Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

funktionsmåde for redigeringedit behavior
samtidig redigeringco-authoring
strukturel redigeringstructural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
Værktøj til redigering af musikMusic editing tool
I editoren for fletning kan du også bruge andre taster til redigering. Du kan skifte mellem indsætnings-og erstatningstilstand med Insert-tasten. (Normaltilstanden er at indsætteIn the merge output editor you can also use the other keys for editing. You can toggle between insert and overwrite mode with the insert key. (Default is insert-mode
& Brug grafisk redigering til at redigere regulære udtryk& Use graphical editor for editing regular expressions
Så sendes en meddelelse til alle som har indstillet redigerings overvågning for filen. Du registreres også som editor af filen. Man kan få en liste over alle som alle editorer for vis fil ved at bruge Avanceret Vis redigering. Dette svarer til at skrive følgende på kommandolinjenThis will send out a notification to everyone who has set an edit watch on this file. It will also register you as an editor of the file. You can obtain a list of all editors of a certain file by using Advanced Show Editors. This is equivalent to typing on the command line
Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteterEditing, publication and distribution of information, and other activities
Tilføjelse, redigering og fjernelse af stumper er tilgængelig via en popop-menuAdding, editing and removing of snippets is available via a popup-menu
Selv om redigering af egenskaber for alle objekter allerede er afdækket i foregående afsnit, fortjener klasser et særligt afsnit, eftersom de er noget mere komplicerede, og har flere valgmuligheder end de fleste andre & UML;-elementerEven though editing the properties of all objects was already covered in the previous section, classes deserve a special section because they are a bit more complicated and have more options than most of the other & UML; elements
Det udkast, som konventet har udarbejdet, udgør således grundlaget - jeg vil endda sige et glimrende grundlag - for konventets endelige redigering.The draft prepared by the Convention thus provides the basis - I would say an excellent basis - for drawing up the final version of the Constitution.
Denne dialog er ligesom i andre & koffice;-programmer. Du kan indtaste diverse informationer om dokumentet, som vil blive gemt med dokumentet så du senere kan hente dem til gennemsyn eller redigeringThis dialog is the same as in other & koffice; programs. You can enter various information about your document here, which will be saved with the document so that you can retrieve it later to review or edit
Detaljerede guider: Redigering af dit dokumentDetailed Guides: Editing your Document
Omlægning eller redigering af gøremålRescheduling or Editing To-dos
Redigering af udtryk/handlingerEditing Expressions/Actions
forvaltning, redigering, opdatering og udvikling af EU′s sundhedsportalmanagement, editing, updating and development of the EU health portal
Herudover vil jeg gerne påpege, at vi finder de fremlagte forslag meget positive, og at vi i denne forbindelse kan inkorporere ændringsforslag som 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15 i direktivet med en smule redigering af ordlyden, der sikrer sammenhæng med gældende internationale tekster og Fællesskabets tekster samt med det øvrige direktiv.Apart from this, I would like to state that we consider the suggestions being made to be very positive and that, therefore, we could incorporate into the text of the directive, with some rewording that would enable coherence with current Community and international texts to be guaranteed, as well as coherence with the rest of the directive, amendments such as 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15.
Efter høringen indledte Kommissionen redigeringen af et forslag til forordning på grundlag af de mange input.Following this consultation, the Commission began to draft a proposal for a regulation based on the many ideas received.
Dette vil få & kword; til at indlæse Resume. kwd til redigeringThis will cause & kword; to load Resume. kwd for editing
Som standard husker & kword; de sidste ‧ redigeringer i dokumentet. Dette tal kan justeres op eller ned. For detaljer, se Indstilling af & kwordBy default, & kword; keeps track of the last ‧ edits to the document. This number can be adjusted up or down. For details, see Configuring & kword
Det ser for mig ud som politisk redigering og kontrol af sider på internettet - det nye medie.This looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
Gem dit niveau efter redigeringSave your level after editing
opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af GD TRED’s redigerings- og oversættelsessystemer, herunder intranetstedetupgrading and evolutive and corrective maintenance of DG TRED editorial and translation systems, including the Intranet site
Åbner en dialog til redigering af forbindelserOpens a dialog for editing connections
Andre revisionskontrolsystemer, såsom RCS og SourceSafe anvender en anden model. Når en udvikler vil redigere en fil, skal den låses. Kun én udvikler af gangen kan have en fil låst. Når redigeringen er færdig, slippes låsen fri. På den ene side kan konflikter aldrig indtræffe med denne model. På den anden side kan to udviklere aldrig arbejde med samme fil samtidigt, også selvom deres ændringer ikke påvirker hinanden. Dette kan være en flaskehals. Vi vil ikke diskutere organisatoriske fordele ved de to metoder. Vi nævner dog, at selvom & CVS; har en vis understøttelse for låsning, er det ikke måden at arbejde med & CVS; som er at foretrække. Du bør ikke bruge disse funktioner, hvis du ikke er sikker på at projektlederen tillader demOther revision control systems-like RCS and SourceSafe use a different model. When a developer wants to a edit a file, he has to lock it. Only one developer at a time can a lock a file. When he has finished editing, the lock is released. On the one hand, with this model, conflicts can never happen. On the other hand, two developers cannot work on the same file at the same time, even when their changes do not affect each other. This can be a bottleneck. We are not going to discuss the organizational benefits of both approaches. Nevertheless we mention that although & CVS; has some support for locking, it is not the preferred way of working with & CVS;. You should not use these features unless you are sure that your project manager allows them
Du kan redigere et dokument fra adskillige visninger. Dette tillader dig at have adskillige vinduer åbne med et dokument. Redigeringer i et vindue bliver øjeblikkeligt opdateret i det andet vindueYou can edit one document from multiple views. This allows you to have several windows open on one document. Edits in one window are immediately updated in the other window
Ingen part kan på sit territorium pålægge eller tillade, at der pålægges den anden parts forhandlere af edb-reservationssystemer strengere krav med hensyn til præsentation (herunder parametrene for redigering og visning), drift, praksis, forhandling eller ejerskab end de krav, der gælder for partens egne forhandlere af edb-reservationssystemerNeither Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the other Party more stringent requirements with respect to CRS displays (including edit and display parameters), operations, practices, sales, or ownership than those imposed on its own CRS vendors
Viser side 1. Fundet 199 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,383 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.