Oversættelser til engelsk:

  • perishable goods   

Eksempel sætninger med "letfordærvelig fødevare", oversættelseshukommelse

add example
Det er dog positivt, at der tages særligt hensyn til transporten af letfordærvelige fødevarer som mælk, frugt eller grøntsager.What should, though, be seen in a positive light, is the reference to the special case represented by the transportation of easily perishable foodstuffs such as milk, fruit or vegetables.
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske ventetiden for ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, og for køretøjer, der transporterer levende dyr, fra det tidspunkt, hvor de ankommer til grænsen, til der bliver foretaget forskriftsmæssig, administrativ, toldmæssig og sanitær kontrolshall take the necessary measures to minimise waiting times for ATP-approved vehicles transporting perishable foodstuffs or for vehicles transporting live animals, as from their time of arrival at the frontier until their regulatory, administrative, Customs and sanitary controls
Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV ‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoerThe Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) has recently amended standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of avocados
Sidste anvendelsesdato, som bruges i forbindelse med fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, er den dato, efter hvilken varen ikke må anvendes eller sælges, fordi den kan udgøre en mikrobiologisk risiko eller føre til organoleptiske forandringerIn the case of highly microbiological perishable products, the final date for consumption is the date after which the product must not be consumed and logically cannot be sold as it is likely to harbour microbiological risks or organoleptic impairments
For at opnå gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer for artiskokker, der anbefales af arbejdsgruppen for normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECETo that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
599 585 605 omrader i det tidligere Jugoslavien EUGFL-garantisektionen , fællesskabsstøtte , letfordærvelig fødevare , varetransport fællesskabsimport , handelsaftale , vare med oprindelsesstatus , vin fællesskabsstøtte , licitation , samarbejdspolitik , økonomisk genopbygning handelsrestriktioner , international sanktion , militærmateriel , økonomiske relationer indkaldelse af tilbud , licitation , samarbejdspolitik , økonomisk genopbygningEC Directive , labelling , product safety calf , report slaughter premium , statistics chemicals , drug surveillance , narcotic , psychotropic substance chemicals , environmental impact , plant health product , public health common organization of markets , hops , production , theory of marketing communications policy .
525 diætetisk produkt , etikettering , levnedsmiddellovgivning , tilnærmelse af lovgivning diætetisk produkt , forbrugerbeskyttelse , tilnærmelse af lovgivning harmonisering af normer , kvalitetsnorm , levnedsmiddelkontrol , sundhedskontrol letfordærvelig fødevare , levnedsmiddellovgivning , økonomisk politik832 fishing statistics Atlantic Ocean , Mediterranean Sea catch quota , Sweden , USSR catch quota , USSR Comoros , fishing licence Côte d ' Ivoire , fishing licence Denmark , Greenland
at samarbejde, navnlig gennem forhåndsudveksling af oplysninger, med deres kollegaer i andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde procedurer for grænsepassage for letfordærvelige fødevarer og levende dyr, i tilfælde af at disse ladninger skal underkastes sundheds/hygiejnekontrolshall cooperate, in particular through advance information exchange, with their counterparts in other Contracting Parties in order to accelerate border crossing procedures for perishable foodstuffs and live animals, in case these loads are subject to sanitary inspections
adskillelse af trafikken for forskellige trafiktyper på begge sider af grænsen, således at der kan gives fortrinsret for køretøjer, der har gyldige internationale toldforsendelsesdokumenter eller transporterer levende dyr eller letfordærvelige fødevarerseparation of traffic for different types of traffic on both sides of the border allowing to give preference to vehicles under the cover of valid international Customs transit documents or carrying live animals or perishable foodstuffs
* - letfordærvelig fødevare RT oplagring RT varetransport levetid , produkt« - liberalization of trade UF liberalization of commerce licence , car USE vehicle documents — ( 4806 ) life relation s , education-working USE school-working life relations — ( 3216 ) licence , driving — ( 4806 ) life relations , school-working — ( 3216 ) licence , European driving — ( 4806 )
Med henblik på at identificere ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, kan de kontraherende parter anvende de kendingsmærker, der er anbragt på det relevante materiel, og det ATP-certifikat eller identifikationsmærke, der er omhandlet i traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transportWith a view to identifying ATP-approved vehicles carrying perishable foodstuffs, the Contracting Parties may utilise the distinguishing marks affixed to the relevant equipment and the ATP certificate or plate of approval provided for in the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and the Special Equipment to be used for such Carriage
De mest betydningsfulde nyskabelser, som vi ønsker at indføre, er følgende: En opmærksom hensyntagen til betalingsforsinkelsernes konsekvenser, når det gælder letfordærvelige fødevarer, en anerkendelse af retten til også at kræve erstatning for omkostningerne i forbindelse med fordringens inddrivelse, en klausul om sælgerens ejendomsforbehold, en garanti for, at der normalt kan opnås tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter, at kreditor har indgivet klage, og endelig en større gennemsigtighed i forholdet mellem den ordregivende myndighed og entreprenøren samt i underentrepriseforholdet.The most significant innovations we wish to introduce are the following: careful consideration of the consequences of late payment for perishable foods; recognition of the right to demand compensation for costs incurred from debt collection too; retention of title clauses by the vendor; to ensure that an enforceable title can be obtained normally within 60 days of the lodging of the creditor' s action; and finally, greater transparency in the relationship between the contracting authority and the contractor, and also in a subcontractual relationship.
at de nødvendige køleanlæg på køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, i videst muligt omfang kan fungere, så længe grænsepassagen varer, med mindre den påkrævede kontrolprocedure gør dette umuligtshall allow, as far as possible, the operation of the necessary refrigerating units of vehicles carrying perishable foodstuffs during the time of crossing the border, unless this is impossible as a result of the required control procedure
Datoen for mindst holdbar til eller, i tilfælde af fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, datoen, som en vare bør anvendes inden, skal i alle tilfælde oplyses til forbrugerenThe minimum durability date or (in the case of foodstuffs that are highly microbiologically perishable) the final date for consumption must be indicated to the consumer in all cases
6 - 390 6 - 335 6 - 342 transport bestemmelser letfordærvelig fødevare , motorkøretøj , norm , vægt og dimensioner6 604 6 599 value financial market , information , market value
LauCool: operatør af køleskibe til transport af frugt og andre letfordærvelige fødevarerfor undertaking LauCool: operator of a fleet of reefer vessels used for the transport of fruit and other perishable produce by sea
har en afdeling for letfordærvelige fødevarer ( frugt , grønsager , mejeriprodukter , viktualier / kød , brød og kager / bagværk ) , og som yder en udstrakt service , dv s. meget lidt selvbetjening .As a rule they are grocery shops with a department offering perishable products ( fruit , vegetables , dairy , sausage / meat , bread and pastries ) and a high service share , i.e. hardly any or little self ser vice .
RT RT RT konservesfremstilling ( 6031 ) køleindustri ( 6846 ) letfordærvelig fødevare ( 6026 )NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT2 NT1 goat ' s milk cheese hard cheese processed cheese semi-soft cheese sheep ' s milk cheese soft cheese concentrated milk
F.eks. vil markedet for transport af letfordærvelige varer kunne afgrænses til transport i kølecontainere eller måske udvides til også at omfatte transport på konventionelle køleskibeFor example, the transport of perishable goods could be limited to reefer containers or include transport in conventional reefer vessels
Fiskeriaftalerne giver dem mulighed for at opnå finansielle midler mod at give fællesskabsflåden fiskerettigheder til nogle letfordærvelige ressourcer, hvis fangst, forarbejdning og afsætning kræver komplekse virksomheder og midler, som de ikke råder over.Fisheries agreements allow them to obtain financial resources in return for giving the Community fleet fishing rights on various perishable resources whose capture, processing and marketing, require specialist companies and methods that these countries do not have themselves.
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 3157 / 81 af 4. november 1981 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige va rerCommission Regulation ( EEC ) No 3610 / 81 of 15 December 1981 establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods OJ L 362 17.12.81 p.ll.
KOMMISSIONENS FORORDNING ( EØF ) Nr. 3502 / 85 af 12. december 1985 om ændring af forordning ( EØF ) nr. 1577 / 81 om indførelse af en ordning med forenklede procedurer ved toldværdiansættelsen af visse letfordærvelige varer de i denne forordning fastsatt e foranstaltninger er i over ensstemmelse med udtalelse fra Toldværdi udvalget —COMMISSION REGULATION ( EEC ) No 3502 / 85 of 12 December 1985 amending Regulation ( EEC ) No 1577 / 81 establishing a system of simplified procedures for the determination of the customs value of certain perishable goods
For Spaniens vedkommende er tabet, for så vidt angår letfordærvelige produkter, allerede nu af størrelsesordenen 250 mio ECU.In the Spanish case, losses amount to something in the region of 250 million ecus in terms of perishable goods.
De bestræber sig på at harmonisere deres lovgivning om transport af letfordærvelige varer, levende dyr og farligt godsThey shall endeavour to harmonise their legislation on the carriage of perishable goods, live animals and dangerous substances
Transport over længere afstand, opbevaring i længere tid og de forskellige håndteringer af produkterne kan medføre visse forandringer som følge af produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordærvelige karakterLong-distance transport, storage over a certain period and the various processes the products undergo may cause some degree of deterioration owing to the biological development of the products or their perishable nature
Viser side 1. Fundet 15850 sætninger matchende sætning letfordærvelig fødevare.Fundet i 2,228 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.