Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
Desuden burde man i hele Europa også regulere arbejdstagernes og pensionisternes information om deres pensionsrettigheder og forbedre denne information på enhver tænkelig måde.Moreover, the information service for workers and pensioners about their right to a pension should be regulated throughout Europe, to enhance it in every possible way.
— Afdeling 5 — Pensionister eller rentemodtagere og deres familiemedlemmer— Section 5 Pensioners and members — of their f amilies
Fagforeningsgruppen er ikke enig i det der nævnes i den sammenfattende rapport om , at indtjeningstabe t ved tilbagetrækningen ikke er noget alvorligt problem , eftersom pensionister ikke har så meget brug for og bruger færre penge .The trade unions ' group does not share the view contained in the summary report that the loss of income suffered on retirement does not present serious problems because retired people have less need of money and spend less . An
En turisme , hvor helbredsmæssige grunde , en mildnelse af pensionisters ensformige levevis og kulturelle aspekter ofte spiller en uhyre stor rolle . Det samme gælder for turismen i landdistrikterne .It also explains why a group of Members of the European Parliament have now asked for a more concrete approach to tourism and for close attention to be paid to the sector .
Også pensionister og unge har nu fået denne rettighed , så de nu kan bosætte sig i et hvilket som helst EF-land .The Community guarantees this right to young and old , irrespective of the Community country in which they wish to live .
Hvorfor må pensioner i Grækenland kuri overføres til konti i indenlandske banker ? D er opstår her ved store udgifter ved overførslen til andre EU-medlemsstater for alle de græske pensionister , der er bosiddende i en anden EU-niedlemsstat .Why must annuities and pensions in Greece always be transferred to accounts at domestic banks , all those Greek recipients of annuities and pensions who are resident in another EU Member State thus incurring considerable expense in having the money transferred to it ?
Ydelser til børn , der forsørges af pensionister eller rentemodtagere , samt til børn , der har mistet begge forældre eller en af demBenefits for dependant children of pensioners and for orphans
De, der lider hårdest under stigningen i fødevarepriserne og den galoperende inflation i energipriserne, er pensionisterne.The most pain inflicted by the increase in food prices, plus galloping inflation in energy prices, is being felt by pensioners.
Der er for en stor dels vedkommende tale om ældre borgere og pensionister, som ønsker at kunne leve lykkeligt, når de er gået på pension, og som efter de vanskeligheder, de er stødt på i løbet af deres arbejdsliv, endelig har opnået økonomisk tryghed.The vast majority of these citizens are elderly people and pensioners, who want a peaceful retirement and who, after the problems encountered during the course of their working lives, have at last found financial peace of mind.
CAMPOLI MOD KOMMISSI ONEN afskaffelsen — for en del af pensionisternes vedkommende — af justeringskoefficienter som fastsat i den endelige ordning .CAMPOLI v COMMISSION anticipates the abolition of correction coefficients for certain pensioners provided for under the definitive rules .
Ydelse til enlige Betales til pensionister over 66 år , a ) .Q " " $ af den daglige indtægt 100 som lever alene .0f dally earnings b ) 100 $ of basic amount From the day of death until the last day of the second month whioh follows this ( 2 )
Er Kommissionen enig i , at bestemmelsen i artikel 2 , stk. 3 , i direktivforslagene om pensionister og restgruppen sikrer , at Danmark kan opretholde den gældende sommerhuslovgivning ?Does the Commission agree that the provision in Article 2 ( 3 ) in the draft directives on pensioners and the residual category ensures that Denmark can maintain its existing legislation on holiday homes .
Jeg vil gerne understrege, at stigningen i gennemsnitslevealderen er en positiv omstændighed, og det er derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger mod pensionisters fattigdom, så de kan leve værdigt på deres gamle dage.I want to emphasise that an increase in the average life span is something positive, so preventive measures must be taken to combat poverty among pensioners and to enable them to live out their last years with dignity.
På det seneste er indsatsen imidlertid blevet rettet langt mere mod at begrænse pen sionsudgifterne , og i en række lande satser man nu på at nedbringe antallet af pensionister .More recently , how ever , concern has shifted much more towards the cost of pensions , and in a number of countries the emphasis has switched to reduc ing the number of pensioners .
Bestemmelserne i det foregående afsnit finder tilsvarende anvendelse på en pensionists eller rentemodtagers familiemedlemmerThe provisions of the preceding paragraph shall apply by analogy to the members of the family of a pensioner
Der har været andre tilkendegivelser af den art med f.eks. oprettelsen af en europæisk sammenslutning af pensionister og ældre i den europæiske sammenslutning af fagforeninger , hvilket er værd at lægge mærke til .Full French participation in NATO would constitute a positive step in that direction .
Dette stadig større antal af ældre og pensionister rejser rundt i verden - og navnlig inden for EU - og de rejser stadig oftere med fly.This ever increasing number of pensioners and elderly people travels throughout the world, especially within the European Union, and is choosing to do so increasingly frequently by air.
Som følge heraf er pensionisterne i Letland blevet taget som gidsler i forbindelse med den siddende regerings risikofyldte aktiviteter.As a result, pensioners in Latvia have become hostages to the current Government's risk-taking activities.
Ifølge de nuværende tendenser bliver der flere og flere pensionister , hvis pension skalbetales af færre og færre erhvervsaktive .Current trends mean there are fewer and fewer people in work to support more andmore pensioners .
Vi byttede stoffer med kræftpatienter, pensionister...AIDS- patienter, epileptikere og husmødreOr traded drugs with cancer victims, alcoholics, old- age pensioners...... AlDS patients, epileptics and bored housewives
Det kom til at betyde, at vi har et stort antal relativt unge pensionister, som er under 55, og det må siges, at grænsen nu er nået.As a result, we have a large number of relatively young pensioners, who are under 55 years of age, and of course it has to be said that this has reached its limit.
RESULTATER : blev ændret i 1985 . Under hensyntagen til , at det indre marked , der indebærer fri bevægelighed for personer , skal være gennemført inden 1993 , trak Kommissionen den 3.5.1989 sit forslag tilbage og erstattede det med tre direk tivforslag om opholdsret ( EFT C 191 / 89 ændret ved EFT C 26 / 90 ) ) for henholdsvis a ) studerende , b ) pensionister , c ) andre fællesskabsborgere , som endnu ikke er dækket af en EF-opholdsret .ACHIEVEMENTS : individuals , is set for 1993 , the Commission withdrew its proposal on 3 May 1989 , replacing it with three proposals for directives on residence rights ( OJ C 191 , 1989 , amended by OJ C 26 , 1990 ) . These apply to students , old age pensioners and other Community nationals not covered by Community residence rights .
Hvis man ikke gør noget, skal de kommende generationer påtage sig meget større udgifter på bekostning af deres egen levestandard, og hvis de nægter at gøre det, bliver de fremtidige pensionisters levestandard gradvis reduceret til et eksistensminimum og til rationering af sundhedspleje.If nothing is done, either future generations will have to bear much heavier costs to the detriment of their own standard of living, or, if they were to refuse to do so, tomorrow’s pensioners would find themselves reduced progressively to a subsistence standard of living and to the rationing of health care.
Jeg modtager rigtig mange breve fra ukrainske pensionister, som det går virkelig dårligt, og som man bør hjælpe.I receive a great many letters from Ukrainian pensioners who are in a really bad way and need help.
Studerende , selvstændige erhvervsdrivende , turister , pensionister - alle EU-borgere har nu denne rettighed .Any European who wants to can now exercise that right students — , selfemployed workers , tourists and pensioners .
Viser side 1. Fundet 2073 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 1,072 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.