Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slangeserpent; tuyau souple; serpenter; chambre à air; serpentes; manche; tuyau; tube
SlangenSerpent
slangerserpent
Slanger og øglerSquamata

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
MIRCERA fyldt injektionssprøjte er klar til brug og kan injiceres af dig selv, enten under huden, eller hvis du er i hæmodialyse, gennem hæmodialysatorens slange efter lægens anvisningLa seringue préremplie de MIRCERA est prête à l emploi et vous pouvez vous injecter ce médicament vous-même sous la peau ou, si vous êtes hémodialysé, par la ligne d hémodialyse, selon les conseils de votre médecin
Hjulringe Dæk , udskiftelige slidbaner til dæk , slanger og dækindlæg af vægt pr. stk. : Indtil 5 kg Over 5 kg og ikke over 20 kg Over 20 kgJusqu ' à 5 kg Plus de 5 kg sans dépasser 20 kg Plus de 20 kg
Lad os fylde lidt slangUn peu d' argot
Det er som en slange, der bider i sin egen hale.C'est comme un serpent qui se mord la queue.
Hos de patienter, hvor det er nødvendigt at bruge den samme i. v. adgang, skal denne (inklusive Y-slangen) skylles grundigt med en ‧, ‧ % natriumchlorid opløsning eller ‧ % glucose opløsning før og efter Rapilysin injektionen (se pkt.‧. ‧ Dosering og indgivelsesmådeLorsqu' il n' est possible d' utiliser qu' une seule voie veineuse, cette voie (y compris les perfusions en Y) doit être rincée soigneusement avec une solution de chlorure de sodium à ‧ % ou de glucose à ‧ % avant et après administration de Rapilysin (voir rubrique ‧ Posologie et mode d' administration
Brandslanger og lignende slanger af tekstil , også med foring , armering og armaturer af andre materialer alerTuyaux pour pompes et tuyaux similaires , en matières textiles , même avec armatures ou accessoires en autres matières ères
fælg: støtten for dæk og slange, eller, for slangeløse dæk, støtten for dækkets vulsterJante, le support pour un ensemble pneumatique et chambre à air ou pour un pneumatique sans chambre à air sur lequel les talons du pneumatique viennent s'appuyer
Hvad angår specielt den franske franc , som i januar 1974 blev taget ud af » slangen « , og som i maj 1974 nåede sin laveste værdi — ■ kursen til beregning af udligningsbeløbene lå på dette tidspunkt på 14,6 % — var halvdelen af forskellen genoprettet i begyndelsen af 1975 ; i løbet af de fø lgende måneder fortsatte denne udvikling , således at de monetære udligningsbeløb kunne ophæves fuldstændig for Frankrigs vedkommende med virkning fra 19. maj 1975 2 ) .En ce qui concerne en particulier le franc français qui avait quitté le « serpent » en janvier 1974 et qui avait atteint sa dépréciation la plus élevée en mai 1974 , le taux retenu pour le calcul des montants compensatoires s ' élevant à cette époque à 14,6 % , il avait rattrapé au début de l ' année 1975 la moitié de son écart ; au cours des mois suivants , cette évolution a continué , de sorte qu ' avec effet au 19 mai 1975 ( 2 ) , les montants compensatoires monétaires ont pu être supprimés complètement pour la France .
Disse omfatter forstærkninger til mekaniske varer af gummi, f.eks. transportremme, drivremme og slanger, radialdæk; stof med og uden overtræk, f.eks. presenninger, reklameskilte, geotekstil, beskyttelsesdragter og sikkerhedsbælter; og anvendelser med lineært trådtræk, f.eks. reb, net og remmeIl s'agit notamment d'applications de renfort pour des caoutchoucs industriels, tels que les courroies transporteuses, les courroies de transmission, les tuyaux, les pneumatiques à carcasse radiale; des tissus avec ou sans revêtement, tels que les bâches, les panneaux d'affichage, les géotextiles, les vêtements de protection et les ceintures de sécurité; des applications à tension linéaire, telles que les cordes, les filets et les rubans de cerclage
Der kan på ingen måde være tale om at slække på de krav , der i øjeblikket stilles til de lande , der deltager i » slangen « .Hier , le Conseil s ' est prononcé en faveur de la demande grecque .
Hvis der observeres agglutination af røde blodceller i slangen/sprøjten, kasseres alt dette materiale (slange, sprøjte og BeneFIX opløsning), og der fortsættes med indgivelse af en ny pakningSi ce phénomène survient, jeter tout ce matériel (tubulure, seringue, solution de BeneFIX) et reprendre l administration à l aide d un nouveau kit
Det ligner et " S ", eller en slangeÇa ressemble à " S " stylisé- ou un serpent
Som bestemt til indbygning i bore- eller produktionsplatforme anses ligeledes varer , så som brændstof , smøremidler og gas , der er nødvendige for driften af maskiner og apparater , som anvendes ombord ved nybygning , reparation , vedligeholdelse , ombygning eller udrustning , men som ikke er fast knyttet til disse platforme og derfor ikke udgør en integrerende del ; b ) rør , slanger , kabler og forbindelsesdele dertil , til brug ved forbindelse af bore- og produktionsplatforme med fastlandet .Sont considérés également comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d ' exploitation , les produits tels que les carburants , les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils qui ne sont pas affectés en permanence à ces plates-formes et n ' en font donc pas partie intégrante , et qui sont utilisés à bord de celles -ci pour leur construction , réparation , entretien , transformation ou équipement ; b ) les tubes , tuyaux , câbles et leurs pièces de raccordement , reliant les plates-formes de forage ou d ' exploitation au continent .
Dæk , nngc , udskiftelige slidbaner til dæk samt slanger og fælgbånd al blødgummi ni hpil af enhver art : ex Λ .Bandages , pneumatiques , bandes de roulement amovibles pour pneumatiques , chambres à air et ' flaps·· , en caoutchouc vulcanisé , non durci , pour roues de tous genres : ex A. Bandages pleins ou creux ( mipleins ) et bandes de roulement amovibles pour pneumatiques :
" Slangens øje "L' Oeil du Serpent
Den kaldes " Slangens Gifttand "C' est ce qu' ils appellent les Crocs du Serpent
Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det højest mulige trykIl ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale
NACE ‧.‧: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plastNACE ‧.‧: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Dæk. ringe , udskiftelige slidbaner til dæk samt slanger og fælgband af blødgummi til hjul af enhver an :Bandages , pneumatiques , bandes de roulement amovibles pour pneumatiques , chambres à air et flaps , en caoutchouc vulcanisé , non durci , pour roues de tous genres :
" Peru! "Der er slanger i Peru, ikke?Ils ont des serpents au Pérou, pas vrai?
Dæk , ringe , udskiftelige slidbaner til dæk samt slanger og fælg band af blødgummi til hjul af enhver an :Bandages , pneumatiques , bandes de roulement amovibles pour pneumatiques , chambres à air et flaps , en caoutchouc vulcanisé , non durci , pour roues de tous genres :
Dæk , ringe , ud skiftelige slidbaner til dæk samt slanger og fælg bånd af blødgummi til hjul af enhver an :Bandages , pneumatiques , bandes de roulement amovibles pour pneumatiques , chambres à air el flaps , en caoutchouc vulcanisé , non durci , pour roues de tous genres :
Den mekaniske opstilling og forbindelserne (slanger, rør...) skal svare til specifikationerne i hammerens tekniske dataLe montage mécanique et les raccordements (tuyaux, conduites, etc.) doivent correspondre aux spécifications fournies dans la notice technique du brise-roche
Rør og slanger af blødgummiTubes et tuyaux en caoutchouc
Viser side 1. Fundet 494 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,507 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.