Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
Desuden burde man i hele Europa også regulere arbejdstagernes og pensionisternes information om deres pensionsrettigheder og forbedre denne information på enhver tænkelig måde.Moreover, the information service for workers and pensioners about their right to a pension should be regulated throughout Europe, to enhance it in every possible way.
De, der lider hårdest under stigningen i fødevarepriserne og den galoperende inflation i energipriserne, er pensionisterne.The most pain inflicted by the increase in food prices, plus galloping inflation in energy prices, is being felt by pensioners.
Der er for en stor dels vedkommende tale om ældre borgere og pensionister, som ønsker at kunne leve lykkeligt, når de er gået på pension, og som efter de vanskeligheder, de er stødt på i løbet af deres arbejdsliv, endelig har opnået økonomisk tryghed.The vast majority of these citizens are elderly people and pensioners, who want a peaceful retirement and who, after the problems encountered during the course of their working lives, have at last found financial peace of mind.
Jeg vil gerne understrege, at stigningen i gennemsnitslevealderen er en positiv omstændighed, og det er derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger mod pensionisters fattigdom, så de kan leve værdigt på deres gamle dage.I want to emphasise that an increase in the average life span is something positive, so preventive measures must be taken to combat poverty among pensioners and to enable them to live out their last years with dignity.
Bestemmelserne i det foregående afsnit finder tilsvarende anvendelse på en pensionists eller rentemodtagers familiemedlemmerThe provisions of the preceding paragraph shall apply by analogy to the members of the family of a pensioner
Dette stadig større antal af ældre og pensionister rejser rundt i verden - og navnlig inden for EU - og de rejser stadig oftere med fly.This ever increasing number of pensioners and elderly people travels throughout the world, especially within the European Union, and is choosing to do so increasingly frequently by air.
Som følge heraf er pensionisterne i Letland blevet taget som gidsler i forbindelse med den siddende regerings risikofyldte aktiviteter.As a result, pensioners in Latvia have become hostages to the current Government's risk-taking activities.
Vi byttede stoffer med kræftpatienter, pensionister...AIDS- patienter, epileptikere og husmødreOr traded drugs with cancer victims, alcoholics, old- age pensioners...... AlDS patients, epileptics and bored housewives
Det kom til at betyde, at vi har et stort antal relativt unge pensionister, som er under 55, og det må siges, at grænsen nu er nået.As a result, we have a large number of relatively young pensioners, who are under 55 years of age, and of course it has to be said that this has reached its limit.
Hvis man ikke gør noget, skal de kommende generationer påtage sig meget større udgifter på bekostning af deres egen levestandard, og hvis de nægter at gøre det, bliver de fremtidige pensionisters levestandard gradvis reduceret til et eksistensminimum og til rationering af sundhedspleje.If nothing is done, either future generations will have to bear much heavier costs to the detriment of their own standard of living, or, if they were to refuse to do so, tomorrow’s pensioners would find themselves reduced progressively to a subsistence standard of living and to the rationing of health care.
Jeg modtager rigtig mange breve fra ukrainske pensionister, som det går virkelig dårligt, og som man bør hjælpe.I receive a great many letters from Ukrainian pensioners who are in a really bad way and need help.
Hr. formand, den pensionist, der snakkede med mig om den foregående betænkning, var sammen med en af sine venner, Tranquillo Verdi, som også er fra Bergamo, og han sagde følgende til mig: "Hvorfor er I så interesserede i at løse stridighederne mellem forbrugere og producenter af forbrugsgoder, mens I ikke interesserer jer for pensionerne og for stridighederne mellem pensionisterne og staten på grund af pensionerne, som jo også er et forbrugsgode?Mr President, the pensioner who talked to me about the previous report was with a friend of his, Mr Tranquillo Verdi, also from Bergamo, and he asked me: "Why is it that you get so absorbed in resolving disputes between consumers and producers of consumer goods but you do not do anything about pensions and pensioners' disputes with the State over pensions, which are also consumer goods?
Indkomststøtte til pensionister (lov om pensions- og invalideforsikring af ‧. decemberIncome support for pensioners (Pension and Disability Insurance Act of ‧ December
Antallet af pensionister vokser, den andel af budgetterne, der anvendes til pensioner, vokser, udgifterne til sundhedsbistand vokser - på grund af væksten i den del af befolkningen, der skal sikres, og på grund af en højere forventet levealder - og de sociale udgifter til ældre med plejebehov vokser.The number of pensioners is rising, an increasing proportion of the budget is spent on pensions, health care costs are growing - due to the increase in the population protected and higher life expectancy -, and the greater dependency of elderly people is giving rise to higher social expenditure.
For at sikre, at familiemedlemmerne til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, en pensionist og/eller dennes familiemedlemmer kan gøre deres fulde rettigheder i henhold til forordning (EØF) nr. ‧/‧ gældende, når de flytter til en anden medlemsstat end den kompetente stat, skal den dato, der er anført på blanketterne E ‧ og E ‧, automatisk have forrang i forhold til den dato for ydelsernes bortfald, der er anført på blanket E ‧, blanket E ‧, det europæiske sygesikringskort eller den nye blanket E ‧, og blanket E ‧, som de har fået udleveretIn order to ensure that the members of the family of a worker (employed or self-employed) or a pensioner and/or the members of their family are able to fully enjoy the entitlements conferred by Regulation (EEC) No ‧/‧ in the event of a change of place of residence to a Member State other than the competent State, the date indicated on forms E ‧ and E ‧ must automatically have priority over the date of expiry of entitlements indicated on forms E ‧ and E ‧, the European Health Insurance Card or the new model for form E ‧, and form E ‧ which were issued to these persons
Informationen til de kommende pensionister er blevet udvidet.The amount of information to be given to recipients of pensions has been increased.
YDELSER TIL BØRN, DER FORSØRGES AF PENSIONISTER ELLER RENTEMODTAGERE, SAMT TIL BØRN, DER HAR MISTET BEGGE FORÆLDRE ELLER EN AF DEMBENEFITS FOR DEPENDENT CHILDREN OF PENSIONERS AND FOR ORPHANS
Jeg vil endvidere gerne takke ordførerne for deres indsats, og jeg håber, at betænkningen kan bidrage til, at strømmen af klager og andragender, som Udvalget om Andragender tydeligt henviser til, kan begrænses, for det er i sidste ende det, som vi gør det for, for de europæiske borgere, som ønsker et Europa uden grænser og hindringer for kapitalens og arbejdskraftens bevægelighed og fremme af en god pensionsopbygning og retfærdig beskatning af pensionister.I would also like to thank the rapporteurs in these committees for their contributions, and I hope that this report can help stem the flow of complaints and petitions, to which the Committee on Petitions, in fact, makes explicit reference, for that is, after all, the reason why we do all this, of course, namely the EU citizens who look forward to a truly border-free and obstacle-free Europe in terms of the movement of capital and labour, and in terms of encouraging the effective accumulation of pensions and fair taxation at retirement age.
Læring mellem generationer / uddannelse senere i livet / pensionisterIntergenerational learning / learning in later life / senior citizens
Den institution i en medlemsstat, som det påhviler at udbetale en pension eller rente, og som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag, der påhviler pensionisten eller rentemodtageren til dækning af ydelser ved sygdom og moderskab, er berettiget til at foretage sådanne tilbageholdelser, beregnet i overensstemmelse med den pågældende lovgivning, i den pension eller rente, som institutionen skal udbetale, for så vidt en institution i den nævnte medlemsstat skal bære udgifterne ved de ydelser, der er udredet i medfør af artikel ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ ogThe institution of a Member State which is responsible for payment of a pension and which administers legislation providing for deductions from pensions in respect of contributions for sickness and maternity shall be authorized to make such deductions, calculated in accordance with the legislation concerned, from the pension payable by such institution, to the extent that the cost of the benefits under Article ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ and ‧ is to be borne by an institution of the said Member State
Overenskomst af ‧. oktober ‧ om refusion af naturalydelser udredt til pensionister, der har været grænsearbejdere, i henhold til artikel ‧, stk. ‧, i forordning nr. ‧/EØF og artikel ‧, stk. ‧, i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs rådsforordning nrThe Agreement of ‧ October ‧ on the refund of benefits in kind provided to pensioners who were formerly frontier workers, implementing Article ‧ of Regulation No ‧/EEC and Article ‧ of Regulation No ‧ of the Council of the European Economic Community
FLERE RETTIGHEDER FOR PENSIONISTER, DER VENDER TILBAGE TIL DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTATMORE RIGHTS FOR PENSIONERS RETURNING TO THE COMPETENT MEMBER STATE
Der er i henhold til EU-lovgivningen ikke mulighed for at anmode om ikke at blive forsikret mod sygdom i det land, der udbetaler en pension: mellem medlemsstater gælder det, at en pensionist med en pension fra den ene medlemsstat, som er bosiddende i en anden medlemsstat, skal forsikres i den medlemsstats sygesikringsordning, hvor han får udbetalt pensionThe possibility to ask not to be insured against sickness in the country which pays a pension does not exist under EU legislation: between Member States, a pensioner with a pension from one Member State who resides in another Member State must be insured in the sickness scheme of the Member State which pays him the pension
Udbetaling af ydelser i tilfælde, hvor en afdød pensionist eller rentemodtager havde været bosat i en anden medlemsstat end den, hvor den institution, som det påhvilede at afholde udgifterne til naturalydelser, er beliggendeProvision of benefits in the event of the death of a pensioner who had resided in a Member State other than the one whose institution was responsible for providing benefits in kind
Jeg ville ikke støtte "sundhedsturisme", men jeg ville støtte en ordning, som hjælper pensionister, der lever i udlandet og personer med en sjælden eller usædvanlig sygdom.I would not be in favour of 'medical tourism', but I would favour a system that would help retired people who are living abroad, and those with a rare or unusual disease.
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 1,033 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.