Oversættelser til dansk:

  • forventet omsætning   
     
    The amount of money an opportunity is expected to generate.

Eksempel sætninger med "expected revenue", oversættelseshukommelse

add example
The additional revenue to the Community over a twelve-month period would be some 500 million EUA if milk pro duction goes up as expected by 2.1 % in 1980 / 81 .Hvis mælkeproduktionen stiger som ventet med 2,1 % i 1980-81 , vil Fællesskabets indtægter som følge af disse foranstaltninger stige med ca. 500 mio ERE .
The Commission notes that the main determinants of the business plan brought forward by UPC have either already been addressed in the Commission’s assessment of GNA’s business plan (such as penetration rate, subscriber take-up rate, churn rate, wholesale revenues, investment costs, life-expectancy of the network in the residual value calculation) or are of limited relevance for its assessment (the choice of methodology in the planKommissionen bemærker, at de mest afgørende punkter i forretningsplanen, som UPC retter sin opmærksomhed mod, enten allerede er blevet behandlet af Kommissionen i dens vurdering af GNA’s forretningsplan, såsom dækningsgrad, abonnenttilgang, opsigelsestal, engrosindkomster, investeringsomkostninger, nettets forventede levetid og beregningen af restværdien, eller er af ringe betydning for denne vurdering, som f.eks. den metode, der er valgt i planen
First, the estimated deficit outturn for ‧ was substantially higher than expected when the Council Recommendation of ‧ April ‧ was adopted and expenditure slippages and revenue shortfalls more than offset the impact of the budgetary consolidation measures implemented in the course ofFor det første var det anslåede underskud i ‧ væsentligt større end forventet, da Rådets henstilling af ‧. april ‧ blev vedtaget, og udgiftsskreddet samt de manglende indtægter har mere end udlignet virkningen af de foranstaltninger til budgetkonsolidering, der blev gennemført i løbet af
• Once the level of expenditure which a Member State is to maintain has been decided in the exante verification , flexibility in the subsequent verifications is no longer provided through general exemptions depending on economic circumstances but through the possibility of a revision of the targeted level of expenditure after the midterm verification if the economic situation has resulted in developments in public revenue which differ significantly from those expected at the time of the exante verification .• Når først det udgiftsniveau , en medlemsstat skal opretholde , er blevet fastlagt under forhåndskontrollen , er det under de efterfølgende kontroller ikke længere muligt at udvise fleksibilitet gennem dispensationer , der afhænger af økonomiske forhold . Fleksibiliteten sikres gennem muligheden for at genoverveje det fastlagte udgiftsniveau efter midtvejskontrollen , hvis den økonomiske situation har bevirket , at de offentlige indtægter har udviklet sig væsentligt anderledes end forventet ved forhåndskontrollen .
This is due to the carry-over from the better-than-expected outcome in ‧ and the positive growth surprise in ‧ boosting government revenue, while expenditure has remained containedDette skyldes den blivende virkning af resultatet i ‧, der blev bedre end forventet, og den positive vækstoverraskelse i ‧, der betød en stor stigning i indtægterne, samtidig med at udgifterne var under kontrol
As revenue and expenditure aris ing from the financing of exceptional aids are not expected to balance out until after 1986 , the 102 Mio ECU which have already been transferred by the Commission from the general budget of the Communities but which have not yet been utilized , in fac t constitute above all provisions whose corresponding sums have been placed in interest-bearing investments .Da indtægterne og udgifterne i forbindelse med finansieringen af de ekstraordinære støtteforanstaltninger først skal udligne sig fra 1986 , fører de 102 mio ECU , som Kommissionen på dette tidspunkt allerede har overført fra det almindelige budget , men endnu ikke har anvendt , i praksis i første omgang til , at der opstår hensættelser , hvis modværdi anbringes således , at der oppebæres renter .
Specifically, downward pressure is expected on revenue from the pension yield tax, corporate taxes and from the estimated declining extraction of oil and gas in the North SeaDet nedadgående pres forventes især på indtægter fra pensionsbeskatningen og selskabsskatten og i forbindelse med det forventede fald i udvindingen af olie og gas i Nordsøen
Where the previously internal turnover does not appear to correspond to a market valuation of the activities in question (and, thus, to the expected future turnover on the market), the forecast revenues to be received on the basis of an agreement with the former parent may be a suitable proxyHvis den hidtil interne omsætning ikke forekommer at stemme overens med en markedsvurdering af de pågældende aktiviteter (og dermed den forventede fremtidige omsætning på markedet), kan det være mest hensigtsmæssigt at lægge de forventede indtægter baseret på en aftale med det tidligere moderselskab til grund
‘ The budget ( ... ) is the instrument which sets out forecasts of , andauthorises in advance , the expected revenue and expenditure of the Communities for each year . ’» Budgettet [ ... ] er det dokument , der hvert år forud fastlægger Fællesskabernes forudselige indtægter og bevilger deres forudselige udgifter . «
With regard to the tax authority of Berlin, Germany stated that the reason for fully waiving its claims in groups HAG ‧ and PBS ‧ was that it expected to be fully compensated by the future tax revenue from Herlitz AG and Herlitz PBS AGMed hensyn til skattemyndigheden i delstaten Berlin hævdede Tyskland, at dens fuldstændige afkald på fordringer i gruppe HAG ‧ og PBS ‧ var begrundet med, at den forventede, at dette afkald ville blive fuldstændig udlignet gennem de fremtidige skatteindtægter fra Herlitz AG og Herlitz PBS AG
Indeed, although the reduction in the headline deficit in ‧ below the ‧ % Treaty reference value benefited from substantial one-off revenues and higher-than-expected tax revenues, the deficit reduction was also driven by a better expenditure control at the State and health-care sector levelsSkønt betydelige engangsindtægter og skatteindtægter, der blev højere end forventet, bidrog til nedbringelsen af det offentlige underskud til under traktatens referenceværdi på ‧ % af BNP, kan reduceringen af underskuddet også tilskrives en bedre udgiftskontrol inden for staten og i sundhedssektoren
Nevertheless higher than expected State revenues were fully allocated to deficit reductionUventede statslige merindtægter blev imidlertid i fuldt omfang udnyttet til at nedbringe underskuddet
The programme indicates lower surpluses towards ‧, as the effects of ageing are expected to set in and revenue sources in the North Sea are foreseen to subsideProgrammet viser lavere overskud hen imod ‧, når virkningerne af befolkningens aldring forventes at sætte ind, og indtægterne fra Nordsøaktiviteterne forudses at falde
Moreover, for ‧ and ‧, the expected drop in tax revenue is not fully consistent with the underlying growth scenario and tax revenue could therefore turn out stronger than plannedDet forventede fald i skatteindtægterne i ‧ og ‧ stemmer endvidere ikke helt overens med det underliggende vækstscenario, så skatteindtægterne kan blive større end planlagt
To that effect, any revenue windfalls from faster than expected growth should be pre-committed and used in full to speed up deficit reduction or to increase surpluses in good timesDerfor bør alle uventede indtægter som følge af en kraftigere end forventet vækst øremærkes på forhånd og anvendes til hurtigere at nedbringe underskuddet eller til at øge overskuddet i gode tider
It is of course gratifying that these mechanisms will not in fact work as expected now that the pound has taken a different turn from what was anticipated when the talks were held , which has reduced revenue significantly .Således har det i Fontainebleau indført finansieringsmekanismer , der er baseret på en opfattelse , der er i modstrid med fællesskabsprincipperne .
The amount of net revenue expected to be available for research in ‧ comes to EURDe forventede nettoindtægter, der kan anvendes til forskning i ‧, beløber sig til ‧ EUR
The better-than-expected outturn mainly results from an incomplete execution of expenditure plans (especially social transfers and public investment), while revenue increase resulted mainly from stronger-than-expected growthDet bedre end ventede resultat skyldes hovedsagelig en ufuldstændig gennemførelse af udgiftsplaner (især sociale overførsler og offentlige investeringer), mens indtægtsstigningen hovedsagelig skyldtes en stærkere end ventet vækst
In ‧ and ‧, the revenue ratio is expected to continue declining, albeit less rapidly, while the expenditure ratio is projected to broadly stabilise in ‧ and to decline inI ‧ og ‧ forventes indtægtskvoten fortsat at falde, om end mindre hurtigt, mens udgiftskvoten stort set forventes at stabiliseres i ‧ for derefter at falde i
Since revenue is expected to fall by ‧,‧ of a percentage point of GDP over the period ‧-‧, the planned consolidation is going to rely on expenditure restraint, with the expenditure-to-GDP-ratio dropping by ‧,‧ percentage pointsDa indtægterne forventes at falde med ‧,‧ procentpoint af BNP over perioden ‧-‧, skal den planlagte konsolidering ske ved at begrænse udgifterne, sådan at udgifternes andel af BNP reduceres med ‧,‧ procentpoint
The first of these is that we expect it to immediately include what are known as the 'assigned revenues' for those agencies that are partly dependent on fees - such as the European Medicines Agency in London or the European Chemicals Agency in Helsinki - in the preliminary draft budget and not to achieve an artificial margin by omitting them.Det første er, at vi forventer, at den omgående medtager de såkaldte "formålsbestemte indtægter" for de agenturer, der til dels er afhængige af gebyrer - som f.eks. Det Europæiske Lægemiddelagentur i London eller Det Europæiske Kemikalieagentur i Helsinki - i det foreløbige budgetforslag og ikke skaber en kunstig margen ved at udelade dem.
A rise in the revenue ratio is expected to also contribute to fiscal consolidationEn stigning i indtægtskvoten forventes også at bidrage til konsolideringen af de offentlige finanser
Although future revenue expectations can play a role when deciding on waivers, this is not the main considerationFremtidige indtægter kan ganske vist indgå i en beslutning om at give afkald på fordringer, men de kan ikke være den vigtigste bevæggrund
The most important source of revenue is expected to be royalties from intellectual property rights.Den vigtigste kilde til indtægter forventes at blive royalties fra ophavsrettigheder.
Moreover, stronger-than-expected tax receipts and additional revenues from the sale of natural gas in response to high oil prices helped reduce the deficitEndvidere bidrog skatteindtægter, der var højere end forventet, og yderligere indtægter fra salg af naturgas som reaktion på høje oliepriser til at nedbringe underskuddet
Viser side 1. Fundet 53821 sætninger matchende sætning expected revenue.Fundet i 10,746 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.