Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stillingdominant position
efterspørgsel efter stillingerjob application
familiemæssig stillingmarital status
finansiel stillingfinancial situation
kvindens stillingposition of women
landbrugets stillingagricultural situation
udbud af stillingerjob vacancy
ægteskabelig stillingmarital status
økonomisk stillingeconomic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
Angivelse af enhver afbrydelse i udstederens aktiviteter, som kan få eller i den seneste tid har haft en betydelig indflydelse på dennes finansielle stillingInformation on any interruptions in the issuer
Samarbejdet mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet sikrede, at der blev fundet en løsning på finansieringen, som sikrer de tyndt befolkede regioners stilling i den efterfølgende finansieringsperiode.Cooperation between the Commission, the Council and Parliament ensured that a solution on financing would be reached that would safeguard the position of the sparsely populated regions in the subsequent financing period.
Udvalget tager stilling til, om de øvrige kriterier for en forenklet registrering, jf. artikel ‧a, fuldt ud er opfyldtThe Committee shall consider whether the other criteria for a simplified registration as referred to in Article ‧a are fully complied with
Det skal bemærkes, at denne transaktion ikke ændrede Magnox Electrics stilling, idet selskabet var berettiget til at modtage disse midler som et resultat af den første transaktionIt should be noted that this step did not change Magnox Electric's position as it was entitled to receive this money as a result of the first step
Det er en kendsgerning, at de internationale handelsorganisationer, virksomhederne og strukturerne er mandsdominerede. Med henblik på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i magtfulde og beslutningstagende stillinger, er det fortsat nødvendigt at fastsætte kvoter.We know that international trading organisations, businesses and structures are dominated by men.
Libellen skal vise vandret stillingThe transverse level of the manikin shall be horizontal
Europa bør tage stillingEurope must take sides
Kreditinstitutterne skal tage eksplicit stilling til tilfælde, hvor flere engagementer er omfattet af samme sikkerhedsstillelse, ogCredit institutions shall explicitly address cases where several exposures benefit from the same collateral; and
Tjenestemænd fra andre institutioner end EU-Udenrigstjenesten, som er tiltrådt en stilling i EU-Udenrigstjenesten bør have mulighed for at søge ledige stillinger i deres oprindelige institution på lige fod med interne ansøgere fra denne institutionOfficials from institutions other than the EEAS who have taken up duties in the EEAS should be able to apply for vacant posts within their institution of origin on an equal footing with internal candidates of that institution
Det betyder, at det forslag, som Kommissionen allerede har stillet, kan vedtages, så snart De har taget stilling til det her i Europa-Parlamentet, hvilket jeg håber vil ske allerede i denne uge.This means that the proposal the Commission has already put forward can be accepted, as soon as you here in the European Parliament have adopted your position on this, which I hope will happen in the course of this week.
Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertilHowever, the final decision on this point is reserved
udtrykte bekymring over, at Revisionsretten bemærkede, at det ikke lykkedes Eurojust at ansætte de ‧ medarbejdere, som var nødvendige for at besætte alle stillinger i stillingsfortegnelsen i ‧, men at kun ‧ stillinger var besat ved udgangen afexpressed concern that the Court of Auditors had noted that Eurojust had not succeeded in recruiting the ‧ members of staff needed to fill the posts provided for in the ‧ establishment plan and that at the end of ‧ only ‧ posts had been filled
Derefter skal der på ny tages stilling til, hvor store lån der skal være til rådighed for den følgende periode.After that we have to look again to see how much loan capital is available for a subsequent term.
Stillingsfortegnelsen: Oprettelse af ‧ faste B*‧-stillinger, ‧ faste C* ‧-stillinger og ‧ midlertidige B*‧-stillingerEstablishment plan: Creation of ‧ permanent B*‧, ‧ permanent C*‧ posts and ‧ temporary B*‧ posts
ÅLSÆTNING I august ‧ vedtog Direktionen en erklæring om ECBs målsætning, der afspejler centralbankens sigte og stilling i eurosystemetn August ‧ the Executive Board adopted the ECB 's mission statement reflecting its aims and position within the Eurosystem
Jeg deler den opfattelse, som både hr. Bowe og fru Pollack gav udtryk for, nemlig at der mangler de to forslag, der var klar til at blive lagt frem, og som vi nu må vente på, indtil en ny Kommission får taget stilling til dem.I share the view expressed by both Mr Bowe and Mrs Pollack that we need the two proposals which were ready to be presented and which will now have to wait until a new Commission has reached a decision on them.
Tværtimod binder det betydelige nationale midler - i nogle lande faktisk næsten alle offentlige investeringer - til projekter, som storkapitalen vælger, hvor det eneste kriterium er dens egne behov, større profit og konsolidering af dens stilling.On the contrary, it ties up important national resources, in some countries even almost all public investments, in works selected by big business on the sole criterion of its needs: to increase its profitability and consolidate its position.
Formandskonferencen ville den følgende torsdag kl. ‧.‧ tage stilling til forskellige forslag til sammensætning af disse udvalg og omgående forelægge et forslagThe Conference of Presidents would take a decision on the membership of the committees at ‧.‧ on Thursday and would announce its decision at once
Ifølge sagsøgeren er retsvirkningen af beslutningen, at det vil være muligt for en medlemsstat at fremlægge bedømmelseskriterier, der varierer over en periode på mere end ‧ år, hvilket således favoriserer den stilling, der må gives en stat, der i strid med artikel ‧, stk. ‧, EF ikke har overholdt forpligtelsen til at underrette KommissionenAccording to the applicant, the decision results in a Member State being permitted to supply evaluation criteria which fluctuate over a period of more than ‧ years, thereby favouring the situation of a State which has not complied with the obligation to notify, in breach of Article ‧ EC
Kommissionen må tage klar stilling og ikke vælge at forholde sig passivt, selv om det nok er den mindst ubehagelige vej.Here, the Commission must come to a definite decision and must not go down the road of least resistance, more comfortable though that would no doubt be.
I visse europæiske lande er hotelpersonalet, stewarder, kokke osv. f.eks. ikke omfattet i de normerede stillinger, og derfor kræver skibsejerne i Grækenland i de lige konkurrencebetingelsers navn, at det også kommer til at gælde for skibe under græsk flag.By way of example, in certain European countries hotel staff, chambermaids, cooks and so on are not included in the employment structure, and therefore, in the name of equal conditions of competition, shipowners in Greece are demanding that this should be extended to ships flying the Greek flag.
Vi har indføjet konkurrenceprægede elementer for at forhindre vertikale operatører i at udnytte deres dominerende stilling på markedet.We have put competitive instruments in place to stop vertical operators from abusing their dominant position in the marketplace.
Enhver ændring af et forslag eller initiativ, som forelægges lovgivningsmyndigheden, og som kan få betydelige budgetmæssige følger, herunder for antallet af stillinger, skal ledsages af en finansieringsoversigt, der er udarbejdet af den institution, som foreslår ændringenAny amendment to a proposal or initiative submitted to the legislative authority which may have appreciable implications for the budget, including changes in the number of posts, must be accompanied by a financial statement prepared by the institution proposing the amendment
Stillingen som forskningsleder- opinionsundersøgelser hører under enheden for overvågning og undersøgelser, som forvalter Eurofounds overvågningsinstrumenter: opinionsundersøgelser, observationsorganer, ordbøger osvThe post of Research Manager- Surveys will be based in the Monitoring and Surveys unit which manages Eurofound's monitoring instruments: surveys, observatories, dictionaries etc
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 3,178 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.