Oversættelser til dansk:

  • standardværktøjslinje   
     
    A toolbar that contains buttons you can use to perform some of the most common tasks in a Microsoft Office program, such as opening, saving, and printing files.

Eksempel sætninger med "Standard toolbar", oversættelseshukommelse

add example
This menu contains a list of the elements that are in the currently loaded toolbars. If you have the Standard (HTML;) toolbar loaded, the Tags menu will contain a submenu Standard which will contain the list of tags/actions on that toolbarDenne menu indeholder en liste med mærker som findes i værktøjslinjerne som for er indlæste for øjeblikket. Hvis du f. eks. har Standard (HTML;) værktøjslinjen indlæst, så indeholder menuen Mærker undermenuen Standard, som indeholder listen med mærker/handlinger i værktøjslinjen
Displays a & kde; standard dialog where you can configure the toolbar iconsViser en & kde;-standarddialog hvor du kan indstille værktøjslinjens ikoner
This brings up a file selection dialog. To learn about this or other standard & kde; dialog boxes in detail, please consult the & kde; documentation. You can browse by clicking on folder icons or by using the browser style buttons on the toolbar (highlighted in red.) Clicking the up arrow takes you up one folder levelDette viser en filvalgsdialog. For at lære dig mere om denne eller andre standarddialoger i & kde;, kig i & kde; ' s dokumentation. Du kan bladre ved at klikke på ikoner med mapper eller ved at bruge bladringsknapperne på værktøjslinjen (markerede med rødt). Et klik på opadpilen tager dig et mappeniveau opad
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the Contact List 's toolbarsViser & kde; ' s standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille kontaktlistens værktøjslinjer
& umbrello; allows you to print individual diagrams. Press the Print button on the application toolbar or selecting the Print option from the File menu will give you a standard & kde; Print dialog from where you can print your diagrams& umbrello; tillader at enkelte diagrammer udskrives. Tryk på knappen Udskriv i programværktøjslinjen eller vælg punktet Udskriv i Fil-menuen, så vises & kde; ' s standardudskriftsdialog hvor diagrammerne kan skrives ud
Set your local time and date. You can change to any time or date by selecting Set Time... from the Time menu, or by pressing the time icon in the toolbar. The Set Time window uses a standard & kde; Date Picker widget, coupled with three spinboxes for setting the hours, minutes and seconds. If you ever need to reset the clock back to the current time, just select Set Time to Now from the Time menuAngiv din lokale tid og dato. Du kan skifte til ethvert tidspunkt eller dato ved at vælge Sæt tiden... fra menuen Tid eller ved at trykke på tids ikonet på værktøjslinjen. Vinduet Sæt tiden bruger & kde; s standardtidsvælger kombineret med ‧ drejevælgere til at indstille timer, minutter og sekunder. Hvis du får brug for at sætte uret tilbage til den aktuelle tid, kan du bare trykke på Sæt tiden til nu i menuen Tid
Displays a standard & kde; toolbar configuration dialog where you can configure the toolbar iconsViser en standard & kde; indstillingsdialog af genveje, der tillader dig at brugerindstille de taster der bruges i spillet
The & kate; Main Window is a standard & kde; application window, with the addition of side bars containing tool views. It has a Menubar with all the common menus, and some more, and a toolbar providing access to commonly used commands& kate; ' s hovedvindue et et standard & kde; programvindue, med tilføjelse af sidebjælker der indeholder værktøjsvinduer, Det har en menulinje med alle de almindelige menuer, og noget mere, og en værktøjslinje der giver adgang til almindeligt brugte kommandoer
Displays the & kde; standard Configure Toolbars dialog, which lets you customize the chat window 's toolbarsViser & kde; standard ' Indstil værktøjslinjer '-dialog, som lader dig indstille chat-vinduets værktøjslinjer
Brings up the standard & kde; toolbar configuration dialog to customize the & konquest; toolbar iconsViser den sædvanlige indstillingsdialog for værktøjslinjer i & kde; for at indstille værktøjslinjens ikoner i & konquest
Standard Toolbar layoutStandard-layout for værktøjslinjer
Actions are very common in every application. You meed them often when you use any application. Clicking on a toolbar icon, selecting a menu item or using a shortcut usually executes an action. In & quantaplus; actions are taken to the next level. Instead of hardcoded actions (that are created by the application programmer at the source code level) it is possible for the ordinary user to create and modify actions and by this way adding new functionality to & quantaplus;. These are the user defined actions, and many of the standard & quantaplus; actions are user defined (and user modifiable) actions as wellHandlinger er meget hyppige i alle programmer. Du møder dem ofte når du bruger enhver applikation. Et klik på en værktøjslinjeikon, valg af en menuindgang eller brug af en genvejstast udfører normalt en handling. I & quantaplus; er handlinger videreført til næste niveau. Istedet for fastlagte handlinger (som er defineret af forfatteren af programmet på kildekodeniveau), er det muligt for den almindelige bruger at oprette og modificere handlinger og på den måde indføre ny funktionalitet i & quantaplus;. Det er de brugerdefinerede handlinger og mange af standardhandlingerne i & quantaplus; er brugerdefinerede (og mulige at ændre af brugeren) handlinger også
Settings Configure ToolbarsOpsætning Indstil værktøjslinjer
Its orientation, so that the toolbar is squashed into a little flat grip that you can re-open by double-clicking on it (this is subtly different from making the toolbar vanish completely, since it it easier to cause it to re-appearDets orientering, så værktøjslinjen trykkes sammen til et lille fladt greb som du kan åbne igen ved at dobbeltklikke på det (det er anderledes end at lade værktøjslinjen forsvinde helt på en subtil måde, eftersom det er enklere at få den til at vises igen
Settings Toolbars File (KFormulaOpsætning Værktøjslinjer Fil (Kformula
To start constructing a text label, simply press the Text Label button in the & kig; toolbar or select Objects Other Text label in the menubarFor at starte konstruktionen af en tekst-etikette, tryk blot på Tekst-etikette-knappen i & kig; ' s værktøjslinje eller vælg Objekter Andet Tekst-etikette i menulinjen
It is also possible to split one view into two views. Both views are contained within one window, and use the same toolbars, menubars, etc. Contrast this to the effect of the New View commandDet er også muligt at opdele en visning i to visninger. Begge visninger indeholdes i et vindue, og bruger samme værktøjslinjer, menulinjer osv. Dette er i kontrast til virkningen af Ny visning-kommandoen
This is where the toolbars for this project will be stored. It is a relative path to the project and by default, it points to toolbars. If you have a common set of toolbars that you use for several projects, it may be useful to point this there instead of the defaultDette er stedet hvor projektets værktøjslinjer opbevares. Det er en relativ søgesti til projektet og normalt peger det på toolbars. Hvis du har et fælles sæt værktøjslinjer som du bruger til flere projekter, kan det være passende at lade feltet pege der i stedet for at bruge standardværdien
This is a record card for creating your tabular data file. Along the top is a toolbar and the main part of the dialog is space to hold your entry/data pairsDette er en post til at oprette en egen datamængde på tabelform. Langs toppen er en værktøjslinje, og hoveddelen af dialogen er et sted for par med navn og værdi
You can configure the toolbar using Settings Configure ToolbarsDu kan indstille værktøjslinjen ved at bruge Opsætning Avanceret Opsætning Indstil værktøjslinjer
Let us say you would like to add some common & quantaplus; functions to your toolbar or maybe you think the toolbar would be better off organized in a different manner with some separators to group the actions. Open the Configure Toolbars dialog by going Settings Configure Toolbars. Make sure your toolbar is selectedAntag at vi vil tilføje nogle almindelige & quantaplus; funktioner i værktøjslinjen, eller måske skulle værktøjslinjen være bedre hvis den blev organiseret på et anden måde, med nogen adskillere for at gruppere handlingerne. Åbn dialogen Indstil værktøjslinjer ved at vælge Opsætning Indstil værktøjslinjer. Sørg for at vores værktøjslinje er valgt
On top of each view there is a toolbar, the buttons in which will become activated when an element in this view is selected. This provides one way you can access the actions provided for that view element. The other are context menus which pop up on right mouse button click as will be discussed belowOvenfor hvert vindue er der en værktøjslinje, hvor knapperne bliver aktive når et element i vinduet markeres. Dette tilbyder en måde at få adgang til handlingerne som der sørges for for dette element. Det andet sæt er sammenhængsafhængige menuer, som dukker op ved klik med højre museknap som beskrevet nedenfor
To configure & kword; 's toolbars select Settings Configure Toolbars... from the menubarFor at indstille & kword; s værktøjslinjer, vælges Indstillinger Indstil værktøjslinjer... i menulinjen
Main ToolbarHovedværktøjslinjeNAME OF TRANSLATORS
The volume toolbar allows you to control the sound volumeLydstyrkeværktøjslinjen lader dig kontrollere lydstyrken
Viser side 1. Fundet 49097 sætninger matchende sætning Standard toolbar.Fundet i 16,645 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.