udtale: IPA: dəˈɹaɪv /dəˈɹaɪv/      

Oversættelser til dansk:

  • afstamme   

Andre betydninger:

 
find the derivation of (a word or phrase)
 
(transitive, chemistry) To create (a compound) from another by means of a reaction.
 
To reason or establish by deduction.
 
create (a compound) from another by means of a reaction
 
(intransitive) To originate or stem (from).
 
obtain (something) from something else
 
deduce (a conclusion) by reasoning
 
(transitive, linguistics) To find the derivation of (a word or phrase).
 
originate (from)
 
(transitive) To obtain or receive (something) from something else.
 
(transitive, logic) To deduce (a conclusion) by reasoning.
 
To come from; to be connected by a relationship of blood.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (10)

derivativederivat
derived classafledt klasse
derived depreciation bookafledt afskrivning
derived elementafledt element
derived inputafledt input
derived keyafledt nøgle
derived productionafledt produktion
derived session keyafledt sessionstast
key derivation functionnøgleafledningsfunktion
refuse derived fuelaffaldsbaseret brændsel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "derive", oversættelseshukommelse

add example
Vitamins derived from raw materials occurring naturally in feedingstuffsVitaminer fremstillet på grundlag af råvarer, som indgår naturligt i foderstoffer
The product is derived from cattle born, reared for the entirety of their lives, slaughtered and dressed in the designated geographical areaProduktet hidrører fra kvæg, der er født, opdrættet i hele dets levetid, slagtet og behandlet i det afgrænsede geografiske område
Uncertainty may also derive from planned and unplanned assumptions; these are typically associated with estimates, stipulations and/or the use of engineering dataUsikkerheds kan desuden skyldes planlagte eller uplanlagte antagelser; de opstår som regel i forbindelse med skøn, forudsætninger og/eller anvendelse af tekniske data
Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inksGarve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch
Extractives and their physically modified derivatives .Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater .
SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATEEVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE
It is true that producers of propylene with a lower purity level than polymer-grade propylene may not derive much benefit from the pipelineDet er rigtigt, at producenterne af propylen, hvis renhedsgrad er mindre end polymer-grade-propylen, ikke kan få nogen større fordel af rørledningen
If the available information is derived from sample surveys, this grossing-up relates to both a part of the rented and all owner-occupied dwellingsHvis de disponible oplysninger hidrører fra stikprøveundersøgelser, vedrører ekstrapolationen både en del af udlejningsboligerne og alle ejerboliger
The EEA Joint Committee shall , from the entry into force of the Agreement , decide the terms and conditions for the participation of the EFTA States in the programmes established under the EC Council deci sions mentioned bel ow , or deriving therefrom , in the field of information services :Det Blandede EØS-Udvalg fastlægger fra aftalens ikrafttræden de vilkår og betingelser , som skal gælde for EFTA-staternes deltagelse i de programmer på informationstjenesteområdet , der er iværksat i henhold til nedennævnte beslutninger truffet af EF-Rådet eller heraf afledte beslutninger : ninger :
Data to be reported for SDDs (security and derivative dealers), FCLs (financial corporations engaged in lending) and remaining OFIs (other financial intermediaries) are set out in the table belowDe data, der skal indberettes for forhandlere af værdipapirer og derivater (SDD'er), finansielle selskaber beskæftiget med långivning (FCL'er) og andre finansielle formidlere (OFI'er), er angivet i tabellen nedenfor
In the case of total permanent invalidity for the occu pation usually pursued by an employed person ( total invalidity ) , the benefit is converted to a pension equal to 55 % of a calculation basis derived from the contribution basis during the previous few years .Ved en varig nedsættelse ( » varig invaliditet « ) af ar bejdstagerens erhvervsevne inden for hans normale erhverv udbetales der en pension svarende til 55 % af beregningsgrundlaget for de foregående 5 år .
It follows that Community law has established two distinct systems for combating pollution of surface water by dangerous substances : first , a system of authorisation under Articles 3 and 7 of Directive 76 / 464 , applicable where the pollution derives from an act attributable to a person in the form of a discharge , and , second , a system of specific programmes under Article 5 of Directive 86 / 280 , applicable where the pollution cannot be attributed to a person because it derives from multiple and diffuse sources .Et sådant forhold udgør en » udledning « , som forudsat i artikel 1 , stk. 2 , litra d ) , i direktiv 76 / 464 , for så vidt forureningen af overfladevandet hidrører fra en handling , der kan tilskrives en person , nærmere bestemt anbringelsen i overfladevandet af træpæle behandlet med creosot , der ved kontakt med vandet bliver udskilt fra træet i form af forurenende partikler .
and may be derived from relative humidity measurement, dewpoint measurement, vapour pressure measurement or dry/wet bulb measurement using the generally accepted formulaeog kan afledes af målinger af relativ fugtighed, dugpunkt, damptryk eller måling med tør/våd termometerføler ved anvendelse af generelt accepterede formler
in writing. - (IT) We have no option but to vote in favour of the report on the role of women in agriculture and in rural areas because we still believe in the professional farmer who lives from the income derived from his own business.skriftlig. - (IT) Vi har intet andet valg end at stemme for betænkningen om kvindernes rolle inden for landbruget og i landdistrikterne, fordi vi stadig tror på den professionelle landmand, der lever af indtægten fra sin egen bedrift.
The Committee on Petitions and I personally had the very special honour of drafting the report on the annual report on one of the most important institutions of the European Union, the European Ombudsman, and we came to the conclusion that the activities which Mr Nikiforos Diamandouros carried out in 2008 served the institution and the obligations which derive from it consistently, seriously and effectively.Udvalget for Andragender og jeg selv har haft den meget specielle ære at udarbejde dette udkast til betænkning om årsberetningen fra en af EU's vigtigste institutioner, nemlig Den Europæiske Ombudsmand, og vi kom til den konklusion, at Nikiforos Diamandouros' aktiviteter i 2008 tjente institutionen og de forpligtelser, som den indebærer, konsekvent, seriøst og effektivt.
In February ‧ CWP sold its assets linked to the production of phosphates to [...]* (TI), a producer of phosphorus and phosphorus derivativesI februar ‧ solgte CWP fosfatproduktionsanlæggene til [...]* (TI), som fremstiller fosfor og produkter afledt af fosfor
As part of an open single market which encourages small enterprises, will the Commission say Commission proposes to ensure that new technologies are used to benefit them and what practical benefit they derive from research programmes funded by the European Union in the 27 Member States?Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen, at der træffes som led i et åbent indre marked, der er fordelagtigt for de små virksomheder, således at de nye teknologier kan komme disse virksomheder til gode, og de små virksomheder kan drage nytte af de forskningsprogrammer, som finansieres af EU i de 27 medlemsstater?
These contracts could have various legal forms, such as that of a guarantee, some types of letter of credit, a credit derivative default contract or an insurance contractSådanne kontrakter kan antage forskellige juridiske former, såsom en garanti, visse typer remburs, en afledt kreditmisligholdelseskontrakt eller en forsikringskontrakt
The third subparagraph of Article 4 ( 5 ) thus seeks to ensure that certain categories of economic activity the importance of which derives from their subjectmatter are not exempted from VAT on the ground that they are carried out by bodies governed by public law as public authorities ( see Joined Cases 231 / 87 and 129 / 88 Comune di Carpaneto Piacentino and Others [ 1989 ] ECR 3233 , paragraph 26 ) .Artikel 4 , stk. 5 , tredje afsnit , tager således sigte på , at der for bestemte former af økonomisk virksomhed , hvis betydning beror på ydelsernes genstand , ikke indrømmes momsfritagelse med den begrundelse , at disse former for virksomhed udøves af offentligretlige organer i deres egenskab af offentlig myndighed ( jf. dom af 17.10.1989 , forenede sager 231 / 87 og 12 9 / 88 , Comune di Carpaneto Piacentino m.fl. , Sml. s. 3233 , præmis 26 ) .
Only large companies, principally multinationals, have the specialist legal know-how to derive benefit from the Rome Convention in the wording of their contracts, especially standard-form contractsKun store virksomheder, især de multinationale, har de teknisk-juridiske ressourcer, der er nødvendige for at drage nytte af Rom-konventionen ved udformningen af deres kontrakter, især adhæsionskontrakter
Member States shall ensure that only consignments of meat products and treated stomachs, bladders and intestines, derived from meat or meat products from the following species or animals, are imported into the CommunityMedlemsstaterne sikrer, at kun sendinger af kødprodukter samt af behandlede maver, blærer og tarme, der er fremstillet af kød eller kødprodukter af følgende arter eller dyr, importeres til Fællesskabet
Oestradiol -17-B , testosterone and progesterone and certain of their derivatives are exempt from the prohibition when used for therapeutic purposes . 3 .Oestradiol -17-B , testosteron og progesteron og visse af deres derivater er undtaget fra forbudet , når de anvendes til terapeutiske formål . 3 .
Its resources are derived from its capital , borrowings and accu mulated earnings in various currencies and are held , invested or lent in the same currencies .Emissionsomkostninger og overkurs ved tilbagebetaling afskri ves over hele lånets løbetid på grundlag af resthovedstolen .
having regard to the Kimberley process, which aims, ultimately, to put an end to the circulation of blood diamonds and to improve governance in those countries rich in natural resources through the verification and complete publication of all payments made by the companies and the revenue derived by the governments from oil, gas, and mining productsder henviser til Kimberley-processen, som i sidste ende sigter mod at standse handelen med bloddiamanter og forbedre styreformen i de lande, der er rige på naturressourcer, gennem kontrol og fuld offentliggørelse af alle betalinger, som foretages af selskaberne, og af de indtægter, regeringerne modtager fra olie, gas og mineprodukter
Viser side 1. Fundet 14066 sætninger matchende sætning derive.Fundet i 7,839 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.