Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
Medlemsstaterne bemyndiges til at fastsætte særlige regler for den dyrkningspraksis, der er nødvendig til afgrødepleje under normale vækstbetingelser, med undtagelse af høstThe Member States shall be authorised to establish specific rules on the agronomic practices needed to maintain the crops under normal growing conditions, with the exception of harvesting operations
Endvidere giver en undtagelse fra forordning (EF) nr. ‧/‧ om overførsel af affald medlemsstaterne mulighed for at begrænse indgående overførsler af affald på visse betingelserIn addition, a derogation to Regulation (EC) No ‧/‧ on shipment of waste allows Member States to limit incoming shipments under certain conditions
For at sikre, at bestemmelserne i bilag I og ‧ VIII afspejler de tekniske eller videnskabelige fremskridt, under hensyn til de erfaringer, der er gjort ved gennemførelsen af dette direktiv, særligt gennem den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede indberetning, kan Kommissionen ændre disse bilag, med undtagelse af bestemmelserne i afsnit I og ‧ i bilag VIII, ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel ‧ og med forbehold af betingelserne i artikel ‧ ogIn order to ensure that the provisions of Annexes I and ‧ to ‧ reflect the state of technical or scientific progress, taking into account the experience gained in the implementation of this Directive, in particular through the reporting referred to in Article ‧, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article ‧ and subject to the conditions laid down in Articles ‧ and ‧, modifications of those Annexes, with the exception of provisions of Sections I and ‧ of Annex VIII
Medlemsstaterne kan anvende reducerede satser eller undtagelser forMember States may apply reduced rates or exemptions for
Jeg synes derfor, at det er på sin plads at henvise til de samfundsøkonomiske foranstaltninger, der bør træffes for at takle det mulige indtægtstab, som sektoren kan komme ud for, enten via den nye Europæiske Fiskerifond, som De har nævnt, eller via et andet særligt EU-instrument, og jeg glæder mig over, at Cádizbugtens særegenhed bliver anerkendt, og at det i denne henseende er fundet mere positivt at undtage den fra forslaget.So I have considered it appropriate to insert a reference to the socio-economic measures to be adopted to deal with the possible loss of income for the sector, either by means of the new European Fisheries Fund, as you have said, or by means of any other specific instrument that the European Union may create, and I am delighted that the specific nature of the Gulf of Cádiz is recognised and that, in this respect, it has been considered more positive to exclude it from the proposal.
Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan som undtagelse fra kravene i stk. ‧ tillade salg til godkendte organer, institutter og centre for aber, der ejes af en privatpersonThe competent authority of a Member State may, by way of derogation from paragraph ‧, authorize the acquisition by an approved body, institute or centre of apes belonging to an individual
fra den ‧. januar ‧ i alt andet køle-og luftkonditioneringsudstyr fremstillet efter den ‧. december ‧, med undtagelse af faste luftkonditioneringssystemer med en kølekapacitet på under ‧ kW, hvor anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt fra den ‧. juli ‧ i systemer fremstillet efter den ‧. juni ‧, og reverserbare luftkonditionerings-/varmepumpesystemer, for hvilke anvendelse af hydrochlorfluorcarboner er forbudt fra den ‧. januar ‧ i alt udstyr fremstillet efter den ‧. decemberfrom ‧ January ‧, in all other refrigeration and air-conditioning equipment produced after ‧ December ‧, with the exception of fixed air-conditioning equipment, with a cooling capacity of less than ‧ kW, where the use of hydrochlofluorocarbons shall be prohibited from ‧ July ‧ in equipment produced after ‧ June ‧ and of reversible air-conditioning/heat pump systems where the use of hydrochlorofluorocarbons shall be prohibited from ‧ January ‧ in all equipment produced after ‧ December
om sortsgrupper af høj kvalitet undtaget fra programmet for opkøb af kvoter for råtobak for ‧-høstendetermining the groups of high-quality varieties exempt from application of the quota buyback programme in raw tobacco for the ‧ harvest
Denne undtagelse udløber, så snart Cypern ikke kan anses for at være et isoleret markedSuch derogation shall expire from the moment when Cyprus is not qualifying as an isolated market
Dette trick skjuler ikke, at målene bør omfatte "rettidig oprettelse af et frihandelsområde", således at "retningslinjerne sigter mod en gradvis og gensidig liberalisering af samhandelen" (hvilket i sidste øjeblik er blødt op med tilføjelsen "på grundlag af retfærdighed og gensidige fordele og med udgangspunkt i komplementaritet og solidaritet"), med henblik på at "forhandle sig frem til én enkelt og samlet handelsaftale, som rækker ud over forhandlingsparternes nuværende og fremtidige WTO-forpligtelser, og at der etableres et interregionalt euro-latinamerikansk associeringsområde efter en overgangsperiode, som er i overensstemmelse med WTO's krav", uden at "udelukke nogen sektor", udvikle en "toldunion" og et "fælles indre marked" og garantere "markedsadgang inden for landbrugssektoren" og tjenesteydelser (idet sundhed og uddannelse undtages).This piece of trickery does not disguise the fact that the aim is the 'establishment in time of a free trade area', providing in its 'negotiating guidelines for gradual reciprocal trade liberalisation' (which has been softened at the last minute by adding, 'in conditions of justice and mutual benefit based on complementarity and solidarity'), aiming to 'negotiate a single and indivisible trade agreement which goes beyond the negotiating parties' present and future WTO obligations, and establish over a transition period compatible with WTO requirements a Euro-Latin America Global Interregional Association Area... without excluding any sector...', developing a 'customs union' and a 'common internal market', guaranteeing 'market access in agriculture' and in services (except health and education).
Lukkede områder, fangstperioder og aktiviteter, der udøves af fiskerflåder, for hvilke der gælder undtagelser, skal have særlige opmærksomhedParticular attention shall be devoted to closure areas, fishing season’s periods and to the activities of fleets for which derogations apply
Dette direktiv bør fremme læring og kultur gennem beskyttelse af værker og andre frembringelser og samtidig åbne mulighed for undtagelser i offentlighedens interesse med henblik på uddannelse og undervisningThis Directive should seek to promote learning and culture by protecting works and other subject-matter while permitting exceptions or limitations in the public interest for the purpose of education and teaching
Betingelser for undtagelserConditions for exemptions
Uanset undtagelserne i Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. januar ‧ om fastlæggelse af fælles markedsnormer for visse ferske eller kølede fisk (;) skal hvert enkelt parti fiskerivarer forelægges den kompetente myndighed til inspektion ved landing eller inden første salg, således at det kan kontrolleres, om varerne er egnet til menneskefødeWithout prejudice to the derogations provided for by Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ January ‧ laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish (;), each batch of fishery products must be submitted for inspection by the competent authority at the time of landing or before first sale to check whether they are fit for human consumption
For samtlige oplagrede produkter med undtagelse af oksekød nedsættes de faste beløb, der er fastlagt for udgifter til indlagring på og udlagring fra oplagringsstederne, hvis der ikke sker nogen fysiske flytninger af de pågældende mængderThe standard amounts established for the cost of entry into and removal from stores of all products in storage except for beef/veal shall be reduced if the quantities concerned are not physically moved
bortforpagtning og udlejning af fast ejendom, med undtagelse af:‧. udlejning inden for hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende opgaver, således som dette begreb er fastlagt i medlemsstaternes lovgivning, herunder udlejning i ferielejre eller i områder, der er indrettet som campingpladserthe leasing or letting of immovable property excluding: ‧. the provision of accomodation, as defined in the laws of the Member States, in the hotel sector or in sectors with a similar function, including the provision of accomodation in holiday camps or on sites developed for use as camping sites
undtagelser fra kravet om forelæggelse af elektroniske landingsopgørelser og betingelserne for underretning af kyststater om sådanne undtagelserexemptions from the requirements to submit electronic landing declarations and conditions and notification requirements to inform the Coastal state of such exemptions
glæder sig over de nye bestemmelser i Kommissionens forslag om teksten vedrørende Al-Qaida, men gør opmærksom på EDPS's bemærkninger til beskyttelse af personlige oplysninger, navnlig med hensyn til afklaring af undtagelser fra principperne for databeskyttelse, som kan være nødvendige, og retten til adgang til klassificerede oplysninger; understreger, at disse forbehold hos EDPS kunne finde tilsvarende anvendelse på alle tre forslag fra Kommissionen; beklager, at Rådets tekst sletter en klar henvisning i artikel ‧e, stk. ‧, til de registreredes rettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og-organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, der kun nævnes i artikel ‧d, stkWelcomes the new provisions in the Commission’s proposal on the Al-Qaida text but draws attention to the comments of the EDPS regarding the protection of personal data, with particular reference to clarification of the exemptions from data protection principles that may be necessary and the right of access to classified information; underlines the fact that these reservations on the part of the EDPS could apply mutatis mutandis to all three Commission proposals; regrets that the Council text deletes the clear reference in Article ‧e to data subjects’ rights pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data, which is mentioned only in Article ‧d
I henhold til finansforordningens artikel ‧, stk. ‧, litra a) og b), kan bevillinger til pilotprojekter af eksperimentel art, der skal vise, om en foranstaltning er gennemførlig og nyttig, samt bevillinger til forberedende foranstaltninger inden for anvendelsesområderne for EF-traktaten, der skal forberede forslag med henblik på vedtagelse af fremtidige foranstaltninger, som en undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, anvendes uden en basisretsakt, forudsat at de foranstaltninger, der skal finansieres, falder ind under Fællesskabernes eller Den Europæiske Unions beføjelserUnder Article ‧(a) and (b) of the Financial Regulation, by way of derogation from Article ‧, appropriations for pilot schemes of an experimental nature designed to test the feasibility of an action and its usefulness, and appropriations for preparatory actions in the fields of application of the EC Treaty designed to prepare proposals with a view to the adoption of future actions may be implemented without a basic act provided the actions which they are intended to finance fall within the powers of the Communities or the European Union
Det er hensigtsmæssigt at fastsætte særlige undtagelser fra eksportkontrol, så medlemsstaternes politistyrkers arbejde og fredsbevarende operationer eller krisestyringsoperationer ikke hindres, samt for, med forbehold af senere revision, at tillade transit af udenlandske varerIt is appropriate to provide for specific exemptions from the export controls in order not to impede the functioning of the police forces of the Member States and the execution of peace keeping or crisis management operations and, subject to review at a later stage, in order to allow transit of foreign goods
Naturligvis er der behov for undtagelser, men det skal netop være undtagelser, som er begrænsede, og som også skal bekræfte regelen, nemlig beskyttelse af intellektuel ejendomsret.Obviously exceptions are needed, but they should be limited and should uphold the rules on the protection of intellectual property.
For dyr, der har været handlet mellem medlemsstaterne efter den i artikel ‧ omhandlede periode, hvor dyrene skal holdes på bedriften, skal slagteriet udstede et dokument som omhandlet i stk. ‧, fjerde afsnit, litra a), selv hvis den medlemsstat, hvor slagtningen finder sted, har valgt at gøre brug af undtagelsen i stkFor animals which have been the subject of intra-Community trade after the retention period indicated in Article ‧, even if the Member State where slaughter was carried out chose to apply the derogation laid down in paragraph ‧, the slaughterhouse shall issue the document referred to in point (a) of the fourth subparagraph of paragraph
Et tilfælde, hvor M. tuberculosis (med undtagelse af M. bovis BCG) kan dyrkes fra enhver form for klinisk prøvematerialeA case with isolation of M. tuberculosis complex (except M. bovis BCG) from any clinical specimen
del: Hele teksten med undtagelse af ordene oprettelse af et selvstændigt generaldirektorat for turisme, ogst part: text as a whole without the words the creation of a separate DG Tourism and
om fastsættelse af eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager undtagen for tilsat sukker (foreløbigt konserverede kirsebær, flåede tomater, syltede kirsebær, tilberedte hasselnødder og visse former for appelsinsaftsetting export refunds in the processed fruit and vegetable sector other than those granted on added sugar (provisionally preserved cherries, peeled tomatoes, sugar-preserved cherries, prepared hazelnuts, certain orange juices
Viser side 1. Fundet 1668281 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 249,625 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.