Oversættelser til dansk:

  • Bing Oversætter   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Eksempel sætninger med "Bing Translator", oversættelseshukommelse

add example
The following adverse reactions are expected under the use of Pramipexole Teva: abnormal dreams, confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hypotension, increased eating (binge eating, hyperphagia), insomnia, libido disorders, nausea, peripheral oedema, paranoia; pathological gambling, hypersexuality and other abnormal behaviour, somnolence, weight increase, sudden onset of sleep, pruritus and rash and other hypersensitivityFølgende bivirkninger kan forventes ved brug af Pramipexol Teva:Abnorme drømme, konfusion, forstoppelse, vrangforestillinger, svimmelhed, dyskinesi, træthed, hallucinationer, hovedpine, hyperkinesi, hypotension, overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse), søvnløshed, libidoforstyrrelser, kvalme, perifert ødem, paranoia, ludomani, hyperseksualitet og anden abnorm adfærd, somnolens, vægtøgning, pludseligt opståede søvnepisoder, kløe og udslæt og anden overfølsomhed
Information, education and health promotion are critical in the fight against under-age binge drinking, as are health promotion policies targeted at children, parents, teachers and carers, better labelling on alcohol products, integration of adolescent policies.Oplysning, uddannelse og sundhedskampagner er de vigtigste tiltag i bekæmpelsen af mindreåriges kraftige lejlighedsdrikkeri. Andre vigtige tiltag er sundhedspolitikker med børn, forældre, undervisere og behandlere som målgruppe, bedre mærkning af alkoholprodukter og integration af ungdomspolitikker.
Unknown frequency: Pathological gambling, especially in patients taking high doses of Pramipexole Teva Hypersexuality Abnormal behaviour Increased eating (binge eating, hyperphagiaIkke kendt hyppighed:  Ludomani, specielt ved høje doser af Pramipexol Teva  Forøget seksualitet  Abnorm adfærd  Overspisning (bulimi-lignende tilstand, uhæmmet madindtagelse
Furthermore, patients and caregivers should be aware of the fact that other behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating and compulsive shopping can occurPatienter og pårørende bør være opmærksomme på, at adfærdsmønsteret kan ændre sig (symptomer på manglende impulskontrol og tvangshandlinger såsom uhæmmet madindtagelse og tvangshandling, der fører til overdrevent indkøbsmønster
Hello, Chandler Bing!Mine børn får verdens bedste småkager
In Austria, a rare - or not so rare - phenomenon has emerged among young people, namely that of 'binge drinking'.I Østrig har der blandt unge udviklet sig et sjældent eller måske slet ikke så sjældent fænomen, nemlig det såkaldte komadrikkeri.
binging research closer to society: sience and governanceTilnærmelse af videnskaben til samfundet: videnskab og styreformer
Binge drinking by young adults (‧-‧ years) is a growing concern at EU and Member State level; ‧ % of drinkers in this age group reported binge drinking at least once a week inKraftigt lejlighedsdrikkeri (binge drinking) blandt unge voksne (‧-‧ år) giver i stigende omfang lejlighed til bekymring på EU- og medlemsstatsniveau; ‧ % af alkoholforbrugerne i denne aldersgruppe oplyste, at de havde drukket på denne måde mindst én gang om ugen i
Held in Sanomatalo , Helsinki , the lecture wasintroduced by Mr. Janne VIRKKUNEN , Chief Editor of the daily Helsingin Sanomat.Other speakers included Mr Per-Erik LÖNNFORS and Mr Jon BING .Mødet blev afholdt i Sanomatalo , Helsinki , og forelæsningen blev introduceret af Janne VIRKKUNEN , chefre-daktør på dagbladet Helsingin Sanomat . Blandt de andre talere var Per-Erik LÖNNFORSog Jon BING .
A recent survey of 15-16 year olds found that the highest levels of " binge " drinking occurred in Ireland , the UK and Denmark .Den skal kunne sikre gensidig underretning af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om igang værende efterforskning og retsforfølgning , som har forbindelse med hinanden .
There is now binge-drinking in Spain, which used to be a north-western European problem.I Spanien er der nu kraftigt lejlighedsdrikkeri, som ellers var et problem i det nordvestlige Europa.
To try to deal with young people binge drinking and drinking to excess.Vi forsøger at løse problemet med unges kraftige lejlighedsdrikkeri.
Despite the media ' s focus on ecstasy deaths , the greatest public health issue is the possibility of longterm impairment caused by regular or ' binge ' use of amphetamine-type stimulants such as MDMA .På trods af mediernes fokusering på dødsfald i forbindelse med ecstasy er det største problem for den offentlige sundhed risikoen for langvarig svækkelse af helbredet som følge af regelmæssig eller en periodevist intensiv brug af stimulerende stoffer af amfetamintypen , såsom MDMA .
Hello Mr. Bing... I love youMåske burde du i år lære Ben om Phoebe
All these problems and even issues relating to obesity and binge drinking have links with a long-hours culture.Clark. Alle disse problemer samt spørgsmål vedrørende fedme og druk knytter sig til en kultur for lange arbejdsdage.
Perhaps one of the key points or recommendations that should be in this report is that young people should be asked what they want, what pressures they suffer from and what drives them to binge drinking and abuse of alcohol.Et af de vigtigste punkter i denne betænkning bør måske være, at vi skal spørge de unge om deres ønsker, deres oplevelse af et eventuelt pres fra omverdenen, og om hvad det er, der driver dem til kraftigt lejlighedsdrikkeri og alkoholmisbrug.
That was the Buy ' N ' BingeDet var Bay' N ' Binge der ringede
I mean, Bing, last year, under Kirby, I had ‧ bylinesSe Bing, sidste år under Kirby.Jeg havde ‧ " under- overskifter "
Viser side 1. Fundet 10429 sætninger matchende sætning Bing Translator.Fundet i 7,212 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.