Oversættelser til engelsk:

  • perishable goods   

Eksempel sætninger med "letfordærvelig fødevare", oversættelseshukommelse

add example
at de nødvendige køleanlæg på køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, i videst muligt omfang kan fungere, så længe grænsepassagen varer, med mindre den påkrævede kontrolprocedure gør dette umuligtshall allow, as far as possible, the operation of the necessary refrigerating units of vehicles carrying perishable foodstuffs during the time of crossing the border, unless this is impossible as a result of the required control procedure
For at opnå gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer for artiskokker, der anbefales af arbejdsgruppen for normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECETo that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
adskillelse af trafikken for forskellige trafiktyper på begge sider af grænsen, således at der kan gives fortrinsret for køretøjer, der har gyldige internationale toldforsendelsesdokumenter eller transporterer levende dyr eller letfordærvelige fødevarerseparation of traffic for different types of traffic on both sides of the border allowing to give preference to vehicles under the cover of valid international Customs transit documents or carrying live animals or perishable foodstuffs
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske ventetiden for ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, og for køretøjer, der transporterer levende dyr, fra det tidspunkt, hvor de ankommer til grænsen, til der bliver foretaget forskriftsmæssig, administrativ, toldmæssig og sanitær kontrolshall take the necessary measures to minimise waiting times for ATP-approved vehicles transporting perishable foodstuffs or for vehicles transporting live animals, as from their time of arrival at the frontier until their regulatory, administrative, Customs and sanitary controls
Med henblik på at identificere ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, kan de kontraherende parter anvende de kendingsmærker, der er anbragt på det relevante materiel, og det ATP-certifikat eller identifikationsmærke, der er omhandlet i traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transportWith a view to identifying ATP-approved vehicles carrying perishable foodstuffs, the Contracting Parties may utilise the distinguishing marks affixed to the relevant equipment and the ATP certificate or plate of approval provided for in the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and the Special Equipment to be used for such Carriage
Sidste anvendelsesdato, som bruges i forbindelse med fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, er den dato, efter hvilken varen ikke må anvendes eller sælges, fordi den kan udgøre en mikrobiologisk risiko eller føre til organoleptiske forandringerIn the case of highly microbiological perishable products, the final date for consumption is the date after which the product must not be consumed and logically cannot be sold as it is likely to harbour microbiological risks or organoleptic impairments
Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV ‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoerThe Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) has recently amended standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of avocados
De mest betydningsfulde nyskabelser, som vi ønsker at indføre, er følgende: En opmærksom hensyntagen til betalingsforsinkelsernes konsekvenser, når det gælder letfordærvelige fødevarer, en anerkendelse af retten til også at kræve erstatning for omkostningerne i forbindelse med fordringens inddrivelse, en klausul om sælgerens ejendomsforbehold, en garanti for, at der normalt kan opnås tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter, at kreditor har indgivet klage, og endelig en større gennemsigtighed i forholdet mellem den ordregivende myndighed og entreprenøren samt i underentrepriseforholdet.The most significant innovations we wish to introduce are the following: careful consideration of the consequences of late payment for perishable foods; recognition of the right to demand compensation for costs incurred from debt collection too; retention of title clauses by the vendor; to ensure that an enforceable title can be obtained normally within 60 days of the lodging of the creditor' s action; and finally, greater transparency in the relationship between the contracting authority and the contractor, and also in a subcontractual relationship.
Det er dog positivt, at der tages særligt hensyn til transporten af letfordærvelige fødevarer som mælk, frugt eller grøntsager.What should, though, be seen in a positive light, is the reference to the special case represented by the transportation of easily perishable foodstuffs such as milk, fruit or vegetables.
LauCool: operatør af køleskibe til transport af frugt og andre letfordærvelige fødevarerfor undertaking LauCool: operator of a fleet of reefer vessels used for the transport of fruit and other perishable produce by sea
at samarbejde, navnlig gennem forhåndsudveksling af oplysninger, med deres kollegaer i andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde procedurer for grænsepassage for letfordærvelige fødevarer og levende dyr, i tilfælde af at disse ladninger skal underkastes sundheds/hygiejnekontrolshall cooperate, in particular through advance information exchange, with their counterparts in other Contracting Parties in order to accelerate border crossing procedures for perishable foodstuffs and live animals, in case these loads are subject to sanitary inspections
Datoen for mindst holdbar til eller, i tilfælde af fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, datoen, som en vare bør anvendes inden, skal i alle tilfælde oplyses til forbrugerenThe minimum durability date or (in the case of foodstuffs that are highly microbiologically perishable) the final date for consumption must be indicated to the consumer in all cases
fersk fjerkrækød må i mikrobiologisk henseende betragtes som et meget letfordærveligt levnedsmiddelfresh poultrymeat is to be considered from the microbiological point of view as a highly perishable foodstuff
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. september ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerestablishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
for produkter i andre klasser end klasse »Ekstra«: lettere kvalitetsforandring på grund af deres udvikling eller mere eller mindre letfordærvelige karakterfor the products graded in the classes other than the Extra’ class, slight alternation due to their development and their tendency to perish
De bestræber sig på at harmonisere deres lovgivning om transport af letfordærvelige varer, levende dyr og farligt godsThey shall endeavour to harmonise their legislation on the carriage of perishable goods, live animals and dangerous substances
LauCool: international handel med transport af letfordærvelige varerfor LauCool: international trade in the transport of perishable goods
I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, meddeler voldgiftspanelet sin kendelse senest ‧ dage efter indgivelsen af anmodningenIn urgent situations, including cases in which perishable and seasonal foodstuffs are in question, the panel shall deliver its ruling within ‧ days of the request being submitted
forskrifter vedrørende transport af visse kategorier gods, navnlig farligt gods, letfordærvelige levnedsmidler og levende dyrthe requirements relating to the carriage of certain categories of goods, in particular dangerous goods, perishable foodstuffs and live animals
Konsultationer om hastende spørgsmål, herunder spørgsmål om letfordærvelige varer og sæsonvarer, afholdes senest ‧ dage efter indgivelsen af anmodningen og anses for at være afsluttet ‧ dage efter indgivelsen af anmodningenConsultations on matters of urgency, including those regarding perishable or seasonal goods shall be held within ‧ days of the date of the submission of the request, and shall be deemed concluded within ‧ days of the date of the submission of the request
Kunderne køber normalt plads, som de fylder med alle forskellige typer gods, herunder letfordærvelige varer og andre varer, som kræver en særlig håndteringCustomers generally buy space which they fill with all sorts of different cargo, including perishables and other goods which might require specific handling
For letfordærvelige varer indledes proceduren til suspension af frigivelsen eller opbevaring af de pågældende varer fortrinsvis for de af disse varer, som der forud er indgivet en anmodning om indgreb forIn the case of perishable goods, the procedure for suspension of release or for detention of the goods shall be initiated primarily in respect of products for which an application for action has already been lodged
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer (EUT L ‧ afCorrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods (OJ L
transportvirksomhedstype, dvs. international eller indenlandsk transport, passager- eller godstransport, transport for egen regning eller mod vederlag, transport af letfordærvelige eller ikke-fordærvelige varer ogtype of transport activity, namely whether the activity is international or domestic; passenger or freight; own account or hire and reward; perishable or non-perishable goods
Viser side 1. Fundet 13578 sætninger matchende sætning letfordærvelig fødevare.Fundet i 2,611 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.