Oversættelser til svensk:

  • nationell skatt   

Eksempel sætninger med "national skat", oversættelseshukommelse

add example
En informants indtægter er omfattet af de nationale regler for skat og social sikring .Besta ̈ mmelserna om skatter och sociala avgifter skall vara fullt ut tilla ̈ mpliga pa ̊ denna typ av fo ̈ rtja ̈ nster .
Stk. ‧ er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden og den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, bevarelse af udtømmelige naturressourcer, for så vidt sådanne foranstaltninger bringes i anvendelse i forbindelse med begrænsninger af den indenlandske produktion eller det indenlandske forbrug, eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsretPunkt ‧ skall inte hindra sådana förbud mot eller begränsningar avseende import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell eller kommersiell äganderätt
Vi opfordrer desuden til, at nationale forvaltninger, f.eks. ved betaling af skat, runder beløbene ned og ikke op - som den belgiske forvaltning har gjort det - så de kan være de første til at vise, at euroen ikke bør skabe inflation, men netop det modsatte.Vi insisterar till och med på att de avrundningar som görs av de nationella förvaltningarna, till exempel för skatteinbetalningar - och detta har den belgiska förvaltningen gjort - skall göras nedåt och inte uppåt för att de offentliga förvaltningarna skall vara de första att visa att euron inte leder till prisstegringar, utan precis tvärt om.
der understreger, at betydelig mere åbenhed på skatte- og afgiftsområdet og udryddelse af offentlig korruption vil kunne mindske den politiske risiko og føre til mere stabile forhold til gavn for nationale og udenlandske investeringer, navnlig i udvindingsindustrien, som det er erkendt af institutionelle investorer, der forvalter midler for i alt ‧,‧ mia. euroGenom att öka insynen i skattesystemen och bekämpa korruptionen i den offentliga sektorn kan man minska de politiska riskerna och utforma en stabilare och mer gynnsam miljö för inhemska och utländska investeringar, särskilt inom mineralutvinningssektorn, vilket har erkänts av de investeringsinstitut som förvaltar fonder på motsvarande totalt ‧,‧ miljarder euro
I overensstemmelse med artikel III, stk. ‧, litra b), i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af ‧ (GATT ‧) er denne artikel ikke til hinder for, at der kan udbetales subsidier udelukkende til nationale producenter, herunder udbetalinger, der hidrører fra provenuet af interne skatter eller afgifter, der er pålagt i overensstemmelse med denne artikel, og subsidier i form af offentlige myndigheders indkøb af nationale produkterI enlighet med artikel III.‧ b i allmänna tull- och handelsavtalet från ‧ (Gatt ‧) ska bestämmelserna i denna artikel inte utgöra något hinder för utbetalning av subventioner enbart till inhemska producenter, inbegripet betalningar som härrör från inkomsterna av interna skatter eller andra avgifter, uttagna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, samt subventioner i form av statliga köp av inhemska produkter
Denne aftale er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende import , eksport , varer i transit eller handel med brugte varer , som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed , den offcmlige orden eller den offentlige sikkerhed , beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed , beskyttelse af planter , beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk , historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af intellektuel , industriel og kommerciel ejendomsret eller bestemmelser ved rørende guld og sølv .Detta avtal skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import , expon eller transitering eller handel med begagnade varor som grundas på hänsyn till allmän moral , all män ordning eller allmän säkerhet eller intresset au skydda människors och djurs hälsa och liv , att bevara växter , att skydda nationella skalier av konstnärligt , historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda immateriella , industriella och kommersiella rättigheter eller besiämmcLscr rörande guld och silver .
Hr. formand, vi må gøre det meget klart, at dette ikke handler om, at EU hæver skatterne eller indfører en ny afgift i tillæg til de eksisterende nationale skatter og afgifter.Herr talman! Vi måste göra det mycket klart att detta inte handlar om att EU höjer skatter eller inför en ny skatt på och ovanpå de nuvarande nationella skatterna.
forbud, kvantitative restriktioner eller tilsynsforanstaltninger, der er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, bevarelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsretförbud, kvantitativa restriktioner eller övervakningsåtgärder som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt
skatte mæssige tilskyndelser til fordel for aktiviteter , der ikke vedrører den lokale økonomi , så ledes at de ikke har nogen virkning på det nationale skattegrundlag— Förekomsten av gynnsamma omständigheter för endast icke bofasta .
Det nylige eksempel i Irland er en udmærket påmindelse om, at deltagelse i euroen medfører meget andet for et land end en fælles rente: Skatte- og udgiftsbeslutninger træffes ikke længere udelukkende i national kapital.Det färska exemplet med Irland är en nyttig påminnelse om att ett land som går med i euroområdet antar mer än en enda räntenivå: dess beslut om skatter och utgifter kommer inte längre enbart att fattas i de nationella huvudstäderna.
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Bundesfinanshof- fortolkning af artikel ‧, stk. ‧, EF og artikel ‧ EF samt af Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. december ‧ om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter (EFT L ‧, s. ‧)- nationale bestemmelser, hvorefter det er en betingelse for at indrømme en skattefordel, indført for gaver til institutioner med almennyttige formål, at giveren har hjemsted på det nationale område- anvendeligheden af EF-traktatens regler om frie kapitalbevægelser på gaver in natura, i form af artikler til daglig brug, skænket af en statsborger i en medlemsstat til institutioner med almennyttige formål, beliggende i en anden medlemsstatBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Tolkning av artiklarna ‧ tredje stycket EG och artikel ‧ EG samt av rådets direktiv ‧/‧/EEG) av den ‧ december ‧ om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (EGT L ‧, s. ‧; svensk specialutgåva, område ‧, volym ‧, s. ‧) – Nationell lagstiftning enligt vilken beviljandet av en skatteförmån, som föreskrivs för gåvor till inrättningar som fullföljer allmännyttiga ändamål, villkoras av att gåvotagaren har hemvist i landet – Tillämplighet, av de regler i EG fördraget som avser fri rörlighet för kapital, på gåvor in natura i form av förbrukningsvaror som en medborgare i medlemsstat skänker till inrättningar som fullföljer allmännyttiga ändamål och som har hemvist i en annan medlemsstat
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Bundesfinanzhof- foreneligheden med EF-traktatens artikel ‧ (efter ændring nu artikel ‧ EF) af en national lovgivning om indkomstbeskatning af ikke-hjemmehørende, hvorefter skatten tilbagebetales, når de driftsomkostninger, som er direkte økonomisk forbundet med erhvervelsen af indkomsten, overstiger halvdelen af indkomstenBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Förenlighet med artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) när det i nationell lagstiftning om inkomstskatt för personer som inte är bosatta i landet föreskrivs om återbetalning av skatt då kostnaderna, som har ett direkt ekonomiskt samband med intäkternas förvärvande, överstiger hälften av nämnda intäkter
Det har f.eks. cementeret uligheden for al fremtid ved at bestemme, at medlemsstaterne skal have ret til at pålægge medlemmernes indkomst en national skat.Rådet har till exempel definitivt fastslagit olika behandling av ledamöterna, genom att medlemsstaterna skall ha rätt att beskatta ledamöternas inkomst på nationell nivå.
Medlemsstaterne og de nationale parlamenter skal have hovedansvaret gennem lovgivning, skatte- og stimuleringspolitik, overenskomster og iværksættelse.Medlemsstaterna och de nationella parlamenten skall ha huvudansvaret genom lagstiftning, skatte- och stimulanspolitik, kollektivavtal och genomförande.
EU SSR Guinea-Bissau er for indkøbte og importerede varer, præsterede tjenesteydelser og lokaler, som anvendes med henblik på missionen, fritaget for alle nationale, regionale og kommunale afgifter, skatter og gebyrer af lignende art. EU SSR Guinea-Bissau er ikke fritaget for afgifter, skatter eller gebyrer, der udgør betaling for præsterede tjenesteydelserEU SSR Guinea-Bissau ska vara befriat från alla statliga, regionala och kommunala avgifter, skatter och liknande pålagor för varor som inköps och importeras, tjänster som tillhandahålls och installationer som används för uppdragets syfte. EU SSR Guinea-Bissau ska inte vara befriat från avgifter, skatter och liknande som utgör ersättning för tillhandahållna tjänster
sætter ind mod strukturarbejdsløsheden ved at fastholde den reformkurs, der blev afstukket i det nationale reformprogram, med fokus på at få indsluset de lavtkvalificerede inden for rammerne af en strategi for sikkerhed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der kombinerer bedre adgang til kvalifikationer med yderligere reformer inden for skatter og sociale ydelser og mere effektiv arbejdsformidling for arbejdsløse bistandsmodtagereatt bekämpa den strukturella arbetslösheten genom att genomföra reformerna i det nationella reformprogrammet, med inriktning på att integrera de lågutbildade på arbetsmarknaden genom en strategi för flexicurity som kombinerar bättre tillgång till vidareutbildning med ytterligare skatte- och bidragsreformer och effektivare service från arbetsförmedlingarna till arbetslösa som erhåller grundläggande inkomstbidrag
Parterne må heller ikke på anden måde anvende skatter eller andre interne afgifter til at beskytte den nationale produktionParterna får inte heller på annat sätt tillämpa interna skatter eller andra interna avgifter så att den inhemska produktionen skyddas
Så længe vi har denne filosofi i Europa, hvor man tildeler europæiske priser til folk, der, når de fremlægger deres virksomheders resultater ved pressekonferencer, praler med at have tjent milliarder rundt omkring i Europa, som de ikke betaler skat af i Europa, fordi deres overskud er europæisk og ikke nationalt og derfor fritaget for national beskatning, og så længe vi fortsætter med at sende titusinder ud i arbejdsløshed for at videreføre denne situation og opretholde aktionærernes overskud - så længe dette er virkeligheden for den europæiske sociale model, kan vi tale, så meget vi vil her, men befolkningen vil aldrig identificere sig med dette Europa.Vi har en filosofi inom EU att dela ut EU-utmärkelser till personer som vid presskonferenser skryter över att företagets resultat beror på att de har tjänat miljarder i hela Europa utan att ha behövt betala någon skatt i Europa, eftersom vinsterna redovisas i den europeiska verksamheten och inte i den nationella och därför blir undantagna från nationell beskattning. Dessutom fortsätter vi att friställa tiotusentals arbetstagare för att vidmakthålla dessa förhållanden och bibehålla våra aktieägares vinster.
EU skal også tilvejebringe nye finansieringskilder, dvs. en skat på finansielle transaktioner, internationale skatter på erhvervslivet, nationale skatter på emissioner og afgifter på flybilletter, hvilket er forslag, som jeg og 292 andre parlamentsmedlemmer støttede.EU måste också hitta nya finansieringskällor: en skatt på ekonomiska transaktioner, internationella skatter på affärsverksamhet, nationella skatter på utsläpp och utsläppstillägg på flygbiljetter, förslag som jag och 292 andra ledamöter har gett vårt stöd till.
I forbindelse med det indre markeds funktion skal forordning (EØF) nr. ‧/‧ og direktiv ‧/‧/EØF skabe forbindelse mellem det grundlæggende princip med den frie bevægelighed for kulturgoder og beskyttelse af nationale skatteNär det gäller den inre marknadens funktion syftar förordning (EEG) nr ‧/‧ och direktiv ‧/‧/EEG till att jämka samman den grundläggande principen om fri rörlighet för kulturföremål med principen om skydd av det nationella kulturarvet
Den voldsomme udvikling i skatteydernes mobilitet, antallet af grænseoverskridende transaktioner og internationaliseringen af de finansielle instrumenter gør det stadig vanskeligere for medlemsstaterne at ansætte skatter korrekt, samtidig med at de bevarer den nationale suverænitet over skatteniveauetUtvecklingen går väldigt snabbt när man ser till skattebetalares rörlighet, antalet gränsöverskridande transaktioner och de finansiella instrumentens internationella karaktär, vilket gör det allt svårare för medlemsstaterna att beräkna skatter korrekt, samtidigt som de behåller den nationella suveräniteten när det gäller skatternas nivå
Forudsat at det ikke strider mod anden EF-lovgivning, skal de nationale myndigheder have adgang til alle disponible yderligere datakilder ud over Intrastat-systemet og det administrative enhedsdokument til skatte- og afgiftsformål, f.eks. oplysninger om nationalt registrerede skibes angivelser om produkter fra havet, der er blevet landet i andre medlemsstaterOm det inte strider mot EU-rätten, skall de nationella myndigheterna få tillgång till alla andra uppgiftskällor än Intrastatsystemet eller det administrativa enhetsdokumentet för tull- eller skatteändamål, t.ex. uppgifter om deklarationer från nationellt registrerade fartyg om havsprodukter som landats i de andra medlemsstaterna
K. Rådet opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde fuldt ud om bekæmpelsen af skatteunddragelse og skatte svig , specielt for så vidt angår fremlæggelse af oplysnin ger til andre medlemsstater i overensstemmelse med den nationale lovgivning .K. Rådet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta fullt ut i kampen mot skatteflykt och skattefusk , sär skilt genom utbyte av uppgifter mellan medlemssta terna i enlighet med deras nationella lagstiftning .
— artikel 43 EF og 48 EF imidlertid skal fortolkes således , at de ikke er til hinder for en national skattelovgivning , der pålægger visse overensstemmelseskrav , når det hjemmehørende selskab søger at opnå fritagelse for den skat , der allerede er betalt af dette kontrollerede selskabs overskud i den stat , hvor dette selskab er hjemmehørende , for så vidt som disse krav har til formål at kontrollere , at CFC-selskabets etablering er reel , og at det faktisk udøver en økonomisk virksomhed , uden at dette indebærer unødige administrative byrder .— Artiklarna 43 EG och 48 EG ska emellertid tolkas så , att de inte utgör hinder för en nationell skattelagstiftning i vilken det uppställs vissa krav på överensstämmelse när det i landet hemmahörande bolaget avser att undantas från skatt som redan erlagts på det kontrollerade bolagets vinst i den stat där det är hemmahörande i den mån målet med dessa krav är en kontroll av att det har skett en verklig etablering av CFC-bolaget och att sistnämnda bolags verksamhet utgör en faktisk verksamhet , utan att detta innebär onödig administrativ omgång .
andre skatter og afgifter uden forbindelse til energisektoren: nationale, regionale eller lokale forbrugsrelaterede energiafgifter, beskatning af eldistribution osvAndra skatter eller avgifter som inte är kopplade till energisektorn: nationella, lokala eller regionala skatter på den energi som förbrukas, skatter på eldistributionen etc
Viser side 1. Fundet 101814 sætninger matchende sætning national skat.Fundet i 15,306 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.