Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
Medlemsstaterne bemyndiges til at fastsætte særlige regler for den dyrkningspraksis, der er nødvendig til afgrødepleje under normale vækstbetingelser, med undtagelse af høstThe Member States shall be authorised to establish specific rules on the agronomic practices needed to maintain the crops under normal growing conditions, with the exception of harvesting operations
Endvidere giver en undtagelse fra forordning (EF) nr. ‧/‧ om overførsel af affald medlemsstaterne mulighed for at begrænse indgående overførsler af affald på visse betingelserIn addition, a derogation to Regulation (EC) No ‧/‧ on shipment of waste allows Member States to limit incoming shipments under certain conditions
For at sikre, at bestemmelserne i bilag I og ‧ VIII afspejler de tekniske eller videnskabelige fremskridt, under hensyn til de erfaringer, der er gjort ved gennemførelsen af dette direktiv, særligt gennem den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede indberetning, kan Kommissionen ændre disse bilag, med undtagelse af bestemmelserne i afsnit I og ‧ i bilag VIII, ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel ‧ og med forbehold af betingelserne i artikel ‧ ogIn order to ensure that the provisions of Annexes I and ‧ to ‧ reflect the state of technical or scientific progress, taking into account the experience gained in the implementation of this Directive, in particular through the reporting referred to in Article ‧, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article ‧ and subject to the conditions laid down in Articles ‧ and ‧, modifications of those Annexes, with the exception of provisions of Sections I and ‧ of Annex VIII
Medlemsstaterne kan anvende reducerede satser eller undtagelser forMember States may apply reduced rates or exemptions for
For allergenpræparater skal den kvantitative sammensætning angives i biologiske enheder , undtagen for veldefinerede allergenpræparater , hvor koncentrationen kan udtrykkes i masse / volumenenhed .For allergen products , the quantitat ive particulars shall be expressed by units of biological acti vity , except for well defined allergen products for which the concentration may be expressed by mass / unit of volume .
Jeg synes derfor, at det er på sin plads at henvise til de samfundsøkonomiske foranstaltninger, der bør træffes for at takle det mulige indtægtstab, som sektoren kan komme ud for, enten via den nye Europæiske Fiskerifond, som De har nævnt, eller via et andet særligt EU-instrument, og jeg glæder mig over, at Cádizbugtens særegenhed bliver anerkendt, og at det i denne henseende er fundet mere positivt at undtage den fra forslaget.So I have considered it appropriate to insert a reference to the socio-economic measures to be adopted to deal with the possible loss of income for the sector, either by means of the new European Fisheries Fund, as you have said, or by means of any other specific instrument that the European Union may create, and I am delighted that the specific nature of the Gulf of Cádiz is recognised and that, in this respect, it has been considered more positive to exclude it from the proposal.
Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan som undtagelse fra kravene i stk. ‧ tillade salg til godkendte organer, institutter og centre for aber, der ejes af en privatpersonThe competent authority of a Member State may, by way of derogation from paragraph ‧, authorize the acquisition by an approved body, institute or centre of apes belonging to an individual
fra den ‧. januar ‧ i alt andet køle-og luftkonditioneringsudstyr fremstillet efter den ‧. december ‧, med undtagelse af faste luftkonditioneringssystemer med en kølekapacitet på under ‧ kW, hvor anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt fra den ‧. juli ‧ i systemer fremstillet efter den ‧. juni ‧, og reverserbare luftkonditionerings-/varmepumpesystemer, for hvilke anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt fra den ‧. januar ‧ i alt udstyr fremstillet efter den ‧. decemberfrom ‧ January ‧, in all other refrigeration and air-conditioning equipment produced after ‧ December ‧, with the exception of fixed air-conditioning equipment, with a cooling capacity of less than ‧ kW, where the use of hydrochlofluorocarbons shall be prohibited from ‧ July ‧ in equipment produced after ‧ June ‧ and of reversible air-conditioning/heat pump systems where the use of hydrochlorofluorocarbons shall be prohibited from ‧ January ‧ in all equipment produced after ‧ December
om sortsgrupper af høj kvalitet undtaget fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak for ‧-høstendetermining the groups of high-quality varieties exempt from application of the quota buyback programme in raw tobacco for the ‧ harvest
Denne undtagelse udløber, så snart Cypern ikke kan anses for at være et isoleret markedSuch derogation shall expire from the moment when Cyprus is not qualifying as an isolated market
Dette trick skjuler ikke, at målene bør omfatte "rettidig oprettelse af et frihandelsområde", således at "retningslinjerne sigter mod en gradvis og gensidig liberalisering af samhandelen" (hvilket i sidste øjeblik er blødt op med tilføjelsen "på grundlag af retfærdighed og gensidige fordele og med udgangspunkt i komplementaritet og solidaritet"), med henblik på at "forhandle sig frem til én enkelt og samlet handelsaftale, som rækker ud over forhandlingsparternes nuværende og fremtidige WTO-forpligtelser, og at der etableres et interregionalt euro-latinamerikansk associeringsområde efter en overgangsperiode, som er i overensstemmelse med WTO's krav", uden at "udelukke nogen sektor", udvikle en "toldunion" og et "fælles indre marked" og garantere "markedsadgang inden for landbrugssektoren" og tjenesteydelser (idet sundhed og uddannelse undtages).This piece of trickery does not disguise the fact that the aim is the 'establishment in time of a free trade area', providing in its 'negotiating guidelines for gradual reciprocal trade liberalisation' (which has been softened at the last minute by adding, 'in conditions of justice and mutual benefit based on complementarity and solidarity'), aiming to 'negotiate a single and indivisible trade agreement which goes beyond the negotiating parties' present and future WTO obligations, and establish over a transition period compatible with WTO requirements a Euro-Latin America Global Interregional Association Area... without excluding any sector...', developing a 'customs union' and a 'common internal market', guaranteeing 'market access in agriculture' and in services (except health and education).
Vi kommer enten til at stå med en uendelig lang række undtagelser i forhold til den eksisterende miljølovgivning , eller vi får en situation , hvor nye medlemsstater accepterer den nuværende lovgivningsmasse - det , man kalder acquis communautaire - og så ingenting gør for at efterleve den .We are in agreement with the analysis that it makes of the effects of the failure to enforce or enact Community law in various Member States and we are also in agreement with the proposals that he makes in order to conect this situation .
Kvæstorkollegiets enighed om afgørelsen lå til grund for denne undtagelse , og afgørelsen blev truffet inden spørgsmålet om at begrænse tilslutning til pensionsordningen midt i en valgperiode var opstå et .It had been based on an agreement of the College of Quaestors made before the question arose of limiting membership of the pension scheme in the middle of a parliamentary term of office .
Medlemsstaterne m å ikke inden for deres områder begrænse modtagelse og retransmission af tv-udsendelser fra andre medlemsstater ( undtagen hvis en udsendelse er i strid med bestemmelserne i direktivet vedrørende beskyttelse af mindreårige ) . 2 .Member States shall not restrict the reception nor hinder the distribution by cable on their territories of broadcasts from other Member States ( except if the broadcast does not respect the provisions of the Directive concerning the protection of children ) . 2 .
Lukkede områder, fangstperioder og aktiviteter, der udøves af fiskerflåder, for hvilke der gælder undtagelser, skal have særlige opmærksomhedParticular attention shall be devoted to closure areas, fishing season’s periods and to the activities of fleets for which derogations apply
Dette direktiv bør fremme læring og kultur gennem beskyttelse af værker og andre frembringelser og samtidig åbne mulighed for undtagelser i offentlighedens interesse med henblik på uddannelse og undervisningThis Directive should seek to promote learning and culture by protecting works and other subject-matter while permitting exceptions or limitations in the public interest for the purpose of education and teaching
Vedlagte direktivforslag indeholder derfor en bestemmelse om , at medlemsstaterne kan fastsætte , at kapitaltilførsel , til institutter for kollektiv investering , der er oprettet som investeringsselskaber , undtages fra den almindelige ordnings anvendelsesområde og dermed undlade at opkræve kapitaltilførselsafgift .The attached proposal for a Directive therefore makes it possible for Member States to exempt from the general rules con tributions of capital to collective investment undertakings established in the form of investment companies .
Betingelser for undtagelserConditions for exemptions
( 18 ) b ) enhver civilretlig eller administrativ procedure inden for den offentlige eller private sektor , som indebærer klageadgang efter den nationale lovgivning til gen nemførelse af de i litra a ) omtalte foranstaltninger , med undtagelse af udenretlige ordninger , som er frivillige , eller som er fasts at i den nationale lov givning .( b ) any civil or administrative procedure concerning thepublic or private sector which provides for means ofredress under national law pursuant to the measuresreferred to in ( a ) with the exception of out-of-court .procedures of a voluntary nature or provided for innational law .
Uanset undtagelserne i Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. januar ‧ om fastlæggelse af fælles markedsnormer for visse ferske eller kølede fisk (;) skal hvert enkelt parti fiskerivarer forelægges den kompetente myndighed til inspektion ved landing eller inden første salg, således at det kan kontrolleres, om varerne er egnet til menneskefødeWithout prejudice to the derogations provided for by Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ January ‧ laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish (;), each batch of fishery products must be submitted for inspection by the competent authority at the time of landing or before first sale to check whether they are fit for human consumption
For alle motorkøretøjer ( undtagen busser og lastbiler på over 3,5 t ) : 130 km / t som anbefalet maksimumshastighed under normale for hold ; for busser : 100 km / t ; for lastbiler på over 3,5 t : 90 km / t.Maximum recommended speeds under normal conditions for all vehicles except buses , coaches and goods vehicles above 3.5 tonnes : 130 km / hour ; 100 km / hour for buses and coaches ; 90 km / hour for goods vehicles above 3.5 tonnes .
For samtlige oplagrede produkter med undtagelse af oksekød nedsættes de faste beløb, der er fastlagt for udgifter til indlagring på og udlagring fra oplagringsstederne, hvis der ikke sker nogen fysiske flytninger af de pågældende mængderThe standard amounts established for the cost of entry into and removal from stores of all products in storage except for beef/veal shall be reduced if the quantities concerned are not physically moved
bortforpagtning og udlejning af fast ejendom, med undtagelse af:‧. udlejning inden for hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende opgaver, således som dette begreb er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning, herunder udlejning i ferielejre eller i områder, der er indrettet som campingpladserthe leasing or letting of immovable property excluding: ‧. the provision of accomodation, as defined in the laws of the Member States, in the hotel sector or in sectors with a similar function, including the provision of accomodation in holiday camps or on sites developed for use as camping sites
undtagelser fra kravet om forelæggelse af elektroniske landingsopgørelser og betingelserne for underretning af kyststater om sådanne undtagelserexemptions from the requirements to submit electronic landing declarations and conditions and notification requirements to inform the Coastal state of such exemptions
glæder sig over de nye bestemmelser i Kommissionens forslag om teksten vedrørende Al-Qaida, men gør opmærksom på EDPS's bemærkninger til beskyttelse af personlige oplysninger, navnlig med hensyn til afklaring af undtagelser fra principperne for databeskyttelse, som kan være nødvendige, og retten til adgang til klassificerede oplysninger; understreger, at disse forbehold hos EDPS kunne finde tilsvarende anvendelse på alle tre forslag fra Kommissionen; beklager, at Rådets tekst sletter en klar henvisning i artikel ‧e, stk. ‧, til de registreredes rettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og-organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, der kun nævnes i artikel ‧d, stkWelcomes the new provisions in the Commission’s proposal on the Al-Qaida text but draws attention to the comments of the EDPS regarding the protection of personal data, with particular reference to clarification of the exemptions from data protection principles that may be necessary and the right of access to classified information; underlines the fact that these reservations on the part of the EDPS could apply mutatis mutandis to all three Commission proposals; regrets that the Council text deletes the clear reference in Article ‧e to data subjects’ rights pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, which is mentioned only in Article ‧d
Viser side 1. Fundet 2420794 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 228,625 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.