Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stillingdominant position
efterspørgsel efter stillingerjob application
familiemæssig stillingmarital status
finansiel stillingfinancial situation
kvindens stillingposition of women
landbrugets stillingagricultural situation
udbud af stillingerjob vacancy
ægteskabelig stillingmarital status
økonomisk stillingeconomic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
I de senere år er det blevet klart, at det er nødvendigt at styrke aspektet offentlig myndighed ved akkreditering og at konsolidere akkrediteringsorganernes stilling i EU- og EFTA-medlemsstaterne og deres forbindelser med de relevante nationale myndighederOver the last years it has become evident that it is necessary to strengthen the public authority aspect of accreditation and consolidate the position of accreditation bodies in EU/EFTA Member States and their relationship with the relevant national authorities
Den er meget omfattende og rummer en vision om, hvordan medlemsstaterne og Den Europæiske Union kan forbedre enlige forældres stilling. De er jo en af de mest sårbare grupper i vores samfund.It is very comprehensive and has a vision about how Member States and the European Union could help the position of single parents, who are one of the most vulnerable groups in our society.
Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertilHowever, the final decision on this point is reserved
Hr. formand! Jeg er virkelig glad for, at vi havde mulighed for at forhandle om denne vigtige sag i aften, og jeg er stolt over at præsentere dette nye forslag til forbedring af de europæiske forbrugeres stilling.rapporteur. - Mr President, I am really glad we had the opportunity to debate this important matter tonight, and I am proud to present this new proposal to enhance the position of European consumers.
Er en medlemsstat uenig i en foranstaltning, som en anden medlemsstat har truffet i henhold til artikel ‧, stk. ‧, eller finder Kommissionen, at en sådan foranstaltning er i strid med fællesskabslovgivningen, hører Kommissionen straks alle berørte parter, evaluerer foranstaltningen og tager stilling til, om foranstaltningen er berettigetWhere a Member State disagrees with measures taken by another Member State pursuant to Article ‧ or where the Commission considers that such measures are contrary to Community legislation, the Commission shall consult, without delay, all parties concerned, evaluate the measure and take a position as to whether or not the measure is justified
Offentliggørelse af den ledige stilling som direktør (lønklasse AD ‧) i BruxellesPublication of a vacancy notice for the post of Director (grade AD ‧), Brussels
Sagsøgeren i denne sag anfægter sagsøgtes afgørelse om ikke at efterkomme hans ansøgning til den ledige stilling som chef for Kommissionens delegation i ColumbiaThe applicant takes exception to the defendant's refusal to admit to the competition procedure his application for the vacant post of Head of Delegation for Colombia
Forummet vil inden sommeren ‧ aflægge rapport om sit arbejde til Kommissionen, som derefter vil vurdere resultaterne og tage stilling til en eventuel opfølgningThe Forum will present a report on its work to the Commission before Summer ‧, which shall then assess its results, and decide on its follow-up
glæder sig over planen om at sprede revisionen og bifalder, at observationscentret har integreret personale fra mindretal på alle niveauer; forventer, at observationscentret klart øger andelen af kvinder, der er ansat i ledende stillingerWelcomes the plan for a diversity audit and welcomes the fact that the Centre has integrated staff from minorities at all levels; expects the Centre to clearly improve the proportion of women employed in higher positions
Passivitetssøgsmål med påstand om at det fastslås, at Kommissionen har undladt at tage stilling til den af sagsøgeren indbragte klage mod Den Franske Republikdeclaration of failure to act in that the Commission failed to adopt a decision on the applicant's complaint against the French Republic
På grund af risikoen for esophageal irritation, bør opkastning ikke induceres, og patienten skal forblive i oprejst stillingOwing to the risk of oesophageal irritation, vomiting should not be induced and the patient should remain fully upright
Ansættelsesmyndigheden oplyses om de virkninger, som følger af annullationen af de anfægtede afgørelser, og ansættelsesmyndigheden pålægges navnlig at træffe en udtrykkelig afgørelse, hvorved den anerkender, at datoen den ‧. juli ‧ udgør en tiltræden af stillingen som omhandlet i artikel ‧, litra d), i Protokol vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter (PPIstate to the Appointing Authority the consequences of the annulment of the contested decisions, and, in particular, that it should take an express decision by which it recognises that the date of ‧ July ‧ amounts to a first taking up of post within the meaning of Article ‧(d) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (PPI
Jeg mener ikke, at det altid er den rigtige løsning at kræve nye stillinger i Europa-Kommissionen, når der opstår udfordringer.I do not think that calling for more new posts in the European Commission every time a new challenge arises is always the right response.
Jeg vil kun tage stilling til tre punkter.I would like to comment just on three points.
I medfør af artikel ‧ i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er Det Forenede Kongerige bundet af den grundlæggende retsakt og dermed også af denne beslutningIn accordance with Article ‧ of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, the United Kingdom is bound by the basic act and, as a consequence, by this Decision
De høje arbejdsløshedstal og de stadig færre ledige stillinger er de faste variabler, som begrænser virkningen af Den Europæiske Unions socialpolitikker.High rates of unemployment and the falling demand for labour are fixed variables preventing our Union's social policies from coming into line.
Disse bemærkninger blev videresendt til Tyskland den ‧. februar ‧ med en anmodning om at tage stilling til disseThese were forwarded to Germany on ‧ February ‧, with a request for comments
Samtidig omfatter blok 3 gruppen af ændringsforslag f.eks. betydelige investeringer i dyrevelfærd og kontrol med dyretransporter, som vi i princippet ville hilse velkommen, da vi går stærkt ind for disse spørgsmål i andre sammenhænge, men da afstemningsproceduren tvinger os til at tage stilling til gruppen af ændringsforslag som helhed, har vi valgt ikke at stemme om blok 3.At the same time, the Block 3 group of amendments contains important investments in animal welfare and the control of animal transport, for example, which we would, in principle, welcome, as we strongly support these issues in other contexts, but since the voting procedure forces us to take a view of the group of amendments as a whole, we have chosen to abstain from voting on Block 3.
Arbejdsgiveren kan selv påtage sig det i første afsnit omhandlede ansvar for arbejdsstedet, hvis han har de færdigheder og den faglige kompetence, som stillingen kræver i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksisThe employer may personally assume responsibility for the workplace as referred to in the first subparagraph, if he has the skills and competence required for the purpose, in accordance with national laws and/or practices
SEM 2000 har bl.a. lagt beslag på 23 stillinger, heraf 8 på A2-niveau.SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
Desuden håber Parlamentet ifølge betænkningen, at den forestående udvidelse vil give lejlighed til at forbedre opdelingen af stillingerne mellem Bruxelles og Luxembourg.Furthermore Parliament hopes, says the report, that the forthcoming enlargement will provide an opportunity to improve the allocation of posts between Brussels and Luxembourg.
Jeg kan naturligvis ikke tage stilling til hver enkelt af de detaljerede henstillinger i hr. Wijsenbeeks betænkning, men jeg vil gerne svare på de vigtigste emner.Obviously I cannot address every single one of the detailed recommendations of Mr Wijsenbeek's report but I will readily respond to the main issues.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke metoder der er anvendt, og Kommissionen tager stilling til brugen og udviklingen af disse metoder under hensyntagen til en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for LevnedsmidlerMember States shall inform the Commission of the methods used and the Commission shall assess the use and development of these methods having regard to an opinion of the Scientific Committee for Food
Jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke har stemt for at give Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en stærkere stilling, eller for at Unionen skal have et skattesystem.I would also like to emphasise that I have not voted to strengthen the status of the Economic and Social Committee or the Committee of the Regions or for the Union to have a tax system.
Derfor tror jeg, at det forslag, De skal tage stilling til i dag, vil lukke de eksisterende smuthuller og styrke vores bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet.I therefore believe that the proposal you have before you today will close existing loopholes and reinforce our actions to combat terrorism and organised crime.
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 1,838 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.