udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

  • afstamme   

Andre betydninger:

 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
deduce (a conclusion) by reasoning
 
originate (from)
 
To come from; to be connected by a relationship of blood.
 
find the derivation of (a word or phrase)
 
To reason or establish by deduction.
 
create (a compound) from another by means of a reaction
 
obtain (something) from something else
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (10)

derivativederivat
derived classafledt klasse
derived depreciation bookafledt afskrivning
derived elementafledt element
derived inputafledt input
derived keyafledt nøgle
derived productionafledt produktion
derived session keyafledt sessionstast
key derivation functionnøgleafledningsfunktion
refuse derived fuelaffaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
prioritising the objectives and defining priorities via sectoral or horizontal measures; the role of the Council in this process; examining the need to legislate if the Treaties or derived law do not provide the means to achieve the same objectivesRangordning af målene og definition af prioriteringerne via sektorspecifikke eller horisontale foranstaltninger; Rådets rolle i denne forbindelse; undersøgelse af nødvendigheden af at lovgive, hvis der ikke allerede findes midler i traktaterne eller den afledte lovgivning, der gør det muligt at nå de samme mål
The Eurosystem’s reserves are compiled on a gross basis without any netting-off of reserve-related liabilities (with the exception of those reserve assets included in the sub-category financial derivatives, which are recorded on a net basisEurosystemets reserver opgøres efter bruttoværdier uden netting af reserverelaterede passiver (med undtagelse af reserveaktiverne, der er inkluderet i underkategorien finansielle derivater, som registreres på nettobasis
complies with the other regulations deriving from the Treatyer i overensstemmelse med andre regler, der følger af traktaten
Fresh fish, molluscs and crustaceans and products derived therefromFisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf
The minimum requirements for guarantees in this part shall apply also for single-name credit derivativesDe minimumskrav for garantier, der er beskrevet i denne del, gælder også for single-name-kreditderivater
the recommended daily intake of the product- per serving where such indication is appropriate and can be easily deriveddet anbefalede daglige indtag- pr. portion, hvis det er hensigtsmæssigt og let kan omregnes
The uniqueness of Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs derives from the long experience of the Hessen cheese dairies in obtaining the best characteristics from each batch of sour milk quark in order to emphasise the best properties of the quarkHessischer Handkäses/Hessischer Handkäs egenart skyldes de hessiske ostemejeriers lange erfaring med at udnytte de forskellige surmælkskvarkpartiers bedste egenskaber
whereas the acquisition of a diverse range of language skills is considered to be of the greatest importance for all EU citizens, since it enables them to derive full economic, social and cultural benefit from freedom of movement within the Union and from the Union’s relations with third countriesder henviser til, at erhvervelse af forskellige former for sproglige færdigheder anses for at være af største betydning for alle EU-borgere, da en sådan kompetence sætter dem i stand til i fuld udstrækning at udnytte de økonomiske, sociale og kulturelle fordele ved den frie bevægelighed inden for EU og ved EU's forbindelser med tredjelande
Step ‧: Identification of Derived No-Effect Level(s) (DNEL(sTrin ‧: Bestemmelse af afledt nuleffektniveau (Dnel
CPA ‧.‧.‧: Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivativesCPA ‧.‧.‧: Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikkekondenseretpyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller enphenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf
It should be recalled that CELEX offers a very wide range of advanced research possibilities and that the proceeds deriving from consultation of the base are used to finance part of the considerable work of documentary analysis required to give CELEX its specific added value.Der skal mindes om, at CELEX tilbyder et meget stort og avanceret antal søgemuligheder og at indtægterne fra basen anvendes til at finansiere en del af det betydelige dokumentanalysearbejde, der er en forudsætning for at give CELEX dens særlige merværdi.
If justified by costs deriving from the particular geographical situation, the duration of public service contracts specified in paragraph ‧ in the outermost regions may be extended by a maximum of ‧ %Hvis det er berettiget ud fra omkostningerne som følge af en særlig geografisk beliggenhed, kan varigheden af kontrakter om offentlig trafikbetjening, jf. stk. ‧, i regionerne i den yderste periferi forlænges med højst halvdelen af den oprindelige løbetid
Directed energy weapon systems specified by ML‧ include systems whose capability is derived from the controlled application ofDirigerede energivåbensystemer, der er nævnt i ML‧, omfatter systemer, hvis kapacitet er afledt af den kontrollerede anvendelse af
However, the calculations concerning the amount of countervailable subsidy derived from a methodology that was revised in subsequent proceedings concerning imports of certain polyethylene terephthalate originating in TaiwanImidlertid byggede beregningerne af de udligningsberettigede subsidier på en metodologi, der blev revideret i efterfølgende procedurer vedrørende import af polyethylenterephthalat med oprindelse i Taiwan
Subject: VAT- exemption of derivativesOm: Fritagelse for merværdiafgift for derivater
The immediate and compulsory labelling for beef and its derivatives is essential.Det samme gælder den øjeblikkelige og obligatoriske mærkning af oksekød og biprodukter.
In order to derive maximum benefit from the single market and monetary union, it is vital that private individuals and businesses are in a position to make payments between two Union countries with the same speed, reliability and costs as for domestic payments in Member StatesFor at få fuldt udbytte af virkningerne af det indre marked og Den Monetære Union er det af afgørende betydning, at enkeltpersoner og virksomheder bliver i stand til at foretage betalinger mellem to lande i EU lige så hurtigt, sikkert og med samme omkostninger som i forbindelse med betalinger inden for medlemsstaterne
Furthermore, it is noted that the Commission has accurately listed the legal provisions of the relevant schemes and the practical implementations derived from themDet bemærkes desuden, at Kommissionen gjorde nøje rede for de retlige bestemmelser, der gælder for de relevante ordninger, og disses gennemførelse i praksis
Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cerealsKlid og andre restprodukter, også form af piller (pellets), fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter
SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATEEVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
The tax exemption notified here applies only to the Dutch ceramic industry, and unlike the German measure does not cover all mineralogical processes; the Commission is not satisfied, therefore, that the proposed exemption derives directly from the basic or guiding principles of the Dutch energy taxation systemEftersom meddelelsen om afgiftsfritagelsen kun finder anvendelse på den nederlandske keramiske industri og i modsætning til den tyske foranstaltning ikke gælder for alle mineralogiske processer, er Kommissionen ikke overbevist om, at den planlagte afgiftsfritagelse direkte følger grund- eller hovedprincipperne i det gældende nederlandske energibeskatningssystem
When an entity becomes a party to a hybrid (combined) instrument that contains one or more embedded derivatives, paragraph ‧ requires the entity to identify any such embedded derivative, assess whether it is required to be separated from the host contract and, for those that are required to be separated, measure the derivatives at fair value at initial recognition and subsequentlyNår en virksomhed deltager i et kombineret instrument, der indeholder et eller flere indbyggede afledte finansielle instrumenter, kræves det i henhold til afsnit ‧, at virksomheden identificerer sådanne indbyggede afledte finansielle instrumenter, vurderer hvorvidt det kræves, at instrumenterne adskilles fra hovedkontrakten og, for så vidt angår de instrumenter, der kræves adskilt, måler de afledte finansielle instrumenter til dagsværdi ved den første indregning og derefter
Derivatives are also categorised as held for trading unless they qualify for hedge accountingAfledte aktiver rubriceres også i handelsbeholdningen, medmindre de kan indgå som regnskabsmæssig sikring
tannings and their derivativesgarvesyrer og derivater deraf
Viser side 1. Fundet 10019 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 2,264 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.