Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revider
revidere; revise
reviderer
revideret

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
Tilbudsmaterialet skal indeholde dokumentation for luftfartsselskabets økonomiske situation (herunder årsberetninger, reviderede regnskaber, omsætning og overskud før skat for de sidste tre år), dokumentation for tidligere erfaring og tekniske forudsætninger for at kunne levere de beskrevne ydelserAirlines will be required to include in their tender documents, evidence of their financial standing (an annual report and audited accounts for the past ‧ years must be provided and must include turnover and pre-tax profit for the past ‧ years), previous experience and technical capability to provide the services described
International Financial Reporting Standards, forudsat at noterne til de reviderede regnskaber, der indgår i de historiske regnskabsoplysninger, indeholder en udtrykkelig og uforbeholden erklæring om, at disse regnskaber opfylder de internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med IAS ‧ Præsentation af årsregnskabetInternational Financial Reporting Standards provided that the notes to the audited financial statements that form part of the historical financial information contain an explicit and unreserved statement that these financial statements comply with International Financial Reporting Standards in accordance with IAS ‧ Presentation of Financial Statements
EUR, er der (først nu) planer om at anvende blot 11,8 mio. EUR via fonden, hvilket igen klart viser det presserende behov for at få fonden revideret.Faced with direct damage calculated at around EUR 471.4 million, it is (only now) planned to mobilise just EUR 11.8 million under this Fund, which once again clearly shows the urgent need for its revision.
regnskaber revideres af uafhængige revisorer i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formålAccounting records are independently audited in line with international accounting standards and applied for all purposes
Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO ‧:‧:- Specifikation for securitystyringssystemer i forsyningskæden (‧. udgave- ‧.‧.‧ revideres pt. og vil blive erstattet af ‧. udgave; planlagt færdiggørelsesdato ‧.‧.‧ (Behandles på udvalgsplanInternational Organisation for Standardisation, ISO ‧:‧:- Specification for security management systems for the supply chain (Edition ‧- ‧.‧.‧ under revision, to be replaced by Edition ‧ target date ‧.‧.‧ [At enquiry stage]
I den moderne verden har skolerne hovedansvaret for unge menneskers opdragelse. Skolebøgerne bør derfor revideres, og indhold, som kan vække had og aggressioner, bør fjernes.True democratisation in education does not mean access for all young people to retraining and to fragmented knowledge; it means a standard, free, state education up to the age of 18 which will give them an integrated knowledge base.
Deres reviderede skøn på ‧ mio. EUR (tidligere ‧ mio. EUR) tages som udgangspunkt for den hensættelse, der skal opføres i regnskabetTheir revised estimate of EUR ‧ million (previously EUR ‧ million) is taken as the basis for the provision to be included in the financial statements
I tilfælde, hvor bestemte omkostningselementer ikke kunne beregnes direkte for undersøgelsesperioden, blev disse omkostninger fastsat på grundlag af de seneste reviderede regnskaberWhere certain cost elements could not be directly calculated for the IP, such costs were assessed on the basis of the most recently available audited accounts
For det første er de egne indtægter fra moms og BNI baseret på makroøkonomiske statistikker, hvor Retten ikke kan revidere de underliggende data direkte, og for det andet kan revisionen af traditionelle egne indtægter ikke dække indførsler, der ikke er blevet kontrolleret af toldmyndighederneFirstly, VAT and GNI own resources are based on macroeconomic statistics for which the underlying data cannot be audited directly by the Court, and secondly, the audits of traditional own resources cannot cover the imports that have not been subject to custom supervision
Selv om der ikke kunne ses nogen åbenbar ændring af regnskabspolitikken eller nogen korrigering af forhold, der var påtalt de foregående år, blev der ikke fremsat samme forbehold for ‧-regnskabet, og det såede tvivl om, hvorvidt regnskabet var blevet revideret af uafhængige revisorer i overensstemmelse med internationale standarderDespite no obvious change in accounting policy, nor any adjustment of issues raised in earlier years, the ‧ accounts did not have the same reservations, which raised doubts as to whether the accounts were independently audited in line with international standards
Fordelingen af fiskerimulighederne mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter fælles overenskomst mellem parterne og under overholdelse af enhver henstilling fra det videnskabelige møde om forvaltning af de bestande, der risikerer at blive berørt at en sådan omfordelingThe allocation of the fishing opportunities among different categories of vessels may also be reviewed by mutual agreement between the parties, provided that any changes comply with any recommendations made by the scientific meeting regarding the management of stocks liable to be affected by such redistribution
Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den ‧. juli ‧ med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om bromuconazolThis report has been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on ‧ July ‧ in the format of the Commission review report for bromuconazole
Dette maksimumsbeløb kan kun revideres, hvis der sker uforudsete ændringer af driftsbetingelserneThis maximum limit may be revised only in the event of unforeseen changes in the operating conditions
I MFI-rentestatistikken defineres variabel rente som en rente, der revideres løbende (f.eks. hver dag) eller efter MFI's skønFor the purposes of MFI interest rate statistics, floating rate is defined as the interest rate that is subject to interest revisions on a continuous basis (e.g. every day) or at the discretion of the MFI
For det tredje og sidste er det Parlamentet, der med Rådets godkendelse kan træffe beslutning om at revidere Ombudsmandens statut.Thirdly, and finally, the decision to revise the Ombudsman's statute rests with the European Parliament, with the approval of the Council.
Med optagelsen af visse udviklingslande i G‧ mener EØSU, at FN's klassificering må revideres for at foretage en klar sondring mellem udviklingslande med mellemindkomstøkonomier, fattigere udviklingslande og de mindst udviklede landeWith the inclusion of some developing countries in the G‧, the UN classification must be revised to make a clear distinction between middle-income and the poorer developing countries, as well as LDCs
Et udkast til revideret vurderingsrapport blev behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den ‧. september ‧ med Kommissionens reviderede vurderingsrapportA draft review report for that substance was reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on ‧ September ‧ in the format of the Commission review report
Det betyder også, at alle lande, der indfører strukturreformer eller finanspolitiske ændringer eller f.eks. reviderer forretningernes søndagsåbningstider også skal se på, hvorvidt sådanne foranstaltninger letter udviklingen af beskæftigelsessystemet og bidrager til at øge beskæftigelsesfrekvensen.This also means that all countries that introduce structural reforms or changes in fiscal policy or, for example, review the Sunday opening hours of shops, must also examine whether such measures facilitate the development of the employment system and contribute to increasing the employment rate.
Jeg vil især anmode om, at oversættelsen af punkt 19 revideres.In particular, I should like the translation of Section 19 to be reviewed.
Derfor er det passende, at Kommissionen reviderer denne afgørelse, jf. artikel ‧, stk. ‧, i direktiv ‧/‧/EFIt is therefore appropriate that the Commission revises this Decision in the framework of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Virksomheder skal have ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale regnskabsstandarder (IAS) og anvendes til alle formålfirms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with International Accounting Standards (IAS) and applied for all purposes
Desværre er der blandt de emner, som beslutningsforslagene behandler vedrørende den kommende revision af Traktaten om Den Europæiske Union, intet om behovet for et revidere artikel 7, der omtaler suspension af en medlemsstat, hvis denne groft og vedvarende overtræder Unionens "underliggende" principper, som udtrykt i artikel 6.Unfortunately, in the issues covered by the resolutions on future subjects for revisions to the Treaty on European Union, nothing has so far been stated about the need to review Article 7, which deals with suspending a State in the event of a serious and persistent violation of the "founding" principles of the Union, as laid down in Article 6.
Punktet om ratificeringen af den reviderede Cotonou-aftale (drøftelse uden beslutning) blev aflyst, idet spørgsmålet var blevet behandlet under drøftelserne med Rådet og KommissionenThe item on the ratification of the revised Cotonou Agreement (debate without resolution) was cancelled, the question having been covered in the debates with Council and Commission
Reglerne for udarbejdelse af statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne bør imidlertid revideres, så de er lettere at forstå for de virksomheder, som skal afgive dataene, for de nationale myndigheder, som skal foretage dataindsamlingen, og for brugerneThere is, however, a need to improve the wording of the rules on compiling statistics relating to the trading of goods between Member States so that they can be more easily understood by the companies responsible for providing the data, the national services collecting the data and users
Det er ikke let at revidere direktivet.Revising the directive is not easy.
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 3,142 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.