Oversættelser til dansk:

  • forventet omsætning   
     
    The amount of money an opportunity is expected to generate.

Eksempel sætninger med "expected revenue", oversættelseshukommelse

add example
Therefore, revenue is recognised only to the extent of costs incurred that are expected to be recoverableDerfor indregnes omsætning kun svarende til de indregnede omkostninger, der vil kunne genindvindes
The opening decision asserted that the expected increase in revenues from the operation of the new southern runway would not even cover its incremental construction costs and lead in ‧ to a loss of about EUR [...] (see paragraph ‧ of the opening decisionI åbningsbeslutningen blev det konstateret, at den forventede stigning i indtægterne fra driften af den sydlige bane ikke engang ville dække ekstraomkostningerne herved og i ‧ ville føre til et likviditetstab på ca. [...] EUR (se betragtning ‧ i åbningsbeslutningen
Overall, revenues have come in better than expected, partially explained by some one-off corporate taxes, but also expenditures have developed in a contained waySom helhed har indtægtsudviklingen været bedre end ventet, hvilket til dels hænger sammen med visse engangsindtægter af selskabsskatter, og samtidig har også udgiftsudviklingen været moderat
The programme is multiannual and, in this respect, will be characterised during its life by an expected imbalance between revenues and expenditureProgrammet er flerårigt og vil derfor i hele sin levetid være kendetegnet ved en forventet budgetmæssig uligevægt mellem indtægter og udgifter
Recent information points to the possibility of a better final outcome above ‧ % of GDP, owing to even higher-than-expected revenues in ‧, especially from direct taxes, reflecting the high dynamism of corporate profitsDe seneste oplysninger antyder muligheden af et bedre slutresultat på over ‧ % af BNP som følge af indtægter, der var endnu højere end forventet i ‧, især fra direkte skatter, hvilket afspejler den store dynamiske udvikling i virksomhedernes overskud
The European Parliament and the Council will continue to closely pay attention to the management of the assigned revenues expecting rapid improvements in this fieldEuropa-Parlamentet og Rådet vil fortsat være meget opmærksom på forvaltningen af de formålsbestemte indtægter og forvente hurtige forbedringer på dette område
Revenue windfalls, which partly result from a positive base effect following higher-than-expected revenues in ‧, broadly offset the costs of the fiscal package adopted in summer aimed at supporting growth (mainly involving tax cuts) and especially the higher-than-budgeted expenditure increase (notably in healthcare despite corrective measures taken to reduce the breach in the national health insurance spending objective (ONDAM) following the detection of slippages by the Alert Committee in JuneEkstraindtægter som følge af bl.a. en positiv basiseffekt i kølvandet på højere indtægter end forventet i ‧ kompenserer stort set for udgifterne til den pakke af finanspolitiske foranstaltninger (især skattenedsættelser), der blev vedtaget i løbet af sommeren for at sætte skub i den økonomiske vækst, og navnlig for udgiftsstigningen på især sundhedsområdet, der blev større end budgetteret, til trods for de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at mindske overskridelsen af målet for udgifterne til den nationale sygeforsikringsordning (ONDAM) efter varslingskomitéens konstatering af overskridelser i juni
indicator ‧, on public revenue, should include a comparative analysis of domestic revenue actually received and the amount that could reasonably be expected given the activity of the country (for example, by comparing import levels and customs revenueIndikator nr. ‧, som går på de offentlige indtægter, bør omfatte en komparativ analyse af de inkasserede indenlandske indtægter og det indtægtsbeløb, der med rimelighed kan forventes landets aktivitet taget i betragtning (f.eks. sammenholdelse af importmængderne med den inkasserede told
a detailed three-year forecast of the financial results for the route in question, including data allowing the viability of the route to be assessed (expected market share on the route, fuel prices, salaries, maintenance, insurance premiums, taxes, groundhandling, catering, expected revenue, expenses, etcen detaljeret treårs-prognose for de finansielle resultater for den pågældende rute, herunder oplysninger, som giver mulighed for at bedømme rutens levedygtighed (forventet markedsandel på ruten, udgifter til brændstof, lønninger, vedligehold, forsikringer, skatter, groundhandling, catering, forventede indtægter, omkostninger osv
Given that citric acid, on average, constitutes only ‧ % of the importers’ total revenue, it is expected that the effects of an anti-dumping duty will be diluted in the companies’ overall resultsDa citronsyre i gennemsnit kun tegner sig for ‧ % af importørernes samlede indtægter, forventes virkningerne af en antidumpingtold at blive udvandet i virksomhedernes samlede resultater
Revenue is expected to increase by ‧,‧ percentage point of GDP, notably as a result of an assumed increase in EU funds and the increase in social security contributions inIndtægterne forventes at vokse med ‧,‧ procentpoint af BNP, bl.a. som følge af en forventet stigning i EU-midlerne og de stigende bidrag til socialsikringsordninger i
While the likely positive outturn for ‧ would provide a favourable base effect for ‧, the ‧ budget law envisages that, after having secured the achievement of the budgetary target, better-than-expected permanent revenue may be used to fund tax cutsMens det formentlig positive resultat for ‧ vil give en positiv basiseffekt for ‧, planlægges det i finansloven for ‧, at efter at opfyldelsen af budgetmålet er sikret, kan en bedre end forventet fast indtægt anvendes til at finansiere skattesænkninger
The Commission notes that the main determinants of the business plan brought forward by UPC have either already been addressed in the Commission’s assessment of GNA’s business plan (such as penetration rate, subscriber take-up rate, churn rate, wholesale revenues, investment costs, life-expectancy of the network in the residual value calculation) or are of limited relevance for its assessment (the choice of methodology in the planKommissionen bemærker, at de mest afgørende punkter i forretningsplanen, som UPC retter sin opmærksomhed mod, enten allerede er blevet behandlet af Kommissionen i dens vurdering af GNA’s forretningsplan, såsom dækningsgrad, abonnenttilgang, opsigelsestal, engrosindkomster, investeringsomkostninger, nettets forventede levetid og beregningen af restværdien, eller er af ringe betydning for denne vurdering, som f.eks. den metode, der er valgt i planen
These developments could prove challenging for public finances, in spite of their overall strong position, given the foreseen weakening in tax revenues and the expectations for higher spending in upgrading public services generated by a prolonged period of budgetary surplusesDenne udvikling kunne udgøre et problem for de offentlige finanser, til trods for deres stort set stærke stilling, som følge af det forventede fald i skatteindtægter og forventningerne om større udgifter til forbedring af de offentlige tjenester efter en længere periode med budgetoverskud
For ‧, the programme projects the revenue ratio to fall further as the composition of growth becomes less tax-rich, while expenditure is expected to rise reflecting the impact of spending decisions in ‧ and earlier years, as well as those announced in BudgetFor ‧ forventer programmet, at indtægtskvoten falder yderligere, idet skatterne yder et mindre bidrag til væksten, mens udgifterne forventes at stige som følge af de udgiftsbeslutninger, der blev truffet i ‧ og årene forinden, samt dem, der blev bebudet i finansloven for
The expenditure-to-GDP ratio is expected to increase by ‧,‧ percentage points, while the revenue-to-GDP ratio is projected to fall by ‧,‧ percentage pointUdgiftskvoten forventes at stige med ‧,‧ procentpoint, mens indtægtskvoten ifølge fremskrivningerne falder med ‧,‧ procentpoint
The undertaken consolidation measures and the strong political commitment to fiscal discipline are expected to partially compensate the risks stemming from the slightly favourable assumptions on growth and revenue collectionDe gennemførte konsolideringsforanstaltninger og det stærke politiske tilsagn om finanspolitisk disciplin forventes delvis at opveje de risici, der stammer fra de lettere optimistiske antagelser om vækst og opkrævning af indtægter
The fall in total revenues is concentrated in ‧ (‧,‧ percentage points of GDP), as half of the extraordinary increase of revenues in ‧, amounting to ‧,‧ % of GDP, is not expected to continue inFaldet i de samlede indtægter er koncentreret om ‧ (‧,‧ procentpoint af BNP), idet halvdelen af den ekstraordinære stigning i indtægterne i ‧, som svarer til ‧,‧ % af BNP, ikke forventes at fortsætte i
On ‧ July ‧, France provided the Commission with updated information on the expected costs of the public service mission and the revenues of France Télévisions inDen ‧. juli ‧ forelagde Frankrig Kommissionen opdaterede oplysninger om publicservice-virksomhedens forventede omkostninger og France Télévision's indtægter i
Where the previously internal turnover does not appear to correspond to a market valuation of the activities in question (and, thus, to the expected future turnover on the market), the forecast revenues to be received on the basis of an agreement with the former parent may be a suitable proxyHvis den hidtil interne omsætning ikke forekommer at stemme overens med en markedsvurdering af de pågældende aktiviteter (og dermed den forventede fremtidige omsætning på markedet), kan det være mest hensigtsmæssigt at lægge de forventede indtægter baseret på en aftale med det tidligere moderselskab til grund
When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognised as an expense immediatelyNår det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger vil overstige den samlede entrepriseomsætning, skal det forventede tab på entreprisekontrakten indregnes som omkostning straks
The amount of net revenue expected to be available for research in ‧ comes to EURDe forventede nettoindtægter, der kan anvendes til forskning i ‧, beløber sig til ‧ EUR
What is the expected programme for oil revenues?Hvilket program forventes der planlagt for olieindtægterne?
In its opinion of ‧ February ‧ on the previous update of Slovakia's convergence programme covering the period ‧-‧, the Council invited Slovakia to (i) seize every opportunity for an accelerated deficit reduction, including through the use of better-than-expected revenues and of savings on the expenditure side, in particular in ‧; (ii) make the medium-term expenditure ceilings more binding; (iii) be vigilant that second-round effects from the high inflation in ‧ do not affect the inflation convergence path envisaged in the programmeI sin udtalelse af ‧. februar ‧ om den tidligere opdatering af Slovakiets konvergensprogram for perioden ‧-‧ opfordrede Rådet Slovakiet til i) at benytte enhver lejlighed til at fremskynde nedbringelsen af underskuddet, blandt andet ved at udnytte uventet store indtægter og foretage besparelser på udgiftssiden, især i ‧, ii) i højere grad at gøre de mellemfristede udgiftslofter bindende, iii) at kontrollere, at følgevirkningerne af den høje inflation i ‧ ikke rammer den konvergensplan for inflation, der er beskrevet i programmet
Over the programme period, the revenue ratio is expected to increase slightly (by ‧,‧ percentage point of GDP), while the primary expenditure ratio is projected to decline markedly (by around ‧,‧ percentage points), especially in social transfers and government consumptionI løbet af programperioden forventes indtægtskvoten at stige svagt (med ‧,‧ procentpoint af BNP), mens den primære udgiftskvote ventes at falde drastisk (med omkring ‧,‧ procentpoint), især inden for sociale overførsler og det offentlige forbrug
Viser side 1. Fundet 38789 sætninger matchende sætning expected revenue.Fundet i 10,999 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.