Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
Som undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧ og artikel ‧ i direktiv ‧/EF og ‧/EF kan Tjekkiet, Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakiet i en periode på tre år efter tiltrædelsesdatoen udskyde anvendelsen af direktiv ‧/EF og ‧/EF for så vidt angår handel på deres område med frø af sorter, der er opført på deres respektive nationale lister over sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter, og som ikke er blevet officielt godtaget i overensstemmelse med bestemmelserne i de nævnte direktiverBy derogation from Article ‧), Article ‧ and Article ‧ of Directives ‧/EC and ‧/EC, the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia may postpone for a period of three years following the date of accession the application of the said directives with regard to the marketing in their territory of seeds of varieties listed in their respective national catalogues of varieties of agricultural plant species and of vegetable plant species, which have not been officially accepted in accordance with the provisions of those Directives
Denne anmærkning gælder for alle budgetposter i dette afsnit (med undtagelse af kapitelThese remarks apply to all the budget headings in this title (with the exception of Chapter
Undtagen i tilfælde af force majeure må antallet af aflyste flyvninger, som luftfartsselskabet er direkte ansvarlig for, ikke overstige ‧ % af de planmæssige flyvninger pr. IATA-sæsonExcept in cases of force majeure, the number of flights cancelled for reasons directly attributable to the carrier must not exceed ‧ % of the number of flights scheduled in any IATA scheduling season
Toldsatserne i den fælles toldtarif for de varer, der er opført i bilag ‧ som ikke-følsomme varer, suspenderes fuldstændig, undtagen for landbrugselementerneCommon Customs Tariff duties on products listed in Annex ‧ as non-sensitive products shall be suspended entirely, except for agricultural components
Den maksimale støtteintensitet udgør ‧ % af udgifterne til tester, der udføres af eller på vegne af tredjemand for at fastslå husdyrs genetiske kvalitet eller udbytte, undtagen den kontrol, som husdyrejeren fører med husdyrene, og rutinekontrol af mælkekvalitetenUp to ‧ % of the costs of tests performed by or on behalf of third parties to determine the genetic quality or yield of livestock; there is no exemption for aid granted to cover the costs of checks undertaken by the owner of the livestock or of routine checks on milk quality
Undtagelser for virksomhedssammenslutningerExemptions for business combinations
Import-eller eksportlicensen gælder for hele Fællesskabet. Licensudstedelsen kan betinges af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre importen eller eksporten inden for licensens gyldighedsperiode sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force majeureImport and export licences shall be valid throughout the Community; such licences shall be issued subject to the lodging of a security guaranteeing that the products are imported or exported during the term of validity of the licence; except in cases of force majeure, the security shall be forfeited in whole or in part if import or export is not carried out, or is only carried out partially, within that period
Antallet af undtagelser, der først var fastlagt for forslagets anvendelsesområde, er blevet begrænset, og det store antal fravigelser fra bestemmelserne, der i første omgang gjorde det stort set helt uanvendeligt, eller ligefrem belastende, for netop de regioner, der formodedes at have de mest tilspidsede problemer, er blevet nedskåret.For one thing, there is a smaller number of exceptions in its field of application, and less scope for the deviations that made it substantially ineffectual - if not burdensome - for exactly those regions which are supposedly facing particularly acute problems.
De belgiske myndigheder hævder, at der for deres vedkommende gælder en undtagelse fra loftet på ‧ %, fordi medlemsstaterne, som det er fastsat i punkt ‧ i TSE-retningslinjerne og artikel ‧ i fritagelsesforordningen (EF) nr. ‧/‧, kan yde statsstøtte på ‧ % af udgifterne til bortskaffelse og destruering af døde husdyr, hvis der gælder en forpligtelse til at foretage TSE-test på de pågældende døde husdyrThe Belgian authorities have argued that an exception to the ‧ % ceiling applies in their case, because, as stipulated in point ‧ of the TSE Guidelines and Article ‧ of the exemption Regulation (EC) No ‧/‧, Member States may grant State aid of ‧ % for the costs of removal and destruction of fallen stock where there is an obligation to perform TSE tests on the fallen stock concerned
Artikel ‧, undtagen for så vidt angår definitionerne, artikel ‧, stk. ‧ og ‧, artikel ‧, artikel ‧, artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧, stk. ‧, artikel ‧, artikel ‧ og artikel ‧ og ‧ finder ikke anvendelse på indkøbsaftaler, der indgås af de ordregivende myndigheder, der omhandles i finansforordningens artikel ‧, stk. ‧, litra a og b), eller som indgås på disses vegneArticles ‧ to ‧, with the exception of the definitions, Article ‧ and, Articles ‧, ‧ to ‧, ‧ to, Article ‧, Articles ‧ to ‧, Article ‧ and Articles ‧ and ‧ shall not apply to procurement contracts concluded or on behalf of the contracting authorities referred to in points (a) and (b) of Article ‧) of the Financial Regulation
Indtil den ‧. januar ‧ kan den kompetente myndighed tillade undtagelser for den samlede mængde suspenderet fast stof for eksisterende forbrændingsanlæg, hvis det i godkendelsen fastsættes, at ‧ % af de målte værdier ikke må være på over ‧ mg/l og ingen af værdierne på over ‧ mg/lUntil ‧ January ‧, exemptions for total suspended solids may be authorised by the competent authority for existing incineration plants provided the permit foresees that ‧ % of the measured values do not exceed ‧ mg/l and none of them exceed ‧ mg/l
Ingen bestemmelse i dette stykke kan fortolkes som en tilladelse for et fartøj, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, og som ikke har en makrelkvote af bestanden i dette område, eller hvis kvote er opbrugt, til at have makrel om bord, undtagen hvis der er tale om bifangster taget ved fiskeri efter hestemakrel eller sardin, og mængden af makrel ikke overstiger ‧ vægtprocent af den samlede ombordværende mængde af makrel, hestemakrel og sardin, medmindre føreren kan bevise, at disse makreller stammer fra en anden bestandNothing in this paragraph shall be interpreted as meaning that a vessel flying the flag of, or registered in, a Member State which does not have a mackerel quota from the stock occurring in this area, or whose quota is exhausted, is authorized to hold mackerel on board, unless such mackerel is a by-catch, taken with catches of horse mackerel or sardines, and the mackerel does not exceed ‧ % of the total weight of mackerel, horse mackerel and sardines on board, except where the skipper can prove that the mackerel has been caught from another stock
Følgende mængder af sortsgrupper af høj kvalitet undtages fra programmet for opkøb af kvoter for ‧-høstenThe quantities of groups of high-quality varieties exempt from the quota buyback programme for the ‧ harvest are as follows
De spanske myndigheder kunne også, som det skete i Portugals tilfælde, undersøge muligheden for undtagelser fra anvendelsen af visse foranstaltninger som f.eks. landbrugsmiljøforanstaltningerne ved at meddele Kommissionen tilfælde, der anerkendes som force majeure i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 817/2004.Similarly, the Spanish authorities, as happened in the case of Portugal, could examine the possibility of derogations from the application of certain measures, such as agricultural environmental measures, by notifying the Commission of cases recognised as cases of '' on the basis of Commission Regulation (EC) No 817/2004.
Enhver undtagelse vil indebære en mængdemæssig begrænsning af en eller flere dele af lasten og vil kun blive tilladt, hvis alle rimelige, gennemførlige foranstaltninger er blevet truffet for at forhindre, at eksplosivstofferne bringes i kontakt med eller på anden måde bringer dette gods i fare eller bringes i fare af dette godsAny variation will have a quantity limitation on one or more constituent parts of the load and would be permitted only if all reasonably practicable measures have been taken to prevent the explosives being brought into contact with, or otherwise endangering or being endangered by, any such goods
Jeg henviser - fordi vi om få uger starter efterfølgerprogrammet - til Marco Polo som en undtagelse. Her fandt vi den rigtige blanding mellem incitamenter for erhvervslivet og en tilsvarende involvering af de offentlige interesser.One exception I would point to - not least because we will be kicking off its successor in a few weeks' time - is the Marco Polo programme, where we managed to come up with the right mix of incentives for the private sector and the public interest, and that is the sort of thing we should concentrate on this time - more so than we did before.
Traktaten giver dog mulighed for undtagelser fra forbuddet mod statsstøtte, hvor støtten fremmer Fællesskabets interesser: artikel ‧, stk. ‧, litra c) i EF-traktaten tillader statsstøtte til visse erhvervsgrene eller økonomiske regionerThe EC Treaty, however, allows exceptions to the ban on State aid where the proposed aid schemes may have a beneficial impact in overall Union terms: Article ‧(c) of the EC Treaty allows State aid to facilitate development of certain economic activities or areas
Den delvise undtagelse fra TSI’en om støj og TSI’en om godsvogne, som Luxembourg anmodede om den ‧. september ‧ for LOHR's godsvogne af type NA og AFA på grundlag af direktiv ‧/‧/EF, artikel ‧, stk. ‧, litra d), bevilges med følgende begrænsningerThe partial derogation from TSI Noise and TSI Freight Wagons requested by Luxembourg on ‧ September ‧ for LOHR wagons type NA and AFA in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC is granted with the following limitations
Anmodningen skal ledsages af en begrundelse for, hvorfor der ansøges om en undtagelseThe request must be accompanied by an explanation of why the exception is being sought
For at gøre det muligt at identificere dem, der har behov for beskyttelse som flygtninge efter Genève-konventionens artikel ‧, bør alle asylansøgere med visse undtagelser have effektiv adgang til procedurerne, mulighed for at samarbejde og kommunikere på en passende måde med de kompetente myndigheder, så de kan fremlægge de relevante oplysninger i sagen, og tilstrækkelige proceduregarantier til, at de kan gå videre med sagen i alle faser af procedurenIn the interests of a correct recognition of those persons in need of protection as refugees within the meaning of Article ‧ of the Geneva Convention, every applicant should, subject to certain exceptions, have an effective access to procedures, the opportunity to co-operate and properly communicate with the competent authorities so as to present the relevant facts of his/her case and sufficient procedural guarantees to pursue his/her case at and throughout all stages of the procedure
uden undtagelse giver negative resultater inden for en række relevante genotoksicitetsforsøggive consistently negative results in an appropriate range of genotoxicity tests
Dette direktiv gælder for sikkerhedsruder og materialer til forruder og andre ruder samt glasadskillelser på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt deres montering med undtagelse af glas til lygter og signalapparater og til instrumentbrættet, specialruder, der yder beskyttelse mod slagpåvirkninger, flader udelukkende af plastic, der er bestemt til at anvendes ved konstruktionen af køretøjer af klasse ‧, autocampere, soltage, bagruder i køretøjer af cabriolet-typen og side-partier i terrængående køretøjer samt forruder beregnet til køretøjer, der anvendes under ekstreme forhold, og som har en maksimumshastighed på ‧ km/hThis Directive applies to safety glazing and materials for glazing intended to be fitted in the form of a windscreen or other glazing or separating panels on motor vehicles and their trailers, and to the fitting thereof, with the exception of glass for lighting and light-signalling devices and for the dashboard, and special glazing offering protection against attacks, surfaces made entirely of plastic material intended for use in the construction of category ‧ vehicles, motor caravans, opening roofs, the rear windows of convertible vehicles and the sides of off-road vehicles, and windscreens intended for fitting to vehicles used in extreme environments having a maximum speed of ‧ km/h
Med sigte på at tilvejebringe oplysninger om forvaltning af græsjordsbedrifter med en undtagelse og stadet for optimering af forvaltningen udarbejder den kompetente myndighed hvert år en rapport om gødningspraksis og udbytte for de forskellige jordtyper og afgrøder og fremsender den til KommissionenIn order to provide elements regarding management in grassland farms, for which a derogation applies, and the achieved level of optimisation of management, a report on fertilisation and yield shall be prepared annually for the different soil types and crops by the competent authority and submitted to the Commission
bekræfte, at konventionens forbud kun gælder giftige kemikalier, med undtagelse af giftige kemikalier, der anvendes til formål, der ikke er forbudt i henhold til konventionen, og så længe typerne og mængderne er i overensstemmelse med sådanne formål, og dermed tage hensyn til den udvikling, der er sket inden for videnskab og teknologi siden første gennemgangskonferencereconfirming that the Convention’s prohibitions apply to any toxic chemical, except where such a chemical is intended for purposes not prohibited by the Convention and as long as the types and quantities are consistent with such purposes, and thus take into account the developments in science and technology since the First Review Conference
På basis af anmodninger fra medlemsstaterne giver anvendelsen af denne særlige betingelse mulighed for, at der fra den ‧. februar ‧ til den ‧. januar ‧ kan tildeles et bestemt antal dage, hvor et EF-fiskerfartøj, der medfører trawl, snurrevod og lignende redskaber, undtagen bomtrawl, med en maskestørrelse på mindst ‧ mm, må være til stede i et område, jf. bilag IIA, punkt ‧, litra a), nr. vOn the basis of requests from Member States, appliance of this special condition enables the allocation from ‧ February ‧ to ‧ January ‧ of a specific number of days present within an area to a Community fishing vessel while carrying on board trawls, Danish seines or similar gears, except beam trawls, of mesh sizes equal to or greater than ‧ mm as referred to in point ‧.a.v. of Annex IIA
Viser side 1. Fundet 1668281 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 99,969 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.