udtale: IPA: /rɛnsdyːr/ [ˈʁanˀsˌd̥yɐ̯ˀ]

Oversættelser til engelsk:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.

Andre betydninger:

 
reindeer, caribou (Rangifer tarandus)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (6)

rensdyrene
rensdyrenes
rensdyret
Rensdyret RudolfRudolph the Red-Nosed Reindeer;
rensdyrets
rensdyrs

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "rensdyr", oversættelseshukommelse

add example
Forarbejdningsvirksomhederne, der oftest ejes af familier, der også ejer rensdyr, anvender stadig i dag de traditionelle metoder til fremstilling af rensdyrkødTraditional methods for preparing reindeer meat are still employed today in reindeer meat processing establishments, most of which belong to families owning reindeer
Lapin Poron kylmäsavuliha (koldrøget kød af rensdyr fra Lapland) er fremstillet af røgede hele muskler (muskelgrupper) og muskeldeleLapin Poron kylmäsavuliha (cold-smoked reindeer meat from Lapland) is made from smoked whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
Rensdyret er et langbenet, firtået medlem af hjortefamilien (Cervidae) og er planteædende drøvtyggerIt is a long-legged, four-toed member of the deer family (Cervidae), a herbivore and ruminant
Uden for de områder, hvor der avles rensdyr, tillades drab på ulve kun i overensstemmelse med fravigelsen i artikel ‧, dvs. det er alene muligt i tilfælde, hvor der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområdeOutside the reindeer herding area killing of wolves is allowed only in accordance with Article ‧ derogation, i.e. it is possible only in cases where there is no satisfactory alternative and provided that the derogation is not detrimental to the maintenance of populations of the species concerned at a favourable conservation status in their natural range
Uanset bestemmelserne i EF-traktaten kan der gives det samiske folk enerettigheder til rensdyr hold i de traditionelle samiske områder .Notwithstanding the provisions of the EC Treaty , exclusive rights to reindeer husbandry within traditional Sami areas may be granted to the Sami people .
Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Kan De bekræfte, om rensdyret var på jorden eller i luften på det pågældende tidspunkt?Mr President, on a point of order, I wish to ask whether you can confirm whether the reindeer were on the ground or in the air at the time.
Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, er ulvebestanden ikke vokset i de seneste år i de områder, hvor der avles rensdyrAccording to the information the Commission has received, there have been no reproductions of wolves in the reindeer herding area in recent years
Disse uafhængige rensdyravlerkooperativer er geografisk strengt afgrænsede og er forskellige, hvad udstrækning og antal af rensdyr angårThese independent reindeer husbandry units have strictly defined boundaries and they vary in terms of their size and number of reindeer
Doramectin er også opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for svin, får og hjorte, herunder rensdyr, for så vidt angår muskel, fedt, lever og nyre, dog ikke for får, hvis mælk anvendes til konsumThis substance is also included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for porcine, ovine, deer, including reindeer, for muscle, fat, liver and kidney excluding ovines producing milk for human consumption
Jeg bruger udtrykket "rensdyr-syndromet", som mange kolleger vil have hørt mig bruge før.I use the term 'the reindeer syndrome', which many colleagues will have heard me say before.
Ivermectin er opført i bilag I til forordning (EØF) nr. ‧/‧ for kvæg, svin, får og dyr af hestefamilien hvad angår lever og fedt og for hjorte, herunder også rensdyr, hvad angår lever, fedt, muskler og nyrerIvermectin has been included in Annex I to Regulation (EEC) No ‧/‧ for bovine, porcine, ovine and Equidae for liver and fat and for deer including reindeer for liver, fat, muscle and kidney
Rensdyr og produkter forarbejdet på basis af rensdyr, for så vidt at de ikke hører under kapitel ‧-‧ i Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem eller er fastsat i protokol ‧ til EØS-aftalen, falder uden for aftalens generelle anvendelsesområdeReindeers and products processed from reindeers, in so far as they do not fall under Chapters ‧ to ‧ of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) or are specified in Protocol ‧ to the EEA Agreement, fall outside the general scope of the application of the Agreement
Hvem ved?Måske var rensdyrene trætte og ville køre med tog!Who knows, maybe the reindeer were tired and wanted to go by train!
I det område, der svarer til det nuværende finske rensdyravlsområde, har man holdt rensdyr siden det ‧. århundredeIn the area corresponding to the current Finnish reindeer husbandry area, reindeer have been kept since the ‧th century
Hvordan har rensdyret det?How is the reindeer?
Lapin Poron kuivaliha fremstilles af rensdyr, der er født, opdrættet og slagtet i det finske rensdyravlsområde, og som har græsset frit på naturlige græsarealer i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningLapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
Is ) Ekskl. græsgange for rensdyr ., : forests. i Excluding reindeer grazings .
Rensdyrene græsser frit på naturlige græsgange i foråret, sommeren, efteråret og den tidlige vinter inden slagtningThe reindeer graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
— under Pattedyr , Carnivora , overskrift Canidae , efter Canis lupus : » ( finske populationer i rensdyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848 / 90 af 14. september 1990 om rensdyr forvaltning ) « under Canidae , efter Canis lupus : » ( undtagen de finske populationer i rens dyrforvaltningsområdet som defineret i paragraf 2 i den finske lov nr. 848 / 90 af 14. september 1990 om rensdyrforvaltning ) «— under Mammals , Carnivora , Canidae , after Canis lupus : populations within the management area as defined under Phocidae , add after Monachus monachus ' Phoca hispida saimensis ' graph 2 of the Finnish Act No 848 / 90 of 14 September 1990 on reindeer management ) ' under Canidae , after Canis lupus : ' ( except the Finnish populations within the reindeer management area as defined in paragraph 2 of the Finnish Act No 848 / 90 of 14 September 1990 on reindeer management ) '
Den første skriftlige omtale af rensdyr som føde og lovprisning af rensdyrkødet stammer fra beskrivelserne af Finland i De nordiske folks Historie af Olaus MagnusThe first literary reference to the reindeer as food and the excellence of reindeer meat as food dates from ‧, from the descriptions of Finland in the History of the Northern Peoples by Olaus Magnus
Far, hvor vil du ha ' rensdyrene?Dad, where do you want these reindeer?
I produktionsåret ‧-‧ optaltes ‧ rensdyr (til avl) ved vinterens afslutning i FinlandIn the reindeer husbandry year of ‧-‧, ‧ reindeer were left to live beyond the winter (breeding reindeer) in Finland
Og... rensdyrene?What about the reindeer?
Viser side 1. Fundet 74 sætninger matchende sætning rensdyr.Fundet i 0,402 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.