Oversættelser til svensk:

  • nationell skatt   

Eksempel sætninger med "national skat", oversættelseshukommelse

add example
Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter bortset fra skatten på bidraget til overvågningen af fiskeriet, skatten på bidraget til forskning inden for fiskeri og udgifter til serviceydelserAvgifterna ska omfatta alla nationella och lokala avgifter utom avgifter för bidraget till övervakningen av fisket, bidraget till havsforskningen samt hamn- och serviceavgifter
De skatter, der opkræves inden for EU på de forskellige produktionsniveauer, navnlig skatter og skattelignende bidrag i forbindelse med arbejde, er derimod udelukkende nationale skatter, som rammer produkterne på produktionsstedetDe skatter som tas ut i EU på de olika produktionsstadierna, bland annat skatter och andra avgifter som tas ut på arbetskostnaderna, är däremot uteslutande nationella avgifter som läggs på varorna på tillverkningsorten
EU skal også tilvejebringe nye finansieringskilder, dvs. en skat på finansielle transaktioner, internationale skatter på erhvervslivet, nationale skatter på emissioner og afgifter på flybilletter, hvilket er forslag, som jeg og 292 andre parlamentsmedlemmer støttede.EU måste också hitta nya finansieringskällor: en skatt på ekonomiska transaktioner, internationella skatter på affärsverksamhet, nationella skatter på utsläpp och utsläppstillägg på flygbiljetter, förslag som jag och 292 andra ledamöter har gett vårt stöd till.
Hvis renter modtaget af en retmæssig ejer har været genstand for anden form for skat og tilbageholdelse end det, der er omhandlet i denne aftale, og den medlemsstat, hvor den pågældende har skattemæssig bopæl, indrømmer skattegodtgørelse for sådanne skatter og tilbageholdelser i henhold til sin nationale lovgivning eller dobbeltbeskatningsoverenskomster, krediteres disse andre skatter og tilbageholdelser, før proceduren i stk. ‧ tages i anvendelseOm ränta som en faktisk betalningsmottagare erhållit blivit föremål för andra skatter och källskatter än de som avses i detta avtal och den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist beviljar avräkning för dessa skatter eller källskatter i enlighet med den nationella lagstiftningen eller enligt dubbelbeskattningsavtal, skall dessa skatter eller källskatter avräknas innan förfarandet enligt punkt ‧ tillämpas
De to problemer, der mangler at blive løst, er skatterne og primærretten, og - hvad skatterne angår - tror Rådet, at det kan lade det være op til hvert enkel medlemsstat at opkræve en ekstra national skat eller ej.När det gäller skatterna - för det är de två problem som nu återstår: skatterna och primärrätten - anser rådet att det kan låta varje enskild medlemsstat avgöra om den skall uppbära ytterligare nationella skatter eller ej.
Når en modtager af ulovlig og uforenelig støtte har betalt skat af den modtagne støtte, kan de nationale myndigheder i overensstemmelse med deres nationale skatteregler tage tidligere indbetalt skat i betragtning ved kun at tilbagesøge nettobeløbet fra modtagerenOm en mottagare av olagligt och oförenligt stöd har betalat skatt på stödet får de nationella myndigheterna, i enlighet med de nationella skattereglerna, beakta den tidigare skatteinbetalningen genom att endast återkräva nettobeloppet mottaget av stödmottagaren
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Finanzgericht Münster- fortolkning af artikel ‧, ‧, ‧ og ‧ i EF-traktaten- fri etableringsret og frie kapitalbevægelser- passive indtægter, der har karakter af investeringskapital i et udenlandsk driftssted, etableret af et skattesubjekt, som er fuldt skattepligtig i Tyskland- national lovgivning, hvorefter skat erlagt i udlandet modregnes i den nationale skat i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Belgien, der foreskriver fritagelseBegäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
En eventuel EU-skat ville indgå i et komplekst samspil med de nationale skatter, og man kan frygte, at det ville blive vanskeligt for de nationale regeringer at kontrollere det samlede skattetryk.En eventuell EU-skatt skulle komma att ingå i ett komplext samspel med de nationella skatterna och man kan befara att det skulle bli svårt för de nationella regeringarna att kontrollera det samlade skattetrycket.
Den pågående debat om de finansielle rammer for tiden efter 2013 er allerede nu mangelfuld af flere grunde, bl.a. de europæiske institutioners - Parlamentets og Rådets - manglende evne til at nå til enighed i forhandlingerne om 2011-budgettet, flere medlemsstaters forsøg på at fremtvinge en reduktion i midlerne til de fremtidige budgetter, andre medlemsstaters krav til nye egne ressourcer til EU med forslag om at indføre EU-skatter oven i de nationale skatter, som betales af offentligheden snarere end af finanssektoren, kravet om fuldstændig gennemførelse af Lissabontraktaten og de rige landes modstand mod en betydelig forøgelse af deres bidrag til EU-budgettet.Den debatt som har börjat med budgetplanerna efter år 2013 är redan bristfällig av ett antal anledningar, däribland oförmågan hos EU-institutionerna - parlamentet och rådet - att nå en överenskommelse i förhandlingarna om budgeten 2011; försöken från flera medlemsstater att tvinga fram en minskning av medel för framtida budgetar; påtryckningar från andra om nya egna medel för EU, med förslag om att skapa europeiska skatter på toppen av nationella skatter som betalas av allmänheten snarare än finanssektorn; ett insisterande på ett fullständigt genomförande av Lissabonfördraget; och de rika ländernas motstånd till att kraftigt öka sina bidrag till EU-budgeten.
En stigning i den nationale efterspørgsel kan ikke nås ved at sænke lønnen, da dette forringer købekraften, kan ikke nås gennem højere skatter for de mellemstore virksomheder, der skaber de fleste arbejds- og uddannelsespladser, og kan heller ikke nås ved, at forholdene for store virksomheder lempes således, at de overhovedet ikke længere skal betale skat.En ökning av efterfrågan på den inre marknaden kan inte nås genom lönesänkningar, eftersom detta minskar köpkraften, kan inte nås genom högre skattetryck på medelklassen som skapar de flesta arbetstillfällena och utbildningsplatserna, och kan heller inte nås genom att storföretag blir så avlastade att de över huvud taget inte längre betalar någon skatt.
Skal artikel ‧ og ‧ i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse (vedtaget unilateralt eller i henhold til en bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst), som i selskabsskatten og inden for rammerne af bestemmelserne om undgåelse af dobbeltbeskatning forbyder fradrag af skat, der skal betales i andre EU-medlemsstater af indkomster, der er oppebåret på deres område og underlagt den nævnte beskatning, når den pågældende skat til trods for skattepligten ikke betales på grund af skattefritagelse, skattelettelse eller andre skattefordele?Ska artiklarna ‧ och ‧ i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning (som antagits unilateralt eller med stöd av ett bilateralt avtal för att undvika internationell dubbelbeskattning), enligt vilken det beträffande inkomstskatt för juridiska personer och enligt bestämmelserna för att undvika denna dubbelbeskattning är otillåtet att avräkna den skatt som i andra medlemsstater i Europeiska unionen påförts inkomst som är skattepliktig till denna skatt och som uppburits inom deras territorier när skatten trots påförandet inte betalas eftersom det föreskrivs en skattebefrielse, en skattegottgörelse eller någon annan form av skattelättnad?
Hr. formand, vi må gøre det meget klart, at dette ikke handler om, at EU hæver skatterne eller indfører en ny afgift i tillæg til de eksisterende nationale skatter og afgifter.Herr talman! Vi måste göra det mycket klart att detta inte handlar om att EU höjer skatter eller inför en ny skatt på och ovanpå de nuvarande nationella skatterna.
Hvis man i det hele taget skal diskutere skatter direkte i EU, skal medlemslandene efter min mening først klart og tydeligt vise, hvilke nationale skatter der samtidig skal sænkes.Om man överhuvudtaget skall diskutera skatter direkt i EU så måste, enligt min mening, medlemsländerna först visa klart och tydligt vilka nationella skatter som samtidigt skall sänkas.
Det er faktisk den næste store udfordring for Europa med henblik på at skabe beskæftigelsesmuligheder for alle, gøre vare-, arbejds- og kapitalmarkederne mere effektive, forbedre arbejdsmarkedernes tilpasningsevne, gøre de nationale undervisnings- og uddannelsessystemer mere effektive, fremme en iværksætterkultur, skabe lettere adgang til kapitalmarkederne for små og mellemstore virksomheder, gøre skatte- og afgiftssystemet mere effektivt samt undgå skadelig konkurrence på skatte-og afgiftsområdet. Alt sammen for at fremme vækst og beskæftigelse.Genomförandet av ekonomiska reformer är nu fastslaget som nästa stora utmaning för Europa för att skapa sysselsättningsmöjligheter för alla, göra produkt-, arbetskrafts- och kapitalmarknader mer effektiva, förbättra sysselsättningsmarknadernas anpassningbarhet, se till att nationella utbildningssystem blir mer effektiva, försöka uppmuntra entreprenörskap, skapa bättre tillgång till kapitalmarknaderna för små och medelstora företag, förbättrra skatteeffektiviteten och undvika skadlig skattekonkurrens - allt för att skapa mer tillväxt och jobb.
Når Europa bliver modig nok til at hæve skatterne, kan det måske gennemføre sine egne politikker, men Europa hæver ikke skatten, og der er ikke tale om, at skatteyderne skal betale to gange - både til Fællesskabets budget og til det nationale budget.När Europa får modet att ta ut skatt kommer det att kunna bedriva en egen politik, men Europa tar inte ut skatt och det får inte vara tal om att skattebetalarna skall betala två gånger - en gång genom gemenskapens budget och en andra gång genom den nationella budgeten.
Siden 2000 har freelancetolke været knyttet til personalevedtægten efter en beslutning i ministerrådet om, at de kan betale skat til Fællesskabet i stedet for nationale skatter af deres indkomst fra EU's institutioner.Sedan 2000 har frilandstolkar varit knutna till tjänsteföreskrifterna, efter ett beslut från ministerrådet om att de kan betala gemenskapsskatt i stället för nationell skatt på sin inkomst från EU-institutionerna.
EU SSR Guinea-Bissau er for indkøbte og importerede varer, præsterede tjenesteydelser og lokaler, som anvendes med henblik på missionen, fritaget for alle nationale, regionale og kommunale afgifter, skatter og gebyrer af lignende art. EU SSR Guinea-Bissau er ikke fritaget for afgifter, skatter eller gebyrer, der udgør betaling for præsterede tjenesteydelserEU SSR Guinea-Bissau ska vara befriat från alla statliga, regionala och kommunala avgifter, skatter och liknande pålagor för varor som inköps och importeras, tjänster som tillhandahålls och installationer som används för uppdragets syfte. EU SSR Guinea-Bissau ska inte vara befriat från avgifter, skatter och liknande som utgör ersättning för tillhandahållna tjänster
Afgifter er en sag for nationalstaterne, for de nationale regeringer og bør forblive forbeholdt de nationale regeringer, som er demokratisk valgte og demokratisk ansvarlige, idet skatter og afgifter er et af de mest grundlæggende aspekter ved det at være en nation og en stat.Beskattningen är en fråga för nationalstaterna, för de inhemska regeringarna, och bör förbli ett privilegium för de inhemska regeringarna, som är demokratiskt valda och demokratiskt ansvariga, då beskattning är en av de mest grundläggande aspekterna av en självständig nation och stat.
Forudsat at det ikke strider mod anden EF-lovgivning, skal de nationale myndigheder have adgang til alle disponible yderligere datakilder ud over Intrastat-systemet og det administrative enhedsdokument til skatte- og afgiftsformål, f.eks. oplysninger fra de nationale skibs- og luftfartøjsregistre, som måtte være nødvendige for at identificere overdragelsen af ejendomsretten til sådanne varerOm det inte strider mot EU-rätten, skall de nationella myndigheterna få tillgång till alla andra uppgiftskällor än Intrastatsystemet eller det administrativa enhetsdokumentet för tull- eller skatteändamål, t.ex. uppgifter ur de nationella fartygs- och flygplansregistren, som kan behövas för att fastställa överlåtelsen av äganderätten till sådana varor
De franske myndigheder har desuden ikke godtgjort, at fradraget for skat i det beløb, som skal tilbagesøges, er foretaget i henhold til nationale regler og uden forskelsbehandling i forhold til lignende sager, som omfattes af national retVidare har inte de franska myndigheterna visat att avdraget av skatten från det belopp som skall återkrävas har gjorts med tillämpning av interna bestämmelser och på ett ickediskriminerande sätt i jämförelse med jämförbara fall som regleras av interna bestämmelser
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Gerechtshof te Amsterdam- fortolkning af artikel ‧ EF, ‧ EF og ‧ EF- selskabsskat- skattefritagelse med hensyn til udbytte, der udbetales af et selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et selskab, der er hjemmehørende på samme område- afslag på at indrømme denne fritagelse med hensyn til udbytte, der udbetales af selskab, der er hjemmehørende på det nationale område, til et selskab, der er hjemmehørende på en anden medlemsstats område- betydningen af, at der i den anden medlemsstat foreligger en tilsvarende fritagelse for skat af udbytte, der udbetales til det selskab, der er hjemmehørende dérBegäran om förhandsavgörande – Gerechtshof te Amsterdam – Tolkning av artikel ‧ EG. ‧ EG och ‧ EG – Bolagsskatt – Undantag från skatteplikt för utdelning som ett i landet hemmahörande bolag lämnar till ett i samma land hemmahörande bolag – Beslut att inte medge sådant undantag från skatteplikt i fråga om utdelning som ett i landet hemmahörande bolag lämnar till ett i en annan medlemsstat hemmahörande bolag – Inverkan av att det i denna andra medlemsstat finns ett motsvarande undantag från skatteplikt för utdelning vilket gäller för det där hemmahörande bolaget
I overensstemmelse med artikel III, stk. ‧, litra b), i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af ‧ (GATT ‧) er denne artikel ikke til hinder for, at der kan udbetales subsidier udelukkende til nationale producenter, herunder udbetalinger, der hidrører fra provenuet af interne skatter eller afgifter, der er pålagt i overensstemmelse med denne artikel, og subsidier i form af offentlige myndigheders indkøb af nationale produkterI enlighet med artikel III.‧ b i allmänna tull- och handelsavtalet från ‧ (Gatt ‧) ska bestämmelserna i denna artikel inte utgöra något hinder för utbetalning av subventioner enbart till inhemska producenter, inbegripet betalningar som härrör från inkomsterna av interna skatter eller andra avgifter, uttagna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, samt subventioner i form av statliga köp av inhemska produkter
Bestemmelserne i denne artikel er ikke til hinder for udbetaling af subsidier udelukkende til nationale producenter, herunder udbetalinger til nationale producenter, hvortil anvendes provenuet af indenlandske skatter eller afgifter, der er pålagt i overensstemmelse med denne artikel, samt ydelse af subsidier i form af statslige indkøb af indenlandske produkterBestämmelserna i denna artikel ska inte utgöra något hinder för utbetalning av subventioner enbart till inhemska producenter, inbegripet subventioner som härrör från inkomsterna av interna skatter eller andra avgifter, uttagna i enlighet med bestämmelserna i denna artikel, samt subventioner i form av statliga köp av inhemska produkter
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Bundesfinanshof- fortolkning af artikel ‧, stk. ‧, EF og artikel ‧ EF samt af Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. december ‧ om gensidig bistand mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder inden for området direkte skatter (EFT L ‧, s. ‧)- nationale bestemmelser, hvorefter det er en betingelse for at indrømme en skattefordel, indført for gaver til institutioner med almennyttige formål, at giveren har hjemsted på det nationale område- anvendeligheden af EF-traktatens regler om frie kapitalbevægelser på gaver in natura, i form af artikler til daglig brug, skænket af en statsborger i en medlemsstat til institutioner med almennyttige formål, beliggende i en anden medlemsstatBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Tolkning av artiklarna ‧ tredje stycket EG och artikel ‧ EG samt av rådets direktiv ‧/‧/EEG) av den ‧ december ‧ om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter på direktbeskattningens område (EGT L ‧, s. ‧; svensk specialutgåva, område ‧, volym ‧, s. ‧) – Nationell lagstiftning enligt vilken beviljandet av en skatteförmån, som föreskrivs för gåvor till inrättningar som fullföljer allmännyttiga ändamål, villkoras av att gåvotagaren har hemvist i landet – Tillämplighet, av de regler i EG fördraget som avser fri rörlighet för kapital, på gåvor in natura i form av förbrukningsvaror som en medborgare i medlemsstat skänker till inrättningar som fullföljer allmännyttiga ändamål och som har hemvist i en annan medlemsstat
Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Er det foreneligt med EF-traktatens artikel ‧ B og ‧ D (nu artikel ‧ og ‧ EF) samt med artikel ‧ (nu artikel ‧ EF), såfremt en national ordning som en undtagelse forskriver, at udlodning af udbytte i et kapitalselskab skal modregnes i selskabets egenkapitalandele, således at den skattebyrde, der udløses som følge deraf, også opstår i tilfælde, hvor kapitalselskabet godtgør, at det har udloddet udbytte til en udenlandsk selskabsdeltager, uanset at denne selskabsdeltager i henhold til national ret, til forskel fra en indenlandsk selskabsdeltager, ikke er berettiget til at fradrage den pålignede selskabsskat i sin egen skat?Om första frågan besvaras nekande: Är en nationell bestämmelse, enligt vilken det undantagsvis föreskrivs att vinstutdelning från ett kapitalbolag skall räknas av från bolagets egna kapital på så sätt, att den skattebelastning som uppstår, också uppstår då kapitalbolaget har styrkt att utdelning skett till delägare som inte är hemmahörande i landet, trots att sådana delägare enligt nationell lagstiftning, i motsats till delägare som är hemmahörande i landet, inte har rätt att räkna av den fastställda bolagsskatten från sin egen skatt, förenlig med artikel ‧b och ‧d i EG fördraget (nu artiklarna ‧ EG och ‧ EG) samt artikel ‧ i EG fördraget (nu artikel ‧ EG)?
Viser side 1. Fundet 78514 sætninger matchende sætning national skat.Fundet i 34,63 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.