Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
Som undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧ og artikel ‧ i direktiv ‧/EF og ‧/EF kan Tjekkiet, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakiet i en periode på tre år efter tiltrædelsesdatoen udskyde anvendelsen af direktiv ‧/EF og ‧/EF for så vidt angår handel på deres område med frø af sorter, der er opført på deres respektive nationale lister over sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter, og som ikke er blevet officielt godtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i de nævnte direktiverBy derogation from Article ‧), Article ‧ and Article ‧ of Directives ‧/EC and ‧/EC, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia may postpone for a period of three years following the date of accession the application of the said directives with regard to the marketing in their territory of seeds of varieties listed in their respective national catalogues of varieties of agricultural plant species and of vegetable plant species, which have not been officially accepted in accordance with the provisions of those Directives
Denne anmærkning gælder for alle budgetposter i dette afsnit (med undtagelse af kapitelThese remarks apply to all the budget headings in this title (with the exception of Chapter
Undtagen i tilfælde af force majeure må antallet af aflyste flyvninger, som luftfartsselskabet er direkte ansvarlig for, ikke overstige ‧ % af de planmæssige flyvninger pr. IATA-sæsonExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any IATA scheduling season
Toldsatserne i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i bilag ‧ som ikke-følsomme varer, suspenderes fuldstændig, undtagen for landbrugselementerneCommon Customs Tariff duties on products listed in Annex ‧ as non-sensitive products shall be suspended entirely, except for agricultural components
Den maksimale støtteintensitet udgør ‧ % af udgifterne til tester, der udføres af eller på vegne af tredjemand for at fastslå husdyrs genetiske kvalitet eller udbytte, undtagen den kontrol, som husdyrejeren fører med husdyrene, og rutinekontrol af mælkekvalitetenUp to ‧ % of the costs of tests performed by or on behalf of third parties to determine the genetic quality or yield of livestock; there is no exemption for aid granted to cover the costs of checks undertaken by the owner of the livestock or of routine checks on milk quality
For allergenpræparater skal den kvantitative sammensætning angives i biologiske enheder , undtagen for veldefinerede allergenpræparater , hvor koncentrationen kan udtrykkes i masse / volumenenhed .For allergen products , the quantitat ive particulars shall be expressed by units of biological acti vity , except for well defined allergen products for which the concentration may be expressed by mass / unit of volume .
Undtagelser for virksomhedssammenslutningerExemptions for business combinations
Import-eller eksportlicensen gælder for hele Fællesskabet. Licensudstedelsen kan betinges af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen eller eksporten inden for licensens gyldighedsperiode sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force majeureImport and export licences shall be valid throughout the Community; such licences shall be issued subject to the lodging of a security guaranteeing that the products are imported or exported during the term of validity of the licence; except in cases of force majeure, the security shall be forfeited in whole or in part if import or export is not carried out, or is only carried out partially, within that period
Antallet af undtagelser, der først var fastlagt for forslagets anvendelsesområde, er blevet begrænset, og det store antal fravigelser fra bestemmelserne, der i første omgang gjorde det stort set helt uanvendeligt, eller ligefrem belastende, for netop de regioner, der formodedes at have de mest tilspidsede problemer, er blevet nedskåret.For one thing, there is a smaller number of exceptions in its field of application, and less scope for the deviations that made it substantially ineffectual - if not burdensome - for exactly those regions which are supposedly facing particularly acute problems.
De belgiske myndigheder hævder, at der for deres vedkommende gælder en undtagelse fra loftet på ‧ %, fordi medlemsstaterne, som det er fastsat i punkt ‧ i TSE-retningslinjerne og artikel ‧ i fritagelsesforordningen (EF) nr. ‧/‧, kan yde statsstøtte på ‧ % af udgifterne til bortskaffelse og destruering af døde husdyr, hvis der gælder en forpligtelse til at foretage TSE-test på de pågældende døde husdyrThe Belgian authorities have argued that an exception to the ‧ % ceiling applies in their case, because, as stipulated in point ‧ of the TSE Guidelines and Article ‧ of the exemption Regulation (EC) No ‧/‧, Member States may grant State aid of ‧ % for the costs of removal and destruction of fallen stock where there is an obligation to perform TSE tests on the fallen stock concerned
Artikel ‧, undtagen for så vidt angår definitionerne, artikel ‧, stk. ‧ og ‧, artikel ‧, artikel ‧, artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧, artikel ‧ og artikel ‧ og ‧ finder ikke anvendelse på indkøbsaftaler, der indgås af de ordregivende myndigheder, der omhandles i finansforordningens artikel ‧, stk. ‧, litra a og b), eller som indgås på disses vegneArticles ‧ to ‧, with the exception of the definitions, Article ‧ and, Articles ‧, ‧ to ‧, ‧ to, Article ‧, Articles ‧ to ‧, Article ‧ and Articles ‧ and ‧ shall not apply to procurement contracts concluded or on behalf of the contracting authorities referred to in points (a) and (b) of Article ‧) of the Financial Regulation
Indtil den ‧. januar ‧ kan den kompetente myndighed tillade undtagelser for den samlede mængde suspenderet fast stof for eksisterende forbrændingsanlæg, hvis det i godkendelsen fastsættes, at ‧ % af de målte værdier ikke må være på over ‧ mg/l og ingen af værdierne på over ‧ mg/lUntil ‧ January ‧, exemptions for total suspended solids may be authorised by the competent authority for existing incineration plants provided the permit foresees that ‧ % of the measured values do not exceed ‧ mg/l and none of them exceed ‧ mg/l
Vi kommer enten til at stå med en uendelig lang række undtagelser i forhold til den eksisterende miljølovgivning , eller vi får en situation , hvor nye medlemsstater accepterer den nuværende lovgivningsmasse - det , man kalder acquis communautaire - og så ingenting gør for at efterleve den .We are in agreement with the analysis that it makes of the effects of the failure to enforce or enact Community law in various Member States and we are also in agreement with the proposals that he makes in order to conect this situation .
Kvæstorkollegiets enighed om afgørelsen lå til grund for denne undtagelse , og afgørelsen blev truffet inden spørgsmålet om at begrænse tilslutning til pensionsordningen midt i en valgperiode var opstå et .It had been based on an agreement of the College of Quaestors made before the question arose of limiting membership of the pension scheme in the middle of a parliamentary term of office .
Ingen bestemmelse i dette stykke kan fortolkes som en tilladelse for et fartøj, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, og som ikke har en makrelkvote af bestanden i dette område, eller hvis kvote er opbrugt, til at have makrel om bord, undtagen hvis der er tale om bifangster taget ved fiskeri efter hestemakrel eller sardin, og mængden af makrel ikke overstiger ‧ vægtprocent af den samlede ombordværende mængde af makrel, hestemakrel og sardin, medmindre føreren kan bevise, at disse makreller stammer fra en anden bestandNothing in this paragraph shall be interpreted as meaning that a vessel flying the flag of, or registered in, a Member State which does not have a mackerel quota from the stock occurring in this area, or whose quota is exhausted, is authorized to hold mackerel on board, unless such mackerel is a by-catch, taken with catches of horse mackerel or sardines, and the mackerel does not exceed ‧ % of the total weight of mackerel, horse mackerel and sardines on board, except where the skipper can prove that the mackerel has been caught from another stock
Medlemsstaterne m å ikke inden for deres områder begrænse modtagelse og retransmission af tv-udsendelser fra andre medlemsstater ( undtagen hvis en udsendelse er i strid med bestemmelserne i direktivet vedrørende beskyttelse af mindreårige ) . 2 .Member States shall not restrict the reception nor hinder the distribution by cable on their territories of broadcasts from other Member States ( except if the broadcast does not respect the provisions of the Directive concerning the protection of children ) . 2 .
Følgende mængder af sortsgrupper af høj kvalitet undtages fra programmet for opkøb af kvoter for ‧-høstenThe quantities of groups of high-quality varieties exempt from the quota buyback programme for the ‧ harvest are as follows
Vedlagte direktivforslag indeholder derfor en bestemmelse om , at medlemsstaterne kan fastsætte , at kapitaltilførsel , til institutter for kollektiv investering , der er oprettet som investeringsselskaber , undtages fra den almindelige ordnings anvendelsesområde og dermed undlade at opkræve kapitaltilførselsafgift .The attached proposal for a Directive therefore makes it possible for Member States to exempt from the general rules con tributions of capital to collective investment undertakings established in the form of investment companies .
De spanske myndigheder kunne også, som det skete i Portugals tilfælde, undersøge muligheden for undtagelser fra anvendelsen af visse foranstaltninger som f.eks. landbrugsmiljøforanstaltningerne ved at meddele Kommissionen tilfælde, der anerkendes som force majeure i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004.Similarly, the Spanish authorities, as happened in the case of Portugal, could examine the possibility of derogations from the application of certain measures, such as agricultural environmental measures, by notifying the Commission of cases recognised as cases of '' on the basis of Commission Regulation (EC) No 817/2004.
( 18 ) b ) enhver civilretlig eller administrativ procedure inden for den offentlige eller private sektor , som indebærer klageadgang efter den nationale lovgivning til gen nemførelse af de i litra a ) omtalte foranstaltninger , med undtagelse af udenretlige ordninger , som er frivillige , eller som er fasts at i den nationale lov givning .( b ) any civil or administrative procedure concerning thepublic or private sector which provides for means ofredress under national law pursuant to the measuresreferred to in ( a ) with the exception of out-of-court .procedures of a voluntary nature or provided for innational law .
Enhver undtagelse vil indebære en mængdemæssig begrænsning af en eller flere dele af lasten og vil kun blive tilladt, hvis alle rimelige, gennemførlige foranstaltninger er blevet truffet for at forhindre, at eksplosivstofferne bringes i kontakt med eller på anden måde bringer dette gods i fare eller bringes i fare af dette godsAny variation will have a quantity limitation on one or more constituent parts of the load and would be permitted only if all reasonably practicable measures have been taken to prevent the explosives being brought into contact with, or otherwise endangering or being endangered by, any such goods
Jeg henviser - fordi vi om få uger starter efterfølgerprogrammet - til Marco Polo som en undtagelse. Her fandt vi den rigtige blanding mellem incitamenter for erhvervslivet og en tilsvarende involvering af de offentlige interesser.One exception I would point to - not least because we will be kicking off its successor in a few weeks' time - is the Marco Polo programme, where we managed to come up with the right mix of incentives for the private sector and the public interest, and that is the sort of thing we should concentrate on this time - more so than we did before.
For alle motorkøretøjer ( undtagen busser og lastbiler på over 3,5 t ) : 130 km / t som anbefalet maksimumshastighed under normale for hold ; for busser : 100 km / t ; for lastbiler på over 3,5 t : 90 km / t.Maximum recommended speeds under normal conditions for all vehicles except buses , coaches and goods vehicles above 3.5 tonnes : 130 km / hour ; 100 km / hour for buses and coaches ; 90 km / hour for goods vehicles above 3.5 tonnes .
Traktaten giver dog mulighed for undtagelser fra forbuddet mod statsstøtte, hvor støtten fremmer Fællesskabets interesser: artikel ‧, stk. ‧, litra c) i EF-traktaten tillader statsstøtte til visse erhvervsgrene eller økonomiske regionerThe EC Treaty, however, allows exceptions to the ban on State aid where the proposed aid schemes may have a beneficial impact in overall Union terms: Article ‧(c) of the EC Treaty allows State aid to facilitate development of certain economic activities or areas
Den delvise undtagelse fra TSI’en om støj og TSI’en om godsvogne, som Luxembourg anmodede om den ‧. september ‧ for LOHR's godsvogne af type NA og AFA på grundlag af direktiv ‧/‧/EF, artikel ‧, stk. ‧, litra d), bevilges med følgende begrænsningerThe partial derogation from TSI Noise and TSI Freight Wagons requested by Luxembourg on ‧ September ‧ for LOHR wagons type NA and AFA in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC is granted with the following limitations
Viser side 1. Fundet 2420794 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 170,566 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.