udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
When transmitting the names of their independent persons of standing to the Secretary-General of the Council, Member States will join a curriculum vitae of those persons, which should, among other things, describe their legal, tax and especially transfer pricing experienceNår medlemsstaterne fremsender navnene på deres uafhængige personer til generalsekretæren for Rådet, vedlægger de et curriculum vitæ for disse personer, som blandt andet indeholder en beskrivelse af deres erfaringer med juridiske spørgsmål, skattespørgsmål og navnlig interne afregningspriser
each application should be accompanied by a detailed curriculum vitae and by all the other relevant supporting documentsAnsøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og anden nyttig dokumentation
Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass formatAnsøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
A curriculum vitae should accompany each nominationDer bør vedlægges et curriculum vitæ for hvert kandidatemne
They must provide detailed curriculum vitae of each member of their team and demonstrate the managerial capabilities of the project director and manager, including his or her educational background, degrees and diplomas, professional experience, research work and publicationsDe skal indgive et detaljeret cv for hvert medlem af konsortiet og dokumentation for projektlederens ledelseskompetencer, herunder vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund, eksamensbeviser og grader, faglige erfaring, forskningsarbejde og offentliggjorte værker
Please apply to the address below (quoting Recruitment Notice PE/‧/S), completing and enclosing the appropriate curriculum vitae from this issue of the Official JournalAnsøgningen mærkes bekendtgørelse om ledig stilling nr. PE/‧/S, og det CV, som er indlagt i dette nummer af Den Europæiske Unions Tidende, udfyldes og sendes sammen med ansøgningen til
But there are just as many reasons that have to do with the developments that have taken place over the last ten years, for example the dissociation of economic and social development in eastern Germany from that in the former Bundesländer, the lack of respect for East Germans' curriculum vitaes and their experience, and the lack of rigour in the debate on right-wing extremism past and present.Men der er lige så mange årsager, der har at gøre med udviklingen i de sidste 10 år: afkoblingen af den økonomiske og sociale udvikling i Østtyskland fra udviklingen i de gamle delstater, ignoreringen af østtyskernes karrierer og erfaringer, den manglende konsekvens i opgøret med højreekstremismens fortid og nutid.
THE EUROPEAN CURRICULUM VITAE (CVDET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE (CV
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.De almindeligt kendte fakta kaster en mørk skygge over hans curriculum vitæ, og man burde have taget højde for dem på et tidligere tidspunkt.
For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a covering letter and a free-format Curriculum VitaeFor at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en følgeskrivelse og et cv
A curriculum vitae will not be regarded as a supporting documentEt curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation
a curriculum vitae (CV), preferably drafted using the Europass CV formatet curriculum vitæ (cv), helst udarbejdet i Europass cv-format
They all submitted their curriculum vitae, responded to a written questionnaire and had hearings before the Committee on Budgetary Control.De indsendte alle curriculum vitae, besvarede et skriftligt spørgeskema og var til høring i Budgetkontroludvalget.
In fact, I no longer tend to receive applications or receive fewer and fewer applications from good, young candidates with linguistic knowledge, who are committed, who are prepared to make their contribution but who have not already had one or two previous study opportunities in the course of their curriculum vitae .Derimod ser jeg ikke længere eller kun i stadig mere begrænset antal de ansøgninger, vi oprindelig ville og burde bruge som anledning til Erasmus og Sokrates, nemlig ansøgninger fra unge kandidater med gode resultater og kendskab til fremmede sprog, som er engagerede og villige til at påtage sig opgaven uden allerede at have haft disse muligheder et par gange i deres curriculum vitae.
a free-format Curriculum Vitae (CVet curriculum vitæ (cv
For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a letter of motivation and curriculum vitaeFor at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en begrundelse og et cv
Lastly, I applaud the fact that a woman has been appointed to one of the highest-profile roles, not only for gender reasons but because of her excellent curriculum vitae.Endelig glæder jeg mig over, at der er udpeget en kvinde til en af de højest profilerede poster, ikke kun på grund af hendes køn, men fordi hun har et fremragende curriculum vitæ.
THE EUROPASS-CURRICULUM VITAE (EUROPASS-CVEUROPASS-CV
Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and supporting documentsAnsøgningen vedlægges et detaljeret curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
All applicants must document their professional experience and expertise in full (by means of a curriculum vitae and/or letter in support of their application, for exampleAlle ansøgere skal fuldt ud dokumentere deres erhvervserfaring og kompetencer (f.eks. ved hjælp af CV og/eller begrundelse for ansøgningen
A curriculum vitae should accompany each nominationHvert kandidatemne bør ledsages af et curriculum vitae
The following information must be included on the first page of the curriculum vitaeFølgende oplysninger skal anføres på første side af curriculum vitæet
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 4,329 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.