Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
& umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams& umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as wellHandlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar iconsViser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbarsViser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbarsViser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
Standard Toolbar layoutStandard-layout for værktøjslinjer
Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menuAngiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbarDenne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands& kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar iconsViser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder levelDette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar iconsViser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
If at any time you are unhappy with a change you have made to the document you can select Edit Undo to revert the change. There is also an icon on the toolbarHvis du på et tidspunkt ikke er tilfreds med en ændring du har gjort i dokumentet, kan du vælge Redigér Fortryd for at fortryde ændringen. Der er også en ikon i værktøjslinjen
If you do n't know or ca n't remember where a file or folder is within your system, then use the Toolbar Find File button or the Menubar Tools Find File... option. This will embed the file finder application & kfind; into & konqueror; 's window. See the & kfind; Handbook for help in using & kfindHvis du ikke ved, eller ikke kan huske hvor er fil eller mappe er indenfor dit system, så brug værktøjslinjens Find fil knap eller menulinjens Værktøj Find fil... valg. Dette vil indlejre filfinder programmet & kfind; i & konqueror; ' s vindue. Se & kfind;-håndbogen for hjælp til at bruge & kfind
The new Item should be in the toolbarDet nye punkt skulle nu være i værktøjslinjen
When you have moved to a new folder you can go back to your previous choice by using the Toolbar Back button, the Menubar Go Back item, or Alt; Left Arrow. Once you have gone back you can go forward. Use the Toolbar Forward button, the Menubar Go Forward item or Alt; Right ArrowNår du er gået ind i en mappe, kan du gå tilbage til den tidligere mappe ved at bruge værktøjslinjens Tilbage knap, menulinjen Kør Tilbage punktet eller Alt; Venstre pil. Når du er gået tilbage kan du gå fremad. Brug værktøjslinjens Fremad-knap, Menulinjens punkt Kør Fremad eller Alt; Højre pil
Brings up a dialog to create a new toolbar. This only creates the name. Actions must be added from the Settings Configure Actions menu item. Toolbars are saved via the Toolbars Save Toolbars menu or on close unsaved toolbars will prompt for you to saveViser en dialog til at oprette en ny værktøjslinje. Dette laver kun navnet. Handlinger skal tilføjes med menupunktet Opsætning Tilret handlinger. Værktøjslinjer gemmes med menuen Værktøjslinjer Gem værktøjslinjer, eller når du afslutter bliver du bedt om at gemme værktøjslinjer som ikke er gemt
Toolbar Context MenuVærktøjslinjens sammenhængsafhængige menu
Main ToolbarHovedværktøjslinjeNAME OF TRANSLATORS
The Krita toolbarVærktøjslinjen Krita
To insert a column into a table, place the mouse pointer over the border of any cell of the table you want to add a column to. Select either Table Column Insert Column... from the menubar or click on the toolbarFor at indsætte en søjle i en tabel, placeres musen over kanten på en vilkårlig celle i tabellen du ønsker at tilføje en søjle til. Ved brug af musen, vælges enten Tabel Søjle Indsæt række... fra menulinjen eller klik på på værktøjslinjen
Play ToolbarSpille-værktøjslinje
Settings Configure ToolbarsOpsætning Indstil værktøjslinjer
Text ToolbarTekstværktøjslinje
First you have to choose an exercise in the exercise chooser on the left side of the window. The task part will change according to the chosen task. The settings in the toolbar will be enabled, if you have chosen the exercise Fraction TaskFørst skal du vælge en øvelse i øvelsesvælgeren i venstre side af vinduet. Opgavedelen vil blive ændret ifølge den valgte opgave. Indstillingerne i værktøjslinjen vil blive aktiveret, hvis du har valgt øvelsen Brøkopgave
Viser side 1. Fundet 66149 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 10,362 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.