Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
opfordrer medlemsstaterne til at være særlig opmærksomme på de undervisningsbehov, som pensionister og personer, der står foran afslutningen af deres erhvervskarriere, som måske risikerer finansiel udstødelse, har, og også på unge mennesker ved starten af deres erhvervskarriere, der står over for den udfordring at beslutte, hvordan de kan bruge deres nye indtægt på hensigtsmæssig visEncourages Member States to pay special attention to the educational needs of pensioners and persons at the end of their professional career, who may be at risk of financial exclusion, and also to young people starting their professional career who are faced with the challenge of determining how to make appropriate use of their new income
— Afdeling 5 — Pensionister eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer— Section 5 Pensioners and members — of their f amilies
Fagforeningsgruppen er ikke enig i det der nævnes i den sammenfattende rapport om , at indtjeningstabe t ved tilbagetrækningen ikke er noget alvorligt problem , eftersom pensionister ikke har så meget brug for og bruger færre penge .The trade unions ' group does not share the view contained in the summary report that the loss of income suffered on retirement does not present serious problems because retired people have less need of money and spend less . An
såfremt pensionisten har ret til naturalydelser i medfør af lovgivningen i to eller flere medlemsstater, påhviler udgifterne herved den kompetente institution i den medlemsstat, af hvis lovgivning den pågældende har været omfattet længst; hvor anvendelsen af denne regel medfører, at udgifterne påhviler flere institutioner, påhviler udgifterne den institution, som anvender den lovgivning, af hvilken pensionisten senest har været omfattetwhere the pensioner is entitled to benefits in kind under the legislation of two or more Member States, the cost thereof shall be borne by the competent institution of the Member State to whose legislation the person has been subject for the longest period of time; should the application of this rule result in several institutions being responsible for the cost of benefits, the cost shall be borne by the institution applying the legislation to which the pensioner was last subject
En turisme , hvor helbredsmæssige grunde , en mildnelse af pensionisters ensformige levevis og kulturelle aspekter ofte spiller en uhyre stor rolle . Det samme gælder for turismen i landdistrikterne .It also explains why a group of Members of the European Parliament have now asked for a more concrete approach to tourism and for close attention to be paid to the sector .
Også pensionister og unge har nu fået denne rettighed , så de nu kan bosætte sig i et hvilket som helst EF-land .The Community guarantees this right to young and old , irrespective of the Community country in which they wish to live .
Hvorfor må pensioner i Grækenland kuri overføres til konti i indenlandske banker ? D er opstår her ved store udgifter ved overførslen til andre EU-medlemsstater for alle de græske pensionister , der er bosiddende i en anden EU-niedlemsstat .Why must annuities and pensions in Greece always be transferred to accounts at domestic banks , all those Greek recipients of annuities and pensions who are resident in another EU Member State thus incurring considerable expense in having the money transferred to it ?
Ydelser til børn , der forsørges af pensionister eller rentemodtagere , samt til børn , der har mistet begge forældre eller en af demBenefits for dependant children of pensioners and for orphans
CAMPOLI MOD KOMMISSI ONEN afskaffelsen — for en del af pensionisternes vedkommende — af justeringskoefficienter som fastsat i den endelige ordning .CAMPOLI v COMMISSION anticipates the abolition of correction coefficients for certain pensioners provided for under the definitive rules .
Ydelse til enlige Betales til pensionister over 66 år , a ) .Q " " $ af den daglige indtægt 100 som lever alene .0f dally earnings b ) 100 $ of basic amount From the day of death until the last day of the second month whioh follows this ( 2 )
Er Kommissionen enig i , at bestemmelsen i artikel 2 , stk. 3 , i direktivforslagene om pensionister og restgruppen sikrer , at Danmark kan opretholde den gældende sommerhuslovgivning ?Does the Commission agree that the provision in Article 2 ( 3 ) in the draft directives on pensioners and the residual category ensures that Denmark can maintain its existing legislation on holiday homes .
Det er blevet nødvendigt med regler på det grænseoverskridende sundhedsområde, og mange borgere forventer, at de kommer på plads - jeg tænker her på arbejdstagerne i grænseregionerne, vandrende arbejdstagere, pensionister i Sydeuropa og Grækenland og også langturschauffører i Europa, som jeg netop er blevet mindet om - men derudover også alle andre arbejdstagere, som ikke har kunnet nyde godt af disse ting tidligere, fordi de var forbeholdt privatpatienter, hvilket også har været nævnt et par gange.Rules on health care across borders have become necessary, and many members of the public expect them to be in place - I am referring to workers in our border regions, to migratory workers, to pensioners in south-eastern Europe and Greece, and, indeed, to Europe's long-distance drivers, about whom I have just been reminded - and not only to all these, but also to all the other workers who were formerly unable to benefit from these things, which were - as has been said a couple of times - reserved to private patients.
Fru formand! Disse betænkninger giver os den sædvanlige ønskeseddel over uforenelige mål: forsyningssikkerhed, et effektivt energimarked, CO2-reduktion, harmoniserede regler for alle lande og billig energi til pensionister.on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, these reports bring the usual wish list of incompatible objectives: security of energy supply, an efficient energy market, reduction of CO2, harmonised rules for all countries and cheap energy for pensioners.
På det seneste er indsatsen imidlertid blevet rettet langt mere mod at begrænse pen sionsudgifterne , og i en række lande satser man nu på at nedbringe antallet af pensionister .More recently , how ever , concern has shifted much more towards the cost of pensions , and in a number of countries the emphasis has switched to reduc ing the number of pensioners .
De er klar over, at man i Bruxelles - men navnlig i Unionens 15 medlemsstater - tager det størst mulige antal pensionister og smider dem ned i en gryde med kogende vand.They are aware of the fact that in Brussels - but above all in the fifteen Member States of the Union - they take these pensioners and they throw as many of them as possible into boiling water.
Der har været andre tilkendegivelser af den art med f.eks. oprettelsen af en europæisk sammenslutning af pensionister og ældre i den europæiske sammenslutning af fagforeninger , hvilket er værd at lægge mærke til .Full French participation in NATO would constitute a positive step in that direction .
De unge pensionister står for øjeblikket i en vanskelig situation, fordi de er holdt op med at arbejde alt for tidligt, fordi de er blevet tvunget til at gøre det.Younger pensioners currently find themselves in a difficult situation because they have finished working far too early, usually as a result of being forced to do so.
Ifølge de nuværende tendenser bliver der flere og flere pensionister , hvis pension skalbetales af færre og færre erhvervsaktive .Current trends mean there are fewer and fewer people in work to support more andmore pensioners .
Artikel ‧ Refusion af naturalydelser i henhold til syge-og moderskabsforsikringen til pensionister eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer, der ikke er bosat i en medlemsstat, efter hvis lovgivning de modtager pension eller rente og har ret til ydelserArticle ‧ Refund on benefits in kind provided under sickness and maternity insurance to pensioners and to members of their families who do not reside in a Member State under whose legislation they receive a pension and are entitled to benefits
RESULTATER : blev ændret i 1985 . Under hensyntagen til , at det indre marked , der indebærer fri bevægelighed for personer , skal være gennemført inden 1993 , trak Kommissionen den 3.5.1989 sit forslag tilbage og erstattede det med tre direk tivforslag om opholdsret ( EFT C 191 / 89 ændret ved EFT C 26 / 90 ) ) for henholdsvis a ) studerende , b ) pensionister , c ) andre fællesskabsborgere , som endnu ikke er dækket af en EF-opholdsret .ACHIEVEMENTS : individuals , is set for 1993 , the Commission withdrew its proposal on 3 May 1989 , replacing it with three proposals for directives on residence rights ( OJ C 191 , 1989 , amended by OJ C 26 , 1990 ) . These apply to students , old age pensioners and other Community nationals not covered by Community residence rights .
pensionisterpensioners
Og så vil jeg bede mine kolleger i Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik, Udvalget om Sociale Anliggender og Udvalget om Forbrugerbeskyttelse om at støtte de berørte pensionister, når der stilles forslag om den nye lovgivning.I would ask my colleagues on the Economic and Monetary Affairs Committee, the Social Affairs Committee and the Consumer Protection Committee to support the position of the pensioners affected when the new legislation is introduced.
Studerende , selvstændige erhvervsdrivende , turister , pensionister - alle EU-borgere har nu denne rettighed .Any European who wants to can now exercise that right students — , selfemployed workers , tourists and pensioners .
Ifølge klageren havde Bankensformand flere gange erklæret , at det ikke var meningen , at afskaffelsen af desærligeomregningskurser skulle reducere pensionisternes indkomst , og at man ikke havdeforudset disse k onsekvenser .According to the complainant , the President of the Bank had stated on several occasions that the abolition of the specialconversion rates was not intended to reduce pensioners incomes ’ and that these consequences were accidental .
Viser side 1. Fundet 2073 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 1,682 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.