Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
Sammenbruddet i en virksomhedsgigant som Enron og følgevirkningerne af et sådant sammenbrud for de ansatte, små investorer og pensionister overbeviser os om, at vi naturligvis skal stræbe efter at hindre, at noget tilsvarende sker for vores borgere, hvis det overhovedet er muligt.The collapse of a corporate giant like Enron and the reverberations of such a collapse for employees, for small investors, for pensioners, convince us that, if there is a way of helping prevent such misery for some of our citizens, then we should of course pursue it.
De er klar over, at man i Bruxelles - men navnlig i Unionens 15 medlemsstater - tager det størst mulige antal pensionister og smider dem ned i en gryde med kogende vand.They are aware of the fact that in Brussels - but above all in the fifteen Member States of the Union - they take these pensioners and they throw as many of them as possible into boiling water.
Det er det samme som at indrømme, at i denne "vækst", som Katiforis-betænkningen opfordrer Parlamentet til at prise sig lykkelig over, er der ikke plads til hverken lønarbejderne eller pensionisterne.This is simply a way of acknowledging that, in this 'growth' which the Katiforis report asks Parliament to congratulate, there is no room for employees or pensioners.
Der er en meget højere grad af fattigdomstruede blandt enlige kvindelige pensionister, der er over ‧ år, eller som ikke har nogen arbejdsmarkedsorienteret pensionSingle female pensioners, especially those over ‧ or without an occupational pension have a much higher poverty rate
Jeg har allerede modtaget adskillige positive tilkendegivelser, ikke alene fra de unge, men også fra pensionisterne, fordi det er rigtigt at beskytte de marine organismer, selv om de er fisk, som det er tilfældet her.I have already received satisfied feedback, not only from fish, but also from human pensioners, for it is right to protect the young, even if they are only fish, as is the case here.
I den fælles udtalelse fra EU's stats- og regeringsledere ser man tydeligt deres bekymring over det stigende antal pensionister, og de mener, at det "vil bevirke et voldsomt pres på de sociale ydelsessystemer, især på pensionerne, sundhedssystemerne og ældreplejen".It is clear from their joint declaration that the Heads of State or Government of the ÅU are anxious about the increase in the number of pensioners, which they feel "will create substantial pressure on social welfare systems, in particular pensions, health care systems and care of the elderly";.
Gang på gang er arbejdstagere og pensionister blevet tabere som følge af virksomhedsskandaler, så ingen kan være i tvivl om, at der er et påtrængende behov for at forbedre virksomhedsledelsen og styrke vores forholdsregler mod, at virksomheder optræder uredeligt.Time and time again workers and pensioners have lost out in the wake of corporate scandals so none of us can be in any doubt that there is an urgent need to improve corporate governance and strengthen our defences against corporate malpractice.
Det er et show med parlamentsmedlemmet Fatuzzo, som forstår sig på pensioner, og som fortæller pensionisterne, hvordan deres pension kan blive større.It is a show presented by Mr Fatuzzo, an expert on pensions, who talks to pensioners about how to increase the size of their pensions.
Bestemmelserne i en medlemsstats lovgivning, hvorefter en pensionist eller rentemodtager, der er erhvervsmæssigt beskæftiget, ikke i kraft af denne beskæftigelse er omfattet af den tvungne forsikring, finder ligeledes anvendelse på en pensionist eller rentemodtager, hvis ret til pension eller rente er erhvervet efter en anden medlemsstats lovgivning, medmindre den pågældende udtrykkeligt indgiver anmodning om at blive omfattet af den tvungne forsikring til den institution, der er udpeget af den kompetente myndighed i førstnævnte medlemsstat, og som er anført i bilag ‧ til den i artikel ‧ omhandlede forordningThe provisions of the legislation of a Member State under which a pensioner who is pursuing a professional or trade activity is not subject to compulsory insurance in respect of such activity shall also apply to a pensioner whose pension was acquired under the legislation of another Member State, unless the person concerned expressly asks to be so subject by applying to the institution designated by the competent authority of the first Member State and named in Annex ‧ to the Regulation referred to in Article
De, der lider hårdest under stigningen i fødevarepriserne og den galoperende inflation i energipriserne, er pensionisterne.The most pain inflicted by the increase in food prices, plus galloping inflation in energy prices, is being felt by pensioners.
Hr. formand, med hensyn til supplerende pensioner er det afgørende, om man vil gøre alderdommen tryggere for pensionisterne, eller om man vil styrke kapitalmarkederne i Europa.Mr President, where supplementary pensions are concerned, the crucial issue is whether one wants to provide pensioners with security in their old age or to reinforce Europe' s capital markets.
Befolkningerne i Europa - arbejdstagerne, lavindkomstgrupperne og pensionisterne - får virkelig lov til at betale regningen, og kommissæren fortolker lovgivningen og kompetenceområderne efter eget forgodtbefindende.The people of Europe - the workers, the low earners and the pensioners - are really picking up the bill, and you are interpreting legislation and competences however you please.
Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte de endelige kunder og sikrer navnlig, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare kunder, herunder forbud mod afbrydelse af energiforsyningen til pensionister og handicappede om vinterenMember States shall take appropriate measures to protect final customers and shall, in particular, ensure that there are adequate safeguards to protect vulnerable customers, including prohibiting the disconnection of pensioners and disabled people in winter
Artikel ‧ Pensionistens (rentemodtagerens) og/eller hans familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvori de er bosatArticle ‧ Stay of the pensioner and/or members of his family in a State other than the State in which they reside
opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan det europæiske sygesikringskort bedre kan opfylde behovene hos pensionister fra en medlemsstat, der midlertidigt er bosiddende eller opholder sig i en anden medlemsstatRequests that the Commission consider how the European Health Card can better relate to the needs of pensioners from one Member State temporarily residing or staying in another Member State
Jeg modtager rigtig mange breve fra ukrainske pensionister, som det går virkelig dårligt, og som man bør hjælpe.I receive a great many letters from Ukrainian pensioners who are in a really bad way and need help.
Der foregår for øjeblikket navnlig i Tyskland en vild hetz mod euroen, og i den forbindelse modtager virkelig mange småkårsfolk, f.eks. pensionister, breve fra Schweiz, hvori der står, at de bør investere deres penge i Schweiz for at undgå risikoen ved euroen.There exists, particularly in Germany, a smear campaign against the euro and many of the less-well-off, such as pensioners, are being sent letters from Switzerland advising them to invest their money in Switzerland to avert the threat of the euro.
De mange pensionister er endnu en grund til at overholde stabilitetspagten.And an ageing population is another reason to look after the Stability Pact.
Er en person, som sagsøgers mor, som er endeligt ophørt med alle aktiviteter som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, da hun er gået på pension, da ikke desto mindre en arbejdstager som omhandlet i artikel ‧ som følge af hendes tidligere beskæftigelse som arbejdstager eller aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende, eller finder reglerne i artikel ‧ til ‧ (pensionister eller rentemodtagere) anvendelse?Is a person, such as the claimant's mother, who has definitively ceased all employed or self-employed activity by virtue of retirement nevertheless an employed person for the purposes of Article ‧ by reason of their former employed or self-employed activity, or do Articles ‧ to ‧ (pensioners) contain the applicable rules?
Men det var et retligt net, som han smed ud, og han fangede mange store fisk, mens det lykkedes de små fisk at undslippe, fordi de som bekendt gerne vil være pensionister.However, the net he was casting was a judicial net and it caught a lot of big fish, but the small fish managed to escape because, as you know, they want to become pensioners.
Da vi snakkede om dette, spurgte han - som hedder Alexander, og som således er Alexander af Makedonien - mig om følgende: "Vedrører denne samarbejdsaftale også Makedoniens pensionister?"We discussed the matter and he - his name is Alexander, Alexander the Macedonian, that is - asked me: "But is there any mention in this cooperation agreement of the pensioners of Macedonia?"
I disse tilfælde skal med henblik på stk. ‧ institutionen på pensionistens eller familiemedlemmernes bopælssted, betragtes som den kompetente institutionIn these cases, for the purposes of paragraph ‧, the institution of the place of residence of the pensioner or of the members of his family shall be considered to be the competent institution
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionisterProceeds of the tax on the salaries, wages and allowances of members of the institutions, officials, other servants and persons in receipt of a pension, and members of the governing bodies of the European Investment Bank, the European Central Bank, the European Investment Fund, their staff and persons in receipt of a pension
Det er uacceptabelt, at der i denne betænkning hårdnakket holdes fast ved Den Europæiske Centralbanks falske uafhængighed i stedet for at forsvare den demokratiske kontrol af den og ændre dens formål, så der kan tages hensyn til behovet for at fokusere på produktion, fremme af anstændigt arbejde og en styrkelse af folks købekraft, særligt blandt arbejdere og pensionister.It is unacceptable that this report insists on the false independence of the European Central Bank, instead of defending its democratic scrutiny and the alteration of its objectives to take account of the need to concentrate on production, creation of employment with rights and improvement of people's purchasing power, particularly among workers and pensioners.
Kun en skatteharmonisering i hele EU kan stoppe det vanvid, hvor virksomheder tjener enorme overskud, men tager mindre og mindre del i finansieringen af samfundet som helhed, og borgere med gennemsnits- eller lavindkomster - og via punktafgifter sågar pensionister og ledige - må dække tabene i sidste ende.Only the harmonisation of taxes across Europe can put a stop to this lunacy, which sees companies making enormous profits while taking less and less of a part in funding the community as a whole and people on average and low incomes – and, via taxes on consumption, even pensioners and the unemployed – ending up having to make good the shortfall.
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 0,618 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.