Oversættelser til dansk:

  • compliance officer   
     
    Person responsible for ensuring that an organization complies with the various regulations and standards that are imposed by government and other regulatory bodies.

Eksempel sætninger med "compliance officer", oversættelseshukommelse

add example
By its fourth complaint , the Commission takes the view that , by requiring undertakings whose registered office is outside Luxembourg territory and which post workers there to deposit , before the start of the posting , with an ad hoc agent residing in Luxembourg , the documents necessary for monitoring compliance with their obligations under the Law of 20 December 2002 and to leave them there for an indeterminate period after the provision of services has ceased , Article 8 of that Law constitutes a restriction on freedom to provide services .Kommissionens fjerde klagepunkt er , at den nævnte lovs artikel 8 udgør en restriktion for den frie udveksling af tjenesteydelser , idet den forpligter virksomheder , som har hjemsted uden for Luxembourg , og som udstationerer arbejdstagere på dennes område , til , forud for udstationeringen , at deponere de dokumenter hos en ad hocbefuldmægtiget person bosiddende i Luxembourg , som er nødvendige for at føre kontrol med de forpligtelser , som påhviler virksomhederne i medfør af lov af 20. december 2002 , og til at lade dokumenterne opbevare hos denne en ubestemt periode , efter at tjenesteydelsen er præsteret .
The compliance officer shall submit the proposed decisions on the investment plan or on individual investments in the network to the national regulatory authorityDen overvågningsansvarlige forelægger de foreslåede afgørelser vedrørende investeringsplanen eller de enkelte investeringer i nettet for den nationale regulerende myndighed
whereas entrusting to an independent Office the task of conducting external administrative investigations in this area is accordingly in full compliance with the subsidiarity principle laid down by Article ‧ of the Treatyoverdragelsen af opgaven med at foretage eksterne administrative undersøgelser til et uafhængigt kontor er fuldt ud i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, som fastsat i traktatens artikel
The compliance officer may attend all meetings of the management or administrative bodies of the transmission system operator, and those of the Supervisory Body and the general assemblyDen overvågningsansvarlige kan deltage i alle møder i transmissionssystemoperatørens ledelse eller administrative organer samt i tilsynsorganets og generalforsamlingens møder
Where the vertically integrated undertaking, in the general assembly or through the vote of the members of the Supervisory Body it has appointed, has prevented the adoption of a decision with the effect of preventing or delaying investments in the network, the compliance officer shall report this to the regulatory authorityHvis den vertikalt integrerede virksomhed på generalforsamlingen eller ved hjælp af stemmerne fra de medlemmer af tilsynsorganet, som det har udpeget, har forhindret vedtagelse af en afgørelse og derved forhindret eller forsinket investeringer i nettet, skal den overvågningsansvarlige indberette dette til den regulerende myndighed
a compliance officer is appointed and is responsible for the compliance function and for any reporting with regard to compliance required by pointDer udnævnes en medarbejder, som er ansvarlig for compliancefunktionen og al rapportering i forbindelse med overholdelsen af forpligtelserne, jf. punkt
The customs office of export shall ensure compliance with Article ‧ of Regulation (EC) NoUdførselstoldstedet sørger for, at artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ overholdes
After prior approval by the regulatory authority, the Supervisory Body may dismiss the compliance officerEfter den regulerende myndigheds forudgående godkendelse kan tilsynsorganet afskedige den overvågningsansvarlige
Points out that the internal control systems put in place by the authorising officers by delegation have the following control objectives: compliance with applicable legislation, rules and practices; the reliability of management information and records; and the economy, effectiveness and efficiency of operationsminder om, at de interne kontrolsystemer iværksat af de anvisningsberettigede gennem uddelegering omfatter følgende kontrolmål: overensstemmelse med gældende retsforskrifter, regler og praksis, pålideligheden af forvaltningsmæssige informationer og fortegnelser samt de iværksatte foranstaltningers rentabilitet, produktivitet og effektivitet
Compliance with the specification is monitored by the local office of competent State authority, namely the Plzeň Area Inspectorate of the Czech Agriculture and Food Inspection Authority (Státní zemědělská a potravinářská inspekceDen ansvarlige nationale myndighed er Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň, der kontrollerer, at varespecifikationen overholdes
It shall dismiss the compliance officer for reasons of lack of independence or professional capacity upon request of the regulatory authorityDet afskediger den overvågningsansvarlige med henvisning til manglende uafhængighed eller faglig formåen efter anmodning fra den regulerende myndighed
Without prejudice to the powers of the national regulatory authority, compliance with the programme shall be independently monitored by the compliance officerMed forbehold af den nationale regulerende myndigheds beføjelser påser den overvågningsansvarlige, at programmet overholdes
to request justification from the vertically integrated undertaking when notified by the compliance officer in accordance with Articleat anmode om en begrundelse fra den vertikalt integrerede virksomhed, når det notificeres af den overvågningsansvarlige i overensstemmelse med artikel ‧, stk
A Member State , which re quires undertakings whose registered office is outside its national territory and which post workers there to deposit , before the start of the posting , with an ad hoc agent residing in that State , the docu ments necessary for monitoring compliance with their obligations under national law and to leave them there for an indeterminate period after the provision of services has ceased , fails to fulfil its obligations under Article 49 EC .En medlemsstat tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til artikel 49 EF , såfremt den i en national lov givning om fastsættelse af en procedure for forudgående afgivelse af en erklæring vedrørende udstationering af arbejdstagere fastsætter betingelser vedrørende forpligtelsen til at afgive de oplysninger , som er nødvendige for , at de kompetente nationale myndigheder kan føre kontrol , som ikke er tilstrækkeligt klare til at garantere retssikkerheden for de virksomheder , som ønsker at udstationere arbejdstagere på den pågældende medlemsstats område .
CBP officers, employees and contractors are required to complete security and data privacy training, including passage of a test, on a biennial basis. CBP system auditing is used to monitor and ensure compliance with all privacy and data security requirementsCBP’s embedsmænd, ansatte og eksterne personale skal hvert andet år gennemgå et kursus i datasikkerhed og-beskyttelse, der afsluttes med en prøve. CBP’s systemkontrol anvendes til at overvåge og sikre overholdelse af alle krav vedrørende sikkerhed og databeskyttelse
Mr President, Commissioner Lamy, Mr Sasi, the Millennium Round will, out of necessity, have to promote forms of cooperation and integration between the World Trade Organisation, the International Labour Office, the International Monetary Fund and the World Bank. This is so that the liberalisation of trade will be accompanied by renewed stability in the money market, by wide-ranging policies on human resources, by social protection networks and by widespread compliance with the fundamental regulations on work.Hr. formand, hr. kommissær Lamy, hr. minister Sasi, Millennium-runden vil nødvendigvis skulle fremme nogle former for samarbejde og integration mellem Verdenshandelsorganisationen, Den Internationale Arbejdsorganisation, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken, så liberaliseringen af handlen bliver ledsaget af en fornyet stabilitet på pengemarkedet, politikker med en omfattende anvendelse af de menneskelige ressourcer, sociale sikringsnetværk og en udbredt overholdelse af de grundlæggende arbejdsbestemmelser.
In order to ensure compliance with the applicable procedures and rules , a training programme specifically designed for staff in the offices of National Authorising Officers has been run for a number of years .For at sikre , at gældende procedurer og regler overholdes , er der i en årrække blevet gennemført et uddannelsesprogram , der er specialdesignet til personer i de nationale anvisningsberettigedes kontorer .
The responsible officer referred to in Article ‧ shall ensure that import, export or intermediary activities take place in compliance with the pertinent legal provisions and shall be empowered to represent the operator and to take the decisions necessary for performing that taskDen i artikel ‧ nævnte medarbejder skal sikre, at import-, eksport- eller formidlingsvirksomheden foregår i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser, og skal have beføjelse til at repræsentere virksomheden og til at træffe de nødvendige beslutninger til at kunne udøve dette hverv
By way of derogation from Article ‧, where the supervising customs office considers at the time of entry for the procedure or when carrying out controls that there is a serious risk of non-compliance with the obligation to re-export a means of transport, the temporary importation procedure shall apply subject toHvis kontroltoldstedet som undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, skønner, at der på tidspunktet for henførslen under proceduren eller i forbindelse med en kontrol foreligger alvorlig risiko for, at forpligtelsen til at genudføre et transportmiddel ikke vil blive overholdt, anvendes proceduren for midlertidig indførsel, forudsat at
Where there are specific grounds for suspecting the sound, fair and merchantable quality of a product, the customs office shall verify compliance with the applicable Community provisions, in particular those relating to animal and plant healthBestår der konkret mistanke om, at et produkt ikke er af sund, sædvanlig handelskvalitet, undersøger toldstedet, om produktet er i overensstemmelse med de gældende EF-regler, bl.a. på veterinær-og plantesundhedsområdet
In Malaysia, for example, the Commission's Food and Veterinary Office identified significant problems in relation to compliance with the requirements for the export of fish products.I Malaysia konstaterede Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor f.eks. betydelige problemer med overholdelsen af kravene til eksport af fiskeprodukter.
Each institution shall lay down in its internal administrative rules the staff of an appropriate level to whom it delegates in compliance with the conditions in its rules of procedure the duties of the authorising officer, the scope of the powers delegated and the possibility for the persons to whom these powers are delegated to subdelegate themHver institution bestemmer i sine interne administrative regler, hvilke ansatte på et passende niveau den under iagttagelse af betingelserne i sin forretningsorden vil uddelegere funktionen som anvisningsberettiget til, omfanget af de uddelegerede beføjelser og de befuldmægtigedes mulighed for at subdelegere beføjelserne
The compliance officer shall attend all meetings that address the following mattersDen overvågningsansvarlige skal deltage i alle møder, der omhandler følgende spørgsmål
Compliance with the specification is monitored by the local office of the competent State authority, namely the Plzeň Area Inspectorate of the Czech Agriculture and Food Inspection Authority (Státní zemědělská a potravinářská inspekceDen ansvarlige nationale myndighed, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň, kontrollerer, at varespecifikationen overholdes
The compliance officer shall be appointed by the Supervisory Body, subject to the approval by the regulatory authorityDen overvågningsansvarlige udpeges af tilsynsorganet, og godkendes af den regulerende myndighed
Viser side 1. Fundet 96411 sætninger matchende sætning compliance officer.Fundet i 17,592 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.