udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Picture dictionary

pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams ÆblerAdam’s apples
Gråsten-æbleGravenstein
stridens æblepomme de discorde
ÆblePomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tidla parole est d'argent mais le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammenla pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
Efter forordning (EF) nr. ‧/‧ kan svovldioxid og kaliummetabisulfit fra den ‧. december ‧ anvendes ved forarbejdning af frugtvin, der fremstilles af anden frugt end vindruer, og ved forarbejdning af æble- og pærecider og mjødÀ compter du ‧er décembre ‧, en vertu des dispositions du règlement (CE) no ‧/‧, le dioxyde de soufre et le métabisulfite de potassium sont autorisés dans la fabrication des vins de fruit à partir de fruits autres que le raisin, ainsi que dans la fabrication du cidre, du poiré et de l'hydromel
Æbler er røde.Les pommes sont rouges.
Van Dam ( I-EDN ) . - ( NL ) Fru formand , det fremgår af tallene fra Kommissionen , at der inden for havebragssektorerne for æbler , pærer , nektariner og ferskner er en betydelig overproduktion .Van Dam ( I-EDN ) . - ( NL ) Madame le Président , les chiffres de la Commission européenne indiquent une surproduction considérable dans le secteur horticole des pommes , des poires , des nectarines et des pêch es .
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 4091 / 88 af 27. de cember 1988 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af æbler med oprindelse i TyrkietRèglement ( CEE ) n° 4091/ 88 de la Commission du 27 décembre 1988 supprimant la taxe compensatoire et rétablissant le droit de douane préférentiel à l ' importation de pommes originaires de Turquie
En medlemsstat kan således under visse betingelser forbyde indførsel af æbler hidrørende fra en anden medlemsstat , dersom der på sådanne æbler findes en større mængde pesticid end den , der er tilladt i henhold til hjemlandets lovgivning. ning .Un État membre peut donc , sous certaines conditions , interdire l ' importation de pommes en provenance d ' un autre État membre au motif qu ' il y a sur ces pommes une quantité d ' un pesticide supérieure à celle qui est prescrite par sa loi .
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. december ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ décembre ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 735 / 84 af 21. marts 1984 om anden ændring af forordning ( EØF ) nr. 591 / 84 om opkrævning af en udligningsafgift og om suspension af præferencetoldsatsen ved indførsel af æbler med oprindelse i TyrkietRèglement ( CEE ) n° 735/ 84 de la Commission du 21 mars 1984 modifiant pour la deuxième fois le règlement ( CEE ) n° 591/ 84 instituant une taxe compensatoire et suspendant l ' application du droit de douane préférentiel à l ' importation de pommes originaires de Turquie
Til sidst vil jeg gerne takke min ven, Carl Schlyter, for at have givet mig det æble tilbage, han fik for et år siden.Enfin, je voudrais remercier mon ami Carl Schlyter de m'avoir rendu la pomme d'il y a un an.
Løssjorden sikrer også, at der er tilstrækkeligt med vand og næringsstoffer til at dække træernes og æblernes vækstbehovCe type de sol apporte en outre à l’arbre et au fruit toute l’humidité et tous les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance
Udstedelsesprocentsatser for de mængder, der er ansøgt om, og restitutionssatser for de licenser af type B, der er ansøgt om mellem den ‧. november ‧ og den ‧. januar ‧ (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerPourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du ‧ novembre ‧ au ‧ janvier ‧ (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
I forbindelse med anvendelsen af artikel ‧, stk. ‧, i den landbrugsaftale, der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for ‧, ‧ og ‧ foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetterAux fins de l’application de l’article ‧, paragraphe ‧, de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour ‧, ‧ et ‧, il convient d’adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes
Kommissionens forordning ( EØF ) nr. 1596 / 79 af 26. juli 1979 om forebyggende tilbagekøb af æbler og pærerRèglement ( CE ) n° 413/ 97 de la Commission du 3 mars 1997 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas CONSLEG 97R0413 - 10/ 03/ 1998 - 30p .
Æbler, tomater, salat, jordbær, porrer, hovedkål, rug eller havre, ferskner, herunder nektariner og lign. krydsningerPommes, tomates, laitues, fraises, poireaux, choux pommés, seigle ou avoine, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires
De således fremkomne beløb reduceres med : dier til ansættelse af toldværdien for æbler og pærer ;Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer : de valeurs moyennes forfaitaires pour la détermination de la valeur en douane des pommes et des poires ;
Eller er det først "sufficiently processed", hvis man blander det til en multifrugtsaft, det vil sige med æbler og bananer, og andelen ligger under 50 %?Ou bien "suffisamment transformés" ne s'applique-t-il que si le jus est mélangé à un jus de pomme et de banane dans un cocktail de fruits où le jus d'orange ne dépasse pas 50%?
"Hvilket æble ønsker du?" ― "Jeg ønsker det der."« Quelle pomme voudrais-tu ? » - « Je voudrais celle-ci. »
Tildeling af eksportlicenser efter a‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerportant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes
Brændevin af æble- eller pæreciderEau-de-vie de cidre ou de poire
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juli ‧ om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og fersknerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juillet ‧ relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
De virksomheder, der lagrer/pakker æbler med den beskyttede oprindelsesbetegnelse Pommes du Limousin, holder registre ajour over æblernes oprindelse og destination, samt over de lagrede/pakkede og de solgte mængder æblerLes stockeurs/conditionneurs de pommes en AOP Pomme du Limousin doivent tenir à jour des registres permettant d'identifier la provenance et la destination des pommes, ainsi que les quantités de pommes mises en œuvre et les quantités mises en circulation
For æbler og pærer nedsættes grænsen på ‧ % i stk. ‧, ‧ og ‧ i denne artikel og i artikel ‧ til ‧ %Pour les pommes et les poires, la limite de ‧ % visée aux paragraphes ‧, ‧ et ‧ du présent article et à l
om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (æblerconcernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (pommes
De orografiske forhold i området, der indebærer solbestråling af meget høj kvalitet, tilsammen med store temperaturudsving mellem dag og nat, den lette jord uden vandstagnation og passende nedbør med skiftevis befugtning og tørring af frugthuden bidrager til en optimal modning af æblerne, bevarer frugtkødet fast og knasende og giver frugterne deres aflange, let kantede formCette configuration orographique du territoire, permettant un ensoleillement de très grande qualité, associée à une amplitude thermique jour-nuit adaptée, aux terrains meubles, exempts de stagnation hydrique, et aux précipitations atmosphériques équilibrées, avec alternance des cycles de trempage/séchage de l’épicarpe des fruits, contribue à la maturation optimale des fruits, en conservant leur chair ferme et croquante et leur forme plus allongée et légèrement côtelée
Æblernes rødmen gør dem ikke blot smukke, men vidner også om et højere pigmentindhold, hovedsagelig antocyaninstoffer og carotenoider, i vævet under æbleskindetCette magnifique teinte rouge de la pomme contribue non seulement à son bel aspect mais témoigne aussi d'une teneur en pigments plus élevée, présents dans les tissus sous l'épicarpe de la pomme, principalement des anthocyanes ainsi que des caroténoïdes
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. oktober ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ octobre ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
Viser side 1. Fundet 1146 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,832 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.