Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
Som en undtagelse fra denne regel kunne pensionister med en schweizisk pension, der var bosiddende i Tyskland, Italien, Østrig, Portugal eller Finland, oprindeligt søge om ikke at blive forsikret i SchweizBut as an exception to this rule, pensioners with a Swiss pension residing in Germany, Italy, Austria, Portugal or Finland could initially ask not to be insured in Switzerland
Fru formand, jeg vil sige noget om ældre og pensionister, der er handicappede og ikke kan klare sig selv.Madam President, I wish to speak about pensioners and elderly people who are not self-sufficient, who have disabilities.
Det bekymrer mig meget, for der er mange flere pensionister, som har behov for at få bekræftet, at både Kommissionen og Europa-Parlamentet er på deres side og beskytter dem mod griskheden hos nationalstaternes finansministre.This concerns me greatly because many more pensioners need to hear confirmation that the European Commission, like the European Parliament, is on their side when it comes to combating the rapaciousness of the ministers responsible for the budget in the Member States.
I Nederlandene består omkring halvdelen af pensionisters indkomst og i fremtiden endnu mere af pensionsordninger med kapitaldækning i den anden søjle, som er aftalt af arbejdsmarkedets parter.In the Netherlands roughly half of the income of pensioners is provided by fully-funded second-pillar schemes agreed by social partners - in the future even more of it will be.
Nationalforsamlingen i Wales har indført en ordning, der træder i kraft til næste forår, i henhold til hvilken lokal busdrift vil være gratis for alle pensionister overalt i Wales.The Welsh National Assembly has introduced a scheme, which will come into force next spring, whereby local bus travel will be free for all pensioners in all areas of Wales.
Hun sidder lige bag ved mig, og selv om hun er ung, ligger alle pensionisternes interesser hende på sinde. Det gælder også de italienske pensionister, som hun har talt med flere gange.It is true that she is young, but she cares about the interests of all pensioners, including Italian pensioners, to whom she has spoken on a number of occasions.
Pension, der bevilges i Italien, er forbundet med enorme omkostninger, før den når frem til en tysk pensionist.Pension entitlements acquired in Italy are subject to enormous outlay before they reach the German pensioner.
FLERE RETTIGHEDER FOR PENSIONISTER, DER VENDER TILBAGE TIL DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTATMORE RIGHTS FOR PENSIONERS RETURNING TO THE COMPETENT MEMBER STATE
Endvidere påpeges det, at de græske pensioner er de laveste i Unionen, idet mange kategorier af pensionister (næsten ‧ %) får månedlige pensioner på under ‧ EUR, mens andre kategorier (såsom f.eks. taxachauffører og andre) får ‧ EUR om måneden eller endnu mindreMore generally, it should be pointed out that Greek pensions are the lowest in the European Union, with very broad categories of pensioner (almost ‧ %) receiving a monthly pension of less than EUR ‧, and other categories (for instance taxi drivers and others) receiving pensions of EUR ‧ or less
I morges blev jeg ringet op af en pensionist fra Ligurien, som sagde til mig: "Det er meget varmt.This morning, a pensioner telephoned me from Liguria and said: "It is really hot.
De må ikke blive forarget, hr. formand, men i Italien har euroens omløb desværre ført til en stigning i alle arbejdstageres og pensionisters udgifter, eftersom den er blevet væsentligt dyrere.Without wishing to shock you, Mr President, I am afraid that, in Italy, the circulation of the euro has brought an increase in the expenditure of all the workers and pensioners because its cost is significantly higher.
Jeg har et spørgsmål til Parlamentets repræsentanter fra PSE-Gruppen. Mine damer og herrer, internationalister, er De klar over, hvad 50 euro pr. måned betyder for en pensionist, der har arbejdet ærligt hele livet?I address the representatives of PES in this hall: ladies and gentlemen internationalists, are you aware of what EUR 50 a month mean to a pensioner who has worked honestly all his or her life?
Heroverfor står højrekræfternes opfattelse, ifølge hvilken vi bør tilstræbe fortsat økonomisk vækst ved at pålægge også kvinder med mindre børn, handicappede og en stor del af pensionisterne at udføre betalt arbejde.The opinion from the Right, on the other hand, states that we must continuously pursue economic growth by forcing women with young children, handicapped people and many pensioners to do paid work.
Denne statsborger klagede over, at Republikken Estland hverken anvendte det sædvanlige skattefradrag for hjemmehørende, eller det supplerende skattefradrag for hjemmehørende pensionister, i forhold til den pågældendes pensionHe complained that the Republic of Estonia did not apply, in relation to his pension, the usual income-tax-free threshold allowed to residents, nor the supplementary income-tax-fee threshold allowed to resident pensioners
Boligstøtte til pensionister (lov om individuel boligstøtte, lovbekendtgørelse nr. ‧ af ‧. august ‧, som ændret ved lov nr. ‧ af ‧. martsAccommodation expenses for pensioners (Law on individual accommodation assistance, consolidated by Law No ‧ of ‧ March
efter aftale mellem den kompetente institution og institutionen på det sted, hvor pensionisten (rentemodtageren) er bosat, kan disse ydelser dog udbetales af sidstnævnte institution for førstnævnte institution regning efter reglerne i den kompetente stats lovgivningHowever, upon agreement between the competent institution and the institution of the place of residence of the pensioner, such benefits may be provided by the latter institution on behalf of the former, in accordance with the provisions of the legislation of the competent State
I morgen vil jeg i min stemmeforklaring fortælle, hvor mange gange ordene "pensionist" og "ældre" bliver brugt i denne betænkning.Tomorrow morning, in my explanation of vote, I will tell you how many times the words pensioner and elderly appear in this report.
Månedlige ydelser med henblik på vedvarende personlig bistand til pensionister, der er erhvervsudygtige (lov nr. ‧ af ‧. juniMonthly allowances for continuous personal assistance for those receiving for incapacity for work (Law No ‧ of ‧ June
Og her tænker jeg navnlig på Grækenlands pensionister.And I refer, in particular, to the Greek pensioners.
Kun en skatteharmonisering i hele EU kan stoppe det vanvid, hvor virksomheder tjener enorme overskud, men tager mindre og mindre del i finansieringen af samfundet som helhed, og borgere med gennemsnits- eller lavindkomster - og via punktafgifter sågar pensionister og ledige - må dække tabene i sidste ende.Only the harmonisation of taxes across Europe can put a stop to this lunacy, which sees companies making enormous profits while taking less and less of a part in funding the community as a whole and people on average and low incomes – and, via taxes on consumption, even pensioners and the unemployed – ending up having to make good the shortfall.
Som et resultat af den finansielle krise er Island gået fra at være det femterigeste land i verden til at være et land i krise, hvor sammenbruddet af banksystemet resulterede i, at 40 % af alle husholdninger ikke kunne betale deres regninger, og at pensionister mistede deres livsopsparinger.As a result of the financial and economic crisis, Iceland went from being the fifth richest country in the world to being a country racked by crisis, with the collapse of its banking system, where 40% of households could not pay their bills and pensioners lost their life's savings.
For pensionister og børnefamilier i Ungarn udgør udgifterne til lægemidler en stor del af leveomkostningerne. Ved overgangen til kapitalisme blev omkostningerne til lægemidler ekstremt høje i Ungarn sammenlignet med folks indtægter.To Mrs Grabowska I would like to mention, by the way, that fathers do actually go and buy medicines for their children: I did last time on Saturday at the Genvall pharmacy.
Jeg håber dog, at der i den næste betænkning om dette emne også bliver taget højde for, at ældre og pensionister - som har brug for meget vand og energi, og som ofte benytter de offentlige transportmidler - får gratis vand og gratis energi til opvarmningen af deres boliger og til madlavning, og at de også får transporttjenesterne gratis, for der er ingen tvivl om, at de ældre og pensionisterne har arbejdet meget og gjort sig fortjent til mange ting, og derfor har de ret til at forvente en tak fra samfundet.However, I do hope that the next report on this subject will also stipulate that pensioners and elderly people - who have to use a lot of water and consume a lot of energy and often use public transport - should also receive water and the energy supply in their houses for heating and cooking free of charge, and that they should not have to pay for public transport services either, for pensioners and elderly people have certainly worked hard in their lives and they fully deserve and have the right to expect some thanks from society.
Det er naturligvis følgende, fru formand: Er de pensionister, som er med i disse pensionsfonde, tilfredse med deres pension?It is this, of course, Madam President: are the pensioners drawing pensions from these funds satisfied with their pensions?
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 0,491 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.