Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revider
revidere; revise
reviderer
revideret

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
med hensyn til alle andre aktioner, som endnu ikke er gennemført i fuldt omfang, er Den Interne Revisionstjeneste nået til enighed med de anvisningsberettigede afdelinger om en revideret tidsplan, som vil blive fulgt op ifor all other actions that have not yet been fully implemented, the Internal Audit Service has agreed a revised schedule with the authorising departments, which it will follow up in
Min gruppe bifalder de fremskridt, der er sket i en række virksomheder, i retning af at undersøge og revidere deres præstation og gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden, hvad enten det f.eks. drejer sig om deres miljøpåvirkning, effekten af deres ligestillingspolitik eller deres engagement i lokalsamfundet.My group welcomes the progress made by a number of companies to examine and audit their progress and to make that information public, whether it is information, for example, on their environmental impact, the effectiveness of their equal opportunities policy, or their involvement in the local community.
Parterne kan også overveje at revidere aftalen for at lade den finde anvendelse på oversøiske lande og territorier, der er associeret med Det Europæiske FællesskabThe Parties may also consider revising this Agreement to bring Overseas Countries and Territories associated with the European Community within the scope of this Agreement
under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen undertegnet i Cotonou den ‧. juni ‧ og revideret i Luxembourg den ‧. juniHaving regard to the ACP-EC Partnership Agreement signed in Cotonou on ‧ June ‧ and revised in Luxembourg on ‧ June
Hvor Kommissionen finder, at de reviderede præstationsmål og passende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, kan den efter forskriftsproceduren i artikel ‧, stk. ‧, bestemme, at de pågældende medlemsstater skal træffe afhjælpende foranstaltningerWhere the Commission finds that the revised performance targets and appropriate measures are not adequate, it may decide, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, that the Member States concerned shall take corrective measures
regler, der begrænser virksomheders muligheder for at konkurrere på priser; disse bør revideresrules which restrict businesses' ability to compete on prices; these should be reviewed
hvis der er tale om et revideret sikkerhedsdatablad, skal det tydeligt angives, hvor der er foretaget ændringer af den forudgående version af sikkerhedsdatabladet, medmindre en sådan angivelse findes andetsteds i sikkerhedsdatabladet, med en forklaring af ændringerne, hvis dette er formålstjenligtin case of a revised safety data sheet, a clear indication of where changes have been made to the previous version of the safety data sheet, unless such indication is given elsewhere in the safety data sheet, with an explanation of the changes, if appropriate
Myndighedernes rolle består i at revidere flysikkerhedshåndteringssystemet for at sikre, at det opfylder de foreskrevne sikkerhedsstandarder.The role of the authorities is to audit the airline safety management system to ensure that it meets the required safety standards.
Anvendelsesområdet omfatter ikke sikkerheden om bord, som måske også skal revideres engang i fremtiden.The scope does not extend to on-board security which may need to be addressed at some future date.
De kontraherende parter kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftaleThe Contracting Parties may, at any time, revise or amend this Agreement by mutual consent
En sådan justering foretages for det første, hvis den deltagende virksomhed foretager erhvervelser, afhændelser eller nedlæggelse af et forretningsområde efter datoen for de reviderede regnskaberFirst, this applies to acquisitions, divestments or closure of part of its business subsequent to the date of the audited accounts
Disse rapporter og udkastene til vurderingsrapporter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den ‧. januar ‧ med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om penoxsulam, proquinazid og spirodiclofenThese reports and the draft assessment reports were reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on ‧ January ‧ in the format of the Commission review reports for penoxsulam, proquinazid and spirodiclofen
tilskynder COP ‧ til at vedtage den reviderede og opdaterede strategiske plan for konventionen for perioden ‧-‧ med det sigte at sikre sammenhæng i CBD's strategiske planlægning efterurges the COP ‧ to adopt the revised and updated Strategic Plan for the Convention for the ‧ – ‧ period in order to ensure a continuum in CBD strategic planning after
Dumpingmargenerne blev revideret på baggrund af de ovenfor beskrevne spørgsmål og udgør nu følgende udtrykt i procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænseThe dumping margins expressed as a percentage on the cif import price at the Community border, which were reviewed in the light of the issues outlined above, are now as follows
F.eks. revideres kontoen for den nye koordinator for terrorbekæmpelse ikke af Europa-Parlamentet, men hører direkte under Rådets udgifter.For example, the account of the new counter-terrorism coordinator is not audited by the European Parliament, but comes directly under the Council's expenditure.
FN vedtog yderligere tekniske ændringer i ‧, som blev medtaget i en revideret udgave af den lilla bog, som blev offentliggjort iFurther technical amendments were agreed by the UN in ‧ and included in a revised edition of the Purple Book published in
Endelig er den tredje vigtige begivenhed, der kendetegner den situation, hvor denne betænkning er forfattet, at NATO, som for 21 af EU's 27 medlemmer stadig er det vigtigste referencepunkt, når det drejer sig om det europæiske kontinents kollektive sikkerhed, i øjeblikket er i færd med at revidere sit strategiske koncept, og at denne vurdering fra NATO's side også skal få os i EU til at nå frem til en tydeligere definition af betingelserne for dette partnerskab, som fortsat er af grundlæggende betydning.Lastly, the third major event that characterises the context in which this report was drafted is that NATO which, for 21 of the 27 members of the Union, is still the main reference point where the collective security of the European continent is concerned, is currently revising its strategic concept and that this assessment by NATO should also lead us, the Union, to define more clearly the conditions of this partnership, which remains fundamental.
Forvaltningen af banken og dens operationer revideres af den spanske revisionsretThe management and operations of the Bank are audited by the Spanish Court of Auditors
Budgetterne skal naturligvis revideres, for det, der var anlagt - i dette tilfælde med fællesskabsmidler - er gået tabt.Budgets will clearly have to be revised because everything that had been done - in this case using Community contributions - has been lost.
anmoder Kommissionen om at revidere sin visumpolitik for deltagere fra tredjelande i anerkendte EU-programmer for frivilligt arbejde med henblik på at indføre en mere liberal visumordning, især for frivillige arbejdere fra de lande, der grænser op til EUCalls on the Commission to review its visa policy for third-country participants in recognised EU volunteer programmes with a view to introducing a more liberal visa regime in particular as regards volunteers from countries neighbouring the EU
inden for rammerne af en integreret flexicuritystrategi fremmer gennemførelsen af koordinerede foranstaltninger, der giver et mere effektivt arbejdsmarked, reviderer arbejdsløshedsunderstøttelsen for at sikre de arbejdsløse en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, fremmer arbejdsmarkedsdeltagelsen (navnlig for ældre arbejdstagere og personer med indvandrerbaggrund), mindsker de regionale forskelle og øger deltagelsen i livslang læring i alle regionerwithin an integrated flexicurity approach, accelerate the implementation of coordinated policy measures that improve labour market efficiency, review unemployment benefits to facilitate a rapid return of the unemployed to the labour market, enhance labour market participation (especially for older workers and people with a migrant background), reduce regional disparities and increases participation in lifelong learning across all regions
insisterer på, at Kommissionen, når den udarbejder det foreløbige budgetforslag, tager højde for resultaterne af de enkelte agenturers budgetgennemførelse de tidligere år, navnlig i år n–‧, og reviderer det budget, som det pågældende agentur beder om, i overensstemmelse hermed; opfordrer sit kompetente udvalg til at respektere denne revision og, hvis Kommissionen ikke gør det, selv at revidere det pågældende budget til et realistisk niveau, der passer til det pågældende agenturs absorptions- og gennemførelseskapacitetInsists that the Commission, when drafting the Preliminary Draft Budget, take into consideration the results of budget implementation by the individual agencies in former years, in particular in year n-‧, and revise the budget requested by the particular agency accordingly; invites its competent committee to respect this revision and, if not undertaken by the Commission, to revise itself the budget in question to a realistic level matching the absorption and implementation capacity of the agency in question
Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenbuconazol, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel ‧, stk. ‧, litra a) og b), i direktiv ‧/‧/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapportIt has appeared from the various examinations made that plant protection products containing fenbuconazole may be expected to satisfy, in general, the requirements laid down in Article ‧(a) and (b) of Directive ‧/‧/EEC, in particular with regard to the uses which have been examined and detailed in the Commission review report
postoperative smerter fortsat er gunstigt, og at markedsføringstilladelserne bør opretholdes i overensstemmelse med de reviderede produktresuméer og indlægssedlen (vedlagt i bilag I og IIIB til CHMP’ s udtalelsepostoperative pain remains favourable and the Marketing Authorisations should be maintained according to revised Summaries of Product Characteristics and Package Leaflet (attached in Annex I and IIIB, respectively of the CHMP Opinion
Det var det mindste, man kunne blive enige om, og det skal siges med det samme, at hvis visse ændringsforslag gik igennem, f.eks. ændringsforslag 32, 81 eller de reviderede ændringsforslag 70 og 71, ville hele konventionen ikke være andet end en notifikations- og informationsudveksling. Så ville den virkelig være lige til at smide i skraldespanden, og vi ville stemme imod den.This is the bare minimum on which an agreement can be reached, and it should immediately be said that if any amendments, such as Amendments Nos 32 or 81, or the revised Amendments Nos 70 or 71, were to be passed, the whole convention would be reduced to an exchange of notifications or information and at this point should simply be scrapped, and we would vote against it.
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 1,342 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.