udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
For proposers and partners: curriculum vitae of the staff who will carry out the proposed actionFor forslagsstillere og partnere: Curriculum vitæ for det personale, der skal udføre den foreslåede foranstaltning
It transmits the reserve lists with the curriculum vitae of each applicant to the Commission services , which can then request the recruitment of an applicant when they have a vacant permanent post .Den sender reservelisterne med hver enkelt ansøgers curriculum vitae til Kommissionens tjenestegrene , som så kan anmode om at ansætte en ansøger , når de har en ledig stilling .
This is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.Derfor har Kommissionen foreslået det europæiske curriculum vitæ, som senere skal erstattes af porteføljesystemet.
THE EUROPEAN CURRICULUM VITAE (CVDET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE (CV
For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a letter of motivation and a free-format curriculum vitaeFor at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en begrundelse og et cv (ingen særlige krav til opstillingen
For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a covering letter and a free-format Curriculum VitaeFor at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en følgeskrivelse og et cv
All the questions on the form must be completed in full (whether or not the candidate decides to attach personal curriculum vitaeAlle spørgsmålene på skemaet skal udførligt udfyldes (uanset om kandidaten beslutter at vedhæfte sit personlige curriculum vitæ eller ej
They must provide detailed curriculum vitae of each member of their team and demonstrate the managerial capabilities of the project director and manager, including his or her educational background, degrees and diplomas, professional experience, research work and publicationsDe skal indgive et detaljeret cv for hvert medlem af konsortiet og dokumentation for projektlederens ledelseskompetencer, herunder vedkommendes uddannelsesmæssige baggrund, eksamensbeviser og grader, faglige erfaring, forskningsarbejde og offentliggjorte værker
a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV formatet curriculum vitæ (CV) (det anbefales at anvende den europæiske CV-formular
The professional experience and expertise of all candidates should be documented in full by means of a curriculum vitae and material demonstrating that they meet the selection criteriaAlle kandidaternes erhvervserfaring og ekspertise bør dokumenteres fuldt ud ved hjælp af CV'er og materiale, der viser, at de opfylder udvælgelseskriterierne
It must be completed, signed and posted, together with the curriculum vitae in English and photocopies of any supporting documents (diplomas, employment certificates or any other documents to support claims made on the application form), preferably by registered post not later than ‧ June ‧, as attested by the postmark, toAnsøgningsskemaet udfyldes korrekt og underskrives og afsendes sammen med et curriculum vitæ på engelsk og fotokopier af den nødvendige dokumentation (eksamensbeviser, arbejdsattester eller anden dokumentation for de i ansøgningen indeholdte oplysninger)- helst som anbefalet brev- senest den ‧. juni ‧ (poststemplets dato er afgørende) til
A curriculum vitae will not be regarded as a supporting documentEt curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation
Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass formatAnsøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
Applicants are invited to submit an application, accompanied by a detailed curriculum vitae and a motivation letter in support of their application, each of no more than four typed pages, and photocopies of the supporting documentsAnsøgere bedes sende en ansøgning sammen med et detaljeret curriculum vitæ og en begrundelse, hver på højst fire maskinskrevne sider, samt bilag i fotokopi
All the things we are discussing here - curriculum vitae, employment structure, the world of work, the conditions governing appointment and promotion - all these things are based on the lives and experiences of men.Disse livsforløb, disse arbejdsstrukturer, arbejdsverdenen, alle ansættelses- og forfremmelsesvilkår er jo baseret på mændenes livsverdener, på mændenes livserfaringer.
The vacancy notice shall further indicate that candidates must submit their applications in writing, accompanied by a detailed curriculum vitae, a letter of motivation and the appropriate character references as to their suitability for the performance of the duties pertaining to the vacant post, to the Chairperson of the Management Board within six weeks of the date of publication of the vacancy notice in the Official Journal of the European UnionDet fremgår endvidere af stillingsopslaget, at ansøgerne skal indsende deres ansøgninger skriftligt vedlagt et detaljeret cv, en begrundelse samt dokumentation for opfyldelse af de vandelskrav, der stilles for at bestride den ledige stilling, til formanden for Styrelsesrådet senest seks uger efter offentliggørelse af stillingsopslaget i Den Europæiske Unions Tidende
Furthermore, the applicant argues that the evaluation committee and the Commission did not provide any explanation on the grading system for individual curriculum vita nor did they explain why the applicant’s experts have scored so poorlyEndvidere finder sagsøgeren, at bedømmelsesudvalget og Kommissionen ikke gav nogen forklaring på klassificeringssystemet for individuelle curriculum vitæ, og de forklarede ikke, hvorfor sagsøgerens eksperter opnåede så få points
EUROPEAN CURRICULUM VITAEEUROPÆISK CURRICULUM VITÆ
Mr Wessberg, from Sweden, has submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and has been interviewed by the Committee on Budgetary Control.Hr. Wessberg fra Sverige har fremsendt sit cv, udfyldt et skriftligt spørgeskema og været til samtale i Budgetkontroludvalget.
To make it easier to process applications, applicants are kindly requested to send their curriculum vitae and supporting letter by e-mail as well, preferably in Word format (and not using PDF format), to the following addressFor at lette behandlingen af ansøgningerne, bedes ansøgerne tillige sende deres curriculum vitae og begrundelse pr. e-mail (helst i Wordformat, ikke pdf) til
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.Han fremsendte sit cv, udfyldte et skriftligt spørgeskema og var til samtale i Budgetkontroludvalget.
Was there any need for an EU standard on curriculum vitae , he mused . The Commission needed to be responsible , transparent and efficient and make a more persuasive case for European cooperation .I forlængelse heraf foreslog han , at debatten finder sted inden for rammerne af et konvent med repræsentanter fra de nationale parlamenter , regeringerne , Europa-Parlamentet og Rådet .
and a free-format Curriculum Vitae (CVet curriculum vitæ (CV
In the light of his Curriculum Vitae and the answers provided in the questionnaire and public hearing, our committee recommended the appointment of Mr Kazamias with 26 votes for and one against and expressed hope for the prospects of cooperation with the new candidate.I lyset af hans curriculum vitæ samt svarene i spørgeskemaet og under den offentlige høring anbefalede vores udvalg en udnævnelse af hr. Kazamias med 26 stemmer for og en imod, og vi udtrykte håb om et godt samarbejde med den nye kandidat.
Applications should be submitted in duplicate and contain : — a 5-10 page typed description of the research project ; — an estimate of costs ; — a completed application form ; 1 a curriculum vitae — ;Ansøgningen om legat skal være in duplo og omfatte : — en præsentation af forskningsprojektet i form af 5-10 maskinskrevne sider — en fyldestgørende ansøgning ( hvortil formularer kan rekvireres på de nedenstående adresser ) — et overslag over udgifterne ' ) — et curriculum vitae — en attestation fra fakultetet , der bekræfter ansøgerens nuværende stilling .
Viser side 1. Fundet 1067 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 2,948 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.