Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revider
revidere; revise
reviderer
revideret

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
der henviser til, at Kommissionen også foreslår at bringe TDCA i overensstemmelse med den reviderede Cotonou-aftale med hensyn til spredning af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af strafunddragelse og forebyggelse af lejesoldaters virksomhedwhereas the Commission also proposes to bring the TDCA into line with the revised Cotonou Agreement concerning the proliferation of weapons of mass destruction, the fight against terrorism, the fight against impunity, and the prevention of mercenary activities
Han forstår begrundelsen for at revidere det nuværende systemHe shares the understanding of the reasons to revise the existing system
Vi har talt om det mange gange i Parlamentet: I 1997 banede den fælles holdning med Rådet om bekæmpelse af menneskesmugling og seksuel udnyttelse af børn vejen for, at medlemsstaterne reviderede den relevante strafferet med henblik på at gøre visse former for adfærd strafbar og tilskynde til retligt samarbejde.We have spoken about it many times in Parliament: in 1997 the Council joint action to combat trafficking in human beings and the sexual exploitation of children paved the way for Member States to review the relevant criminal law so as to ensure the criminalisation of certain behaviours and to encourage judicial cooperation.
I december ‧ fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en revideret forskriftsprocedure for foranstaltninger, som i vid udstrækning tog sigte på at gennemføre væsentlige aspekter eller tilpasse visse andre aspekter ved basisretsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure (traktatens artikelIn December ‧, the European Commission submitted a proposal for a revised regulatory procedure for measures designed to widely implement the essential aspects or adapt certain other aspects of basic acts adopted under the codecision procedure (Article ‧ of the Treaty
tilskynder COP ‧ til at vedtage den reviderede og opdaterede strategiske plan for konventionen for perioden ‧-‧ med det sigte at sikre sammenhæng i CBD's strategiske planlægning efterurges the COP ‧ to adopt the revised and updated Strategic Plan for the Convention for the ‧ – ‧ period in order to ensure a continuum in CBD strategic planning after
I den moderne verden har skolerne hovedansvaret for unge menneskers opdragelse. Skolebøgerne bør derfor revideres, og indhold, som kan vække had og aggressioner, bør fjernes.True democratisation in education does not mean access for all young people to retraining and to fragmented knowledge; it means a standard, free, state education up to the age of 18 which will give them an integrated knowledge base.
Det er vigtigt hurtigt at revidere bilagene, hvori de lande, der indgår i licensordningen, og den række af produkter, der er omfattet af licensordningen, er anførtIt is important to revise the Annexes specifying the countries and products covered by the licensing scheme promptly
Firmaer skal have ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale standarder for regnskabsføring (IAS), og som anvendes til alle formålfirms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards (IAS) and are applied for all purposes
en revideret klinisk-farmakologisk ekspertrapport eller et tillæg til den eksisterende ekspertrapportA revised clinical-pharmacological expert report or an addendum to the current expert report
Fra ‧ til ‧ reviderede Kommissionen endvidere ikke grundlæggende sin tilgang til evaluering af rammeprogrammerne, selv om de ændredes med hensyn til såvel omfang som orientering (jf. punktFurthermore, from ‧ to ‧, the Commission did not fundamentally re-examine its approach to evaluation for FP‧ and FP‧, despite the fact that FPs changed both in scope and orientation (see paragraph
Både inden for og uden for det i artikel ‧ omhandlede toldkontingent er importen af opdrættede laks omfattet af en mindsteimportpris, som kan revideres fra tid til anden under hensyntagen til relevante faktorer, herunder udbud, efterspørgsel og produktionsomkostningerBoth within and beyond the tariff quota mentioned in Article ‧ above, imports of farmed salmon are subject to a minimum import price (MIP) which may be reviewed from time to time having regard to relevant factors including supply, demand and cost of production
Den Europæiske Centralbanks og de nationale centralbankers regnskaber revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af Styrelsesrådet og godkendes af RådetThe accounts of the European Central Bank and national central banks shall be audited by independent external auditors recommended by the Governing Council and approved by the Council
Jeg beder kommissær Byrne om at revidere hele slagtningspolitikken i forbindelse med BSE i EU.I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
medtager bekæmpelse af utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder som et af de tværgående mål i den reviderede udgave af Lissabonstrategien efterintegrating the drive to combat functional illiteracy among the horizontal objectives of the revised post-‧ Lisbon Strategy
Eftersom den reviderede Cotonou-aftale ikke er blevet ratificeret af visse AVS-lande, står budgettet på 22,7 millioner euro, der har været til rådighed siden 1. januar 2008, fortsat uberørt hen.Since the revised Cotonou Agreement has not been ratified by some of the ACP countries, the EUR 22.7 million budget available since 1 January 2008 is still not being used.
Det reviderede partnerskab, som Rådet (almindelige anliggender og udenrigsministrene) vedtog i april 2003 er af særlig betydning med hensyn til at hjælpe Tyrkiet med at løse de største problemer i landets forsøg på at opfylde de politiske kriterier.The revised partnership adopted by the General Affairs and External Relations Council in April 2003 is of particular importance in helping Turkey to deal with the main issues in its attempt to meet the political criteria.
at EU-direktivet om energieffektiviteten i bygninger revideres, og at der foretages en nøje undersøgelse af direktivets gennemførelse i medlemsstaterneUndertaking a revision of the Directive of the EU on the energy efficiency of buildings and a careful survey of its implementation in the Member States
Dette var og er en god grund til at se nærmere på hele historien, revidere den og se, i hvor høj grad målene er blevet nået eller kan nås.This was and is a reason to look more closely at the whole story, to revise it and to see to what extent the goals have been or can be achieved.
Kommissionen har allerede udsendt nye reviderede retningslinjer for statsstøtte, som er blevet godkendt af de 15 EU-medlemsstater.The Commission has already brought out new revised state aid guidelines which have been approved by the 15 Member States of the Union.
Som følge af prisudviklingen og den heraf følgende stigning i omkostningerne i forbindelse med udfyldelse af bedriftsskemaet bør godtgørelsen revideresThe trend in costs and its effects on the cost of completing the farm return justify a revision of the fee
Imidlertid byggede beregningerne af de udligningsberettigede subsidier på en metodologi, der blev revideret i efterfølgende procedurer vedrørende import af polyethylenterephthalat med oprindelse i TaiwanHowever, the calculations concerning the amount of countervailable subsidy derived from a methodology that was revised in subsequent proceedings concerning imports of certain polyethylene terephthalate originating in Taiwan
Den Europæiske Centralbank har revideret sin politik vedrørende offentliggørelse af værdipapirtransaktioner med henblik på en øget gennemsigtighed omkring ECB 's årsregnskabThe European Central Bank (ECB) has revised its disclosure policy for securities transactions with a view to enhance further the transparency of the ECB 's annual accounts
Hvis en national centralbank ønsker at revidere en attribut, der er tildelt på observationsniveau, skal de (n) respektive observation (er) indberettes samtidigIf an NCB wishes to revise an attribute assigned at the observation level, the respective observation (s) must be re-submitted at the same time
Derfor indføres sidstnævnte forpligtelse, når denne beslutning revideres et år efter vedtagelsenTherefore, the latter obligation will be established when revising this Decision, one year after its adoption
Senest ‧ dage efter modtagelsen af begrundelsen for appellen overvejer udvalget, om dets udtalelse skal revideres, og udvalgets konklusioner vedrørende appellen vedlægges den i stk. ‧ omhandlede evalueringsrapportWithin ‧ days of receipt of the grounds for appeal, the Committee shall consider whether its opinion should be revised, and the conclusions reached on the appeal shall be annexed to the assessment report referred to in paragraph
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 1,092 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.