Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbarDenne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar iconsViser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbarsViser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar iconsViser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbarsViser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
Managing toolbars in & quantaplus; is easy. By selecting the Toolbars menu, you have the options to load, save, add, remove, and email toolbars. When you choose to load a toolbar, you may choose from one of the three workspaces in & quantaplus;. When saving a newly created toolbar, you can save it in the local scope or within a project 's scope. If you would like to make a new toolbar available in the global scope, ask your admin to place it in & quantaplus; ' global toolbar folderHåndtering af værktøjslinjer i & quantaplus; er enkelt. Ved at vælge menuen Værktøjslinjer, får du mulighed for at indlæse, gemme, tilføje og sende værktøjslinjer som e-mail. Når du vælger at indlæse en værktøjslinje, kan du vælge fra de tre arbejdsområder som findes i & quantaplus;. Når du gemmer en nyoprettet værktøjslinje, kan du gemme den lokalt eller i projektets område. Hvis du vil gøre en ny værktøjslinje tilgængelig globalt, så bed din administrator om at placere den i & quantaplus; globale værktøjslinje-mappe
The easiest thing to customize with the toolbars of any given application is whether they are displayed at all. Most applications have a Settings Toolbars menu where you can select which toolbars are displayed and which are not. & konqueror; has four toolbars, Main, Extra, Location and Bookmark. It can be convenient to turn off the Bookmark toolbar to save screen space. To do so, click on the Settings menu, choose Toolbars, and then uncheck the Bookmark Toolbar entry (do this just by clicking on the menu itemDet nemmeste at indstille for værktøjslinjer i et givet program er om de vises overhovedet. De fleste programmer har menuen Opsætning Værktøjslinjer hvor du kan vælge hvilke værktøjslinjer som vises og hvilke som ikke vises. & konqueror; har fire værktøjslinjer, Hovedværktøjslinje, Ekstra værktøjslinje, Stedværktøjslinje og Bogmærkeværktøjslinje
Another way of moving a toolbar is by positioning the mouse pointer over the two vertical bars at the left end of each toolbar and holding the left mouse button down while you drag the toolbar to the wanted position. When you drag the toolbar in this way you can release the mouse button when it is some distance from any of & kspread; 's window sides, and then you will get a floating toolbar, which is not locked to any particular part of & kspread; 's window and can in fact be moved outside of the window. To put a floating toolbar back into one of the traditional positions right click on its titlebar to bring up the Toolbar Menu then choose one of the options in the Orientation sub menuEn anden måde at flytte en værktøjslinje er at placere musemarkøren hen over de to lodrette bjælker i venstrekanten af hver værktøjslinje, og holde venstre museknap nede, mens værktøjslinjen trækkes til det ønskede sted. Når værktøjslinjen trækkes på denne måde kan museknappen slippes når den er en bit fra & kspread; s vinduekanter, og du får så en flydende værktøjslinje, som ikke er låst til en vis del af & kspread; s vindue, og som i virkeligheden kan flyttes udenfor vinduet. For at tage en flydende værktøjslinje tilbage til et af de traditionelle steder, højre klikkes på navnelisten for at vise Værktøjslinjesmenuen
& korganizer; has three toolbars: a Main toolbar (with New Event, New To-do, Print, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Find, Go Backward, Go Forward and Goto Today buttons), a Views toolbar (for selecting between Whats Next view, List view, Day view, Work Week view, Week view, Next X Day view, Month view, To-do List view and Journal view buttons), a Schedule toolbar (with Publish Item Information, Send Invitations to Attendees, Send Status Update and Open Address Book buttons) and a Filters toolbar, which allows you to choose a filter for the & korganizer; views. You can customize these toolbars in various ways: you can add new icons, change the icon size, change toolbar position and add text description to the icons& korganizer; har tre værktøjslinjer: en hovedværktøjslinje (med ikonerna Ny begivenhed, Nyt gøremål, Udskriv, Fortryd, Annullér fortryd, Klip, Kopiér, Indsæt, Søg, Gå tilbage, Gå fremad og Gå til idag), værktøjslinjen Visninger (for at vælge mellem visningerne Hvad er det næste, Liste, Dag, Arbejdsuge, Uge, Næste X dage, Måned, Gøremålsliste og Journal), værktøjslinjen Skema (med Publicér information om punkt, Send indbydelse til deltagere, Send statusopdatering og Åbn adressebog) og værktøjslinjen Filter som lader dig vælge et filter for & korganizer; s visninger. Du kan indstille værktøjslinjerne på forskellige måder: Du kan tilføje nye ikoner, ændre ikonstørrelse, ændre placering af værktøjslinjerne og tilføje tekstbeskrivelser til ikonerne
This will open the dialog whereby the toolbar configuration may be changed. The user can choose which shortcut buttons should appear on the toolbar. A display window on the left lists the commands available to placed on the toolbar. A display on the right lists those commands already on the toolbar. A set of four arrow buttons between the two displays manipulates the selections. The right pointing arrow places any command selected in the left pane onto the right pane, i. e., it is added to the toolbar. The left arrow does just the opposite, removing any action selected in the right window from the toolbar. The up and down pointing arrows change the position of an action selected in the right window which changes the position of its button in the toolbarDette åbner den dialog, hvor værktøjslinjen kan blive indstillet. Du kan vælge hvilke genvejsknapper, som skal vises på værktøjslinjen. I et vindue til venstre vises en liste over mulige handlinger, som kan placeres på værktøjslinjen. I et vindue til højre kan du se alle de handlinger, som allerede er på værktøjslinjen. Imellem de to vinduer er der et sæt af fire pileknapper, som bruges til at manipulere valgene. Højre-pilen flytter den markerede handling fra den venstre liste over i den højre liste, dvs. at genvejen bliver tilføjet til værktøjslinjen. Venstre-pilen gør det modsatte. Den fjerner den markerede handling i listen til højre fra værktøjslinjen. Op-og ned-pilene bruges til at ændre den markerede handlings position i listen til højre, hvilket ændrer dens placering på værktøjslinjen
Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menuAngiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands& kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
& umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams& umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar iconsViser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
Standard Toolbar layoutStandard-layout for værktøjslinjer
Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as wellHandlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder levelDette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
Often there are many many more actions available (activate tab ‧‧, for instance) than you would ever want on the toolbar, or even that you know exist in the application. The customize toolbar dialog can be a learning experience. You can drag actions from one list box to the other, rearrange the items on the toolbar, or change the icon for a selected action. This allows you to drag the actions you do n't want off of the toolbar and into the list of available actions; similarly, the actions you do want can be dragged into the toolbar. Clicking OK in the dialog immediately updates the toolbar with your new preferred actionsDer er ofte mange mange flere handlinger tilgængelige (for eksempel aktivér faneblad nummer ‧) end du nogensinde vil have i værktøjslinjen, eller som du endda vidste fandtes i programmet. Dialogen for at indstille værktøjslinjer kan være lærerig. Du kan trække handlinger fra et listefelt til det andet, omarrangere objekterne i værktøjslinjen, eller ændre ikon for en valgt handling. Det lader dig trække handlingerne som du ikke vil have bort fra værktøjslinjen og til listen med tilgængelige handlinger. På samme måde kan handlingerne du vil have trækkes til værktøjslinjen. At klikke på O. k. opdaterer værktøjslinjen med de nye handlinger som du foretrækker
The icons shown in the various bars can be changed by using the Settings Configure Toolbars... option, which brings up the Configure Toolbars dialog box. The Main and Extra Toolbars are divided into sections, such as Main Toolbar & lt; konqueror; gt;, Main Toolbar & lt; khtmlpartgt; and Extra Toolbar & lt; khtmlsettingsplugingt;. The number and type of these sections will depend on whether & konqueror; is in Web Browser or File Manager mode and whether you have & konqueror; plugins installedIkonerne vist i de forskellige linjer kan ændres ved brug af Opsætning Indstil værktøjslinjer..., hvilket får Indstil værktøjslinjer dialogen frem. Hoved-og ekstra-værktøjslinjer er opdelt i afsnit, såsom hovedværktøjslinjen & lt; konqueror; gt;, hovedværktøjslinjen & lt; khtmlpartgt; og den ekstra værktøjslinje & lt; khtmlsettingsplugingt;. Antallet og typen af disse afsnit vil afhænge af om & konqueror; er i browser-eller filhåndteringstilstand og om du har & konqueror;-plugin installeret
Choose Settings Configure Toolbars from the application 's menu, or Configure Toolbars from the context menu of the toolbar itself. This displays the configure toolbars dialog, which consists of a combobox with which you can select which toolbar to customize, and two lists of items & mdash; one of the available actions, and one of the actions that are already in use on the toolbarVælg Opsætning Indstil værktøjslinjer i programmets menu, eller Indstil værktøjslinjer i værktøjslinjens egen sammenhængsafhængige menu. Så vises dialogen for at indstille værktøjslinjer, som består af et dropned-felt som kan bruges til at vælge hvilken værktøjslinje der skal indstilles, og to lister med objekter: en med tilgængelige handlinger, og en med handlinger som allerede bruges i værktøjslinjen
Nearly every & kde; application has one or more toolbars at the top of the application window, underneath the menu. The toolbar contains icons (toolbar buttons) that represent commonly used actions and configuration settings. The & kmail; window, for instance, has a toolbar that contains buttons for New Message, Check Mail and several others. Each of these actions is something you do often, so that 's why they have toolbar buttons as well as menu entries (New Message is under Message New Message, Check Mail is File Check MailNæsten alle & kde;-programmer har en eller flere værktøjslinjer længst op i programmets vindue, under menulinjen. Værktøjslinjen indeholder ikoner (værktøjsknapper) som repræsenterar almindelige handlinger og indstillinger. Vinduet i & kmail; har for eksempel en værktøjslinje som indeholder knapper for Nyt brev, Tjek post og flere andre. Hver af disse handlinger er noget du ofte gør, og det er derfor de både har værktøjsknapper og menupunkt (Nyt brev findes under Brev Nyt brev, Tjek post findes under Fil Tjek post
Let us say you would like to add some common & quantaplus; functions to your toolbar or maybe you think the toolbar would be better off organized in a different manner with some separators to group the actions. Open the Configure Toolbars dialog by going Settings Configure Toolbars. Make sure your toolbar is selectedAntag at vi vil tilføje nogle almindelige & quantaplus; funktioner i værktøjslinjen, eller måske skulle værktøjslinjen være bedre hvis den blev organiseret på et anden måde, med nogen adskillere for at gruppere handlingerne. Åbn dialogen Indstil værktøjslinjer ved at vælge Opsætning Indstil værktøjslinjer. Sørg for at vores værktøjslinje er valgt
Brings up a dialog to create a new toolbar. This only creates the name. Actions must be added from the Settings Configure Actions menu item. Toolbars are saved via the Toolbars Save Toolbars menu or on close unsaved toolbars will prompt for you to saveViser en dialog til at oprette en ny værktøjslinje. Dette laver kun navnet. Handlinger skal tilføjes med menupunktet Opsætning Tilret handlinger. Værktøjslinjer gemmes med menuen Værktøjslinjer Gem værktøjslinjer, eller når du afslutter bliver du bedt om at gemme værktøjslinjer som ikke er gemt
To use this Configure Toolbars dialog box first select a toolbar from the Toolbar: combo box. The right hand Current actions: window will then show the buttons currently present on the toolbar. You can remove a button by selecting it in this window then pressing the left arrow button, or move it around by pressing the up and down arrow buttons. To add a new button to the toolbar select it in the Available actions: list then press the right arrow buttonFor at bruge dialogen Indstil værktøjslinjer, vælges først en værktøjslinje i dropned-feltet Værktøjslinje:. Vinduet til højre, Nuværende handlinger, viser så knapperne som for øjeblikket findes i værktøjslinjen. Du kan fjerne en knap ved at vælge den i dette vindue og derefter trykke på knappen med venstrepilen, eller flytte den omkring ved at trykke på opad-og nedadpilene. For at tilføje en ny knap i værktøjslinjen, vælges den i listen Tilgængelige handlinger:, og derefter trykkes på højrepilen
Right click on any free area of the Toolbar to bring up the Toolbar Menu. You can use it to control whether the Toolbar is at the top, bottom, left or right of & konqueror; 's window. You can also use the Toolbar Menu to set the size of the buttons on the Toolbar, and whether they are shown as icons, text or bothHøjre klik på et frit område af værktøjslinjen får værktøjslinjemenuen frem. Den kan man bruge til at kontrollere om værktøjslinjen er for oven, for neden, til venstre eller til højre for & konqueror; ' s vindue. Man kan også bruge værktøjslinjemenuen til at sætte størrelsen af knapperne på værktøjslinjen og om de vises som ikoner, som tekst, eller begge
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 6,931 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.