udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme     
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Picture dictionary

pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams ÆblerAdam’s apples
Gråsten-æbleGravenstein
stridens æblepomme de discorde
ÆblePomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tidla parole est d'argent mais le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammenla pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
Det geografiske område svarer til den bjergrige del af Pilion, og det fastlægges nærmere mht. højde (æblerne dyrkes i en højde af mellem ‧ og ‧ m), jordbund og vejrforhold (i nærheden af kastanje-, bøge- og jordbærtræer, skrånende veldrænet jordbund, let svingende temperaturer, forholdsvis stor luftfugtighed, mange timers solskin), de ensartede dyrkningsmetoder (f.eks. dyrkning på terrasser og håndplukning) og den traditionelle dyrkning af Firikia Piliou, som alle giver Firiki Piliou-æblerne deres særlige organoleptiske egenskaberL’aire géographique est celle de la zone montagneuse du Pélion, et elle a été définie sur la base de l’altitude (zone de culture entre ‧ et ‧ m), des conditions édaphoclimatiques (proximité des cultures avec des étendues forestières de châtaigniers, de hêtres et d’arbousiers, sol pentu bien drainé, faibles variations de température, humidité relative importante, ensoleillement important), de l’uniformité des pratiques culturales (par exemple, culture en terrasses, cueillette à la main), de la tradition de la culture des Firikis Piliou, qui contribuent à conférer à la Firiki Piliou ses caractéristiques organoleptiques spécifiques
Men så skal vi også føre dem på en sådan måde, at borgerne kan forstå dem, og her må vi ikke forveksle æbler med pærer.Nous devons toutefois les mener de manière à ce que le public puisse comprendre de quoi il retourne. Or, c’est à ce niveau qu’il convient d’éviter toute confusion.
Fru formand, fru kommissær, mine damer og herrer, vi behandler i dag forslaget til Rådets forordning om sanering af EF-produktionen af æbler, pærer, ferskner og nektariner.Madame le Président, Madame la Commissaire, Mesdames, Messieurs, nous examinons aujourd'hui la proposition de règlement du Conseil relatif à l'assainissement de la production communautaire de pommes, poires, pêches et nectarines.
I denne forbindelse spillede svin en fundamental rolle og blev holdt i alle landsbyer, fordi de kunne fodres med organisk affald, biprodukter fra landbruget (kålstumper, kålroer, roer, skadede æbler) og den vilde naturs frembringelser (kastanjer, agern, vilde planter), som området er meget rigt påDe plus, la présence de l’espèce porcine dans tous les hameaux a joué indéniablement un rôle fondamental, étant donné que dans une unité de production tendant à l’autosuffisance, caractérisée obligée du fait des caractéristiques susmentionnées, le porc consommait les déchets organiques, les sous-produits agricoles (tronc de choux, navets, betteraves, pommes pourries) et les ressources forestières (châtaignes, glands, végétation naturelle spontanée), très abondantes dans cette aire géographique
Alle disse naturbetingelser bidrager til æblernes kendetegn såsom skinnende farve for de røde sorter, skøn for den gulgrønne sort, tyk skræl (kutikula), sprødt frugtkød, passende sød og syrlig smag, lang lagertid og velegnet til transportCes conditions naturelles contribuent à lui conférer ses caractéristiques, à savoir les couleurs éclatantes des variétés rouges, le bel aspect des variétés vert-jaune, une cuticule épaisse, une chair croquante, une saveur équilibrée à la fois douce et acidulée, une longue durée de conservation et une bonne résistance au transport
Dyrkning af flerårige afgrøder (æbler og vindruer); husdyropdræt (kvæg med henblik på mælkeproduktion og fornyelse af besætningenProduction de cultures perennes (pommes et raisin de cuve); production animale (vaches laitières et animaux destinés au renouvellement du troupeau
Hver type fyld har sin egen distinkte farve (kvarken er flødefarvet, nødderne gulbrune, æblerne brune og birkes skinnende sortbruneChaque farce possède sa couleur typique (au fromage blanc: blanc-crémeux, aux noix: brun-doré, aux pommes: brune, aux graines de pavot: noir scintillant
Der er ansøgt om tilladelse til at anvende DMDC som middel til at forhindre fordærvelse som følge af gæring i uåbnede, ikke-sterile fyldte flasker med æble- og pærecider og frugtvin, vin med reduceret alkoholindhold, vinbaserede drikkevarer og alle andre produkter, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nrL’autorisation de l’utilisation du dicarbonate de diméthyle est demandée pour éviter toute altération résultant de la fermentation dans les bouteilles- non ouvertes, non stériles et remplies- de cidre, de poiré, de vins de fruits, de vin à teneur réduite en alcool, de boissons à base de vin et des autres produits régis par le règlement (CEE) no ‧/‧ du Conseil
For de licenser af type B, som der er ansøgt om fra den ‧. november ‧ til den ‧. februar ‧ for tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler, bør der fastsættes en endelig restitutionssats svarende til den vejledende sats og en udstedelsesprocentsats for de mængder, der er ansøgt omIl convient, pour les certificats du système B demandés du ‧er novembre ‧ au ‧ février ‧, pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées
Når det er sagt, så skal ansvaret for, at vores skolebørn spiser tilstrækkelige mængder æbler og bananer, ikke desto mindre ligge hos forældrene og eventuelt hos den kommunale skoleforvaltning.Cela étant dit, la responsabilité de veiller à ce que nos enfants mangent suffisamment de pommes et de bananes revient avant tout à leurs parents et, éventuellement, aux communes chargés d'assurer leur éducation.
æbler på høje klonede rodstokke- ‧ ‧ pr. ha, hvis der er mindst ‧ træer pr. hapommiers sur porte-greffes clonaux de grande taille- ‧ ‧ par hectare, si le nombre de pommiers par hectare n'est pas inférieur à
Forstår vi ikke, at dette æble er råddent, allerede før Tyrkiet tiltræder?Ne pouvons-nous pas comprendre que c'est une pomme pourrie avant même qu'elle ait adhéré?
Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og ‧ i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk betydelig eksportLes tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et ‧ des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes
For æbler afvises de ansøgninger om eksportlicenser af type B, der indgives efter artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧, og for hvilke produkternes udførselsangivelse blev antaget efter den ‧. januar, men inden den ‧. januarPour les pommes, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article ‧er du règlement (CE) no ‧/‧, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le ‧ janvier et avant le ‧ janvier ‧, sont rejetées
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧er avril ‧ relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
BGB-logoet, et stiliseret æble på hvid bund, hvis nedre og øvre venstre kant er rød, og øvre højre kant er grønle logo de l'I.G.P., une pomme stylisée sur fond blanc, dont le bord inférieur et le bord supérieur gauche sont rouges, tandis que le bord supérieur droit est vert
Dyrkning af druer, æbler og stenfrugt, dyrkning af grøntsagerHorticulture (raisin, pommes, fruits à noyau et légumes
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
Udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æblerDélivrance des certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æblerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧er avril ‧ fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
For tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner for restitutionen og udstedelsesprocentsatsen for den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. ‧/‧, angivet i bilagetPour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no ‧/‧ sont fixés à l'annexe
Det er et temmelig surt æble at bide i.C'est un fruit bien amer dans lequel il va nous falloir mordre.
om ændring af forordning (EF) nr. ‧/‧ for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgettermodifiant le règlement (CE) no ‧/‧, en ce qui concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les poires, les citrons, les pommes et les courgettes
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om fastsættelse af eksportrestitutioner som led i system A‧ og B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og fersknerRèglement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juin ‧ fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre des systèmes A‧ et B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og ‧ i de fælles handelsnormer, kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksportLes tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et ‧ des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes
Viser side 1. Fundet 841 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,707 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.