Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revider
revidere; revise
reviderer
revideret

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
der henviser til, at Kommissionen også foreslår at bringe TDCA i overensstemmelse med den reviderede Cotonou-aftale med hensyn til spredning af masseødelæggelsesvåben, bekæmpelse af terrorisme, bekæmpelse af strafunddragelse og forebyggelse af lejesoldaters virksomhedwhereas the Commission also proposes to bring the TDCA into line with the revised Cotonou Agreement concerning the proliferation of weapons of mass destruction, the fight against terrorism, the fight against impunity, and the prevention of mercenary activities
Det kan revideres på anmodning af det pågældende OLTs kompetente myndigheder .It may be revised at the request of the country or territory .
Han forstår begrundelsen for at revidere det nuværende systemHe shares the understanding of the reasons to revise the existing system
Del er derfor vigtigt , at Europa-Parlamentet , der er den eneste institution , der er direkte valgt , ikke slækker på agtpågivenheden og ikke oph ører med at være foregangsmand for initiativer til styrkelse af statsborgerbegrebet i den traktat , som skal revideres på regeringskonferencen i 1996 .That is why it is important that our Institution , the only one directly elected by the base , should not relax its guard but continue to promote initiatives designed to strengthen the concept of citizenship in the Treaty which will be up for review at the 1996 Intergovernmental Conference .
» 5 ) Det fremgår af de forskel lige undersøgelser , at plantebeskyttelsesmidler , der indeholder ethofumesat , kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5 , stk. 1 , litra a ) og b ) , i direktiv 91 / 414 / EØF , især med hensyn til de anvendelsesformål , der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens revide rede vurderingsrapport .‘ ( 5 ) It has appeared from the various examinations made that plant protection products containing ethofumesate may be expected to satisfy , in general , the requirements laid down in Article 5 ( 1 ) ( a ) and ( b ) of Directive 91 / 414 / EEC , in particular with regard to the uses which were examined and detailed in the Commission review report .
Vi har talt om det mange gange i Parlamentet: I 1997 banede den fælles holdning med Rådet om bekæmpelse af menneskesmugling og seksuel udnyttelse af børn vejen for, at medlemsstaterne reviderede den relevante strafferet med henblik på at gøre visse former for adfærd strafbar og tilskynde til retligt samarbejde.We have spoken about it many times in Parliament: in 1997 the Council joint action to combat trafficking in human beings and the sexual exploitation of children paved the way for Member States to review the relevant criminal law so as to ensure the criminalisation of certain behaviours and to encourage judicial cooperation.
Den reviderer endvidere regnskaberne vedrørende samtlige indtægter og udgifter for ethvert af Fællesskabet oprettet organ , for så vidt oprettelsesakten ikke udelukker det .It shall also examine the accounts of all revenue and expenditure of all bodies set up by the Community insofar as the relevant constituent instrument does not preclude such examination .
I december ‧ fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en revideret forskriftsprocedure for foranstaltninger, som i vid udstrækning tog sigte på at gennemføre væsentlige aspekter eller tilpasse visse andre aspekter ved basisretsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure (traktatens artikelIn December ‧, the European Commission submitted a proposal for a revised regulatory procedure for measures designed to widely implement the essential aspects or adapt certain other aspects of basic acts adopted under the codecision procedure (Article ‧ of the Treaty
tilskynder COP ‧ til at vedtage den reviderede og opdaterede strategiske plan for konventionen for perioden ‧-‧ med det sigte at sikre sammenhæng i CBD's strategiske planlægning efterurges the COP ‧ to adopt the revised and updated Strategic Plan for the Convention for the ‧ – ‧ period in order to ensure a continuum in CBD strategic planning after
Først efter de tyske valg er der en chance for , at land brugspolitikken virkelig vil blive revideret , sandsynligvis under landbrugsprisrunden .Only after the German elections are over is there any chance of the agricultural policy being properly reformed , probably at the time of the discussions on agricultural prices .
I den moderne verden har skolerne hovedansvaret for unge menneskers opdragelse. Skolebøgerne bør derfor revideres, og indhold, som kan vække had og aggressioner, bør fjernes.True democratisation in education does not mean access for all young people to retraining and to fragmented knowledge; it means a standard, free, state education up to the age of 18 which will give them an integrated knowledge base.
I 2009 tog Kommissionens revisionsarbejde bl.a. sigte på at revidere en statistisk repræsen tativ stik prøve af transaktioner i medlemsstaterne ( med anvendelse af en metodologi , der svarer til den , der anvendes i Rettens sikkerhedsmodel ) til at vurdere lovligheden og den formelle rigtighed af attesterede udgifter anmeldt til Kommissionen vedrørende programmeringsperioden 20072013 .In 2009 , the Commission s audit work ’ aimed among others at auditing a statistically represen tative sample of operations in Member States ( applying a methodology similar to the one used under the Court s assurance model ’ ) to assess the legality and regularity of certified expenditure declared to the Commission for the 20072013 programming period .
Det er vigtigt hurtigt at revidere bilagene, hvori de lande, der indgår i licensordningen, og den række af produkter, der er omfattet af licensordningen, er anførtIt is important to revise the Annexes specifying the countries and products covered by the licensing scheme promptly
Firmaer skal have ét klart sæt grundlæggende regnskaber, som revideres uafhængigt i henhold til internationale standarder for regnskabsføring (IAS), og som anvendes til alle formålfirms have one clear set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards (IAS) and are applied for all purposes
Jeg håber , at de ærede medlemmer er enige med mig i , at vores underliggende mål er meget lig hinanden — ja , næsten identiske — og at vi , selvom vi ikke kan acceptere alle de foreslåede ændringsforslag , vil bestræbe os på at indføje målene i mange af ændringsforslagene i vores reviderede forslag .I hope that honourable Members can agree with me that our underlying objectives are similar indeed — almost identical — and that even though we cannot accept all of the proposed amendments , we will endeavour to incorporate the objectives of many of the amendments in our revised proposal .
Med lovdekret nr. 172 / 2001 af 26. maj 2001 blev listen over udpegede følsomme områder senere revideret i overensstemmelse med EF ' s henstilling i dettes anden rapport i 2000 .Later , Decree Law No 172 / 2001 of 26 May 2001 revised the list of sensitive areas identified , as recommended by the EC in its second report in 2000 .
en revideret klinisk-farmakologisk ekspertrapport eller et tillæg til den eksisterende ekspertrapportA revised clinical-pharmacological expert report or an addendum to the current expert report
Fra ‧ til ‧ reviderede Kommissionen endvidere ikke grundlæggende sin tilgang til evaluering af rammeprogrammerne, selv om de ændredes med hensyn til såvel omfang som orientering (jf. punktFurthermore, from ‧ to ‧, the Commission did not fundamentally re-examine its approach to evaluation for FP‧ and FP‧, despite the fact that FPs changed both in scope and orientation (see paragraph
Både inden for og uden for det i artikel ‧ omhandlede toldkontingent er importen af opdrættede laks omfattet af en mindsteimportpris, som kan revideres fra tid til anden under hensyntagen til relevante faktorer, herunder udbud, efterspørgsel og produktionsomkostningerBoth within and beyond the tariff quota mentioned in Article ‧ above, imports of farmed salmon are subject to a minimum import price (MIP) which may be reviewed from time to time having regard to relevant factors including supply, demand and cost of production
Den Europæiske Centralbanks og de nationale centralbankers regnskaber revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af Styrelsesrådet og godkendes af RådetThe accounts of the European Central Bank and national central banks shall be audited by independent external auditors recommended by the Governing Council and approved by the Council
Jeg beder kommissær Byrne om at revidere hele slagtningspolitikken i forbindelse med BSE i EU.I ask Commissioner Byrne to review the whole slaughter policy for BSE in the EU.
medtager bekæmpelse af utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder som et af de tværgående mål i den reviderede udgave af Lissabonstrategien efterintegrating the drive to combat functional illiteracy among the horizontal objectives of the revised post-‧ Lisbon Strategy
Eftersom den reviderede Cotonou-aftale ikke er blevet ratificeret af visse AVS-lande, står budgettet på 22,7 millioner euro, der har været til rådighed siden 1. januar 2008, fortsat uberørt hen.Since the revised Cotonou Agreement has not been ratified by some of the ACP countries, the EUR 22.7 million budget available since 1 January 2008 is still not being used.
Desuden skal selskabet for at opfylde ovennævnte føre regnskaber , der revideres hvert år , og frem lægge dem for ligningskommissionen på anmodning herom , det skal forbyde betaling af honorarer og / eller løn ( bortset fra udlæg ) til ledende funktionærer og direktører for leverede tjenesteydelser og skal ligeledes opfylde de ovenfor nævnte kriterier , herunder opløsning af organisationen .In addition to satisfying the above , the company must keep annual audited accounts and make these available to the Revenue Commissioners on request ; it must prohibit the payment of f ees and / or salaries ( other than out-of-pocket expenses ) to officers and directors for services render ed ; it must also satisfy the other criteria discussed , including those in relation to the winding up of the organization .
Det reviderede partnerskab, som Rådet (almindelige anliggender og udenrigsministrene) vedtog i april 2003 er af særlig betydning med hensyn til at hjælpe Tyrkiet med at løse de største problemer i landets forsøg på at opfylde de politiske kriterier.The revised partnership adopted by the General Affairs and External Relations Council in April 2003 is of particular importance in helping Turkey to deal with the main issues in its attempt to meet the political criteria.
Viser side 1. Fundet 12828 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 2,025 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.