Oversættelser til engelsk:

  • perishable goods   

Eksempel sætninger med "letfordærvelig fødevare", oversættelseshukommelse

add example
Med henblik på at identificere ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, kan de kontraherende parter anvende de kendingsmærker, der er anbragt på det relevante materiel, og det ATP-certifikat eller identifikationsmærke, der er omhandlet i traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transportWith a view to identifying ATP-approved vehicles carrying perishable foodstuffs, the Contracting Parties may utilise the distinguishing marks affixed to the relevant equipment and the ATP certificate or plate of approval provided for in the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and the Special Equipment to be used for such Carriage
Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV ‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoerThe Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) has recently amended standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of avocados
at de nødvendige køleanlæg på køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, i videst muligt omfang kan fungere, så længe grænsepassagen varer, med mindre den påkrævede kontrolprocedure gør dette umuligtshall allow, as far as possible, the operation of the necessary refrigerating units of vehicles carrying perishable foodstuffs during the time of crossing the border, unless this is impossible as a result of the required control procedure
LauCool: operatør af køleskibe til transport af frugt og andre letfordærvelige fødevarerfor undertaking LauCool: operator of a fleet of reefer vessels used for the transport of fruit and other perishable produce by sea
De mest betydningsfulde nyskabelser, som vi ønsker at indføre, er følgende: En opmærksom hensyntagen til betalingsforsinkelsernes konsekvenser, når det gælder letfordærvelige fødevarer, en anerkendelse af retten til også at kræve erstatning for omkostningerne i forbindelse med fordringens inddrivelse, en klausul om sælgerens ejendomsforbehold, en garanti for, at der normalt kan opnås tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter, at kreditor har indgivet klage, og endelig en større gennemsigtighed i forholdet mellem den ordregivende myndighed og entreprenøren samt i underentrepriseforholdet.The most significant innovations we wish to introduce are the following: careful consideration of the consequences of late payment for perishable foods; recognition of the right to demand compensation for costs incurred from debt collection too; retention of title clauses by the vendor; to ensure that an enforceable title can be obtained normally within 60 days of the lodging of the creditor' s action; and finally, greater transparency in the relationship between the contracting authority and the contractor, and also in a subcontractual relationship.
For at opnå gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer for artiskokker, der anbefales af arbejdsgruppen for normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECETo that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske ventetiden for ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, og for køretøjer, der transporterer levende dyr, fra det tidspunkt, hvor de ankommer til grænsen, til der bliver foretaget forskriftsmæssig, administrativ, toldmæssig og sanitær kontrolshall take the necessary measures to minimise waiting times for ATP-approved vehicles transporting perishable foodstuffs or for vehicles transporting live animals, as from their time of arrival at the frontier until their regulatory, administrative, Customs and sanitary controls
adskillelse af trafikken for forskellige trafiktyper på begge sider af grænsen, således at der kan gives fortrinsret for køretøjer, der har gyldige internationale toldforsendelsesdokumenter eller transporterer levende dyr eller letfordærvelige fødevarerseparation of traffic for different types of traffic on both sides of the border allowing to give preference to vehicles under the cover of valid international Customs transit documents or carrying live animals or perishable foodstuffs
at samarbejde, navnlig gennem forhåndsudveksling af oplysninger, med deres kollegaer i andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde procedurer for grænsepassage for letfordærvelige fødevarer og levende dyr, i tilfælde af at disse ladninger skal underkastes sundheds/hygiejnekontrolshall cooperate, in particular through advance information exchange, with their counterparts in other Contracting Parties in order to accelerate border crossing procedures for perishable foodstuffs and live animals, in case these loads are subject to sanitary inspections
Sidste anvendelsesdato, som bruges i forbindelse med fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, er den dato, efter hvilken varen ikke må anvendes eller sælges, fordi den kan udgøre en mikrobiologisk risiko eller føre til organoleptiske forandringerIn the case of highly microbiological perishable products, the final date for consumption is the date after which the product must not be consumed and logically cannot be sold as it is likely to harbour microbiological risks or organoleptic impairments
Det er dog positivt, at der tages særligt hensyn til transporten af letfordærvelige fødevarer som mælk, frugt eller grøntsager.What should, though, be seen in a positive light, is the reference to the special case represented by the transportation of easily perishable foodstuffs such as milk, fruit or vegetables.
Datoen for mindst holdbar til eller, i tilfælde af fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, datoen, som en vare bør anvendes inden, skal i alle tilfælde oplyses til forbrugerenThe minimum durability date or (in the case of foodstuffs that are highly microbiologically perishable) the final date for consumption must be indicated to the consumer in all cases
kunne iværksætte procedurer til overholdelse af reglerne om transport af letfordærvelige levnedsmidler, især reglerne i medfør af traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det særlige materiel, som skal bruges til sådanne transporter (ATPbe able to implement procedures to comply with the rules on the carriage of perishable foodstuffs, notably those arising from the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP
Nye fødevarer bør derfor omfatte fødevarer, der stammer fra dyr, som er frembragt ved ikke-traditionelle avlsmetoder, og fra deres afkom, fødevarer, der stammer fra planter, som er frembragt ved ikke-traditionelle forædlingsmetoder, fødevarer, der er fremstillet ved nye fremstillingsprocesser, som kan have en indvirkning på fødevaren, samt fødevarer, der indeholder eller består af industrielt fremstillede nanomaterialerNovel food should therefore include foods derived from animals produced by non-traditional breeding techniques and from their offspring, foods derived from plants produced by non-traditional breeding techniques, foods produced by new production processes which might have an impact on food, and foods containing or consisting of engineered nanomaterials
Det er tilladt, at et fødevaretilsætningsstof, der anvendes som sødestof, forekommer i en sammensat fødevare uden tilsat sukker, i en energireduceret fødevare, i diætetiske sammensatte fødevarer, som er bestemt til slankekost, i ikke-kariogene sammensatte fødevarer og i en sammensat fødevare med øget holdbarhed, forudsat at sødestoffet er tilladt i en af den sammensatte fødevares ingredienser, jf. dog stkWithout prejudice to paragraph ‧, the presence of a food additive used as a sweetener shall be permitted in a compound food with no added sugars, in an energy-reduced compound food, in compound dietary foods intended for low-calorie diets, in non-cariogenic compound foods, and in a compound food with an increased shelf-life, provided that the sweetener is permitted in one of the ingredients of the compound food
Med forbehold af stk. ‧ tillades det, at et kraftigt sødestof forekommer i en sammensat fødevare uden tilsat sukker, i en energireduceret fødevare, i diætetiske, sammensatte fødevarer, som er bestemt til slankekost, og i en sammensat fødevare med lang holdbarhed, forudsat at det kraftige sødestof er tilladt i en af den sammensatte fødevares ingredienser ║Without prejudice to paragraph ‧, the presence of an intense sweetener shall be permitted in a compound food with no added sugar, in an energy-reduced compound food, in compound dietary foods intended for low-calorie diets, and in a compound food with a long shelf-life, provided that the intense sweetener is permitted in one of the ingredients of the compound food
traditionelle fødevarer fra et tredjeland: nye fødevarer ud over nye fødevarer i henhold til litra a), nr. i)-iv), der stammer fra primærproduktion og i lang tid har været anvendt som fødevarer i et tredjeland, således at den pågældende fødevare i mindst ‧ år har indgået og fortsat indgår i den sædvanlige kost for en stor del af landets befolkningtraditional food from a third country means novel food, other than the novel food under sub-points (i) to (iv) of point (a), derived from primary production, with a history of food use in any third country, such that the food in question has been and continues to be part of the customary diet for at least ‧ years in a large part of the population of the country
Uanset artikel ‧, stk. ‧, tillader medlemsstaterne import af sendinger, der har forladt oprindelseslandet inden den ‧. oktober ‧ og ledsages af et sundhedscertifikat som omhandlet i Kommissionens beslutning ‧/‧/EF for så vidt angår fødevarer fra Egypten, Kommissionens beslutning ‧/‧/EF for så vidt angår fødevarer fra Kina, Kommissionens beslutning ‧/‧/EF for så vidt angår fødevarer fra Tyrkiet, Kommissionens beslutning ‧/‧/EF for så vidt angår fødevarer fra Brasilien og Kommissionens beslutning ‧/‧/EF for så vidt angår fødevarer fra IranBy way of derogation from Article ‧, Member States shall authorise the imports of consignments which left the country of origin prior to ‧ October ‧, accompanied by a health certificate as provided for by Commission Decision ‧/‧/EC as regards foodstuffs from Egypt, Commission Decision ‧/‧/EC as regards foodstuffs from China, Commission Decision ‧/‧/EC as regards foodstuffs from Turkey, Commission Decision ‧/‧/EC as regards foodstuffs from Brazil and Commission Decision ‧/‧/EC as regards foodstuffs from Iran
Medlemsstaternes kompetente myndigheder bør udtage repræsentative prøver af fødevarer til spædbørn og småbørn, navnlig fødevarer, der indeholder gulerødder, kartofler, bladgrøntsager og æbleprodukter, og fokus skal især være på detailleddet- dog uden at produktions- og importleddet (hvis det er relevant) helt undtages- med henblik på at undersøge for forekomst af nitrat (fødevarer, der indeholder gulerødder, kartofler og bladgrøntsager) og patulin (fødevarer, der indeholder æbleprodukter, bortset fra forarbejdede fødevarer baseret på cerealierThe competent authorities of the Member States should take representative samples of foods for infants and young children, in particular the foods containing carrots, potatoes, leafy vegetables and apple products at, in particular, the retail level, without ignoring the production and import (if relevant), with a view to testing for nitrate (foods containing carrots, potatoes and leafy vegetables) and patulin (foods containing apple products other than processed cereal-based foods
om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerestablishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
For at opnå klarhed og gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de ændringer af FFV-‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af meloner, som Arbejdsgruppen vedrørende Normer for Letfordærvelige Produkter og Kvalitetsforbedring under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) for nylig har foretagetWith a view to clarity and to ensure international transparency, account should be taken of the recent amendments made to standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of melons by the United Nations Economic Commission for Europe Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. september ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Viser side 1. Fundet 13578 sætninger matchende sætning letfordærvelig fødevare.Fundet i 2,698 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.