udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged.
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
pledge or promise
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Promise or agreement to do something in the future
 
The act of being locked away
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commitudføre; aflægge; lave; gøre
commit aggressionangribe
commit suicidebegå selvmord
commitment of expenditureforpligtelse af udgifter
committed costbindende omkostning
committed resourcereserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
Welcomes the Centre's communication strategy and commitment to informing the general publicglæder sig over centrets kommunikationsstrategi og dets løfte om, at det vil informere den brede offentlighed
The MAH commits to performing the studies and additional pharmacovigilance activities detailed in the Pharmacovigilance Plan, as agreed in version ‧ (‧ April ‧) of the Risk Management Plan (RMP) presented in Module ‧.‧. of the Marketing Authorisation Application and any subsequent updates of the RMP agreed by the CHMPMAH har forpligtet sig til at udføre forsøgene og andre lægemiddelovervågende aktiviteter, som er beskrevet i Lægemiddelovervågningsplanen, i henhold til aftalen i version ‧ (‧. april ‧) af Risikostyringsplanen (RMP), der findes i modul ‧. ‧. ‧. af Marketinggodkendelsesansøgningen samt efterfølgende opdateringer af Risikostyringsplanen, som CHMP har aftalt
Commitments entered into totalled € ‧ (‧: €De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt ‧ EUR (‧: ‧ EUR
According to the appellant, the Court of First Instance committed such a legal infringement by dismissing its action as inadmissible on the basis that the appellant was not individually concerned by the contested decision of the respondent to reserve the domain galileo.eu for itselfRetten i Første Instans har ifølge appellanten tilsidesat fællesskabsretten ved at afvise sagen med den begrundelse, at appellanten ikke er individuelt berørt af Kommissionens beslutning om at reservere domænet galeleo.eu til sig selv
In the ‧ financial year, those appropriations amounted to EUR ‧ and were committed to the extent of EUR ‧, a rate of implementation of ‧,‧ %For regnskabsåret ‧ var disse bevillinger på ‧ EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for‧ EUR svarende til en udnyttelsesgrad på ‧,‧ %
98 % of commitments and 95 % of payments took place to budget, but closer inspection reveals the commitments and payments mostly took place in the last quarter, and two-thirds in December.98 % af forpligtelserne og 95 % af betalingerne er gennemført, således som budgettet foreskriver, men ved nærmere øjesyn må man konstatere, at forpligtelserne og betalingerne hovedsageligt er sket i det sidste kvartal og her igen for 2/3's vedkommende i december måned.
We therefore welcome the recent commitment by the Presidents of Serbia and Croatia to find joint solutions to the refugee problem.Det glæder os derfor, at Serbiens og Kroatiens præsidenter for nylig forpligtede sig til at finde fælles løsninger på flygtningeproblemet.
(HU) In the debate about the current situation in Ukraine, I would like to ask the Commission to use its relations or network of relations with Ukraine to request and show a consistent and clear commitment with regard to the rights of national minorities, alongside other areas, as what we have heard today about recent setbacks in Ukraine, affecting so many areas, applies exponentially to members of minorities, to education in the languages of minorities and to the use of their mother tongue.- (HU) Fru formand! I forhandlingen om den aktuelle situation i Ukraine vil jeg gerne anmode Kommissionen om at udnytte dens forbindelser eller netværk af forbindelser med Ukraine til at forlange og udvise en vedvarende og klar forpligtelse, hvad angår rettighederne for nationale mindretal og andre områder, da det, vi i dag har hørt om de seneste tilbageskridt i Ukraine, som berører så mange områder, gælder eksponentielt for medlemmer af mindretal, undervisning på mindretallenes sprog og brugen af deres modersmål.
The European Union donates the most aid at present and it remains at the forefront in guaranteeing the full implementation of the Millennium Development Goals, including the commitment to contribute 0.7% of GNP per annum.EU tegner sig for den største andel af støtten og indtager også en førerposition med hensyn til at sikre fuld gennemførelse af millenniumudviklingsmålene, herunder tilsagn om at bidrage med 0,7 % af BNI årligt.
Nevertheless, we are generally in agreement regarding this project, and I should to thank the rapporteur, Mr Sacconi, for his commitment and for the work he has done.Ikke desto mindre er vi generelt enige i dette forslag, og jeg ønsker at takke ordføreren hr. Sacconi for den indsats og det arbejde, han har gjort.
However, we must take care that the changes taking place do not lead to a review of the commitments made previously by some of the countries in the region in relation to Israel.Vi skal dog omhyggeligt sikre, at de aktuelle forandringer ikke fører til fornyet gennemgang af de løfter, som landene i regionen tidligere har givet med hensyn til Israel.
The amount of the second pre-financing payment made by the Commission shall not exceed ‧ % of the total amount allocated by the financing decision approving the annual programme and, in any event, where a Member State has committed nationally an amount less than the amount indicated in the financing decision approving the annual programme, the balance of the amount of Community funds actually committed by the Member State for selected projects under the annual programme minus the first pre-financing paymentDen anden forfinansiering fra Kommissionen kan ikke overstige ‧ % af det samlede beløb, der er tildelt i henhold til den finansieringsbeslutning, der godkender det årlige program, og, såfremt en medlemsstat nationalt har indgået udgiftsforpligtelser for et beløb, der er mindre end beløbet i den finansieringsbeslutning, der godkender det årlige program, under alle omstændigheder forskellen mellem de fællesskabsmidler, som medlemsstaten rent faktisk har forpligtet sig til at betale til de projekter, der er udvalgt inden for rammerne af det årlige program, og den første forfinansiering
About ‧ % of the commitments and more than ‧ % of the payments under Title ‧ were executed in November and December ‧ due to the late release of fundsUnder afsnit ‧ blev ca. ‧ % af forpligtelserne indgået og over ‧ % af betalingerne afholdt i november og december ‧, fordi frigørelsen af midlerne var forsinket
Notes that in ‧ the European Court of Auditors (ECA) had available commitment appropriations amounting to a total of EUR ‧,‧ with a utilisation rate of ‧,‧ %bemærker, at Revisionsrettens disponible forpligtelsesbevillinger i ‧ samlet udgjorde ‧,‧ EUR med en udnyttelsesgrad på ‧,‧ %
The committed efforts of successive generations will be needed for everyone to endeavour to build a more acceptable and more perfect world in their own lives and their own surroundings.De bestræbelser, der er udfoldet af engagerede mennesker i generation efter generation, må vi hver især videreføre, så vi kan opbygge en mere acceptabel og mere perfekt verden i vores eget liv og vores egen tilværelse.
It is important that these commitments are now translated into real and tangible actions.Det er vigtigt, at disse forpligtelser nu omsættes til reelle og konkrete handlinger.
I am pleased that you have given your commitment to act to secure a legal base for this spending which you have made clear you have no intention of harming.Jeg er glad for, at De har givet Deres tilsagn om at tage affære og sikre et retsgrundlag for disse udgifter, som De har gjort klart, at De ikke har til hensigt at skade.
We are calling - and we shall continue to call - on the government of Guatemala to take regular, consistent measures to follow up the conclusions and commitments made in the advisory group.Vi opfordrer - og vi vil fortsætte med at opfordre - regeringen i Guatemala til regelmæssige og konstante tiltag som opfølgning på de konklusioner og forpligtelser, der er truffet i Den Rådgivende Gruppe.
The total number of on-the-spot checks carried out each year shall cover at least ‧ % of all beneficiaries subject to a commitment under one or more of the measures falling within the scope of this TitleDet samlede antal kontrolbesøg på stedet, der aflægges hvert år, skal omfatte mindst ‧ % af alle støttemodtagere, der er omfattet af en forpligtelse i henhold til en eller flere af de foranstaltninger, som henhører under dette afsnit
These projects were not initially presented by the States in question and do not fulfil all the selection criteria in Article 19, in particular, the commitment of the States of the Union to a timetable.Disse projekter blev i sin tid ikke forelagt af de berørte medlemsstater, og de overholder ikke alle udvælgelseskriterierne i artikel 19, navnlig Unionens medlemsstaters forpligtelse til at overholde en tidsplan.
This Directive also lays down provisions for assessing and implementing a stricter Community reduction commitment exceeding ‧ %, to be applied upon the approval by the Community of an international agreement on climate change leading to greenhouse gas emission reductions exceeding those required in Article ‧, as reflected in the ‧ % commitment endorsed by the European Council of MarchDette direktiv fastsætter ligeledes bestemmelser vedrørende vurdering og opfyldelse af en fællesskabsreduktionsforpligtelse ud over ‧ %, som skal finde anvendelse efter Fællesskabets godkendelse af en international klimaaftale om større drivhusgasemissionsreduktioner end dem, der kræves i henhold til artikel ‧, som afspejlet i den reduktionsforpligtelse på ‧ %, som Det Europæiske Råd tilsluttede sig i marts
This followed Mr Barroso's commitment at the G8 Summit in Gleneagles of GBP 1 billion of European Union money and GBP 1 billion of Member States' money to assist in the Aid for Trade budget line.Dette skete efter hr. Barrosos tilsagn ved G8-topmødet i Gleneagles om at tilføre 1 milliard engelske pund af EU's midler og 1 milliard engelske pund af medlemsstaternes midler til budgetposten for handelsstøtte.
Many people were committed to the opposition in different countries, and they fought for freedom and honour.Mange mennesker var tilknyttet oppositionen i forskellige lande, og de kæmpede for frihed og ære.
Being on an equal footing fosters a greater degree of commitment.Når man er på lige fod, opnår man en større grad af forpligtelse.
Is Article ‧ CCC to be interpreted as meaning that, in a case such as that at issue here, where the Member State takes the view that the European Commission cannot be criticised for having committed any irregularity and none of the other circumstances contemplated in Article ‧ (of Regulation No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ establishing the Community Customs Code)(ICCC) obtain, that same Member State may decide independently on an application for repayment to the debtor within the meaning of Article ‧ ICCC?Skal artikel ‧ i EF-toldkodeksen fortolkes således, at en medlemsstat i et tilfælde som det foreliggende, hvor medlemsstaten vurderer, at Europa-Kommissionen ikke har begået en uregelmæssighed, og at der ikke foreligger en af de andre situationer, der er nævnt i artikel ‧, stk. ‧, i gennemførelsesforordningen, uden videre kan træffe afgørelse om debitors ansøgning om godtgørelse i henhold til artikel ‧, stk. ‧, i gennemførelsesforordningen?
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 8,336 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.