udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
recurring, or that is performed over and over again
 
being regular or usual
 
behaving in a regular manner, as a habit

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

habituallysædvanligvis; som regel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
As far as jurisdiction is concerned, we must increase the capacity of each Member State to prosecute not just its own nationals, but also people who habitually reside on its territory, and who are found guilty of trafficking in human beings abroad.Med hensyn til jurisdiktion skal vi øge hver medlemsstats kapacitet til at retsforfølge både dens egne statsborgere og personer, der har deres sædvanlige opholdssted inden for dens territorium, og som kendes skyldige i menneskehandel i udlandet.
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ May ‧- F v Commission (Staff cases- Officials- Expatriation allowance- Action for annulment- Action for damages- Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Concept of international organisation- Habitual residence and main occupation- Retroactive refusal to pay the expatriation allowance- Recovery of amounts wrongly paidSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. maj ‧- F mod Kommissionen (Personalesag- tjenestemænd- udlandstillæg- annullationssøgsmål- erstatningssøgsmål- artikel ‧, stk. ‧, litra a), i bilag ‧ til tjenestemandsvedtægten- begrebet international organisation- fast bopæl og hovederhverv- afslag på udlandstillæg med tilbagevirkende kraft- tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb
This appropriation is intended to cover essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by the Parliament at its three habitual places of workDenne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder
A unilateral act intended to have legal effect relating to an existing or contemplated contract is formally valid if it satisfies the formal requirements of the law which governs or would govern the contract in substance under this Regulation, or of the law of the country where the act was done, or of the law of the country where the person by whom it was done had his habitual residence at that timeEn ensidig viljeserklæring vedrørende en eksisterende eller påtænkt aftale er gyldig med hensyn til form, hvis den opfylder formkravene i den lov, som finder eller ville finde anvendelse på aftalens materielle indhold i henhold til denne forordning, eller loven i det land, hvor den pågældende viljeserklæring blev afgivet, eller loven i det land, hvor den person, der afgav den, på det tidspunkt havde sit sædvanlige opholdssted
On their side, the national governments habitually fall into the trap with such unbelievable facility that it can only conceal voluntary renunciations.De nationale regeringer skulker sædvanligvis med en lethed, der er så utrolig, at den kun kan skjule frivillige afkald.
For the purposes of this Regulation, a cross-border case is one in which at least one of the parties is domiciled or habitually resident in a Member State other than the Member State of the court seisedVed grænseoverskridende sager forstås i denne forordning en situation, hvor mindst en af parterne har fastbopæl eller er bosiddende i en anden medlemsstat end den, hvor sagen er blevet indbragt for en domstol
Calls on the Council and the Commission to raise the issue of the detention of men in Egyptian prisons on the basis of their alleged homosexuality and habitual debauchery and is concerned at the entrapment of homosexual men via the internethenstiller til Rådet og Kommissionen at drøfte spørgsmålet om fængsling af mænd i Egypten på grund af deres påståede homoseksualitet og skørlevned og er bekymret over, at der lægges fælder for homoseksuelle mænd på internettet
Any creditor, including public authorities of Member States, whose habitual residence, domicile or head office is situated in a Member State other than the home Member State shall have the right to lodge claims or to submit written observations relating to claimsKreditorer, herunder medlemsstaternes offentlige myndigheder, med sædvanlig bopæl, hjemsted eller hovedsæde i en anden medlemsstat end hjemlandet har ret til at anmelde deres fordringer eller indgive skriftlige bemærkninger til fordringerne
When winding-up proceedings are opened, the competent authorities of the home Member State, the liquidator or any person appointed for that purpose by the competent authorities shall without delay individually inform by written notice each known creditor whose habitual residence, domicile or head office is situated in another Member StateNår en likvidation er indledt, underretter hjemlandets kompetente myndigheder, likvidator eller enhver person, som er udpeget hertil af de kompetente myndigheder, straks og individuelt ved en skriftlig meddelelse alle kendte kreditorer hvis sædvanlige bopæl, hjemsted eller hovedsæde er beliggende i en anden medlemsstat
a franchise contract shall be governed by the law of the country where the franchisee has his habitual residencefranchiseaftaler er underlagt loven i det land, hvor franchisetageren har sit sædvanlige opholdssted
The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as regards the level of compensation awarded to victims of road traffic accidents, is prepared to examine the specific problems resulting for EU residents involved in road traffic accidents in a Member State other than the Member State of their habitual residenceKommissionen er sig bevidst, at medlemsstaterne har forskellig praksis for så vidt angår niveauet for erstatning til ofre for trafikulykker, og er villig til at undersøge de særlige problemer, der gør sig gældende for EU-borgere indblandet i trafikulykker i en anden medlemsstat end den, hvor de har deres sædvanlige opholdssted
as regards the law applicable to the form of contract in electronic commerce, if it is not possible to determine where the parties expressed their wishes, the frame of reference should be provided by the law of the place of habitual residence of the purchaser or the recipient of the servicefor så vidt angår den lov, der skal anvendes på den kontraktform, der benyttes i forbindelse med elektronisk handel, bør det, hvis det ikke er muligt at bestemme stedet for viljeserklæringens afgivelse, være loven på det sted, hvor køberen eller modtageren af tjenesteydelsen sædvanligvis opholder sig, der finder anvendelse
If the party against whom enforcement is sought is habitually resident in a Member State other than that in which the declaration of enforceability was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him or at his residenceSåfremt den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted på en anden medlemsstats område end den, hvor retsafgørelsen er blevet erklæret for eksigibel, er fristen for appel to måneder og løber fra den dag, hvor afgørelsen om eksigibilitet er blevet forkyndt for den pågældende personligt eller på hans bopæl
One: solve the problem of Romany camps, where health and safety is non-existent; two: propose drastic measures, such as the loss of parental authority, for those parents who force their children into begging, prostitution and child labour; three: lower the school drop-out rate among Roma children, which is 75% in some Member States; four: make better use of Community funds available for all citizens of Roma origin who work, who want to be integrated and who send their children to school, but at the same time isolate and repatriate habitual offenders.3: Nedsæt den andel af romabørn, 75 % i nogle medlemsstater, som dropper ud af skolen. 4: Gør bedre brug af fællesskabsmidler, der er til rådighed for alle borgere af romaoprindelse, som arbejder, som ønsker at blive integreret, og som sender deres børn i skole, men isoler og hjemsend samtidig vaneforbrydere.
The criterion for determining a person’s right to request assistance from a Central Authority should be less strict than the connecting factor of habitual residence used elsewhere in this RegulationKriteriet for at fastslå en persons ret til at anmode en centralmyndighed om bistand bør være mindre strengt end det kriterium for tilknytning gennem sædvanligt opholdssted, der anvendes andre steder i denne forordning
We are not talking here of sharia, it is a question of this principle of the equality of men and women, and the text enhances the integration of women who are living on our common European soil by giving priority to the law of the country of habitual residence.Her taler vi ikke om sharia. Det er et spørgsmål om dette princip om lighed mellem mænd og kvinder, og teksten forbedrer integrationen af kvinder, der bor på europæisk jord, ved at prioritere lovgivningen i det land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.
«country of origin» means the country or countries of nationality or, for stateless persons, of former habitual residence«hjemland»: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted
However, where a known creditor is the holder of an insurance claim, the information in the notice referred to in Article ‧ shall be provided in the official language or one of the official languages of the Member State in which the habitual residence, domicile or head office of the creditor is situatedHar en kendt kreditor et forsikringskrav, skal underretningen i den i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede meddelelse dog gives på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor kreditors sædvanlige bopæl, hjemsted eller hovedsæde er beliggende
In the case of a carriage governed by a single contract and performed by successive carriers the claims may also be addressed to the first or the last carrier as well as to the carrier having his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage in the State where the passenger is domiciled or habitually residentI tilfælde af en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, og som udføres af flere efterfølgende operatører, kan kravet ligeledes stilles over for den første og den sidste operatør samt over for den operatør, der i den stat, hvor passagerens har ophold eller har sin normale adresse, har sit hovedsæde eller en filial eller den afdeling, som har indgået befordringskontrakten
However, where the person claimed to be liable and the person sustaining damage both have their habitual residence in the same country at the time when the damage occurs, the law of that country shall applyHar den påstået ansvarlige og den skadelidte sædvanligt opholdssted i samme land på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, anvendes det pågældende lands lov
With respect to the application of paragraph ‧, stateless persons as defined by Article ‧ of the Convention relating to the Status of Stateless Persons signed at New York on ‧ September ‧, and refugees as defined by Article ‧ of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on ‧ July ‧ and modified by the Protocol relating to the Status of Refugees signed at New York on ‧ January ‧, shall be regarded as nationals of the country in which they have their habitual residenceVed anvendelsen af stk. ‧ ligestilles statsløse personer som defineret i artikel ‧ i konventionen om statsløse personers retsstilling, undertegnet i New York den ‧. september ‧, og flygtninge som defineret i artikel ‧ i konventionen om flygtninges retsstilling, undertegnet i Genève den ‧. juli ‧ og ændret ved protokollen vedrørende flygtninges retsstilling, undertegnet i New York den ‧. januar ‧, med statsborgere i den stat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted
We could very easily and very quickly find ourselves once again living under conditions we now habitually regard as a thing of the past.Vi kan meget nemt og hurtigt finde os selv i en situation, hvor vi igen lever under forhold, som vi nu normalt betragter som en ting fra fortiden.
country of origin means the country or countries of nationality or, for stateless persons, of former habitual residencehjemland: det land eller de lande, hvor ansøgeren er statsborger eller, for så vidt angår statsløse, har haft sit sædvanlige opholdssted
This appropriation is intended to cover essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by Parliament at its three habitual places of work and the information officesDenne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne
We all need to play our part in this as consumers and become habitual recyclers.Vi må alle spille vores rolle i dette som forbrugere og blive vanemæssige genbrugere.
Viser side 1. Fundet 453 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 0,657 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.