udtale:  

Oversættelser til dansk:

 • almindelig   
   
  According to or depending on custom.
 • sædvanlig   
   
  According to or depending on custom.
 • vanlig   

Andre betydninger:

 
Behaving in a regular manner, as a habit.
 
Recurring, or that is performed over and over again.
 
Regular or usual.
 
recurring, or that is performed over and over again
 
being regular or usual
 
behaving in a regular manner, as a habit

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

habituallysædvanligvis; som regel

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "habitual", oversættelseshukommelse

add example
I recognise in them the familiar methods to which his party habitually resorts and which merely amount to a form of insult.Jeg genkender i dem, de sædvanlige metoder, hans parti normalt anvender, og som ikke har andet formål end at fornærme.
This is an opponent who already habitually hits below the belt, while the referee looks on indifferently and the judges argue about what the drug-taker's illegal punches are worth - full or half points!Det er en modstander, der allerede rutinemæssigt rammer under bæltestedet, mens ringdommeren ser ligegyldigt til, og pointdommerne skændes om, hvordan dopingsynderens slag under bæltestedet skal bedømmes, om det skal være hele eller halve point!
In the case of a carriage governed by a single contract and performed by successive carriers the claims may also be addressed to the first or the last carrier as well as to the carrier having his principal place of business or the branch or agency which concluded the contract of carriage in the State where the passenger is domiciled or habitually residentI tilfælde af en befordring, der er genstand for en enkelt befordringskontrakt, og som udføres af flere efterfølgende operatører, kan kravet ligeledes stilles over for den første og den sidste operatør samt over for den operatør, der i den stat, hvor passagerens har ophold eller har sin normale adresse, har sit hovedsæde eller en filial eller den afdeling, som har indgået befordringskontrakten
Here are birds which eat flavourless food with no consistency but which is loaded with hormones, if only natural hormones resulting from the animal's stress, and antibiotics whose improper use has significantly contributed, through a process of habituation, to penicillin-based antibiotics becoming ineffective in humans.Der er tale om dyr, som er uden smag eller konsistens, men som især er fyldt med hormoner, omend det kun skulle være naturlige hormoner fremkaldt af dyrets stress, og med antibiotika. Misbrugen af antibiotika har gennem et tilvænningsfænomen i høj grad medvirket til at gøre mennesker immune over for medicinske antibiotika, som er afledt af penicilin.
Applicable law and competent court should generally coincide, and the criterion for establishing them is also objective: the habitual place of residence of the deceased at the time of death.Den gældende lov og den kompetente dommer skal som hovedregel falde sammen, og kriteriet for fastlæggelsen heraf er ligeledes objektivt, nemlig afdødes sædvanlige bopæl indtil dødstidspunktet.
The possibility that the place of habitual residence might have been added to the notion of domicile, as an alternative criterion for establishing jurisdiction, was also discarded, because it would have multiplied the possible jurisdictions in cases where domicile and habitual residence were located in two different StatesMuligheden for at føje det sædvanlige opholdssted til bopælsbegrebet som et alternativt kriterium for fastlæggelse af kompetence blev også forkastet, fordi det ville have ført til, at der opstod kompetence flere steder i tilfælde, hvor bopæl og sædvanligt opholdssted er beliggende i to forskellige stater
Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraph ‧, and the parties have their habitual residence in the same country when the event giving rise to the damage occurs, the law of that country shall applyHvis det ikke på grundlag af stk. ‧ kan afgøres, hvilken lov der skal anvendes, og parterne har sædvanligt opholdssted i samme land på det tidspunkt, hvor den skadevoldende begivenhed finder sted, anvendes det pågældende lands lov
This appropriation is intended to cover essentially the costs of caretaking and surveillance in respect of buildings occupied by Parliament at its three habitual places of work and the information officesDenne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne
being a stateless person with no nationality, he or she is able, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of former habitual residencehvis der er tale om en statsløs, kan vende tilbage til det land, hvor den pågældende havde sit sædvanlige opholdssted, fordi de omstændigheder, ifølge hvilke den pågældende er blevet anerkendt som flygtning, ikke længere består
Where the law applicable cannot be determined on the basis of paragraph ‧ and the parties have their habitual residence in the same country when the event giving rise to unjust enrichment occurs, the law of that country shall applyHvis det ikke på grundlag af stk. ‧ kan afgøres, hvilken lov der skal anvendes, og parterne har sædvanligt opholdssted i samme land på det tidspunkt, hvor den begivenhed, der udløser den uberettigede berigelse, finder sted, anvendes det pågældende lands lov
According to the definition provided in Article ‧(j) of the said Regulation, the term residence means the place where a person habitually resides and the term stay is defined as temporary residence in point (k) of that ArticleEfter den i artikel ‧, litra j), i forordning (EF) nr. ‧/‧ anførte definition betyder udtrykker bopæl det sted, hvor en person har sit sædvanlige opholdssted, og udtrykket ophold i samme artikels litra k) er defineret som midlertidigt ophold
residence means habitual residencebetyder udtrykket
However, due to the frequency of movements of equidae, in comparison with other livestock, it should not be attempted to establish a real-time habitual traceability of equidaeDa enhovede dyr flyttes hyppigt i forhold til andre husdyr, bør man imidlertid ikke forsøge at indføre almindelig realtidssporbarhed for enhovede dyr
Two Spanish parliamentarians have habitually taken part in the Parliamentary Forum on SALW ever since its inception in Spain in OctoberTo spanske parlamentarikere har regelmæssigt deltaget i det parlamentariske forum vedrørende SALW, siden det blev indledt i Spanien i oktober
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- De Bustamante Tello v Council of the European Union (Officials- Remuneration- Expatriation allowance- Article ‧(a) of Annex ‧ to the Staff Regulations- Work done for another State- Meaning of ‘habitually reside’- Principle of equal treatmentSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. oktober ‧- De Bustamante Tello mod Rådet for Den Europæiske Union (»Tjenestemænd- løn- udlandstillæg- artikel ‧, stk. ‧, litra a), i vedtægtens bilag ‧ tjeneste for en anden stat- begrebet fast bopæl- ligebehandlingsprincippet«
Please clarify the appropriate test for determining the habitual residence of a child for the purpose ofHvilket kriterium skal lægges til grund med henblik på fastlæggelsen af det sædvanlige opholdssted for et barn i henhold til
In the absence of choice, where the applicable law cannot be determined either on the basis of the fact that the contract can be categorised as one of the specified types or as being the law of the country of habitual residence of the party required to effect the characteristic performance of the contract, the contract should be governed by the law of the country with which it is most closely connectedHvis der ikke er foretaget et lovvalg, og den lov, der skal finde anvendelse ikke kan bestemmes, enten ved at kategorisere aftalen som tilhørende en af de særlige typer, eller som loven i det land, hvor den part, der skal præstere aftalens karakteristiske ydelse, har sit sædvanlige opholdssted, bør aftalen være underlagt loven i det land, hvortil den har sin nærmeste tilknytning
Tourism must therefore be thought of as the whole range of goods and services required by individuals moving from their habitual place of residence and thus confers mobility, the characteristic feature of contemporary society.Turisme skal derfor betragtes som den helhed af varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for borgeren, når denne bevæger sig uden for sit sædvanlige opholdssted, og som en faktor, der muliggør den mobilitet, som er kendetegnende for menneskers måde at leve på i det moderne samfund.
if the employee does not or did not habitually carry out his work in any one country, in the courts for the place where the business which engaged the employee is or was situatedsåfremt arbejdstageren ikke sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde i et bestemt land, ved retten på det sted, hvor den virksomhed, som har antaget arbejdstageren, er eller var beliggende
Regular handling and human contact are beneficial for improving the animals' habituation to monitoring and experimental conditions and facilitate training to cooperate with some proceduresRegelmæssig håndtering og kontakt med mennesker er gavnlig for bedre at vænne dyrene til overvågning og forsøgsforhold og gøre det lettere at træne dem i at samarbejde ved visse procedurer
Article ‧ sets out an exception from the general principle, creating a special connection where the parties have their habitual residence in the same countryI artikel ‧, stk. ‧, fastsættes der en undtagelse fra det generelle princip, idet der skabes en særlig tilknytning i de tilfælde, hvor parterne har sædvanligt opholdssted i samme land
Does it constitute indirect discrimination within the meaning of Article ‧ of Regulation No ‧/‧ if the non-working spouse of the person mentioned in (a), who lives in Austria and is an Austrian national, was excluded from receiving German child-raising allowance in the period in question because she did not have either her permanent residence or her habitual place of stay in Germany?Udgør det en indirekte forskelsbehandling som omhandlet i artikel ‧, stk. ‧, i forordning nr. ‧/‧, hvis den under a) nævnte persons ægtefælle, som har bopæl i Østrig og østrigsk statsborgerskab og er ikke-erhvervsaktiv, i den pågældende periode er blevet udelukket fra at modtage tysk børnepasningsydelse, fordi den pågældende hverken havde bopæl eller sædvanligt ophold i Tyskland?
In view of this and in order to meet new consumer habits- with peaks in sales in summer and at Christmas- and to allow regular, lower-income habitual consumers to continue to consume this cheese- which is expensive- the producers plan to extend the shelf-life of the Serra da Estrela while preventing it spoiling or ripeningMed tanke herpå og for at tage hensyn til de nye forbrugervaner- med stor efterspørgsel om sommeren og til jul- og at sikre, at de sædvanlige købere med lav indkomst fortsat har råd til osten, som er dyr, ønsker producenterne at forlænge holdbarheden for Queijo Serra da Estrela, uden at den bliver ødelagt eller modnes yderligere
The same rationale should apply with regard to the multilateral systems covered by Article ‧(h), in respect of which it should be ensured that the law of the country of habitual residence of the consumer will not interfere with the rules applicable to contracts concluded within those systems or with the operator of such systemsDet samme ræsonnement bør gælde med hensyn til multilaterale systemer omfattet af artikel ‧, stk. ‧, litra h), hvor det bør sikres, at loven på det sted, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke vil være i modstrid med de regler, der gælder for aftaler indgået inden for disse systemer, eller med den, der forvalter sådanne systemer
The claims of all creditors referred to in paragraph ‧ shall be treated in the same way and given the same ranking as claims of an equivalent nature which may be lodged by creditors whose habitual residence, domicile or head office is situated in the home Member StateFordringer fra alle de i stk. ‧ nævnte kreditorer behandles på samme måde og med samme rangorden som tilsvarende fordringer, som kan anmeldes af kreditorer hvis sædvanlige bopæl, hjemsted eller hovedsæde er beliggende i hjemlandet
Viser side 1. Fundet 453 sætninger matchende sætning habitual.Fundet i 1,306 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.