udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

  • afstamme   

Andre betydninger:

 
find the derivation of (a word or phrase)
 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
To reason or establish by deduction.
 
create (a compound) from another by means of a reaction
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
obtain (something) from something else
 
deduce (a conclusion) by reasoning
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
originate (from)
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.
 
To come from; to be connected by a relationship of blood.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (10)

derivativederivat
derived classafledt klasse
derived depreciation bookafledt afskrivning
derived elementafledt element
derived inputafledt input
derived keyafledt nøgle
derived productionafledt produktion
derived session keyafledt sessionstast
key derivation functionnøgleafledningsfunktion
refuse derived fuelaffaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
Vitamins derived from raw materials occurring naturally in feedingstuffsVitaminer fremstillet på grundlag af råvarer, som indgår naturligt i foderstoffer
The product is derived from cattle born, reared for the entirety of their lives, slaughtered and dressed in the designated geographical areaProduktet hidrører fra kvæg, der er født, opdrættet i hele dets levetid, slagtet og behandlet i det afgrænsede geografiske område
Uncertainty may also derive from planned and unplanned assumptions; these are typically associated with estimates, stipulations and/or the use of engineering dataUsikkerheds kan desuden skyldes planlagte eller uplanlagte antagelser; de opstår som regel i forbindelse med skøn, forudsætninger og/eller anvendelse af tekniske data
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inksGarve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch
SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATEEVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
It is true that producers of propylene with a lower purity level than polymer-grade propylene may not derive much benefit from the pipelineDet er rigtigt, at producenterne af propylen, hvis renhedsgrad er mindre end polymer-grade-propylen, ikke kan få nogen større fordel af rørledningen
If the available information is derived from sample surveys, this grossing-up relates to both a part of the rented and all owner-occupied dwellingsHvis de disponible oplysninger hidrører fra stikprøveundersøgelser, vedrører ekstrapolationen både en del af udlejningsboligerne og alle ejerboliger
Data to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table belowDe data, der skal indberettes for forhandlere af værdipapirer og derivater (SDD'er), finansielle selskaber beskæftiget med långivning (FCL'er) og andre finansielle formidlere (OFI'er), er angivet i tabellen nedenfor
and may be derived from relative humidity measurement, dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulaeog kan afledes af målinger af relativ fugtighed, dugpunkt, damptryk eller måling med tør/våd termometerføler ved anvendelse af generelt accepterede formler
in writing. - (IT) We have no option but to vote in favour of the report on the role of women in agriculture and in rural areas because we still believe in the professional farmer who lives from the income derived from his own business.skriftlig. - (IT) Vi har intet andet valg end at stemme for betænkningen om kvindernes rolle inden for landbruget og i landdistrikterne, fordi vi stadig tror på den professionelle landmand, der lever af indtægten fra sin egen bedrift.
The Committee on Petitions and I personally had the very special honour of drafting the report on the annual report on one of the most important institutions of the European Union, the European Ombudsman, and we came to the conclusion that the activities which Mr Nikiforos Diamandouros carried out in 2008 served the institution and the obligations which derive from it consistently, seriously and effectively.Udvalget for Andragender og jeg selv har haft den meget specielle ære at udarbejde dette udkast til betænkning om årsberetningen fra en af EU's vigtigste institutioner, nemlig Den Europæiske Ombudsmand, og vi kom til den konklusion, at Nikiforos Diamandouros' aktiviteter i 2008 tjente institutionen og de forpligtelser, som den indebærer, konsekvent, seriøst og effektivt.
In February ‧ CWP sold its assets linked to the production of phosphates to [...]* (TI), a producer of phosphorus and phosphorus derivativesI februar ‧ solgte CWP fosfatproduktionsanlæggene til [...]* (TI), som fremstiller fosfor og produkter afledt af fosfor
As part of an open single market which encourages small enterprises, will the Commission say Commission proposes to ensure that new technologies are used to benefit them and what practical benefit they derive from research programmes funded by the European Union in the 27 Member States?Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen, at der træffes som led i et åbent indre marked, der er fordelagtigt for de små virksomheder, således at de nye teknologier kan komme disse virksomheder til gode, og de små virksomheder kan drage nytte af de forskningsprogrammer, som finansieres af EU i de 27 medlemsstater?
These contracts could have various legal forms, such as that of a guarantee, some types of letter of credit, a credit derivative default contract or an insurance contractSådanne kontrakter kan antage forskellige juridiske former, såsom en garanti, visse typer remburs, en afledt kreditmisligholdelseskontrakt eller en forsikringskontrakt
Only large companies, principally multinationals, have the specialist legal know-how to derive benefit from the Rome Convention in the wording of their contracts, especially standard-form contractsKun store virksomheder, især de multinationale, har de teknisk-juridiske ressourcer, der er nødvendige for at drage nytte af Rom-konventionen ved udformningen af deres kontrakter, især adhæsionskontrakter
Member States shall ensure that only consignments of meat products and treated stomachs, bladders and intestines, derived from meat or meat products from the following species or animals, are imported into the CommunityMedlemsstaterne sikrer, at kun sendinger af kødprodukter samt af behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af kød eller kødprodukter af følgende arter eller dyr, importeres til Fællesskabet
having regard to the Kimberley process, which aims, ultimately, to put an end to the circulation of blood diamonds and to improve governance in those countries rich in natural resources through the verification and complete publication of all payments made by the companies and the revenue derived by the governments from oil, gas, and mining productsder henviser til Kimberley-processen, som i sidste ende sigter mod at standse handelen med bloddiamanter og forbedre styreformen i de lande, der er rige på naturressourcer, gennem kontrol og fuld offentliggørelse af alle betalinger, som foretages af selskaberne, og af de indtægter, regeringerne modtager fra olie, gas og mineprodukter
Atorvastatin is metabolized by cytochrome P‧A‧ to ortho-and parahydroxylated derivatives and various beta-oxidation productsAtorvastatin metaboliseres via cytokrom P‧A‧ til orto-og parahydroxylerede derivater og forskellige beta-oxidationsprodukter
By way of derogation from paragraph ‧ and provided that the mallard ducks derived from vaccinated mallard ducks are more than four month old, they may beUanset stk. ‧, og forudsat at de gråænder, der er afkom af vaccinerede gråænder, er over fire måneder gamle, kan de
In fulfilling their responsibilities for classification, downstream users should be allowed to use the classification of a substance or mixture derived in accordance with this Regulation by an actor in the supply chain, provided that they do not change the composition of the substance or mixtureDownstreambrugere bør, når de opfylder deres klassificeringsforpligtelser, kunne anvende den klassificering af et stof eller en blanding, der er afledt i overensstemmelse med denne forordning af en aktør i leverandørkæden, forudsat at de ikke ændrer stoffets eller blandingens sammensætning
To this end, the Commission may be notified until ‧ August ‧ of the studies currently being conducted to establish whether ingredients or substances, derived from ingredients listed in Annex IIIa are not likely, under specific circumstances, to trigger adverse reactionsMed henblik herpå kan Kommissionen indtil den ‧. august ‧ underrettes om undersøgelser, der pågår med det formål at fastslå, om ingredienser eller stoffer, der hidrører fra ingredienser opført i bilag IIIa, ikke under specifikke omstændigheder kan forventes at forårsage uønskede reaktioner
Financial derivatives: see asset item Financial derivativesFinansielle derivater: se aktivposten finansielle derivater
It is along the right lines, but I believe that we could have gone further and considered other avenues, such as the separation of banking activities, the taxation of financial movements or a pure and simple ban on derivative products, as is being contemplated today in the United States.Barnier prøver at gøre. Det er et skridt i den rigtige retning, men jeg mener, at vi kunne være gået længere og have overvejet andre løsninger som f.eks. adskillelse af bankaktiviteterne, beskatning af finansielle transaktioner eller simpelt hen et forbud mod derivatprodukter, som nu overvejes i USA.
whereas, in the context of the strong economic interdependence deriving from the abovementioned ties, the Lisbon Agenda should be perceived as an endeavour to make Europe a highly competitive and knowledge-based economy which in turn benefits the Transatlantic Partnership by enhancing the growth of common marketsder henviser til, at Lissabon-dagsordenen i forbindelse med den stærke økonomiske indbyrdes afhængighed, der skyldes ovennævnte forbindelser, bør opfattes som et forsøg på at sikre, at den europæiske økonomi i høj grad er konkurrencedygtig og videnbaseret, og at den også er til gavn for det transatlantiske partnerskab, der vil øge væksten på de fælles markeder
Viser side 1. Fundet 10019 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 4,305 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.