Oversættelser til svensk:

  • nationell skatt   

Eksempel sætninger med "national skat", oversættelseshukommelse

add example
Hvis renter modtaget af en retmæssig ejer har været genstand for anden form for skat og tilbageholdelse end det, der er omhandlet i denne aftale, og den medlemsstat, hvor den pågældende har skattemæssig bopæl, indrømmer skattegodtgørelse for sådanne skatter og tilbageholdelser i henhold til sin nationale lovgivning eller dobbeltbeskatningsoverenskomster, krediteres disse andre skatter og tilbageholdelser, før proceduren i stk. ‧ tages i anvendelseOm ränta som en faktisk betalningsmottagare erhållit blivit föremål för andra skatter och källskatter än de som avses i detta avtal och den medlemsstat där den faktiska betalningsmottagaren har skatterättsligt hemvist beviljar avräkning för dessa skatter eller källskatter i enlighet med den nationella lagstiftningen eller enligt dubbelbeskattningsavtal, skall dessa skatter eller källskatter avräknas innan förfarandet enligt punkt ‧ tillämpas
Anmodning om præjudiciel afgørelse- Bundesfinanzhof- foreneligheden med EF-traktatens artikel ‧ (efter ændring nu artikel ‧ EF) af en national lovgivning om indkomstbeskatning af ikke-hjemmehørende, hvorefter skatten tilbagebetales, når de driftsomkostninger, som er direkte økonomisk forbundet med erhvervelsen af indkomsten, overstiger halvdelen af indkomstenBegäran om förhandsavgörande – Bundesfinanzhof – Förenlighet med artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) när det i nationell lagstiftning om inkomstskatt för personer som inte är bosatta i landet föreskrivs om återbetalning av skatt då kostnaderna, som har ett direkt ekonomiskt samband med intäkternas förvärvande, överstiger hälften av nämnda intäkter
Det har f.eks. cementeret uligheden for al fremtid ved at bestemme, at medlemsstaterne skal have ret til at pålægge medlemmernes indkomst en national skat.Rådet har till exempel definitivt fastslagit olika behandling av ledamöterna, genom att medlemsstaterna skall ha rätt att beskatta ledamöternas inkomst på nationell nivå.
Ved afstemningen vil vi støtte et ændringsforslag, som netop sigter mod at bevare retten til at betale national skat.Vi kommer i omröstningen att stödja ett ändringsförslag som syftar just till att behålla rätten att betala nationell skatt.
Foranstaltninger til at begrænse luftforureningen ved hjælp af godkendelsesordningen i direktiv ‧/‧/EF, på grundlag af de nationale planer i henhold til direktiv ‧/‧/EF og ved hjælp af økonomiske instrumenter som skatter, afgifter eller emissionshandelÅtgärder för att minska luftföroreningarna genom tillståndsgivning enligt direktiv ‧/‧/EG, nationella planer enligt direktiv ‧/‧/EG och genom användning av ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter eller utsläppshandel
Mit parti er i princippet for euroen under forbehold for visse betingelser for at komme med, der passer til den skotske økonomi, og efter en folkeafstemning, men ideelt så jeg som SNP-medlem gerne Skotland som en uafhængig medlemsstat, der er i stand til at træffe beslutninger baseret på skotske prioriteter, samtidig med at den bevarer national kontrol over skatter og afgifter.I princip är mitt parti välvilligt inställt till euron, under förutsättning att inträdesvillkoren passar Skottlands ekonomi och att en folkomröstning genomförs, men som ledamot av Scottish National Party (det skotska nationalistpartiet), skulle jag helst vilja se Skottland som en självständig medlemsstat i EU, med möjlighet att fatta beslutet på grundval av skotska prioriteringar, på samma gång som den inhemska kontrollen behålls i skattefrågor.
Artikel ‧ EF og ‧ EF skal imidlertid fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national skattelovgivning, der pålægger visse overensstemmelseskrav, når det hjemmehørende selskab søger at opnå fritagelse for den skat, der allerede er betalt af dette kontrollerede selskabs overskud i den stat, hvor dette selskab er hjemmehørende, for så vidt som disse krav har til formål at kontrollere, at det kontrollerede udenlandske selskabs etablering er reel, og at det faktisk udøver en økonomisk virksomhed, uden at dette indebærer unødige administrative byrderArtiklarna ‧ EG och ‧ EG ska emellertid tolkas så, att de inte utgör hinder för en nationell skattelagstiftning i vilken det uppställs vissa krav på överensstämmelse när det i landet hemmahörande bolaget avser att undantas från skatt som redan erlagts på det kontrollerade bolagets vinst i den stat där det är hemmahörande i den mån målet med dessa krav är en kontroll av att det har skett en verklig etablering av det utländska kontrollerade bolaget och att sistnämnda bolags verksamhet utgör en faktisk verksamhet, utan att detta innebär onödig administrativ omgång
Parterne og SADC-ØPA-landene må heller ikke på anden måde anvende skatter eller andre interne afgifter til at beskytte den nationale produktionParterna och de avtalsslutande SADC-staterna får inte heller på annat sätt tillämpa interna skatter eller andra interna avgifter så att den inhemska produktionen skyddas
Derfor mener vi, at Europa-Parlamentets medlemmer skal betale national skat i deres hjemlande.Därför anser vi att Europaparlamentets ledamöter skall betala nationell skatt i sitt hemland.
Skal artikel ‧ og ‧ i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse (vedtaget unilateralt eller i henhold til en bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst), som i selskabsskatten og inden for rammerne af bestemmelserne om undgåelse af dobbeltbeskatning forbyder fradrag af skat, der skal betales i andre EU-medlemsstater af indkomster, der er oppebåret på deres område og underlagt den nævnte beskatning, når den pågældende skat til trods for skattepligten ikke betales på grund af skattefritagelse, skattelettelse eller andre skattefordele?Ska artiklarna ‧ och ‧ i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning (som antagits unilateralt eller med stöd av ett bilateralt avtal för att undvika internationell dubbelbeskattning), enligt vilken det beträffande inkomstskatt för juridiska personer och enligt bestämmelserna för att undvika denna dubbelbeskattning är otillåtet att avräkna den skatt som i andra medlemsstater i Europeiska unionen påförts inkomst som är skattepliktig till denna skatt och som uppburits inom deras territorier när skatten trots påförandet inte betalas eftersom det föreskrivs en skattebefrielse, en skattegottgörelse eller någon annan form av skattelättnad?
Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Er det foreneligt med EF-traktatens artikel ‧ B og ‧ D (nu artikel ‧ og ‧ EF) samt med artikel ‧ (nu artikel ‧ EF), såfremt en national ordning som en undtagelse forskriver, at udlodning af udbytte i et kapitalselskab skal modregnes i selskabets egenkapitalandele, således at den skattebyrde, der udløses som følge deraf, også opstår i tilfælde, hvor kapitalselskabet godtgør, at det har udloddet udbytte til en udenlandsk selskabsdeltager, uanset at denne selskabsdeltager i henhold til national ret, til forskel fra en indenlandsk selskabsdeltager, ikke er berettiget til at fradrage den pålignede selskabsskat i sin egen skat?Om första frågan besvaras nekande: Är en nationell bestämmelse, enligt vilken det undantagsvis föreskrivs att vinstutdelning från ett kapitalbolag skall räknas av från bolagets egna kapital på så sätt, att den skattebelastning som uppstår, också uppstår då kapitalbolaget har styrkt att utdelning skett till delägare som inte är hemmahörande i landet, trots att sådana delägare enligt nationell lagstiftning, i motsats till delägare som är hemmahörande i landet, inte har rätt att räkna av den fastställda bolagsskatten från sin egen skatt, förenlig med artikel ‧b och ‧d i EG fördraget (nu artiklarna ‧ EG och ‧ EG) samt artikel ‧ i EG fördraget (nu artikel ‧ EG)?
Hvilke menneskerettigheder har de millioner af franske vælgere, der stemmer på Front National, og som er frataget enhver politisk repræsentation og bliver hængt ud dagligt - f.eks. i mandags - på de statsejede tv-kanaler, som de er tvunget til at støtte gennem skatten, og når de - med gode grunde - forbitrede udtalelser fra en af vores kolleger, hr. Le Pen, medfører uretfærdige fordømmelser, der er i strid med loven, domstolene, retfærdigheden og moralen, og når man i dag agter - i strid med de helt klare lovtekster - at fratage denne repræsentant for millioner af medborgere det mandat, han har i medfør af deres stemmer og ikke for magtens skyld.Vilka mänskliga rättigheter har de miljoner fransmän som röstar på Nationella fronten, människor som har berövats alla sina politiska företrädare och som dagligen svärtas ned, till exempel i måndags i den statstelevision som de tvingas betala för via skattsedeln, då ett rättframt men med rätta förbittrat uttalande av en av våra kolleger, Le Pen, får tjäna som förevändning för orättfärdiga fördömanden - vilket utgör ett brott mot lagen, ett brott mot rättvisan, rättrådigheten och moralen - och då man i dag, i strid med de allra tydligaste föreskrifter, gör anspråk på att beröva denne företrädare det mandat han har erhållit genom miljoner medborgares röster, och inte genom maktens favör.
Vil Kommissionen forklare, hvilken indvirkning denne afgørelse har på medlemsstaternes ret til selv at beslutte, hvordan de bruger de nationale og regionale skatter, som borgerne betaler?Kan kommissionen redogöra för hur denna bestämmelse påverkar medlemsstaternas möjligheter att själva besluta om hur de kommunala och allmänna skattemedlen som medborgarna inbetalat används?
Artikel ‧ ‧ er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsretArtikel ‧ ‧ skall inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt
Forudsat at det ikke strider mod anden EF-lovgivning, skal de nationale myndigheder have adgang til alle disponible yderligere datakilder, som de måtte have brug for for at anvende denne artikel, ud over Intrastat-systemet og det administrative enhedsdokument til skatte- og afgiftsformålOm det inte strider mot EU-rätten, skall de nationella myndigheterna få tillgång till alla andra uppgiftskällor än Intrastatsystemet eller det administrativa enhetsdokumentet för tull- eller skatteändamål som eventuellt behövs för att tillämpa denna artikel
Den internationale svindel og svindlerne tager intet hensyn til nationale grænser eller skatte- og afgiftsområder.Det internationella bedrägeriet och de internationella bedragarna bryr sig varken om nationella gränser eller skattemässig jurisdiktion.
Det er en klokkeklar indrømmelse af, at den europæiske skat ville give Unionen mulighed for at undslippe den nationale kontrol og finansiere sine udgifter efter forgodtbefindende.Det kan inte sägas tydligare än så här att en europeisk skatt skulle göra det möjligt för unionen att undvika nationell granskning och finansiera sina utgifter som den önskar.
I forbindelse med det indre markeds funktion skal forordning (EØF) nr. ‧/‧ og direktiv ‧/‧/EØF skabe forbindelse mellem det grundlæggende princip med den frie bevægelighed for kulturgoder og beskyttelse af nationale skatteNär det gäller den inre marknadens funktion syftar förordning (EEG) nr ‧/‧ och direktiv ‧/‧/EEG till att jämka samman den grundläggande principen om fri rörlighet för kulturföremål med principen om skydd av det nationella kulturarvet
Et europæisk finansministerium, der opkræver nogle skatter på EU-plan, ville gøre det muligt at reducere de nationale overførsler til EU.Ett gemensamt europeiskt finansdepartement som tar in vissa skatter på EU-nivå skulle göra det möjligt att minska de nationella transfereringarna till EU.
Tjenesteudbydere bør efter EØSU's mening udelukkes fra luftfartssikkerhedsaktiviteter, hvis de f.eks. er under konkurs eller likvidation, står over for at blive erklæret konkurs, er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om deres faglige hæderlighed, i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig fejl, ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, har afgivet urigtige oplysninger eller har undladt at indgive oplysninger af relevans for udbuddet eller bevis for optagelse i det faglige register, hvis det er foreskrevet i den nationale lovgivningEnligt kommittén bör tjänsteleverantörer uteslutas från verksamhet som rör luftfartsskydd bland annat om de är i konkurs eller likvidation, är föremål för en ansökan om konkurs, är dömda för brott mot yrkesetiken, har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte har fullgjort sina skyldigheter att betala sociala avgifter eller skatter, i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att lämna information i samband med en upphandling eller inte är inskrivna i yrkes- eller handelsregister om detta krävs enligt den nationella lagstiftningen
Værtslandet er forpligtet til at give disse tredjelandsstatsborgere og inden for rammerne af retten til familiesammenføring deres familie de samme rettigheder som dem, der gives til de nationale statsborgere, hvad enten det drejer sig om undervisning, erhvervsuddannelse, social sikring, socialbidrag, skat eller ...Inom ramen för rätten till familjeåterförening måste värdlandet bevilja dessa medborgare från tredjeland och deras familjer samma rättigheter som de nationella medborgarna, vare sig det gäller utbildning, yrkesutbildning, social trygghet, socialhjälp, beskattning...
Derfor kan fru Haugs syn på denne mulige skat virke overvældende på visse nationale delegationer.Därför kan vissa nationella delegationer se Haugs närmande till denna möjliga EU-skatt som orimlig.
Subsidiariteten indtager en central plads i Kommissionens strategi, men vi befinder os i en fase, hvor medlemsstaterne, som mener de stadig har fuld suverænitet på skatte- og afgiftsområdet, i realiteten har mistet eller er på vej til at miste denne suverænitet til fordel for markedskræfterne som følge af integrationen og åbningen af markederne; når vi hjælper medlemsstaterne til en bedre koordinering, hjælper vi dem reelt med at opfylde deres nationale målsætninger.I kommissionens ställningstagande intar närhetsprincipen en central ställning, men vi befinner oss i en fas där medlemsstaterna, som fortfarande hävdar att de är fullständigt suveräna vad gäller skattesystemen, i själva verkat har förlorat denna självständighet och den försvinner i allt högre grad till fördel för marknadskrafterna på grund av integrationen och öppenheten. Genom att hjälpa medlemsstaterna till en bättre samordning hjälper vi dem i själva verket att uppnå sina egna nationella mål.
Der er et relateret behov for at øge bevidstheden om risiciene i forbindelse med mange nationale skatte- og støttesystemer, som giver stærke incitamenter til at vælge gældsfinansiering på bekostning af aktiefinansiering.Det finns ett relaterat behov av att öka medvetenheten om riskerna med många nationella skatte- och stödsystem som ger kraftiga incitament för skuldfinansiering medan de reser hinder för finansiering med eget kapital.
Forudsat at det ikke strider mod anden EF-lovgivning, skal de nationale myndigheder have adgang til alle disponible yderligere datakilder ud over Intrastat-systemet og det administrative enhedsdokument til skatte- og afgiftsformål, f.eks. oplysninger om nationalt registrerede skibes angivelser om produkter fra havet, der er blevet landet i andre medlemsstaterOm det inte strider mot EU-rätten, skall de nationella myndigheterna få tillgång till alla andra uppgiftskällor än Intrastatsystemet eller det administrativa enhetsdokumentet för tull- eller skatteändamål, t.ex. uppgifter om deklarationer från nationellt registrerade fartyg om havsprodukter som landats i de andra medlemsstaterna
Viser side 1. Fundet 78514 sætninger matchende sætning national skat.Fundet i 7,536 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.