Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

funktionsmåde for redigeringedit behavior
samtidig redigeringco-authoring
strukturel redigeringstructural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
fortryd seneste redigeringundoing last edit
— ibrugtagning af et nyt edb-basere t redigerings- og produktionssystem opbygget omkring DTP-programmellet Interleaf ( DTP : desk top publishing ) lishing )• adoption of a new computerized publishing system based on the Interleaf CAP ( computer assisted publishing ) software ;
Sikkerheden i forbindelse med redigering af meddelelser Sikkerhed og behandling af modtagne meddelelser Opbevaring af data Revisionsspor Tilpasning af virksomhedens driftsretableringsplanSecure creation of outward messages Secure processing of incoming messages Data retention Audit trails Amendments to the business resu mption plan
At dobbeltklikke på en celle med venstre museknap, eller trykke på tasterne Enter eller F‧ gør også at redigering af nuværende linje påbegyndesDouble clicking a cell with the & LMB; or pressing Enter or the F‧ key also starts editing of the current row
Redigering af mime typer beskrivelseEditing a mime types description
Fortryd seneste redigeringUndo the last edit
Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteterEditing, publication and distribution of information, and other activities
Værktøj til redigering af musikMusic editing tool
Ingen part kan på sit territorium pålægge eller tillade, at der pålægges den anden parts forhandlere af edb-reservationssystemer strengere krav med hensyn til præsentation (herunder parametrene for redigering og visning), drift, praksis, forhandling eller ejerskab end de krav, der gælder for partens egne forhandlere af edb-reservationssystemerNeither Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the other Party more stringent requirements with respect to CRS displays (including edit and display parameters), operations, practices, sales, or ownership than those imposed on its own CRS vendors
& Brug grafisk redigering til at redigere regulære udtryk& Use graphical editor for editing regular expressions
For at opfylde turistens behov som forbruger af turisme , varer og tjenesteydelser i EØS , foreslår Kommissio nen , at finansiere indsamling og redigering af oplysninger , der vil blive stillet til rådighed , dels som en bruger venlig håndbog og dels i form af edb informationsværktøj .In order to respond to the needs of the tourist as a consumer of tourism goods and services in the European Economic Area ( EEA ) , the Commission proposes to finance the collection and editing of information to be made available both as a user-friendly handbook and as a computerised information tool .
De dækkede køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg på følgende områder: redigering og udgivelse i traditionel og elektronisk form, arkiver, bygninger, konferencer, kantiner, post, sikkerhed, den audiovisuelle sektor- indkøb, udskiftning og vedligeholdelse og udgifter i tilknytning til disse indkøb, såsom undersøgelser, honorarer til ingeniører og anden bistandThis covered purchase, hire, maintenance and repair of technical equipment and installations, in the following fields: publishing and dissemination in traditional or electronic form, archives, buildings, conferences, canteens, mail, security, audiovisual- purchase, replacement and maintenance as well as ancillary costs linked to those purchases, such as studies, engineers' fees and assistance
Redigerings menuenThe Edit Menu
Denne værktøjslinje indeholder tegnehandlinger og værktøjer, samt redigerings-og markeringsværktøjer. De tilgængelige handlinger og en del indstillinger listes nedenfor. Du kan ændre opførsel for de fleste værktøjer (og dermed oftest effekten som afstedkommes) ved at sætte deres tilvalgThis toolbar contains painting operations and tools, as well as editing and selecting tools. The available actions and some controls are listed below. You can change the behaviour of most tools (and with that, usually the resulting effect) by setting their options
Brugerdefinérbare handlingsoprettelse og redigering er beskrevet iUser defineable action creation and editing is described in
Udarbejdelse og redigering a f glosarCompilation and editing of dictionary
Avanceret redigeringAdvanced Editing
annullér fortryd af tidligere fortrudt redigeringredoing previously undone edit
Når & kword; er færdig, vil den vende tilbage til dokumentet for videre redigeringWhen & kword; is finished, it will return you to your document for further editing
opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigerings- og oversættelsessystemerupgrading and evolutive and corrective maintenance of editorial and translation systems
Omfatter : - virksomhed i tilknytning til film- og videoproduktion , i.a.n. , f.eks. fremkaldelse , dubbing , tekstning , redigering , klipning osv.This subcategory includes : auxiliary services , not elsewhere classified , to motion picture and tape production , such as film processing , film dubbing , film title printing , editing , cutting , etc .
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Observationscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet Equal Voices), som er godkendt af Observationscentrets bestyrelseThis appropriation is intended to cover the cost of preparing, editing and publishing, in whichever form, the activities reports and other publications of the Centre, except for the annual report and the bulletin Equal Voices, in accordance with decisions of the Board
Redigering af TeX-filEditing this manual
For at fortryde en anden ændring end den seneste, klikkes på knappen Fortryd i værktøjslinjen og museknappen holdes nede. En liste med handlinger vises hvor du kan vælge den du vil fortryde. Hvis du ikke ser handlingen du leder efter, så husk at du først kan have brug for at fortryde senere ændringer, som den ønskede ændring afhænger af. Hvis du for eksempel redigerede en alarm, og derefter fjernede den, kan du ikke fortryde redigeringen før end du først har fortrudt fjernelsenTo undo a change other than the last one, click on the Undo button in the toolbar and hold the mouse button down. A list of actions will be displayed from which you can choose the one to undo. If you do n't see the action which you are looking for, remember that you may need to undo more recent changes first, which the desired change depends on. For example, if you edited an alarm and then deleted it, you cannot undo the edit until you have first undone the deletion
Viser side 1. Fundet 240 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,489 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.