udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged.
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
pledge or promise
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Promise or agreement to do something in the future
 
The act of being locked away
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commitudføre; aflægge; lave; gøre
commit aggressionangribe
commit suicidebegå selvmord
commitment of expenditureforpligtelse af udgifter
committed costbindende omkostning
committed resourcereserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
Article ‧ ‧ ‧ Parliamentary assistance accounted for ‧ % of this chapter’s commitment appropriationsArtikel ‧ ‧ ‧ Parlamentarisk assistance tegnede sig for ‧ % af de indgåede forpligtelser under dette kapitel
As we have said, this motion for a resolution is extremely urgent and opportune. Its most important elements are the call for the immediate opening of an inquiry under the aegis of the UN to establish the identity of those directly responsible for committing these crimes and the call for negotiations to find a rapid solution involving the democratisation of Indonesia.Beslutningsforslaget, hvori vi vil fremhæve kravet om en øjeblikkelig undersøgelse under FN's ledelse for direkte at drage dem til ansvar, der udfører disse forbrydelser, ligesom opfordringen til forhandlinger, der kan føre til en hurtig løsning, hvad der også indebærer en demokratisering af Indonesien, er absolut påkrævet og kommer, som vi allerede har sagt, meget belejligt.
( 3 ) The c ommitment appropriations of the ERDF amounted to 300.0 m.u.a. of which 299.8 m.u.a. or 99.93 % have been committed .3 ) EFHU ' s forpligtelsesbevillinger beleber sig til 300,0 aio HE , hvoraf der er blevet disponeret over 299,8 mio RE , dvs. 99,93 $ .
The fact that the Ballerup Municipality has nevertheless committed itself in this field must be viewed against the background of the local private sector ' s widespread dissatisfaction with the methods used by the Employment Services in carrying out their duties .På dette felt tilbyder Odsherredskolen såvel undervisning i form af daghøjskolekurser ( 16 ugers varighed ) som vejledning ( 6-8 ugers kurser ) .
Therefore, we must maintain our commitment to further expand the European Union, as this is an historic opportunity and responsibility to create a unified and flourishing Europe.Derfor skal vi bevare vores engagement i at udvide EU yderligere, eftersom det er en historisk mulighed for og forpligtelse til at skabe et forenet og fremgangsrigt Europa.
As you know, the abolition of the death penalty worldwide represents a key objective of the external human rights policy of the European Union, and I am personally committed to seeing the EU continue to play a lead role, as we have just heard, in this global effort.Som bekendt er afskaffelse af dødsstraf over hele verden et centralt mål i EU's eksterne menneskerettighedspolitik, og jeg går personligt ind for, at EU, som vi lige har hørt, fortsat skal spille en central rolle i denne globale indsats.
Millions of people in Darfur are paying for European broken promises and totally worthless commitments.Millioner af mennesker i Darfur betaler for europæiske brudte løfter og totalt værdiløse tilsagn.
Explanatory notes concerning off-balance-sheet commitments — potential liabilities and assetsForklarende bemærk ninger til forpligtelser under stregen — eventuel gæld øs fordringer
By the end of this period all the funds available for support of projects had been committed to the contractors concerned .Ved udløbet af denne periode var alle de tilgængelige projektstøttemidler blevet tildelt de berørte kontrahenter .
Let me assure you that the Commission, which launched and implemented the administrative reform with great commitment, will be consistent in implementing the necessary additions to that reform.Jeg kan forsikre Dem om, at Kommissionen, som med stort engagement har påbegyndt og gennemført forvaltningsreformen, også vil gennemføre de nødvendige supplementer til reformen.
CONSIDERING the firm commitment of the Community and its Member States and the Republic of Tajikistan to the full implementation of all principles and provisions contained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), the Concluding Documents of the Madrid and Vienna Follow-Up Meetings, the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, the Charter of Paris for a New Europe and the CSCE Helsinki Document ‧ The Challenges of Change, and other fundamental documents of the OSCESOM TAGER I BETRAGTNING, at Fællesskabet og dets medlemsstater og Republikken Tadsjikistan eftertrykkeligt har forpligtet sig til fuldt ud at gennemføre alle principper og bestemmelser i slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (CSCE), slutdokumenterne fra opfølgningsmøderne i Madrid og Wien, dokumentet fra CSCE Bonn-konferencen om økonomisk samarbejde, Paris-chartret for et Nyt Europa, CSCE Helsingfors-dokumentet ‧, Forandringens Udfordringer og andre grundlæggende OSCE-dokumenter
The 1998 instalment was not committed .Der er ikke disponeret over 1998tranchen .
Unless the parties themselves actually commit to a peaceful solution, however, they cannot be forced to do so from the outside.Men hvis parterne ikke selv ønsker en fredelig løsning, kan de ikke tvinges udefra.
Last year , European tyre producers made a voluntary commitment to phase out PAH-rich extender oils .Sidste år indgik de europæiske dækproducenter en frivillig aftale om at nedtrappe brugen af de stærkt PAH-holdige additivolier .
A common agricultural policy is needed after 2013 that is able to guarantee the right to food security by committing strongly to competitiveness and innovation, and to increasing numbers of young farmers who can respond to new global challenges.Der er behov for en fælles landbrugspolitik efter 2013, som kan garantere retten til fødevaresikkerhed ved at engagere sig kraftigt i konkurrenceevne og innovation og i at øge antallet af unge landmænd, der kan tage de nye globale udfordringer op.
Sadly, the Council of Ministers has made no proper commitment to identifying that diversity and taking whatever action is necessary.Desværre har Ministerrådet ikke engageret sig i at identificere denne mangfoldighed og træffe de nødvendige foranstaltninger.
Against this backdrop, the European Commission has already committed itself to actions designed to diversify the different energy sources, to promote energy efficiency and support renewables.På denne baggrund har Kommissionen allerede forpligtet sig til at gøre en indsats for at diversificere de forskellige energikilder, fremme energieffektivitet og støtte vedvarende energikilder.
Could the Commissioner tell me if what he said adds up to a guarantee that there will be a better balance between commitments and payments in Asia and Latin America and that we will have better utilisation of the funds voted for in the budget?Kunne kommissæren mon fortælle mig, om det, han siger, skal forstås som en garanti for, at vi vil få en bedre balance mellem forpligtelser og betalinger i Asien og Latinamerika, og at vi vil få en bedre anvendelse af de midler, der vedtages i budgettet?
With the Single Act we are affirming the ambition of a large single market by 1992 and a commitment to new policies .Den fælles akt fastslår ønsket om at gennemføre et stort samlet marked i 1992 og at igangsætte forskel lige former for ny politik .
We will solemnly proclaim this Charter and will reaffirm, as the members of the PPE-DE Group have done, our commitment to these rights and freedoms set out in this Charter.Vi vil højtideligt proklamere dette charter og, som medlemmer af PPE-DE-Gruppen har gjort, bekræfte vores forpligtelse til de rettigheder og friheder, der er fastlagt i dette charter.
One is to adopt the Commission' s own excellent, outstanding econometric analysis, and ask the Council to transform it into a programme of action involving certain interconnected quantifiable targets of levels of investment growth and employment that would make our commitment to a policy of full employment operational and credible.Den ene går ud på at vedtage Kommissionens egen udmærkede økonometriske analyse og bede Rådet om at omdanne den til et handlingsprogram, der inddrager visse sammenkoblede og målbare målsætninger for beskæftigelse og øgede investeringer, der vil gøre vores politiske indsats med henblik på fuld beskæftigelse troværdig og praktisk gennemførlig.
Even though enthusiasm sometimes ebbs , the grand design remains , and we are indeed committed to the peaceful settlement of our differences and , also , to the quest for a common response to the aspirations of our peoples , which must be satisfied jointly .Selv om entusiasmen undertiden svinder ind , ligger selve projektet fast , og det er i vores interesse af løse alle tvister på fredelig vis og i endnu højere grad søge fæUes svar på befolkningernes forhåbninger , som vi må tilfredsstille i fæUes skab .
The terrorism emergency is, in any case, unresolved and Europe must renew its political and moral commitment to helping the secular governments of those Muslim countries that wish to combat fundamentalist extremism.Terrorproblemet er dog stadig uløst, og EU skal gentage sin politiske og moralske støtte til de verdslige regeringer i de muslimske lande, som ønsker at bekæmpe den fundamentalistiske ekstremisme.
Commitments / total assistanceSamlede forpligtelser / samlet støtte
The total amount committed from the EIF ' s own resources stood at € 58.5 million at the end of 1998 .Det samlede beløb , der var forpligtet via EIF ' s egne ressourcer , var på 58,5 mio. € i slutningen af 1998 .
Viser side 1. Fundet 56022 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 12,171 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.