Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
Hvis du vil undtage visse datoer eller tidspunkter fra gentagelserne som du har indstillet, angives de i gruppefeltet Undtagelser. Listen med undtagelser (dvs. dato eller tider) vises til venstre. For at tilføje en ny undtagelse, indskrives en dato til højre og der trykkes på Tilføj. For at ændre en undtagelse, indskrives den nye dato til højre og der trykkes på Ændr. For at fjerne en undtagelse, markeres den i listen og der trykkes på SletIf you wish to exclude certain date/times from the recurrence which you have set up, specify them in the Exceptions group box. The list of exceptions (ie; excluded date/times) is shown on the left. To add a new exception, enter a date on the right and press Add. To change an exception, highlight it in the list, enter the new date on the right and press Change. To delete an exception, highlight it in the list and press Delete
En række ændringer er blevet delvis accepteret: ændring ‧ (undtagen sidste punktum), ‧ (undtagen henvisningen til forfatningen af procedureårsager), ‧ (undtagen sidste punktum), ‧ (undtagen mediernes pluralisme og ytringsfriheden, der allerede er omfattet af betragtning ‧), ‧ og ‧ (begge undtagen sidste punktum), ‧ og ‧ (undtagen første del, der falder uden for programmets anvendelsesområde), ‧ (uden henvisningen til bestemte kategorier af medlemsstater), ‧ (uden navnet på prisen) og ‧ (med en henvisning til europæiske biografdage snarere end til europæiske filmfestivalerA number of amendments were accepted in part: Amendment ‧ (except the last sentence), ‧ (with the exception of the reference to the Constitution for procedural reasons), ‧ (except the last sentence), ‧ (with the exception of media pluralism and freedom of expression already covered by recital ‧), ‧ and ‧ (both except the last sentence), ‧ and ‧ (except the first part which falls outside the scope of the programme), ‧ (without reference to specific categories of Member States), ‧ (without a name for the prize) and ‧ (with the reference to European Cinema Days rather than European film festivals
På basis af de indsendte data bør Belgien i det tilsvarende geografiske område (i dets helhed eller en del deraf) i anvendelsesperioden for artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧, dvs. ‧. februar ‧-‧. januar ‧, tildeles tre ekstra havdage for fartøjer, der medfører garn eller indfiltringsnet (undtagen toggegarn), ‧ ekstra havdage for fartøjer, der medfører trawl, snurrevod og lignende redskaber (undtagen bomtrawl) med en maskestørrelse på mindst ‧ mm og under ‧ mm, ‧ ekstra havdage for fartøjer, der medfører trawl, snurrevod og lignende redskaber (undtagen bomtrawl) med en maskestørrelse på mindst ‧ mm og under ‧ mm, og ‧ ekstra havdage for fartøjer, der medfører trawl, snurrevod og lignende redskaber (undtagen bomtrawl) med en maskestørrelse på mindst ‧ mmIn view of the data submitted, ‧ additional days at sea for vessels carrying on board gillnets or entangling nets (except trammel nets), ‧ additional days at sea for vessels carrying on board trawls, Danish seines and similar gears (except beam trawls) of mesh size equal to or larger than ‧ mm and less than ‧ mm, ‧ additional days at sea for vessels carrying on board trawls, Danish seines and similar gears (except beam trawls) of mesh size equal to or larger than ‧ mm and less than ‧ mm, and ‧ additional days at sea for vessels carrying on board trawls, Danish seines and similar gears (except beam trawls) of mesh size equal to or larger than ‧ mm should be allocated to Belgium in the corresponding geographical area (taken as a whole or in part of it) during the period of application of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, i.e. from ‧ February ‧ to ‧ January
1) Undtagen de i kategori ‧ omhandlede jernbanetransportydelser.(2) Undtagen taletelefoni, telex, radiotelefoni, personsøgning og satellitkommunikation.(3) Undtagen aftaler om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Undtagen aftaler om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang aflønnes af den ordregivende myndighed. Undtagen voldgifts-og mæglingstjenesteydelser1) Except for rail transport services covered by Category ‧.(2) Except voice telephony, telex, radiotelephony, paging and satellite services.(3) Except contracts for financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial instruments, and central bank services. Except research and development service contracts other than those where the benefits accrue exclusively to the contracting authority for its use in the conduct of its own affairs on condition that the service provided is wholly remunerated by the contracting authority. Except arbitration and conciliation services
Du har måske sat en god gentagelsesregel op, men bliver så klar over at der er nogle få undtagelser. Hvis du laver et skema for en skoleklasse for eksempel, så vil du have undtagelser for ferier og helligdage og den slags. I dette område kan du tilføje, ændre og slette datoer fra listen af undtagelser (altså tider hvor begiveheden ikke skal skemalægges) selvom gentagelsesreglen passer. Vælg en dato med datovælgeren og tryk på Tilføj for at inkludere den. For at fjerne datoer, skal du markere dem i feltet til højre, og så klikke på SletYou may have a very nice recurrence rule set up, but realize that there are a few exceptions. If you set up your college class schedule for instance, you may want to make exceptions for holidays and the like. In this area, you can add, change, and delete dates from the list of exceptions (ie; times when even if the recurrence rule matches, the event will not be scheduled). Pick a date with the date selector, and press Add to include it. For removing dates, highlight them in the box on the right side, and then click Delete
Kritiser ikke formandskabet for at have en ambition om at få alle med. Hvis vi, førend vi overhovedet er kommet i gang, siger, at det alligevel ikke betyder noget, at vi skal glemme det, så vil vi den ene dag stå og forhandle en social undtagelse for briterne, den næste dag en institutionel undtagelse for irerne og dagen efter en undtagelse for polakkerne.Do not criticise the Presidency for having the ambition to take everyone along because, if before we have even started, Madam, we say, 'In any case, it does not matter, let us leave it', then one day we are negotiating a social exception for the British, the next we are negotiating an institutional exception for the Irish, and the next we will be negotiating an exception for the Polish.
Eftersom hovedformålet med støtten er at genskabe virksomhedens rentabilitet på lang sigt er det, for så vidt angår undtagelserne til EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, kun undtagelsen i medfør af EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, litra c), der kan finde anvendelse, idet denne undtagelse omfatter muligheden for at udbetale støtte til fremme af udviklingen af visse aktiviteter eller udviklingen inden for visse økonomiske områder, under forudsætning af, at støtten ikke ændrer betingelserne for samhandelen på en måde, der er i strid med den almene interesseAs for the exemptions pursuant to Article ‧ of the EC Treaty, since the primary objective of the aid is to restore the long-term viability of the company, only the exemption in Article ‧(c) of the EC Treaty, which allows for State aid to be granted to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest, can be applied
og indtil den ‧. marts ‧ Irland, Italien (Puglia, Emilia-Romagna (provinserne Parma og Piacenza), Lombardia (undtagen provinsen Mantua), Veneto (undtagen provinserne Rovigo og Venezia, kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani og Masi i provinsen Padova og området syd for hovedvej A‧ i provinsen Verona)), Litauen, Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska, Koroška, Maribor og Notranjska), Slovakiet (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišovand, until ‧ March ‧, Ireland, Italy (Apúlia, Emilia-Romagna (the provinces of Parma and Piacenza), Lombardy (except the province of Mantua), Veneto (except the provinces of Rovigo and Venice, the communes Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani and Masi in the province of Padova and the area situated to the South of highway A‧ in the province of Verona)), Lithuania, Slovenia (except the regions Gorenjska, Koroška, Maribor and Notranjska), Slovakia (except the communes of Blahová, Horné Mýto and Okoč (Dunajská Streda County), Hronovce and Hronské Kľačany (Levice County), Málinec (Poltár County), Hrhov (Rožňava County), Veľké Ripňany (Topoľčany County), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše and Zatín (Trebišov County
Uanset stk. ‧ er importtolden for produkter henhørende under KN-kode ex ‧, undtagen blandsæd, ‧, ‧, ex ‧, undtagen hybridmajs til udsæd, og ex ‧ undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med den interventionspris, der gælder for disse produkter ved import, og som forhøjes med ‧ %, med fradrag af den cif-importpris, der gælder for den pågældende sendingNotwithstanding paragraph ‧, the import duty on products covered by CN codes ex ‧ other than merlin, ‧, ‧, ex ‧ other than hybrid seed, and ex ‧ other than hybrid for sowing, shall be equal to the intervention price valid for such products on importation and increased by ‧ %, minus the cif, import price applicable to the consignment in question
Med henblik på at harmonisere undtagelserne for biometriske pas er der i forslaget tilføjet følgende foranstaltninger: børn under seks år er undtaget fra forpligtelsen til at afgive fingeraftryk, og personer, for hvem det er fysisk umuligt at afgive fingeraftryk, bør også undtages for dette kravIn view of harmonising exceptions to the biometrics passport, the proposal has added the following measures: children under the age of ‧ years are exempted from the obligation to give fingerprints, and persons who are physically unable to give fingerprints should be also exempted from this requirement
understreger betydningen af et internationalt lovgivningssamarbejde, navnlig inden for området reform og forenkling af lovgivningen; mener, at samarbejde på basis af multilateralisme og demokratisk ansvarlighed bør styrkes for på et afbalanceret grundlag at åbne udenlandske markeder for europæiske selskabers produkter og tjenester; understreger i denne forbindelse behovet for at genoprette ligevægten i Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om offentlige udbud ved at sørge for, at undtagelserne til fordel for SMV'er, der er bevaret i visse signatarers forpligtelser, i de europæiske forpligtelser opvejes ved en tilsvarende undtagelse eller en klausul, der giver signatarerne ret til at indføre en præferentiel ordning for SMV'er på betingelse af, at en sådan præferentiel ordning uden forskelsbehandling udvides til at omfatte de øvrige signatarers SMV'erPoints to the importance of international regulatory cooperation, especially as regards regulatory reform and simplification; considers that cooperation on the basis of multilateralism and democratic accountability should be stepped up in order to open up foreign markets to European companies' products and services on a balanced basis; in this context, stresses the need to rebalance the World Trade Organization Government Procurement Agreement by ensuring that the exclusions in favour of SMEs retained in the commitments of several signatories are counterbalanced in the European commitments by a similar exclusion or a provision entitling the signatories to grant SMEs preferential treatment, provided that such treatment is extended without discrimination to any SME within any signatory
Sådanne undtagelser blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. oktober ‧ om undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til ankomstbeviser i forbindelse med differentierede restitutionssatser og om gennemførelsesbestemmelser for den laveste eksportrestitutionssats for visse mejeriprodukter og ved Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juli ‧ om fravigelse af artikel ‧, stk. ‧, i Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ for så vidt angår ankomstbeviser i forbindelse med differentierede restitutionssatser og om gennemførelsesbestemmelser for den laveste eksportrestitutionssats for visse mejeriprodukterSuch exceptions were provided for by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ derogating from Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the common organisation of the market in milk and milk products as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products and by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ derogating from Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products
anvendelsesområdet for direktiv ‧/EØF må ikke indskrænkes undtagen for kontrakter inden for vandforsyning og telekommunikation, anvendelsesområdet for direktiv ‧/EØF må ikke indskrænkes undtagen for visse kontrakter inden for vandforsyningwhereas the scope of Directive ‧/EEC should not be reduced, except as regards contracts in the water and telecommunications sectors; whereas the scope of Directive ‧/EEC should not be reduced, except as regards certain contracts in the water sector
Bilag I til bekendtgørelsen indeholder specifikke undtagelser for et antal meget specifikke anvendelser (f.eks. medicinske spraydåser, laboratorieudstyr) og for nogle mere almindelige anvendelser, undtagelser, som er baseret på mængden af fluorholdige gasser, der anvendes i de respektive systemer; dermed undtages køleanlæg, varmepumper eller airconditionanlæg med fyldninger mellem ‧,‧ kg og ‧ kg samt kølesystemer til varmegenvinding med en fyldning mindre end eller lig ‧ kgAnnex I of the Order contains specific derogations for a number of highly specific applications (e.g medical aerosols, laboratory equipment) and, for some more common applications, exemptions which are based on the quantity of fluorinated gases used in the respective systems, which results in exempting refrigeration units, heat pumps or air conditioning units with charges between ‧,‧ kg and ‧ kg as well as refrigeration systems for recovering heat with a charge less or equal to ‧ kg
Som en undtagelse fra artikel ‧ skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag ‧ og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv ‧/‧/EF, ‧/‧/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. december ‧ om forbrænding af affald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. oktober ‧ om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlæggetBy way of derogation from Article ‧, the competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC, Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the incineration of waste, and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
Som en undtagelse fra artikel ‧ skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag ‧ og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv ‧/‧/EF, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlæggetBy way of derogation from Article ‧, competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
alle permanente anlæg, hvor levende dyr af vilde arter holdes med henblik på udstilling for publikum i mindst syv dage om året, men med undtagelse af cirkus, dyrehandler og virksomheder, som medlemsstaterne undtager fra kravene i denne beslutning med den begrundelse, at de ikke udstiller et betydeligt antal dyr eller arter for publikum, og at undtagelsen ikke vil bringe beslutningens mål i fareall permanent establishments where animals of wild species are kept for exhibition to the public for seven or more days a year, with the exception of circuses, pet shops and establishments which Member States exempt from the requirements of this Decision on the grounds that they do not exhibit a significant number of animals or species to the public and that the exemption will not jeopardise the objectives of this Decision; and
Som en undtagelse fra artikel ‧ skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag ‧ og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv ‧/‧/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlæggetBy way of derogation from Article ‧, the competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
Forslaget, som blev vedtaget den ‧. december ‧, var nødvendigt på grund af de forskellige ordninger, der gælder for undtagelser, hvorefter de ældre medlemsstater nyder godt af undtagelser uden tidsbegrænsning, mens undtagelserne for de nye medlemsstater udløb ved udgangen afThe reason for the proposal, which was adopted on ‧ December ‧, lies in the different regimes governing the derogations: Member States that joined less recently have the benefit of open-ended derogations whereas those for the new Member States expired at the end of
Som en undtagelse fra artikel ‧ skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag ‧ og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv ‧/‧/EF, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlæggetBy way of derogation from Article ‧, the competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
aftale om at overvåge overholdelsen af skalaen ved at udveksle lister over de tilladte undtagelser for derigennem at overvåge aftalens gennemførelse, undgå for mange undtagelser og drøfte alle undtagelseragreeing to monitor the adherence to the scale by exchanging lists of the permitted exceptions in order to monitor the implementation of the agreement and to deter and discuss any deviations
opfordrer til begrænset anvendelse af ekstraordinære undtagelser i forbindelse med indefrysning af aktiver; opfordrer endvidere til, at der skabes en specifik procedure for indsigelser i tilfælde af, at en medlemsstat ønsker at give undtagelser i forhold til at indefryse aktiver, eftersom effektiviteten af den restriktive foranstaltning undergraves af manglen på en sådan procedure i lyset af, at medlemsstaterne kun skal underrette Kommissionen forud for en sådan undtagelseCalls for a limited application of the extraordinary exemptions to the freezing of assets; calls for the creation of a specific procedure for objections in the event that a Member State wishes to grant an exemption to the freezing of assets, since the efficiency of the restrictive measure is undermined by the lack of such a procedure given that the Member States are only required to inform the Commission in advance of such an exemption
Ændring ‧ og ‧ har dannet grundlag for den undtagelse, der nu findes i artikel ‧ i ændringsdirektivet; den generelle og ubetingede undtagelse for alle medlemsstater, der er tiltrådt EU efter ikrafttrædelsen af det sidste postdirektiv ‧/‧/EF, er dog erstattet af en præcis liste over medlemsstater, der udtrykkelig har anmodet om en sådan undtagelseAmendments ‧ and ‧ have constituted the basis for the derogation set out now in Article ‧ of the amending Directive; however, the general and unconditional derogation for all Member States that acceded to the EU after the entry into force of the last postal Directive ‧/‧/EC has been substituted by a precise list of Member States that have explicitly requested such a derogation
Kommissionen har anført, at undtagelserne i dekret af ‧. oktober ‧ fra Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Ministeriet for miljø og beskyttelse af territoriet), finder anvendelse på forskellige tilfælde, som ikke dækkes af undtagelsen i forordning nr. ‧/‧, og at anvendelsesområdet for disse undtagelser således er væsentligt videre end tilladt i henhold til forordningenThe Commission claims that the derogations referred to in the Decree of ‧ October ‧ of the Ministry of the Environment and Protection of the Territory apply to various cases which are not covered by the derogation laid down in Regulation No ‧/‧ and that therefore the field of application of those derogations is considerably wider than is permitted under the regulation itself
Viser side 1. Fundet 1668281 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 182,25 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.