Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stillingdominant position
efterspørgsel efter stillingerjob application
familiemæssig stillingmarital status
finansiel stillingfinancial situation
kvindens stillingposition of women
landbrugets stillingagricultural situation
udbud af stillingerjob vacancy
ægteskabelig stillingmarital status
økonomisk stillingeconomic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
At omgås og arbejde med andre mennesker i stillinger, hvor kommunikation er væsentlig, og i situationer, hvor teamwork er afgørende (f.eks. kultur og sport), i multikulturelle miljøer osvLiving and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc
Stilling og titelQualification and title
Uden på dette sted allerede nu at tage stilling til indholdet af dette forslag skal det her blot bemærkes, at de nødvendige udgifter på ingen måde må gå ud over budgettet for de her behandlede særprogrammerWithout going into the details of this proposal here, it should be pointed out that the requisite expenditure on this proposal ought certainly not to be charged to the budget for the specific programmes discussed in this opinion
Kommissionen fandt, at den valgte ansøger havde en profil, der passede bedre til opgaverne i forbindelse med den pågældende stilling.The Commission considered that the candidate chosen had a profile more particularly related to the tasks of the post in question.
ser positivt på det forbedrede erhvervsklima og foranstaltningerne med sigte på at reducere de retlige og administrative hindringer for virksomhedsetablering; udtrykker imidlertid sin bekymring over tilstedeværelsen af karteller og misbruget af en markedsdominerende stilling foretaget af såkaldte tycoons i nogle Vestbalkanlande og af virksomheder med en sådan position; opfordrer regeringerne i landene på Vestbalkan til at intensivere bekæmpelsen af korruption og til at udforme en passende konkurrencepolitik, der også omfatter offentlige virksomhederWelcomes the improved business climate and the measures for reducing the legal and administrative barriers to business start-ups; expresses its concern, however, over the existence of cartels and the abuse of market power by so-called tycoons in some of the Western Balkan countries and by undertakings in a dominant market position; urges the governments of the Western Balkan countries to intensify their fight against corruption and to develop an adequate competition policy which must also encompass state undertakings
Europa-Parlamentets stilling forstærkes i forhold til, hvad den var ved den tidligere regeringskonference, ved at to observatører fra Parlamentet inviteres til at deltage i forberedelsesgruppens møder.The position of the European Parliament will be strengthened compared to the previous Intergovernmental Conference as two observers from Parliament will be invited to attend the meetings of the preparatory Working Group.
Som anført nedenfor (se betragtning ‧ ff.) havde Kommissionen i denne henseende fortsat betydelig tvivl, navnlig med hensyn til detailbankområdet, hvor banken har en fremtrædende stilling på det regionale marked i Berlin, men også med hensyn til aktiviteterne inden for ejendomsfinansiering, som ligeledes havde betydelig fordel af støttenAs stated below (see paragraph ‧ et seq.), the Commission still had considerable misgivings in this respect, particularly as regards retail business, where the bank plays a prominent role on the Berlin regional market, but also as regards real estate financing, which also benefited from substantial aid
I medfør af artikel ‧ og ‧ i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i DanmarkIn accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation and is not bound by it or subject to its application
Enhver anden overordnet, der er forhindret, eller hvis stilling er ledig, afløses af en tjenestemand, som generaldirektøren udpeger efter aftale med det ansvarlige kommissionsmedlemWhere any other hierarchical superior is prevented from exercising his duties, or where the post is vacant, the Director-General shall designate an official in agreement with the Member of the Commission responsible
som følge af nedlæggelse af den budgetterede stilling, den ansatte beklæder, eller hvis de opgaver, der er knyttet til den ansattes stilling, ændres på en sådan måde, at han ikke længere besidder de kvalifikationer og den erfaring, der er nødvendige for at beklæde stillingen, og der ikke kan findes en anden passende stilling til ham i centretas a result of the suppression of the budget post occupied by the staff member, or if the duties attached to the staff member’s post are modified in such a way that he no longer possesses the necessary qualifications and experience for the post, and no adequate alternative post can be found for him in the Centre
G, jeg vil tilbyde dig en leder stilling i butikkenG, I want to offer you a manager position at the market
Ikke almindelige bivirkninger (flere end ‧ ud af ‧ patienter, færre end ‧ ud af ‧ patienter) Nogle kan opleve ændringer i blodtryk og føle svimmelhed, specielt når de rejser sig fra liggende eller siddende stilling, eller hjertebanken, tør mund eller træhedUncommon side effects (greater than ‧ in ‧, less than ‧ in ‧ patients) Some people may have changes in blood pressure, may feel dizzy, especially when getting up from a lying or sitting position, or may experience a fast heart rate, dry mouth or fatigue
Der er sket det, at der sidste år blev udskrevet en udvælgelsesprøve om stillingen som kontorchef for de ungarske tolke, der arbejder i Parlamentet, en stilling, som enhver borger i enhver medlemsstat kunne søge.What has happened, Mr President, is that a competition was announced last year for the post of head of unit of the Hungarian interpreters working at the European Parliament, a post to which the citizen of any Member State was eligible to apply.
I punkt ‧.‧.‧ i meddelelsen påpeges det, at det er vigtigt, at denne udveksling af oplysninger fra strafferegistre også udvides til at omfatte mere end det retslige samarbejde, således at der integreres andre formål, f.eks. adgang til at kunne få visse stillingerIn § ‧.‧.‧, the Communication points out that it will be important for exchange of information extracted from criminal records to go beyond judicial cooperation so as to incorporate other objectives, e.g. access to certain posts
I afventning af udnævnelsen af dommeren til den resterende stilling og i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Valeriu CIUCĂ, der blev udnævnt til dommer den ‧. januar ‧, fortsat fungeret som dommer efter den ‧. augustPending completion of the process of appointment of a Judge to the post remaining to be filled, in accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union, Mr Valeriu CIUCĂ, appointed as a Judge on ‧ January ‧, remained in office after ‧ August
Eventuelle stillinger, som indehaveren af erhvervskvalifikationsbeviset har adgang tilRange of occupations accessible to the holder of the certificate (if applicable
Senest den ‧. oktober ‧ tager Rådet stilling til, om EUPT Kosovo bør forlænges efter den ‧. december ‧, og tager i den forbindelse hensyn til nødvendigheden af en smidig overgang til en eventuel EU-krisestyringsoperation i KosovoBy ‧ October ‧ the Council shall evaluate whether the EUPT Kosovo should be continued after ‧ December ‧, taking into account the necessity of a smooth transition to a possible EU crisis management operation in Kosovo
Den pågældende må ikke være ledende bestyrelsesmedlem/direktør i selskabet eller en associeret virksomhed og må ikke have haft en sådan stilling i de foregående fem årnot to be an executive or managing director of the company or an associated company, and not having been in such a position for the previous five years
En stilling som direktør for Instituttet for Beskyttelse af Borgerne og Borgernes Sikkerhed (JRC.G- IPSC- ISPRA) (ref. KOMA post of Director of the Institute for the Protection and Security of the Citizen (JRC.G- IPSC- ISPRA) (Ref. COM
Hr. minister, hvis det franske formandskab nøjes med at gøre stillingen op på næste topmøde, uden egentlig vilje til at analysere Kommissionens rapport og til at sige os, om Kommissionen overholder sin kontrakt, hvad angår Eurodac, og hvis det franske formandskab ikke har mulighed for at fastsætte en konkret tidsplan for de lovgivningsmæssige procedurer, der skal iværksættes på europæisk plan og overføres til de enkelte medlemsstater, så er vi på vej mod en ny fiasko, en fiasko som vil føre til samme type debat som i dag, efter at nye dødsfald har fundet sted.Minister, the French Presidency may be content to make the point at the next summit, without any real desire to study the Commission' s report or to tell us whether the Commission is fulfilling its contract with regard to Eurodac. If, however, the French Presidency is not able to establish a concrete schedule for legislative procedures to be implemented at European level and to be transposed to Member State level, we will once again face failure, which will lead to another debate like today' s, following further deaths.
Hvis der opstår hypotension, bør patienten placeres i liggende stilling og, om nødvendigt, have tilført en intravenøs infusion af fysiologisk saltvandIf hypotension
Med det andet appelanbringende har appellanten anført, at der med den appellerede dom allerede er taget delvist stilling til, om den i kommissionsbeslutningen af ‧. juli ‧ udførte prøvelse er materiel korrekt, hvad angår spørgsmålet, om der foreligger statsstøtte, og om støtten er forenelig med fællesmarkedet, idet dommen tager hensyn til det fjerde og det syvende anbringende og også tiltræder disse anbringender, uagtet at det fjerde og det syvende anbringende skulle have været afvist, da sagsøgerne, endog ifølge den appellerede dom selv, ikke havde søgsmålskompetenceBy the second plea in law, the appellant states that the judgment under appeal already partially reached a decision on the substantive correctness of the examination, undertaken in the Commission Decision of ‧ July ‧, of the existence of State aid and its compatibility with the common market, in so far as it took the fourth and seventh pleas into consideration and also upheld them, although the fourth and seventh pleas should have been declared inadmissible as the applicant, even according to the judgment under appeal, had no corresponding standing to bring proceedings
I medfør af artikel ‧ og ‧ i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ikke bindende for Danmark og finder ikke anvendelse i DanmarkIn accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark is not bound by the provisions of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, nor subject to their application
Først fra og med tidspunktet for den anden ændring af aftalen, dvs. den ‧. september ‧, kan TGSS's stilling sammenholdes med de private kreditorersOnly when the agreement was amended for the second time, that is on ‧ September ‧, could the TGSS’s position be compared with that of the private creditors
2, hvor Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse fik bevilget et beløb på 1,272 millioner euro og 15 faste stillinger i 2004-budgettet.On 9 May, your House adopted the Second Amending Budget, which allocated the Data Protection Supervisor the sum of EUR 1.272 million and 15 posts in the 2004 Budget.
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 4,663 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.