udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • tildeling   
     
    The memory manager's current systemwide total of memory pages that have been committed to either physical memory or a page file.

Andre betydninger:

 
Assuming a financial obligation at a future date
 
State of being pledged or engaged.
 
The act of sending a legislative bill to committee for review
 
Perpetration, in negative manner, as in crime or mistake
 
State of being pledged or engaged
 
Perpetration, in a negative manner, as in a crime or mistake.
 
The act of being locked away, such as in an institution for the mentally ill or jail.
 
pledge or promise
 
Official consignment sending a person to prison or a mental health institution
 
The trait of sincerity and focused purpose.
 
Trait of sincerity and focused purpose
 
Promise or agreement to do something in the future, especially:
 
Act or instance of committing, putting in charge, keeping, or trust
 
The act or an instance of committing, putting in charge, keeping, or trust, especially:
 
Promise or agreement to do something in the future
 
The act of being locked away
 
Being bound emotionally/intellectually to course of action or to others
 
Being bound emotionally/intellectually to a course of action or to another person/other persons.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

commitudføre; aflægge; lave; gøre
commit aggressionangribe
commit suicidebegå selvmord
commitment of expenditureforpligtelse af udgifter
committed costbindende omkostning
committed resourcereserveret ressource

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "commitment", oversættelseshukommelse

add example
I would, however, ask you, ladies and gentlemen, whether it is normal for those amongst you who are most committed to Europe to be able to vote now alongside extremists who do not want Europe, members of the extreme right who are against Europe, people who are completely opposed to the advancement of our European project...Men jeg spørger Dem, mine damer og herrer, om det er normalt, at De af Dem, som er mest engagerede i den europæiske sag, nu kan stemme side om side med ekstremister, som ikke ønsker Unionen, medlemmer fra den yderste højrefløj, som er imod Unionen, dem, som er absolut imod fremskridt for vores europæiske projekt ...
committed to addressing international conflicts in view of preserving or restoring peace and securitysom ønsker at bidrage til at bilægge internationale konflikter for at bevare eller genskabe fred og sikkerhed
Notwithstanding Article ‧, the operation commander may commit and pay the amounts made available to himUanset artikel ‧, stk. ‧, kan den øverstbefalende for operationen indgå udgiftsforpligtelser og foretage udbetalinger af de beløb, der er stillet til rådighed for ham
It is still not too late for the Sinn Féin leadership to rectify this failure, provided it has the commitment to do so.Det er stadig ikke for sent for Sinn Féins ledelse at rette op på dette, men det forudsætter, at viljen er til stede.
These figures are significantly higher in Germany, with reductions up to ‧ %, before taking account of the commitments made by Belgium in NovemberI Tyskland, hvor disse tal var endnu højere, nåede nedskæringerne helt op til ‧ % uden hensyntagen til de tilsagn, Belgien afgav i november
including where, when and how the alleged offence was committedherunder hvor, hvornår og hvordan den påståede strafbare handling er begået
Welcomes the decision by Germany to organise a further conference on Afghanistan underlining the EU commitment to assisting that country, and believes that President Kharzai's decision to hold general, free and fair elections in September constitutes a unique opportunity to move democracy forward in that countryudtrykker tilfredshed med Tysklands beslutning om at afholde yderligere en konference om Afghanistan, hvilket understreger EU's engagement i at bistå landet, og mener, at præsident Kharzais beslutning om at afholde almindelige, frie og retfærdige valg i september frembyder en enestående mulighed for at fremme demokratiet i Afghanistan
It is therefore that it has joined the WTO, but we will now need to ensure that China fully adheres to its commitments.Det er derfor, Kina er blevet medlem af WTO, men vi skal sikre, at Kina også overholder sine forpligtelser til fulde.
The European Union should understand that during the 50 years of Soviet occupation the Communist regime committed multiple crimes against the populations of the Baltic States.EU må forstå, at under den 50-årige sovjetiske besættelse begik det kommunistiske regime mangfoldige forbrydelser mod befolkningerne i de baltiske stater.
President Musharraf justifies his actions as an attempt to stop the country from committing suicide, but it is not that the country is committing suicide but that the actions and deeds of a dictator are killing the country.Præsident Musharraf forsøger at retfærdiggøre sine handlinger som et forsøg på at forhindre landet i at begå selvmord. Men der er ikke tale om, at landet er ved at begå selvmord, men derimod om, at en diktators handlinger og gerninger er ved at slå landet ihjel.
Of course, I do not know the exact nature of his commitments, but I willingly agreed to replace him.Jeg ved naturligvis ikke, hvilke anliggender der præcist er tale om, men jeg sagde med glæde ja til at være hans stedfortræder.
I stressed two points: first our commitment to opposing extra-territorial legislation, second our commitment to protecting property rights and the law of contract.Jeg understregede to ting: For det første, at vi vil modsætte os ekstraterritorial lovgivning, for det andet, at vi er forpligtet til at beskytte ejendomsretten og lovgivningen om kontrakter.
Commissioner Kinnock will without doubt restate the Commission's commitment to it later today.Kommissær Kinnock vil helt sikkert endnu en gang forpligte sig til dette på Kommissionens vegne.
We are hoping that the parties will commit to finding a pragmatic solution for continuing the discussions, which should allow all the outstanding issues to be dealt with, in particular arrangements for security and stability, including in the upper Kodori Valley and in the Akhalgori region, as well as, of course, the pressing matter of displaced persons.Vi håber, at parterne vil forpligte sig til at finde en pragmatisk løsning for fortsættelsen af drøftelserne, som vil sikre, at alle de udestående spørgsmål kan løses, navnlig ordninger vedrørende sikkerhed og stabilitet, herunder i den øvre Kodoridal og i Akhalgoriregionen, og naturligvis det presserende spørgsmål om fordrevne personer.
If these commitments amount to no more than declarations of intent, the rights to which they relate will be eroded.Hvis det kun bliver ved erklæringerne, og disse ikke overholdes, undergraves de rettigheder, som er indeholdt i erklæringerne.
This is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.Det er en ambitiøs, men opnåelig tidsplan, og alle parter er helt indstillet på at opnå resultater.
This action is an opportunity for young people to show initiative and commitment, and it will allow them to take hold of Europe in both hands and to become true European citizens, responsible for their own future and involved in the creation of their own jobs. In this respect, I have to say that I deeply regret the fact that this action is neglected financially, given the enormous challenge it represents.Jeg vil gerne sige her, at jeg med stor beklagelse konstaterer, at aktionen og den mulighed, man giver de unge for at tage et initiativ, engagere sig, erobre Europa og blive nogle ægte europæiske borgere, som er ansvarlige for deres egen fremtid og engagerede i at skabe deres eget job, negligeres finansielt, når man tænker på den enorme rolle, denne aktion spiller.
Secondly, there are the conditions for a second commitment period in the context of the Kyoto Protocol.For det andet er der betingelserne for en anden forpligtelsesperiode i henhold til Kyotoprotokollen.
The Council, and its British Presidency, cannot escape questions as to how all this can be in line with the great Millennium Goals, to which they, in their statements, have repeatedly affirmed their commitment.Her skal det britiske rådsformandskab og Rådet spørge sig selv, hvordan alt dette stemmer overens med de store millenniummål, som de forpligtede sig til i deres erklæringer igen og igen.
The Presidency has also launched an initiative to establish a Platform of European Memory and Conscience, with the aim of raising public awareness about European history and the crimes committed by totalitarian regimes.Formandskabet har også iværksat et initiativ med henblik på oprettelse af en platform for den europæiske erindring og samvittighed med henblik på at øge den offentlige bevidsthed om den europæiske historie og de totalitære regimers forbrydelser.
In view of the statement given by Commissioner Frattini during the debate on Monday and his commitment to look at the effects of this regulation and the civil justice laws for parties domiciled in third countries, in particular the States of the European Economic Area, the groups have agreed not to insist on Amendment 1.I lyset af kommissær Frattinis udtalelse under debatten i mandags og hans tilsagn om at undersøge virkningerne af denne forordning og de civilretlige love for parter med bopæl i tredjelande, navnlig staterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er grupperne blevet enige om ikke at insistere på ændringsforslag 1.
This transitional zone between 75 and 90% of European GDP is a real commitment towards a consolidated cohesion policy for the years to come.Dette overgangsområde mellem 75 og 90 % af EU's BNP er et reelt løfte om at føre en konsolideret samhørighedspolitik i de kommende år.
whereas the inclusion of the South Caucasus countries in the ENP entails increased responsibilities and commitments on the part of those countries also; whereas good-neighbourly relations and regional cooperation are fundamental elements of the ENPder henviser til, at inddragelsen af Sydkaukasus i den europæiske naboskabspolitik også indebærer et større ansvar og flere forpligtelser for de pågældende landes vedkommende, og at gode naboskabsforbindelser og et stærkt regionalt samarbejde er grundlæggende elementer i den europæiske naboskabspolitik
Before the expiry of the ‧th EDF, the Member States shall set a date beyond which the funds of the ‧th EDF may no longer be committedInden udløbet af ‧. EUF fastsætter medlemsstaterne en skæringsdato for, hvornår der ikke længere kan disponeres over midler fra ‧. EUF
Believes that in the context of current debates on corporate and institutional governance there is a convincing case for strengthening the degree of accountability prevailing not only at the level of authorising officers in respect of the commitment and disbursement of budget appropriations, but also at the level of the political authorities in cases where they take decisions having significant financial consequencesmener, at det i forbindelse med den igangværende debat om ledelsen af virksomheder og institutioner er hensigtsmæssigt at øge den eksisterende kontrol, ikke blot kontrollen med de anvisningsberettigedes forpligtelse og udbetaling af bevillinger, men også kontrollen med de politiske myndigheder, når de træffer afgørelser, der har betydelige økonomiske konsekvenser
Viser side 1. Fundet 39223 sætninger matchende sætning commitment.Fundet i 5,432 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.