udtale: IPA: kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː /kəˈrɪkjələm ˈviːtaɪ/ /kəˈrɪkjᵿləm ˈvaɪtiː/

Oversættelser til dansk:

  • curriculum vitae   
     
    A summary of one's academic and work history, usually submitted with a job application.
  • curriculum vitæ   

Andre betydninger:

 
A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job.
 
(UK) A written account of one's life comprising one's education, accomplishments, work experience, publications, etc.; especially, one used to apply for a job. Abbreviation: CV
 
(US) A detailed written account of one's education and experience used to seek positions in academic or educational environments, typically including academic credentials, publications, courses taught, etc.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "curriculum vitae", oversættelseshukommelse

add example
A brief curriculum vitae of the expert shall be appended to each reportEn kortfattet levnedsbeskrivelse for den sagkyndige skal vedlægges hver rapport
The applicant shall ensure that, before the detailed summaries referred to in the last subparagraph of Article ‧ are submitted to the competent authorities, they have been drawn up and signed by experts with the necessary technical or professional qualifications, which shall be set out in a brief curriculum vitaeAnsøgeren drager omsorg for, at de i artikel ‧, stk. ‧, sidste afsnit, omhandlede udførlige resuméer udarbejdes og underskrives af personer, der har de nødvendige tekniske eller faglige kvalifikationer, hvilket skal fremgå af en kortfattet levnedsbeskrivelse, før materialet forelægges de kompetente myndigheder
Curriculum vitaeCurriculum vitae
Applicants are invited to submit an application, accompanied by a detailed curriculum vitae and a motivation letter in support of their application, each of no more than four typed pages, and photocopies of the supporting documentsAnsøgere bedes sende en ansøgning sammen med et detaljeret curriculum vitæ og en begrundelse, hver på højst fire maskinskrevne sider, samt bilag i fotokopi
For applications to be valid, candidates must submit a duly completed application form, a letter of motivation and curriculum vitaeFor at ansøgningen er gyldig, skal der indgives et behørigt udfyldt ansøgningsskema, en begrundelse og et cv
Please apply to the address below (quoting avis de recrutement numéro PE/‧/S), enclosing a personal statement and a curriculum vitae (in Europass formatAnsøgningen mærkes avis de recrutement numéro PE/‧/S og sendes sammen med et motivationsbrev og et Europass-CV til
THE EUROPEAN CURRICULUM VITAE (CVDET EUROPÆISKE CURRICULUM VITAE (CV
EUROPEAN CURRICULUM VITAEEUROPÆISK CURRICULUM VITÆ
A curriculum vitae will not be regarded as a supporting documentEt curriculum vitæ betragtes ikke som dokumentation
Is this really the case with the Commission's recommendation on a common European format for curriculum vitaes: No 379 on their list of measures to implement this year?Er det virkelig tilfældet med Kommissionens henstilling om et fælles europæisk format for CV'er, der er nr. 379 på deres liste over foranstaltninger, som skal gennemføres i år?
The curriculum vitae submitted by H.G. Wessberg for his nomination as a member of the Court of Auditors shows skills and experience that are certainly in line with the technical and scientific standards required by the position.Det cv, som H.G. Wessberg har fremsendt med henblik på udnævnelse som medlem af Revisionsretten, viser både færdigheder og en erfaring, der bestemt er på højde med de tekniske og videnskabelige standarder, der kræves for at besidde stillingen.
MODEL CURRICULUM VITAESTANDARD CURRICULUM VITAE (CV
We are talking about someone with an impeccable curriculum vitae and significant international experience in public and private institutions, someone who has always been extremely proactive (as for instance in his chairmanship of the Financial Stability Forum).Vi taler om en person med et perfekt cv og betydelig international erfaring i både private og offentlige institutioner, en der altid har været ekstremt proaktiv (f.eks. i forbindelse med sit formandskab for Forummet for Finansiel Stabilitet).
Applications must mention the reference number of the vacancy notice and be accompanied by a letter of motivation and an up-to-date curriculum vitae (free formatAnsøgningen skal henvise til stillingsopslagets reference og ledsages af et brev, hvori der redegøres for baggrunden for, at stillingen søges, samt et up-to-date curriculum vitæ (i et valgfrit format
curriculum vitae of the key persons in the partnership, giving details of relevant professional experienceCV'er fra nøglepersoner i partnerskabet med detaljer om relevant professionel erfaring
The extended collection of documents, which, as you know, comprises a curriculum vitae, a mobility pass and other papers, is a standardised supplementary instrument.Den udvidede dokumentsamling, der som bekendt består af CV, mobilitetsbevis og andre dokumenter, er et standardiseret supplerende instrument.
a curriculum vitae (CV) preferably drafted using the European CV formatet curriculum vitæ (CV) (det anbefales at anvende den europæiske CV-formular
For proposers and partners: Curriculum vitae of the staff who will carry out the proposed actionFor forslagsstillere og partnere: Curriculum vitæ for det personale, der skal udføre den foreslåede foranstaltning
Applications must be accompanied by a detailed curriculum vitae and any other relevant documentsAnsøgningen vedlægges et udførligt curriculum vitæ og alle andre relevante dokumenter
the European curriculum vitae (hereinafter referred to as the European CV) referred to in Articledet europæiske curriculum vitæ (herefter det europæiske cv), jf. artikel
All applications should contain all details useful for their assessment; this may include a curriculum vitae documenting the professional experience and level of expertise of the applicant and a short letter explaining the reasons for applyingAnsøgninger skal omfatte alle oplysninger, som vil være nyttige for deres bedømmelse, herunder et levnedsløb (CV), som dokumenterer ansøgerens faglige erfaring og ekspertise, samt et kort brev, som redegør for, hvorfor man søger
a free-format Curriculum Vitae (CVet curriculum vitæ (cv
I support the favourable outcome of the vote in committee on the appointment of Harald Wögerbauer as a new Member of the Court of Auditors, on the basis of a positive assessment of his curriculum vitae and the written responses he provided to the questionnaire given out to candidates for the post in question.skriftlig. - (PT) Jeg støtter det gunstige resultat af afstemningen i udvalget om udnævnelsen af Harald Wögerbauer som nyt medlem af Revisionsretten på grundlag af en positiv vurdering af hans cv og de skriftlige svar, han gav på spørgeskemaet, der blev uddelt til ansøgerne til den pågældende stilling.
The curriculum vitae submitted must comply with the format belowDet indsendte CV skal udformes på følgende måde
Viser side 1. Fundet 449 sætninger matchende sætning curriculum vitae.Fundet i 2,032 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.