Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
You' re fucking hilarious, JerryDu er fandme morsom
I cannot claim to have spoken to Hilary Benn in quite as recent days as he has, but I can assure you that, when I meet him at Cabinet tomorrow morning, I will search out what he told you at the Remembrance Service in Leeds on Sunday.Jeg kan ikke påstå, at jeg har talt med Hilary Benn for så kort tid siden, som han har, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg vil forsøge at finde ud af, hvad han fortalte Dem ved mindegudstjenesten i Leeds i søndags, når jeg møder ham ved kabinetsmødet i morgen formiddag.
Oh, that' s hilariousDet er sgu grinagtigt
I welcome the statements made by President Barack Obama and Secretary of State Hilary Clinton who condemned David Kato Kisule's death and highlighted his efforts to establish a life of dignity in Uganda, regardless of sexual orientation and gender identity.Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.
To speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.At tale om manglende forberedelse ved vores østlige grænser, når vi ser, hvor gennemtrængelige vores sydlige grænser er, er simpelthen vanvittig morsomt.
It' s hilariousDet er hylende morsomt
Let me take this opportunity to mention that I have myself discussed these issues with Lord Triesman and with Mr Hilary Benn, since we know – as I have indeed mentioned – that the various steps taken under the British Presidency were of great significance in this respect and I do of course regard continuity in this area as important.Jeg vil gerne benytte lejligheden til at nævne, at jeg selv har diskuteret disse spørgsmål med Lord Triesman og med hr. Hilary Benn, da vi ved - hvilket jeg allerede har nævnt - at de forskellige tiltag under det britiske formandskab havde stor betydning i den henseende, og jeg finder det naturligvis vigtigt med kontinuitet på dette område.
No, no, I just like to go to her concerts as a joke with a bunch of other hilarious people that I met on her Web siteNej, nej, jeg går til hendes koncerter som en joke sammen med en anden flok mennesker jeg har mødt på hendes hjemmeside
However, we also need the support of all of you, and to this end I would ask you to sign the white band at the entrance to the Chamber as a sign of your action and your will to combat poverty, so that Hilary Benn can present a vigorous message from this Parliament in Gleneagles.Men vi har også brug for Deres støtte, og derfor beder jeg Dem om, at De underskriver på det hvide bånd, som befinder sig ved indgangen til salen som bevis på Deres handling og vilje til at bekæmpe fattigdommen, så Hilary Benn i Gleneagles kan forelægge et handlekraftigt budskab fra Europa-Parlamentet.
Regarding the transfer of data to third countries, I can still recall a hilarious moment during the German Presidency when a representative of the Council stated that it was sometimes indeed necessary to transfer data very quickly to Iran.Med hensyn til overførsel af oplysninger til andre stater kan jeg stadig huske et rigtig muntert øjeblik under det tyske formandskab, hvor en repræsentant for Rådet erklærede, at det undertiden faktisk var nødvendigt at overføre oplysninger meget hurtigt til Iran.
in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.Det er vanvittigt morsomt og samtidig meget sørgeligt at tale om respekt for rettigheder og frihedsrettigheder i et land, der regeres af en person, som truer med at massakrere USA, Europa og Israel.
Hilarious question, particularly from youKomisk spørgsmål.Særligt fra dig
I spoke with Mr Hilary Benn on Sunday about this very matter when we were at Remembrance Day in Leeds.Jeg talte med Hilary Benn i søndags om netop denne sag, da vi var til mindedag i Leeds.
In Darfur – as Hilary Benn, my colleague and friend, the Secretary of State for International Development in the United Kingdom – and I have both seen for ourselves, the government-backed militia has killed many thousands of people.Som Hilary Benn, min kollega og ven, der er Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, og jeg selv har set i Darfur, har den regeringsstøttede milits dræbt tusindvis af mennesker.
It' s hilariousDet var vanvittigt morsomt
Hilary Benn (President-in-Office of the Council) spokeHilary Benn (formand for Rådet) tog ordet
Secondly, on the situation inside Ethiopia, the Council will be aware that a cross-party group of us who observed the 15 May elections wrote to Hilary Benn, the British Secretary of State for International Development, on 23 November.Med hensyn til situationen i Etiopien er Rådet derudover bekendt med, at en tværpolitisk gruppe fra Parlamentet, der overvågede valget den 15. maj, skrev til Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, den 23. november.
Man, that' s hilariousDet er grinagtig
The white band is the symbol of this campaign and, following the debate, everybody who has spoken in it and myself, on behalf of everybody, will sign a second white band as a sign of our support; this band will be cut and Hilary Benn will take it to Gleneagles.Det hvide bånd er kampagnens symbol, og efter debatten vil alle talerne, inklusive undertegnede, på alles vegne sætte vores underskrift på et andet hvidt bånd som tegn på vores støtte. Dette bånd bliver klippet ud, og Hilary Benn tager det med til Gleneagles.
That' s so fucking hilariousDet er så skide komisk
My friends and I think it' s hilariousMine venner og jeg er vilde med den
On Wednesday morning, a debate will take place on Africa, on the challenges of globalisation and also, of course, on this campaign against poverty, in which Jack Straw, Hilary Benn and Louis Michel will participate.Onsdag formiddag afholdes der en debat om Afrika, om globaliseringens udfordringer og naturligvis også om denne kampagne mod fattigdom med deltagelse af Jack Straw, Hilary Benn og Louis Michel.
On the serious and substantive point that the honourable lady raises with me, I can assure you this has been a matter that we have given much thought to in the course of our Presidency, both as a result of the extraordinary meeting of the General Affairs Council that took place to discuss the terms of the mandate for Trade Commissioner Peter Mandelson, in light of the fact that, from the government that presently holds the Presidency, not only Margaret Beckett but also Hilary Benn and Alan Johnson are presently in Hong Kong doing what they can to sustain our case that the best outcome in Hong Kong would be a balanced and ambitious outcome which would allow a successful conclusion of the round.Med hensyn til det alvorlige og substantielle punkt, som det ærede medlem har spurgt mig om, kan jeg forsikre Dem om, at det er en sag, vi har tænkt meget over i løbet af vores formandskab, både som resultat af det ekstraordinære møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), der fandt sted for at drøfte detaljerne i det mandat, som kommissæren for handel, Peter Mandelson, skulle have i lyset af, at ikke bare Margaret Beckett, men også Hilary Benn og Alan Johnson fra den regering, der i øjeblikket har formandskabet, for tiden er i Hongkong, hvor de gør, hvad de kan for at fastholde vores synspunkt, at det bedste resultat i Hongkong ville være et afbalanceret og ambitiøst resultat, der ville tillade en succesrig afslutning på runden.
Baroness Ashton, ending on a humorous note, I would like to express the hope that you have already sent your telephone number not only to Henry Kissinger, but also to Hilary Clinton.Baroness Ashton, jeg vil slutte humoristisk med at udtrykke håbet om, at De allerede har sendt Deres telefonnummer til ikke bare Henry Kissinger, men også til Hilary Clinton.
Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 0,503 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.