Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
In Darfur – as Hilary Benn, my colleague and friend, the Secretary of State for International Development in the United Kingdom – and I have both seen for ourselves, the government-backed militia has killed many thousands of people.Som Hilary Benn, min kollega og ven, der er Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, og jeg selv har set i Darfur, har den regeringsstøttede milits dræbt tusindvis af mennesker.
Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.Det er vanvittigt morsomt og samtidig meget sørgeligt at tale om respekt for rettigheder og frihedsrettigheder i et land, der regeres af en person, som truer med at massakrere USA, Europa og Israel.
I cannot claim to have spoken to Hilary Benn in quite as recent days as he has, but I can assure you that, when I meet him at Cabinet tomorrow morning, I will search out what he told you at the Remembrance Service in Leeds on Sunday.Jeg kan ikke påstå, at jeg har talt med Hilary Benn for så kort tid siden, som han har, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg vil forsøge at finde ud af, hvad han fortalte Dem ved mindegudstjenesten i Leeds i søndags, når jeg møder ham ved kabinetsmødet i morgen formiddag.
That' s hilariousDet var sjovt
I just think it' s hilarious that you think you could stop being a proud Latin womanDet er bare sjovt, at du tror, at du kan holde op med at være en stolt latina
It' s hilariousDet er hylende morsomt
Is this hilarious to you?Morer du dig?
It' s hilariousDet var vanvittigt morsomt
You are the drollest, the cleverest, the most hilariousDu er den sjoveste, smarteste, munterste
Hilarious question, particularly from youKomisk spørgsmål.Særligt fra dig
I welcome the statements made by President Barack Obama and Secretary of State Hilary Clinton who condemned David Kato Kisule's death and highlighted his efforts to establish a life of dignity in Uganda, regardless of sexual orientation and gender identity.Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.
I should have found time to tell you earlier...... I did have children with my second wife, Hilary...... and there was a time when I was with Lindsay when that was all I wanted...... and, no, I' ve not been the best father in the world...... yes, I could have been there more than I have...... and obviously I' ve got regretsJeg skulle havde fortalt dette tidligere...... Jeg fik faktisk børn med min anden kone, Hilary...... og der var en tid da jeg var sammen med Lindsay, hvor det var alt jeg ville have...... og nej, jeg har ikke været den bedste far i verden...... ja, jeg kunne godt have været der mere end jeg var...... Og selvfølgelig er der ting jeg fortryder
While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing The Raspberry Ice Cream War, and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious 'Captain Euro', our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power.Mens vi bekymrer os om indlæring i tidlig alder og kommer med al vores propaganda om at skabe samhørighed i Europa og producerer "Krigen om jordbærisen", og mens vores børn opfordres til at læse den utilsigtet morsomme "Kaptajn Euro", overtages vores del af verden af stærkere lande, der har forstået fordelene ved decentralisering og uddelegering af magt.
It was hilariousVirkelig sjovt
My friends and I think it' s hilariousMine venner og jeg er vilde med den
On Wednesday morning, a debate will take place on Africa, on the challenges of globalisation and also, of course, on this campaign against poverty, in which Jack Straw, Hilary Benn and Louis Michel will participate.Onsdag formiddag afholdes der en debat om Afrika, om globaliseringens udfordringer og naturligvis også om denne kampagne mod fattigdom med deltagelse af Jack Straw, Hilary Benn og Louis Michel.
Man, that' s hilariousDet er grinagtig
Baroness Ashton, ending on a humorous note, I would like to express the hope that you have already sent your telephone number not only to Henry Kissinger, but also to Hilary Clinton.Baroness Ashton, jeg vil slutte humoristisk med at udtrykke håbet om, at De allerede har sendt Deres telefonnummer til ikke bare Henry Kissinger, men også til Hilary Clinton.
I spoke with Mr Hilary Benn on Sunday about this very matter when we were at Remembrance Day in Leeds.Jeg talte med Hilary Benn i søndags om netop denne sag, da vi var til mindedag i Leeds.
I note that Hilary Benn, the UK Environment Secretary, and the Shadow Secretary, have called for clearer labelling.Jeg bemærker, at Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges miljøminister, og skyggeministeren har udtrykt ønske om en klarere mærkning.
I was hilarious once, wasn' t l?Der var gang i mig, ikke?
I doubt if the statistics are particularly telling either way - I wonder what Margaret Thatcher or Hilary Clinton would think of your position on the majority system - but a great deal of data and evidence exists to demonstrate the opposite of your theses.Jeg tror ikke, at der er nogen særligt tydelige statistiske oplysninger, som taler for enten det ene eller det andet - og jeg ved ikke, hvad Margaret Thatcher eller Hillary Clinton ville synes om Deres holdning til enkeltmandsvalg - men der er efter min opfattelse mange oplysninger og kendsgerninger, som beviser det modsatte af Deres påstande.
Let me take this opportunity to mention that I have myself discussed these issues with Lord Triesman and with Mr Hilary Benn, since we know – as I have indeed mentioned – that the various steps taken under the British Presidency were of great significance in this respect and I do of course regard continuity in this area as important.Jeg vil gerne benytte lejligheden til at nævne, at jeg selv har diskuteret disse spørgsmål med Lord Triesman og med hr. Hilary Benn, da vi ved - hvilket jeg allerede har nævnt - at de forskellige tiltag under det britiske formandskab havde stor betydning i den henseende, og jeg finder det naturligvis vigtigt med kontinuitet på dette område.
You' re fucking hilarious, JerryDu er fandme morsom
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 1,45 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.