Oversættelser til dansk:

  • compliance officer   
     
    Person responsible for ensuring that an organization complies with the various regulations and standards that are imposed by government and other regulatory bodies.

Eksempel sætninger med "compliance officer", oversættelseshukommelse

add example
The conditions governing the mandate or the employment conditions of the compliance officer shall be subject to the approval of the national regulatory authority and shall ensure the independence of the compliance officerBetingelserne for den overvågningsansvarliges mandat eller dennes ansættelsesvilkår skal godkendes af den nationale regulerende myndighed og sikre den overvågningsansvarliges uafhængighed
The Head of the ICM/EUSR Preparation Team shall be responsible for the security of the ICM/EUSR Preparation Team and shall, in consultation with the Security Office of the General Secretariat of the Council, be responsible for ensuring compliance with minimum security requirements applicable to the missionChefen for ICM/EUSR-forberedelsesgruppen er ansvarlig for forberedelsesgruppens sikkerhed og er i samråd med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor ansvarlig for, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for missionen, overholdes
In accordance with International Public Sector Accounting Standard (IPSA) number ‧, the resulting adjustments are reported as an adjustment to the opening capital. Comparative information for the year ‧ has not been restated, as it would not have provided meaningful additional information. As the European Institutions and agencies have to present accounts compliant with IPSAS for ‧, the Agency, following the calendar established by the Accounting Officer of the European Commission, will have systems in place which will assure compliance by January ‧, ‧ including the presentation of comparative figures forI overensstemmelse med tredje version af de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor (IPSA) præsenteres reguleringer som følge af en ændring i anvendt regnskabspraksis som en regulering primo. Sammenligningstal for ‧ er ikke tilpasset, da det ikke ville have bidraget med yderligere oplysninger af betydning. Eftersom de europæiske institutioner og agenturer skal fremlægge regnskaber for ‧ i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor vil agenturet i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat af Europa-Kommissionens regnskabsfører, senest ‧. januar ‧ have indført systemer, som sikrer overensstemmelse med disse standarder, herunder også præsentation af sammenligningstal for
The Council has agreed that the EU military operation should provide deterrence, continued compliance with the responsibility to fulfil the role specified in Annexes ‧.A and ‧ of the GFAP in BiH and contribute to the safe and secure environment, in line with its mandate, required to achieve core tasks in the Office of the High Representative's Mission Implementation Plan and the Stabilisation and Association Process (SAPRådet er enigt om, at formålet med Den Europæiske Unions militæroperation er at forebygge konflikter, sørge for fortsat overensstemmelse med ansvaret for at opfylde den rolle, der er fastlagt i bilag ‧A og ‧ til den generelle rammeaftale for fred (GFAP) i Bosnien-Hercegovina, og bidrage til et sikkert miljø i overensstemmelse med dens mandat, hvilket er nødvendigt for at gennemføre centrale opgaver i den høje repræsentants kontors gennemførelsesplan og stabiliserings- og associeringsprocessen (SAP
The compliance officer shall be in charge ofDen overvågningsansvarlige har ansvaret for at
Where the officer conducting the certificate verification referred to in paragraph ‧ has clear grounds for believing that the ship is not in compliance with the requirements of the special measures to enhance maritime security of the SOLAS Convention and of the ISPS Code, but does not belong to an authority which in that Member State is responsible for carrying out the measures provided for in paragraphs ‧.‧ and ‧.‧ of regulation ‧ of the special measures to enhance maritime security of the SOLAS Convention, she/he shall immediately refer the matter to the said authorityNår den ansvarlige for gennemførelsen af den certifikatkontrol, der er fastsat i stk. ‧, har begrundet mistanke om, at skibet ikke opfylder SOLAS-konventionens særlige tiltag til fremme af maritim sikring eller ISPS-koden, men ikke hører under en myndighed, som i den pågældende medlemsstat er ansvarlig for gennemførelse af foranstaltningerne i regel ‧, stk. ‧.‧ og ‧.‧, i SOLAS-konventionens særlige tiltag til fremme af maritim sikring, meddeler vedkommende straks dette til den pågældende myndighed
[Effect of Declaration] Any such declaration shall enable the Office of the Contracting Party that has made it to refuse the effects of the international registration pursuant to Article ‧ pending compliance with the requirement notified by that Contracting Party[Erklæringens virkning] Enhver sådan erklæring giver myndigheden i den kontraherende part, der har afgivet den, mulighed for at afslå at give den internationale registrering virkninger i henhold til artikel ‧, stk. ‧, indtil det af den pågældende kontraherende part meddelte krav er opfyldt
The compliance officer shall monitor the compliance of the transmission system operator with ArticleDen overvågningsansvarlige overvåger transmissionssystemoperatørens overholdelse af artikel
The log-book and the landing or transhipment declaration may be checked by a fisheries enforcement officer of the competent Member State, in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, to ensure compliance with all relevant conservation and control provisions, including those contained in this RegulationDen pågældende medlemsstat kan lade en fiskerikontrollant kontrollere logbogen og opgørelsen over landing eller omladning i overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EØF) nr. ‧, for at sikre, at bestemmelserne vedrørende bevarelse og kontrol overholdes, specielt bestemmelserne i denne forordning
The conditions governing the mandate or the employment conditions of the compliance officer, including the duration of his mandate, shall be subject to approval by the regulatory authorityVilkårene for den overvågningsansvarliges mandat eller hans ansættelsesvilkår, herunder mandatets varighed skal godkendes af den regulerende myndighed
That is why it is absolutely essential that we resolve the institutional issue and the Prime Minister, the President-in-office of the Council, will leave here today, with, in my view, the very clear support of both Parliament and certainly the Commission, to find a solution in full compliance with the mandate and if possible a solution as early as the October European Council.Det er derfor helt afgørende, at vi får løst det institutionelle spørgsmål, og Portugals premierminister, rådsformanden, vil tage herfra i dag, tror jeg, med en meget klar støtte fra Europa-Parlamentet og helt sikkert også fra Kommissionen til, at vi skal finde en løsning i fuld respekt for mandatet og måske en løsning allerede på Det Europæiske Råd til oktober.
The setting up of a compliance programme and compliance officer (Art. ‧) is also contributing to this aimIndførelsen af et overvågningsprogram og en overvågningsansvarlig (artikel ‧) bidrager også til dette mål
Points out that the internal control systems put in place by the authorising officers by delegation have the following control objectives: compliance with applicable legislation, rules and practices; the reliability of management information and records; and the economy, effectiveness and efficiency of operationsminder om, at de interne kontrolsystemer iværksat af de anvisningsberettigede gennem uddelegering omfatter følgende kontrolmål: overensstemmelse med gældende retsforskrifter, regler og praksis, pålideligheden af forvaltningsmæssige informationer og fortegnelser samt de iværksatte foranstaltningers rentabilitet, produktivitet og effektivitet
The Data Protection Officer shall monitor the lawfulness and compliance with the provisions of the Eurojust Decision, the present Rules of Procedure and any other rules regarding the processing of personal data applicable to EurojustDen databeskyttelsesansvarlige kontrollerer, at behandlingen af personoplysninger i Eurojust er lovlig og overholder bestemmelserne i afgørelsen om Eurojust, disse bestemmelser i forretningsordenen samt andre bestemmelser herom
whereas entrusting to an independent Office the task of conducting external administrative investigations in this area is accordingly in full compliance with the subsidiarity principle laid down by Article ‧ of the Treatyoverdragelsen af opgaven med at foretage eksterne administrative undersøgelser til et uafhængigt kontor er fuldt ud i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, som fastsat i traktatens artikel
Sound financial management and proper accountability are assured within each DG by the separation of management control (in the hands of the authorising officers) from internal audit and compliance control with clear internal control standards (inspired by COSO international standards), ex-ante and ex-post controls, independent internal auditing on the basis of risk assessments, and regular reporting on activities to the individual CommissionersI hvert generaldirektorat sikres der forsvarlig økonomisk forvaltning og ordentlig ansvarlighed ved hjælp af en adskillelse af kontrollen med forvaltningen (de anvisningsberettigede) og den interne revision, kontrol med overholdelsen af klare interne kontrolstandarder (inspireret af de internationale COSO-standarder), forudgående og efterfølgende kontrol, uafhængig intern revision på grundlag af risikovurderinger og regelmæssig rapportering om aktiviteterne til de individuelle kommissærer
The compliance officer shall submit the proposed decisions on the investment plan or on individual investments in the network to the regulatory authorityDen overvågningsansvarlige forelægger den regulerende myndighed de foreslåede beslutninger om investeringsplanen eller om individuelle ínvesteringer i nettet
The conditions governing the mandate or the employment conditions of the compliance officer shall be subject to approval by the regulatory authority and shall ensure the independence of the compliance officerVilkårene for den overvågningsansvarliges mandat eller hans ansættelsesvilkår skal godkendes af den regulerende myndighed og skal sikre den overvågningsansvarliges uafhængighed
The accounting officer of Eurojust shall, after the close of the budgetary year and up to the date of presentation of the final accounts, make any adjustments which, without involving disbursement or collection in respect of that year, are necessary for a true and fair presentation of the accounts in compliance with the rulesEurojusts regnskabsfører foretager efter regnskabsårets udløb og frem til datoen for forelæggelse af de endelige regnskaber de korrektioner, der er nødvendige for at sikre et formelt rigtigt og pålideligt årsregnskab, som giver et retvisende billede; disse korrektioner må dog ikke medføre udbetalinger eller indbetalinger med virkning for det pågældende regnskabsår
The accounting officer of the Community body shall, after the close of the budgetary year and up to the date of presentation of the final accounts, make any adjustments which, without involving disbursement or collection in respect of that year, are necessary for a true and fair presentation of the accounts in compliance with the rulesFællesskabsorganets regnskabsfører foretager efter regnskabsårets udløb og frem til datoen for forelæggelse af de endelige regnskaber de korrektioner, der er nødvendige for at sikre et formelt rigtigt og pålideligt årsregnskab, som giver et retvisende billede; disse korrektioner må dog ikke medføre udbetalinger eller indbetalinger med virkning for det pågældende regnskabsår
The compliance officer of the distribution system operator shall be fully independent and shall have access to all the necessary information of the distribution system operator and any affiliated undertaking to fulfil his taskDen overvågningsansvarlige for distributionssystemoperatøren er fuldt uafhængig og har til varetagelse af sin opgave adgang til alle nødvendige oplysninger hos distributionssystemoperatøren og eventuelle tilknyttede virksomheder
The Head of Mission shall be responsible for the security of EU BAM Rafah and shall, in consultation with the Security Office of the General Secretariat of the Council, be responsible for ensuring compliance with minimum security requirements in conformity with the Council’s security regulationsMissionschefen er ansvarlig for EU BAM Rafahs sikkerhed og er i samråd med Rådets Generalsekretariats Sikkerhedskontor ansvarlig for, at minimumssikkerhedskravene overholdes i overensstemmelse med Rådets sikkerhedsforskrifter
The compliance officer may be a natural or legal personDen overvågningsansvarlige kan være en fysisk eller en juridisk person
The authorising officer shall put in place, in compliance with the minimum standards adopted by the management board on the basis of equivalent standards laid down by the Commission for its own departments, and having due regard to the risks associated with the management environment and the nature of the action financed, the organisational structure and the internal management and control systems and procedures suited to the performance of his/her duties, including where appropriate ex post verificationsDen anvisningsberettigede etablerer, i overensstemmelse med minimumsstandarder fastsat af bestyrelsen på grundlag af tilsvarende normer, som Kommissionen har f astlagt for sine egne tjenestegrene, og under hensyn til de risici, der er forbundet med forvaltningsmiljøet og arten af de finansierede foranstaltninger, en organisatorisk struktur samt interne forvaltnings-og kontrolsystemer og-procedurer, der er tilpasset opgaverne, herunder om nødvendigt efterfølgende kontrol
In compliance with the minimum standards adopted by the Commission and having due regard to the risks associated with the management environment and the nature of the operations financed, the Chief Authorising Officer shall put in place the organisational structure and the internal management and control systems and procedures suited to the performance of his duties, including where appropriate ex post checksDen ledende anvisningsberettigede etablerer, i overensstemmelse med minimumsstandarder vedtaget af Kommissionen og under hensyntagen til de risici, der er knyttet til forvaltningsmiljøet og arten af de finansierede foranstaltninger, en organisationsstruktur med systemer og procedurer for forvaltning og intern kontrol, der er tilpasset gennemførelsen af hans opgaver, herunder eventuelt også efterfølgende kontrol
Viser side 1. Fundet 64197 sætninger matchende sætning compliance officer.Fundet i 15,848 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.