udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Picture dictionary

pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams ÆblerAdam’s apples
Gråsten-æbleGravenstein
stridens æblepomme de discorde
ÆblePomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tidla parole est d'argent mais le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammenla pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, druer til spisebrug, æbler og fersknerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, raisins de table, pommes et pêches
til Kommissionens forordning af ‧. februar ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerdu règlement de la Commission du ‧ février ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
Dyrkning af grøntsager, druer, æbler og stenfrugter, og opdræt af malkekvæg og andet kvæg, heste, får og geder, svin/dyr af svinefamilien og fjerkræCultures de légumes, culture de raisin, culture de pommes et de fruits à noyaux, élevage de bovins laitiers, de bovins d'autres types, de chevaux et autres équidés, d'ovins et de caprins, de porcs et autres porcins et de volailles
Van Dam ( I-EDN ) . - ( NL ) Fru formand , det fremgår af tallene fra Kommissionen , at der inden for havebragssektorerne for æbler , pærer , nektariner og ferskner er en betydelig overproduktion .Van Dam ( I-EDN ) . - ( NL ) Madame le Président , les chiffres de la Commission européenne indiquent une surproduction considérable dans le secteur horticole des pommes , des poires , des nectarines et des pêch es .
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 4091 / 88 af 27. de cember 1988 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af æbler med oprindelse i TyrkietRèglement ( CEE ) n° 4091/ 88 de la Commission du 27 décembre 1988 supprimant la taxe compensatoire et rétablissant le droit de douane préférentiel à l ' importation de pommes originaires de Turquie
Bliver de nødt til at købe æbler fra andre områder, skal æblerne have et syreindhold på mindst ‧ g/l som mål for kvalitetSi des pommes d’autres régions doivent être achetées en plus, le paramètre de qualité sera une acidité minimale de ‧ g/l
En medlemsstat kan således under visse betingelser forbyde indførsel af æbler hidrørende fra en anden medlemsstat , dersom der på sådanne æbler findes en større mængde pesticid end den , der er tilladt i henhold til hjemlandets lovgivning. ning .Un État membre peut donc , sous certaines conditions , interdire l ' importation de pommes en provenance d ' un autre État membre au motif qu ' il y a sur ces pommes une quantité d ' un pesticide supérieure à celle qui est prescrite par sa loi .
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 735 / 84 af 21. marts 1984 om anden ændring af forordning ( EØF ) nr. 591 / 84 om opkrævning af en udligningsafgift og om suspension af præferencetoldsatsen ved indførsel af æbler med oprindelse i TyrkietRèglement ( CEE ) n° 735/ 84 de la Commission du 21 mars 1984 modifiant pour la deuxième fois le règlement ( CEE ) n° 591/ 84 instituant une taxe compensatoire et suspendant l ' application du droit de douane préférentiel à l ' importation de pommes originaires de Turquie
Stridens æble er sammensætningen af diplomattjenesten, og den tilgængelige information indikerer, at de nye medlemsstaters rolle i udvælgelsen af dette hold er blevet ignoreret, for at sige det mildt.La pomme de discorde réside dans la composition du service diplomatique, et les informations disponibles indiquent que le rôle des nouveaux États membres dans la sélection de cette équipe a été négligé, c'est le moins qu'on puisse dire.
om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerfixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
Val di Non-æblet påskønnes af forbrugerne som følge af dets særlige kvalitet, der har tilknytning til dyrkningsområdet, men det nyder stor anerkendelse overalt, hvilket fremgår af de priser og kvalitetscertifikater, det har vundet på talrige nationale og internationale udstillingerLa Mela Val di Non est non seulement appréciée du consommateur pour ses caractéristiques qualitatives particulières, liées à son environnement de production, mais elle est jouit également partout d'une grande renommée, comme en attestent les prix et distinctions obtenus dans le cadre de nombreuses expositions et manifestations nationales et internationales
I sin udtalelse af ‧. september ‧ om methomyl og thiodicarb konkluderede EFSA, at der med de nugældende maksimalgrænseværdier for druer, hovedkål, hoved- og pluksalat, blomkål, kartofler, tomater, auberginer, agurker, grapefrugter, appelsiner, citroner, limefrugter, mandariner, ferskner, blommer, peberfrugter, æbler, pærer, kvæder, bananer, mangofrugter, ananas, gulerødder, rodselleri, radiser, kålroer, meloner, herunder vandmeloner, græskar, sukkermajs, broccoli, grønkål, kålrabi, bredbladet endivie, porrer og sukkerroer er en risiko for, at det acceptable daglige indtag og den akutte referencedosis (ARfD) for en eller flere forbrugergrupper vil blive overskredetDans son avis du ‧ septembre ‧ relatif au méthomyl et au thiodicarbe, l’Autorité est parvenue à la conclusion qu’aux LMR actuelles il subsiste un risque de dépassement de la DJA et de la DAR pour un ou plusieurs groupes de consommateurs en ce qui concerne le raisin, les choux pommés, la laitue, les choux-fleurs, les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les concombres, les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pêches, les prunes, les poivrons, les pommes, les poires, les coings, les bananes, les mangues, les ananas, les carottes, les céleris-raves, les radis, les rutabagas, les melons, les pastèques, les potirons, le maïs doux, les brocolis, les choux verts, les choux-raves, la scarole, les poireaux et la betterave sucrière
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 1596 / 79 af 26. juli 1979 om forebyggende tilbagekøb af æbler og pærerRèglement ( CE ) n° 413/ 97 de la Commission du 3 mars 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas CONSLEG 97R0413 - 10/ 03/ 1998 - 30p .
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ avril ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
Hvert æble er mærket med et klistermærke med følgende oplysningerChaque pomme est identifiée par l'apposition d'un stick sur lequel figurent
Det er nu, vi må bide i det sure æble i stedet for at trække pinen ud. Det er sådan jeg tænker, når jeg hører debatten om dette emne i dag.C'est ce qui me vient à l'idée quand je pense au sujet dont nous discutons aujourd'hui.
De således fremkomne beløb reduceres med : dier til ansættelse af toldværdien for æbler og pærer ;Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer : de valeurs moyennes forfaitaires pour la détermination de la valeur en douane des pommes et des poires ;
om åbning af en licitation med henblik på tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerportant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats d’exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER, CITRONER, DRUER TIL SPISEBRUG, ÆBLER OG FERSKNERPORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS, RAISINS DE TABLE, POMMES ET PÊCHES
Frugt (æbler, pærer, nødder, små frugter og andre traditionelle frugter, med særlig fokus på traditionelle dyrkningsmetoder, som er i fare for at uddø), vin, foderplanter, korn, grøntsager, planter til medicinsk brug, blomster og planteskoleplanter og andre afgrøder, som anses for at være støtteberettigedeProduction fruitière (pommes, poires, fruits à coque, petits fruits et autres cultures de fruits traditionnelles, en particulier celles menacées d'extinction), viticulture, secteur fourrager, secteur céréalier, horticulture, secteur des plantes officinales, floriculture et autres types de cultures admissibles au bénéfice de l'aide
Støtten udbetales kun til landbrugsbedrifter, som producerer æbler og/eller pærer, i de kommuner, der er anerkendt som katastroferamte ved præfektens afgørelse af ‧. april ‧ om afgrødetab som følge af stormene den ‧. augustCes aides seront réservées aux exploitations agricoles assurant la production de pommes et/ou de poires sur les communes reconnues sinistrées reconnues par arrêté préfectoral du ‧ avril ‧ au titre des pertes de récoltes suite aux orages du ‧ août
Patienter med allergisk næsekatar / bindehindebetændelse over for birke- og i mindre omfang andre Betulaceaepollen ( hassel , el ) er ofte hypersensitive over for nødder , frugter inklusive æbler , gulerødder og kartofler ' 44Les patients atteints de rhinite/ conjonctivite allergique au bouleau et , dans une moindre mesure , aux autres pollens de la famille des bétulacées ( noisetier , aulne ) sont fréquemment hypersensibles aux noisettes , aux fruits , y compris les pommes , aux carottes et aux pommes de terre ' 44
Jeg spiser ikke kernehuset på et æble.Je ne mange pas le trognon d'une pomme.
Der er en nøje sammenhæng mellem æblets smagskvalitet og højden over havet, som udjævner de højeste temperaturer, der ofte hæmmer udviklingen af aromastoffer og pigmenteringen på grund af antocyaninstofferIl existe en effet un lien précis entre les qualités gustatives d'une pomme et l'altitude, qui a pour effet de modérer les températures les plus élevées qui peuvent souvent être responsables d'une inhibition du développement des substances aromatiques et des pigments anthocyanes
Viser side 1. Fundet 1146 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,394 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.