Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

funktionsmåde for redigeringedit behavior
samtidig redigeringco-authoring
strukturel redigeringstructural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
Erhvervserfaring med redigering og efterbehandling af av-programmer til tv og radio og fotoreportagerprofessional experience in the editing and post-production of TV or radio programmes or photo reportages
Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteterEditing, publication and distribution of information, and other activities
Når & kpresenter; er færdig, går det tilbage til dokumentet for yderligere redigeringWhen & kpresenter; is finished, it will return you to your document for further editing
Vis krypteret/underskrevet tekst efter redigeringShow ciphered/signed text after composing
Vis eller skjul historikken for SQL-redigeringShows or hides SQL editor 's history
Når du har tegnet færdig, så gem arbejdet med diskette-ikonen, Gem redigeringer i menuen Editor eller Gem redigeringer i menuen Spil. Du skal altid gemme i dit eget spil, aldrig i systemspilWhen you have finished painting, save your work using the disk icon or Save Edits in the Editor menu or Save Edits in the Game menu. You must always save into your own games, never into the System games
Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af de tekster, som Rådet skal offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende, bl.a. i henhold til artikel ‧ i Rådets forretningsordenThis appropriation is intended to cover the costs of preparing, publishing by traditional means (paper or microfilm) or electronic methods and disseminating the texts which the Council is required to publish in the Official Journal of the European Union pursuant to Article ‧ of its Rules of Procedure in particular
Åbn skabelonen til redigering i KateOpen the template for editing in Kate
Desuden skal der udvikles værktøjer til validering, fejlfinding, korrektioner, analyser og redigeringIn addition there needs to be further development of tools for validation, error detection, correction, analysis and editorial work
Når & kword; er færdig, vil den vende tilbage til dokumentet for videre redigeringWhen & kword; is finished, it will return you to your document for further editing
Brug denne kommando til at åbne et eksisterende dokument til redigeringUse this command to open an existing document for editing
For den bedste, mest detaljerede om nyeste information bør du altid referere til den originale & CUPS;-dokumentation. & CUPS; er, meget ligesom & kde; i en hurtig udviklingsproces. Der er konstant nye egenskaber der bliver tilføjet. Nye egenskaber er muligvis kun indstillelige ved direkte redigering af indstillingsfilerne. & kdeprint; ' s & GUI; har muligvis af og til ikke indhentet & CUPS;-udviklingenFor the best, most detailed and most recent information you should always refer to the original & CUPS; documentation. & CUPS; is, much like & kde; in a rapid development process. There are constantly new features being added. New features might for times be only configurable by directly editing the configuration files. The & kdeprint; & GUI; might not have caught up with & CUPS; development
Kan ikke starte ydre redigering. Tjek dine indstillinger i opsætningsdialogenUnable to start external editor. Please check your configuration in the settings dialog
Tastaturlayout (klik for at aktivere taster til redigering eller træk tasterKeyboard Layout (click to activate keys for editing or drag keys
Sørg for at alle biblioteker som & amarok; bruger er kompileret med samme version af GCC som & amarok; selv. Situationen hvor & amarok; er kompileret med GCC ‧. ‧. x med TagLib som er kompileret med GCC ‧. ‧. x kan forårsage sammenbrud ved redigering af mærkerMake sure that all the libraries that & amarok; uses were compiled with the same GCC version as & amarok; itself. The situation when & amarok; is compiled using GCC ‧. x and linked against taglib which was compiled using GCC ‧. x can lead to crashes during tag editing
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Overvågningscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet “Equal Voices”), som er godkendt af Overvågningscentrets bestyrelseThis appropriation is intended to cover the cost of preparing, editing and publishing, in whichever form, the activities reports and other publications of the Centre, except for the annual report and the bulletin Equal Voices, in accordance with decisions of the Board
Til andre tider vil & kword; kun udføre en delvis fortryde-operation af den tidligere opgave. Det er fordi & kword; behandler ændringer af dokumenter anderledes end man måske ville forvente. Væg simpelthen Redigér Fortryd igen, og flere redigeringer vil blive fortrudtOthertimes, & kword; will only perform a partial undo of the previous task. This is because & kword; processes changes to documents differently then might initially be expected. Simply select Edit Undo again, and more of the edits will be undone
Værktøj til redigering af musik, stemmerMusic editing tool, parts
Det ser for mig ud som politisk redigering og kontrol af sider på internettet - det nye medie.This looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution herafThis appropriation is intended to cover the cost of the production in electronic and/or other formats (including editing, design, layout, publication, photographs and printing) and distribution of publications of the Centre
Denne bevilling er bestemt til dækning af udgifter til udarbejdelse, redigering og publikation i enhver form af (års)beretninger, udtalelser og andet materiale, herunder udgifter til elektronisk udstyr, papir, skrivning, kopiering eller trykning, reproduktion af lysbilleder, fotografier, plakater, distribution og andre freelance-aktiviteter samt udgifter til oplysning om autoriteten og dens aktiviteterThis appropriation is intended to cover the cost of preparing, editing and publishing, in whichever form, the (Activities) Reports, opinions and other outputs including, electronic means, costs of paper, typing, copying or printing, reproduction of slides, photos, posters, distribution and other freelance activities and costs incurred in raising awareness of the Authority and its activities
Som standard husker & kword; de sidste ‧ redigeringer i dokumentet. Dette tal kan justeres op eller ned. For detaljer, se Indstilling af & kwordBy default, & kword; keeps track of the last ‧ edits to the document. This number can be adjusted up or down. For details, see Configuring & kword
Avanceret Vis redigeringAdvanced Show Editors
Her kan du indstille diverse tilvalg som har at gøre med farverum ved optegning, redigering og udskrift af billeder. De øvre valgmuligheder kan bruges til at indstille standardfarvemodel når nye billeder laves (nyttigt hvis du for eksempel vil oprette CMYK-billeder). Brug valgmulighederne under Skærm til at fortælle & krita; hvilken farveprofil din billedskærm bruger, og hvordan optegning skal foregå. Med Udskrift kan du indstille farvemodel og profil for din printer. Følgende tilvalg afgør hvad & krita; skal gøre når du indsætter et billede som er kopieret fra et andet program. Hvis Brug sortpunktskompensering er markeret, så vil, nårsomhelst en konvertering af et farverum er nødvendigt, de sorte punkter i kildens og målets farverum blive tilpassetHere you can set various options related to colorspaces in rendering, editing and printing of images. The topmost option can be used to set the default color model for creating new images (useful if you usually want to create CMYK images, for instance). Use the Display options to let & krita; know what color profile your monitor uses, and how rendering should be done. Under Printing, you can set the color model and profile for your printer. The next option determines what & krita; should do when you paste an image into it that was copied from another application. If Use Blackpoint compensation is checked, whenever a colorspace conversion is needed, the black points of the source and destination colorspaces are matched
Viser side 1. Fundet 199 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,56 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.