udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
recurring, or that is performed over and over again
 
being regular or usual
 
behaving in a regular manner, as a habit

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

habituallysædvanligvis; som regel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
Given that bird species may become habituated to certain levels of disturbance it will first be necessary , according to Community nature legislation , to establish whether this development has significant impact .I betragtning af , at fuglearter kan vænne sig til visse niveauer for forstyrrelser , er det i henhold til Fællesskabets naturbeskyttelseslovgivning nødvendigt først at fastslå , om denne udvikling har væsentlige følgevirkninger .
MATUTES ( ES ) , Member of the Commission . Mr President — of the Parliament , Mr President-in-Council , ladies and gentlemen , for once I also must begin my speech here without the habitual expression of satisfaction .Jeg bør erindre om , at Det Europæiske Råd allerede den 15. december på ny havde bekræftet , at det i princippet går ind for , at der på et passende tids punkt indkaldes en international fredskonference under FN ' s auspicier til opnåelse af en retfærdig og varig løsning på de øvrige alvorlige problemer i regionen , navnlig det palæs tinensiske spørgsmål , den israelsk-arabiske konflikt og situationen i Libanon .
Finally , the national court explains that , in the course of the review which it is required to carry out under Paragraph 79 ( 2 ) of the IRG , it is called upon to ascertain whether Mr Kozłowski s habitual residence ’ ‘ ’ within the meaning of Article 83b ( 2 ) of that law was , at the time of the request for surrender , in Germany , and whether it is still there .Endelig har den forelæggende ret fremført , at den inden for rammerne af den tilbundsgående prøvelse , som den er forpligtet til at foretage i medfør af IRG ’ s § 79 , stk. 2 , skal træffe afgørelse om , hvorvidt Szymon Kozłowski på det tidspunkt , hvor anmodningen om overgivelse blev fremsat , havde og stadig har » sædvanligt ophold « på tysk territorium i den forstand , hvori begreb et anvendes i IRG ’ s § 83b , stk. 2 .
As far as jurisdiction is concerned, we must increase the capacity of each Member State to prosecute not just its own nationals, but also people who habitually reside on its territory, and who are found guilty of trafficking in human beings abroad.Med hensyn til jurisdiktion skal vi øge hver medlemsstats kapacitet til at retsforfølge både dens egne statsborgere og personer, der har deres sædvanlige opholdssted inden for dens territorium, og som kendes skyldige i menneskehandel i udlandet.
( l ) Such injuries ara those occurring en the journey to or from work along the normal and habitual route between the place of work and the worker ' a residence .1 ) Ulykker der sker pi vej til og fr * arbejde af den normale og sedvanliga rute mellem arbejdsstedet og arbejdstagerens bopol . Retspraksis eller lovbestemmelser udvider denne definition til at oofatte andet end den transport , der angives ovenfor ( til spisested , lages konsultationsvarelse , lønningekont or a.v. ) ; disse udvidelser er forskellige fra land til land .
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ May ‧- F v Commission (Staff cases- Officials- Expatriation allowance- Action for annulment- Action for damages- Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Concept of international organisation- Habitual residence and main occupation- Retroactive refusal to pay the expatriation allowance- Recovery of amounts wrongly paidSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. maj ‧- F mod Kommissionen (Personalesag- tjenestemænd- udlandstillæg- annullationssøgsmål- erstatningssøgsmål- artikel ‧, stk. ‧, litra a), i bilag ‧ til tjenestemandsvedtægten- begrebet international organisation- fast bopæl og hovederhverv- afslag på udlandstillæg med tilbagevirkende kraft- tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb
In particular , the agreement makes provision for each Member State in certain cases to threat national s of any other Member State with regular and habitual residence in the same way as citizens of the country .Forslaget åbner bl.a. mulighed for , at enhver medlemsstat under visse betingelser kan give statsborgerskab til statsborgere fra et hvilket som helst andet medlemsland , som har regelmæssig og fast bopæl på dens territorium .
This appropriation is intended to cover essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by the Parliament at its three habitual places of workDenne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder
A unilateral act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated contract is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs or would govern the contract in substance under this Regulation, or of the law of the country where the act was done, or of the law of the country where the person by whom it was done had his habitual residence at that timeEn ensidig viljeserklæring vedrørende en eksisterende eller påtænkt aftale er gyldig med hensyn til form, hvis den opfylder formkravene i den lov, som finder eller ville finde anvendelse på aftalens materielle indhold i henhold til denne forordning, eller loven i det land, hvor den pågældende viljeserklæring blev afgivet, eller loven i det land, hvor den person, der afgav den, på det tidspunkt havde sit sædvanlige opholdssted
On their side, the national governments habitually fall into the trap with such unbelievable facility that it can only conceal voluntary renunciations.De nationale regeringer skulker sædvanligvis med en lethed, der er så utrolig, at den kun kan skjule frivillige afkald.
A distilled model of inhibiting factors and their relationship to habitual actionfrom a management control perspective .Essensen af en model over bremsende faktorer og deres relation til vanebaserethandling set ud fra en ledelseskontrolsynsvinkel .
For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seisedVed grænseoverskridende sager forstås i denne forordning en situation, hvor mindst en af parterne har fastbopæl eller er bosiddende i en anden medlemsstat end den, hvor sagen er blevet indbragt for en domstol
Calls on the Council and the Commission to raise the issue of the detention of men in Egyptian prisons on the basis of their alleged homosexuality and habitual debauchery and is concerned at the entrapment of homosexual men via the internethenstiller til Rådet og Kommissionen at drøfte spørgsmålet om fængsling af mænd i Egypten på grund af deres påståede homoseksualitet og skørlevned og er bekymret over, at der lægges fælder for homoseksuelle mænd på internettet
The policyholder will be deemed to have undertaken the initiative where : — the initial contact between the policyholder and the assurer is made by the policy-holder ; or — the contract is concluded in the Member State where the insurer is established without any contact being made between the policy holder and the insurer in the Member State where the policyholder has his habitual residence ; or — the contract is concluded with the help of a broker .Forsikringstageren anses for at have taget initiativet , når : — forsikringstageren optager den første kontakt med forsikrings selskabet , eller — kontrakten indgås i den medlemsstat , hvor forsikringsselskabet er etableret , uden at der optages nogen kontakt mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet i den medlemsstat , hvor forsikringstageren har sin sædvanlige bopæl ; — forsikringsaftalen er indgået via mægler .
Any creditor, including public authorities of Member States, whose habitual residence, domicile or head office is situated in a Member State other than the home Member State shall have the right to lodge claims or to submit written observations relating to claimsKreditorer, herunder medlemsstaternes offentlige myndigheder, med sædvanlig bopæl, hjemsted eller hovedsæde i en anden medlemsstat end hjemlandet har ret til at anmelde deres fordringer eller indgive skriftlige bemærkninger til fordringerne
When winding-up proceedings are opened, the competent authorities of the home Member State, the liquidator or any person appointed for that purpose by the competent authorities shall without delay individually inform by written notice each known creditor whose habitual residence, domicile or head office is situated in another Member StateNår en likvidation er indledt, underretter hjemlandets kompetente myndigheder, likvidator eller enhver person, som er udpeget hertil af de kompetente myndigheder, straks og individuelt ved en skriftlig meddelelse alle kendte kreditorer hvis sædvanlige bopæl, hjemsted eller hovedsæde er beliggende i en anden medlemsstat
If an official applies for such leave in order to be able to accompany his or her spouse , the latter al so being an official or other servant of the Communi ties required in the course of his or her duties to establish his or her habitual residence at such a dis tance from the place of employment of the applicantSåfremt der ansøges om tjenestefrihed , for at tjene stemanden kan følge sin ægtefælle , såfremt denne ligeledes er tjenestemand eller har andet ansættelsesforhold ved Fællesskaberne , men af tjenst lige
a franchise contract shall be governed by the law of the country where the franchisee has his habitual residencefranchiseaftaler er underlagt loven i det land, hvor franchisetageren har sit sædvanlige opholdssted
The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as regards the level of compensation awarded to victims of road traffic accidents, is prepared to examine the specific problems resulting for EU residents involved in road traffic accidents in a Member State other than the Member State of their habitual residenceKommissionen er sig bevidst, at medlemsstaterne har forskellig praksis for så vidt angår niveauet for erstatning til ofre for trafikulykker, og er villig til at undersøge de særlige problemer, der gør sig gældende for EU-borgere indblandet i trafikulykker i en anden medlemsstat end den, hvor de har deres sædvanlige opholdssted
as regards the law applicable to the form of contract in electronic commerce, if it is not possible to determine where the parties expressed their wishes, the frame of reference should be provided by the law of the place of habitual residence of the purchaser or the recipient of the servicefor så vidt angår den lov, der skal anvendes på den kontraktform, der benyttes i forbindelse med elektronisk handel, bør det, hvis det ikke er muligt at bestemme stedet for viljeserklæringens afgivelse, være loven på det sted, hvor køberen eller modtageren af tjenesteydelsen sædvanligvis opholder sig, der finder anvendelse
If the party against whom enforcement is sought is habitually resident in a Member State other than that in which the declaration of enforceability was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him or at his residenceSåfremt den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område end den, hvor retsafgørelsen er blevet erklæret for eksigibel, er fristen for appel to måneder og løber fra den dag, hvor afgørelsen om eksigibilitet er blevet forkyndt for den pågældende personligt eller på hans bopæl
One: solve the problem of Romany camps, where health and safety is non-existent; two: propose drastic measures, such as the loss of parental authority, for those parents who force their children into begging, prostitution and child labour; three: lower the school drop-out rate among Roma children, which is 75% in some Member States; four: make better use of Community funds available for all citizens of Roma origin who work, who want to be integrated and who send their children to school, but at the same time isolate and repatriate habitual offenders.3: Nedsæt den andel af romabørn, 75 % i nogle medlemsstater, som dropper ud af skolen. 4: Gør bedre brug af fællesskabsmidler, der er til rådighed for alle borgere af romaoprindelse, som arbejder, som ønsker at blive integreret, og som sender deres børn i skole, men isoler og hjemsend samtidig vaneforbrydere.
Epidemiological studies show that clinical signs of deficiency are apparent in subjects whose habitual intake is betweenEpidemiologiske undersøgelser viser , at kliniske tegn på underskud viser sig tydeligt hos forsøgspersoner , hvis normaltilførslen er 0,5 0,8 mg / d , men ikke ved højere
The criterion for determining a person’s right to request assistance from a Central Authority should be less strict than the connecting factor of habitual residence used elsewhere in this RegulationKriteriet for at fastslå en persons ret til at anmode en centralmyndighed om bistand bør være mindre strengt end det kriterium for tilknytning gennem sædvanligt opholdssted, der anvendes andre steder i denne forordning
While expressing satisfaction on the habitual clarityand even more meticulous and well-documentedapproach to producing the XXIInd Report , the Economic and Social Committee recognized , inagreement with the Commission , that the newcontcxt is cha racterized both by slowdown ineconomic growth and also by the app " lication of thesubsidiarity principle .Det Økonomiske og Sociale Udvalg , der roser den toogtyvende beretning , fordi den som sædvanlig er klar , omhyggeligt udformet og suppleret med ø get dokumentation , anerkender i lighed med Kommissionen , at den nye kontekst er karakteriseret ved en afmatning i den økonomiske vækst og ved gennemførelsen af subsidiaritetsprincippet. diaritetsprincippet .
Viser side 1. Fundet 688 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 0,486 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.