fald får De en bøde for ikke at deltage i afstemningerne, der udgør halvdelen af dagpengene, hvorved det implicit afgøres, at halvdelen af dagpengene er indtægt - tænk på tilfældet lord Bruce, retsovervejelse 21 - så den kan beskattes af de nationale skattemyndigheder. Jeg har, fru formand, i går på gangen lovet hr.It has thus implicitly ruled that the half-day's allowance is income - think back to ground 21 in the Lord Bruce judgment - and is therefore subject to national taxation laws.
Alle medlemsstater har lovgivning, som i det mindste implicit forbyder skrivning og afsendelse af sms'er eller e-mails samt internetbrowsing under kørslen.All Member States have legislation which, at least implicitly, prohibits texting, e-mailing and web browsing while driving.
Skjul implicitte medlemmerHide implicit members
Medlemsstaterne kan antage, at ansøgeren implicit har trukket sin asylansøgning tilbage eller opgivet den, navnlig hvis det konstateresMember States may assume that the applicant has implicitly withdrawn or abandoned his/her application for asylum in particular when it is ascertained that
Viser side 1. Fundet 478 sætninger matchende sætning implicit.Fundet i 0,824 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.