Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stillingdominant position
efterspørgsel efter stillingerjob application
familiemæssig stillingmarital status
finansiel stillingfinancial situation
kvindens stillingposition of women
landbrugets stillingagricultural situation
udbud af stillingerjob vacancy
ægteskabelig stillingmarital status
økonomisk stillingeconomic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
Hold stillingenHold this position
Microsoft har sikret sig ca. 80 % af markedet inden for denne slags software og indtager nu en dominerende stilling inden for denne sektor.Having secured around 80 % of the market in this sort of software, Microsoft enjoys an unrivalled domination in the sector.
Mens den har den udtalte opgave at sikre tilførsel af uddannede og motiverede ledere til at sikre , at forretningsvirksomheden vil overleve fremtidige omskiftelser ved at være i stand til at indtage en virksomhedsvenligt stilling over for miljøet , er den også en form for politisk kontrol af ledere inden for organisationen .While it has the stated task of ensuring a supply of trained and motivated managers to ensure that the business enterprise will survive future vicissitudes by being capable of holding a pro-active stance to the environment , it is also a form of political control of managers within the organization .
Den højtstående repræsentant aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om besættelsen af stillinger i EU-UdenrigstjenestenEach year, the High Representative shall present a report to the European Parliament and the Council on the occupation of posts in the EEAS
Særforskningsprogrammer , der skal gennem føres af Det Fælles Forskningscenter — Ind stilling ved andenbehandling ( dok .R & D programmes to be implemented by the JRC Recommendation — for a second reading ( Doc . A3-128 / 92 ) by Mr Linkohr
Anvendelsen af princippet om ligebehandling indebærer , at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn for så vidt angår adgangsvilkår , herunder udvælgelseskriterier , til stillinger og funktioner inden for enhver sektor eller erhvervsgren og til alle niveauer i erhvervshierarki et .Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .
Når OPS ‧.‧ kræver, at der medføres mere end ét kabinebesætningsmedlem, må luftfartsforetagendet ikke udpege en person til stillingen som overordnet kabinebesætningsmedlem, medmindre den pågældende person har mindst ét års erfaring som operationelt kabinebesætningsmedlem og har fuldført en relevant træning, der som minimum omfatter følgendeWhere required by OPS ‧.‧ to carry more than one cabin crew member, an operator shall not appoint a person to the post of senior cabin crew member unless that person has at least one year's experience as an operating cabin crew member and has completed an appropriate course covering the following as a minimum
Direktøren for Kontoret svarede , at der egentlig ikke var tale om for lave indplaceringer , men snarere om for lave besættelser af B3 ~ stillinger , som f. eks. var blevet besat for at udnytte reservelisterne fra B5 / U-udvælgelsesprøver .The Director replied that this was more a question of under- occupation than under-classification , e.g. the B3 vacancies filled from the reserve lists for B5A competitions .
I forbindelse med den øgede konkurrence om de stillinger , der findes , vil Instituttets arbejde på dette område rette opmærksomhed mod lige muligheder , således at både mænds og kvinders behov , ønsker og potentiel kan opfyldes , når arbejdsmarkedet omstruktureres , og grænserne mellem hjem og arbejde opløses .In the context of increasing competition for available jobs , the Foundation ' s work in this area will pay attention to equality of opportunity so that in the restructuring of the labour market and in the blurring of boundaries between home and work , the needs , aspirations and potential of both men and women can be met .
Den er stadig mere manipulerende og tager stilling til værdier.They are more and more often manipulative and carry value-related messages.
Hvis en stilling som dommer bliver ledig , udnæ vnes der en ny dommer for en periode på seks år .Any vacancy shall be filled by the appointment of a new judge for a period of six years .
er meget bekymret, fordi Kommissionen i undersøgelsen over de vigtigste praksisser, som giver konkurrencemæssige problemer, i ovennævnte meddelelse om fødevarepriser i Europa ikke nævner misbrug af markedsdominerede stilling, som kan iagttages i detailhandelen og i et vist omfang også i engroshandelen; mener, at konkurrencebegrænsende praksis, som udøves af virksomheder med en stor markedsandel, såsom eksklusivaftaler eller obligatorisk bundtning af produkter, udgør en væsentlig hindring for fair konkurrence i fødevareforsyningskædenIs deeply concerned that, in the survey of the main practices which cause competition problems in the food supply chain, the above-mentioned Commission Communication on food prices in Europe fails to include the abuse of the dominant position observed at the retail stage and also, to a certain extent, at the wholesale stage; considers that anti-competitive practices employed by undertakings with a large market share, such as exclusivity agreements, or a product tying obligation, constitute a serious setback in terms of fair competition in the food supply chain
Denne udvælgelsesprocedure, som har til formål at udvide ansættelsesmyndighedens valgmuligheder, gennemføres sideløbende med den interne procedure for besættelse af ledige stillingerThis selection procedure, which is designed to give the Appointing Authority a wider choice of candidates, will be conducted at the same time as the internal recruitment procedure
ARTIKEL 211 a ) For hver teknisk samarbejdsforanstaltning , der indebærer afholdelse af udbud , opstilles der inden to måneder ef ter fremsættelsen af andragenet efter fælles overenskomst mellem Kommissionen og den pågældende AVS-stat og eventuelt efter forhåndsudvælgelse , en begrænset liste over ansøgere , der er statsborgere i EF-medlemsstateme og / eller AVS-staterne , og som er udvalgt på grundlag af deres juridiske og økonomiske stilling , kvalifikationer , erfaring , uafhængighed og mulighed for at påtage sig opgaven samt på grundlag af de i artikel 209 fastsatte kriterier og principper .( a ) For e ach technical cooperation scheme for which an invitation to tender has been issued , a shortlist of candidates from the Member States or the ACP States shall be drawn up , within two months of the date of the request , by agreement between the Commission and the ACP State concerned , where appropriate following prequallfication ; candidates shall be chosen by reference to their legal and financial situation , qualifications , experience , independence , availability and the criteria and principles set out in Article 209 .
Indbringes forslag om mistillidsvotum vedrørende Kommissionens virksomhed , kan Europa-Parlamentet tidligst tage stilling hertil tre dage efter forslagets indbringelse og kun ved en offentlig afstemning .If a motion of censure on the activities of the Commission is tabled before it , the European Parliament shall not vote thereon until at least three days after the motion has been tabled and only by open vote .
Hos mænd og hos kvinder, der søger et embede, en stilling eller optagelse i et organ, er sådanne ting nødvendigvis medbestemmende.This is bound to be a factor when reaching a decision about any man or woman seeking to hold a particular office, applying for a job or wishing to join a particular committee.
Klassificering af stillingerne i kategori 3 a ) Personale i forskningskontorerClassification of posts : _ category Β a ) Design Office Staff
Kommissionens retningslinjer for beregningen af bøder i henhold til artikel 15 , stk. 2 , i forordning nr. 17 og artikel 65 , stk. 5 , i EKSF-traktaten ( punkt 1 A , andet afsnit ) kvalificerer således eksklusionsadfærd fra en dominerende virksomheds side som en alvorlig overtrædelse eller endog som en meget alvorlig overtrædelse , hvis den begås af en virksomhed , der har en monopollignende stilling .The Guidelines adopted by the Commission on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15 ( 2 ) of Regulation No 17 and Article 65 ( 5 ) of the ECSC Treaty ( Section 1A , second paragraph ) thus describe the exclusionary behaviour of dominant firms as serious infringements , or even very serious infringements if committed by undertakings holding a virtual monopoly .
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsenStaff holding a post provided for in the establishment plan
Med hensyn til Portugals stilling som ny medlemsstat i forbindelse . " ned Fællesskabets præferen ; eaftaler med tredjelande er hovedreglen gældende , dvs. at Portugal ved tiltrædelsen overtager Fælles skabets forpligtelser over for præferencelandene - idet der dog netop kan fastsættes overgangsforanstaltninger af både toldmæssig og ikketoldmæssig art - da Portugal ikke må yde disse lande en gunstigere behandling end den , der ydes Fællesskabet , og heller ikke en mindre gunstig behandling end den , der ydes tredjelande .llith regard to Portugalrs r € laticns witfr tfiid contrles , as a new M e nl x r State , within the frarglrork of the Ccrm.nifff s prefenentiaL agreerents , th general principLe applies € , utrlch rpans that Portrgal will assme the Curmlrity ' scqrmibments to prrefenentlal co.ntries sr accesslm , subJect to tlte transitimalmeasur s € of both a tartff aEr d rnrptariff natune , ard bearirg in mlnd ttrat itcannot grant these countries rnre favor : rabIe treaünent thtrr it grants the Cunrn-u-rity , nor less favourable treaünent üran it grants tltrd ccnmtries .
Forud for den debat , som forsamlingen vil afhol de i april 1980 , vedrørende forholdene i Det nære Østen , har den haft yderligere kontakter med de forskellige lande i dette område2 ) og hørt Abdul Halim Khaddam , Den arabiske republik Syriens vice premierminister og udenrigsminister og Mar wan Kasim , Jordans udenrigsminis ter , som begge har redegjort for deres stilling og forslag med henblik på en saml et løsning på situation en .He spoke of the need for a stable and predictable investment climate to encourage industrialization in the developing countries .
Forflyttelse — til Publikationskontoret — til Kommissionen Forfremmelse — inden for stillingsgruppen — til anden stillingsgruppe — til anden kategori efter udvælgelsesprøve Overflyttelse — til Publikationskontoret — til en anden institution Fratrædelse — midlertidig tjeneste i anden stilling — invalidepensionering — tjenestefrihed af personlige årsager — pensionering — afskedigelse efter ansøgning( a ) Probationers appointed following open competition ( b ) Transfers — to the Office — to the Commission ( c ) Promotions — within career — to another career — to another category following a competition ( d ) Transfers — to the Office — to another institution ( e ) Departures secondment invalidity leave — — — on personal grounds retirement resignation — —
Husker Kommissionen, at det ikke er første gang, at den har suspenderet en embedsmand fra denne stilling på grund af en sådan kritik?Does the Commission recall that this is not the first time that an official has been removed from office for voicing criticism in this way?
Hannes Swoboda for PSE-Gruppen anmodede om, at Parlamentet fik mulighed for at tage separat stilling til de to dele af anmodningenThe following spoke: Hannes Swoboda, on behalf of the PSE Group, who asked that the House be able to vote on the two parts of the request separately
Det indgår som en del af de nationale domstoles rolle i henhold til traktatens artikel ‧, stk. ‧, at de kan foranlediges til at tage stilling til påstande om erstatning for tab lidt af støttemodtagerens konkurrenter og af andre tredjeparter som følge af den ulovlige statsstøtteAs part of their role under Article ‧ of the Treaty, national courts may also be required to uphold claims for compensation for damage caused to competitors of the beneficiary and to other third parties by the unlawful State aid
Viser side 1. Fundet 26037 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 6,107 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.