Oversættelser til dansk:

 • hylende morsom   
  (Adjective  )
   
  very funny; causing great merriment and laughter
 • gal   
 • komisk   
 • morsom   
 • sjov   
 • sær   
 • tosset   
 • underlig   

Andre betydninger:

 
Very funny; causing great merriment and laughter.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "hilarious", oversættelseshukommelse

add example
To speak about a lack of preparation at our eastern borders when seeing the permeability of our southern borders is simply hilarious.At tale om manglende forberedelse ved vores østlige grænser, når vi ser, hvor gennemtrængelige vores sydlige grænser er, er simpelthen vanvittig morsomt.
On the serious and substantive point that the honourable lady raises with me, I can assure you this has been a matter that we have given much thought to in the course of our Presidency, both as a result of the extraordinary meeting of the General Affairs Council that took place to discuss the terms of the mandate for Trade Commissioner Peter Mandelson, in light of the fact that, from the government that presently holds the Presidency, not only Margaret Beckett but also Hilary Benn and Alan Johnson are presently in Hong Kong doing what they can to sustain our case that the best outcome in Hong Kong would be a balanced and ambitious outcome which would allow a successful conclusion of the round.Med hensyn til det alvorlige og substantielle punkt, som det ærede medlem har spurgt mig om, kan jeg forsikre Dem om, at det er en sag, vi har tænkt meget over i løbet af vores formandskab, både som resultat af det ekstraordinære møde i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), der fandt sted for at drøfte detaljerne i det mandat, som kommissæren for handel, Peter Mandelson, skulle have i lyset af, at ikke bare Margaret Beckett, men også Hilary Benn og Alan Johnson fra den regering, der i øjeblikket har formandskabet, for tiden er i Hongkong, hvor de gør, hvad de kan for at fastholde vores synspunkt, at det bedste resultat i Hongkong ville være et afbalanceret og ambitiøst resultat, der ville tillade en succesrig afslutning på runden.
In Darfur – as Hilary Benn, my colleague and friend, the Secretary of State for International Development in the United Kingdom – and I have both seen for ourselves, the government-backed militia has killed many thousands of people.Som Hilary Benn, min kollega og ven, der er Det Forenede Kongeriges minister for international udvikling, og jeg selv har set i Darfur, har den regeringsstøttede milits dræbt tusindvis af mennesker.
Regarding the transfer of data to third countries, I can still recall a hilarious moment during the German Presidency when a representative of the Council stated that it was sometimes indeed necessary to transfer data very quickly to Iran.Med hensyn til overførsel af oplysninger til andre stater kan jeg stadig huske et rigtig muntert øjeblik under det tyske formandskab, hvor en repræsentant for Rådet erklærede, at det undertiden faktisk var nødvendigt at overføre oplysninger meget hurtigt til Iran.
I welcome the statements made by President Barack Obama and Secretary of State Hilary Clinton who condemned David Kato Kisule's death and highlighted his efforts to establish a life of dignity in Uganda, regardless of sexual orientation and gender identity.Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.
I spoke with Mr Hilary Benn on Sunday about this very matter when we were at Remembrance Day in Leeds.Jeg talte med Hilary Benn i søndags om netop denne sag, da vi var til mindedag i Leeds.
Let me take this opportunity to mention that I have myself discussed these issues with Lord Triesman and with Mr Hilary Benn, since we know – as I have indeed mentioned – that the various steps taken under the British Presidency were of great significance in this respect and I do of course regard continuity in this area as important.Jeg vil gerne benytte lejligheden til at nævne, at jeg selv har diskuteret disse spørgsmål med Lord Triesman og med hr. Hilary Benn, da vi ved - hvilket jeg allerede har nævnt - at de forskellige tiltag under det britiske formandskab havde stor betydning i den henseende, og jeg finder det naturligvis vigtigt med kontinuitet på dette område.
I cannot claim to have spoken to Hilary Benn in quite as recent days as he has, but I can assure you that, when I meet him at Cabinet tomorrow morning, I will search out what he told you at the Remembrance Service in Leeds on Sunday.Jeg kan ikke påstå, at jeg har talt med Hilary Benn for så kort tid siden, som han har, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg vil forsøge at finde ud af, hvad han fortalte Dem ved mindegudstjenesten i Leeds i søndags, når jeg møder ham ved kabinetsmødet i morgen formiddag.
It' s hilariousDet er hylende morsomt
in writing. - It is hilarious and, at the same time, very sad to talk about respect for rights and freedoms in a country which is ruled by a person who threatens to massacre the United States, Europe and Israel.Det er vanvittigt morsomt og samtidig meget sørgeligt at tale om respekt for rettigheder og frihedsrettigheder i et land, der regeres af en person, som truer med at massakrere USA, Europa og Israel.
I just think it' s hilarious that you think you could stop being a proud Latin womanDet er bare sjovt, at du tror, at du kan holde op med at være en stolt latina
I note that Hilary Benn, the UK Environment Secretary, and the Shadow Secretary, have called for clearer labelling.Jeg bemærker, at Hilary Benn, Det Forenede Kongeriges miljøminister, og skyggeministeren har udtrykt ønske om en klarere mærkning.
You are the drollest, the cleverest, the most hilariousDu er den sjoveste, smarteste, munterste
Hilarious question, particularly from youKomisk spørgsmål.Særligt fra dig
However, we also need the support of all of you, and to this end I would ask you to sign the white band at the entrance to the Chamber as a sign of your action and your will to combat poverty, so that Hilary Benn can present a vigorous message from this Parliament in Gleneagles.Men vi har også brug for Deres støtte, og derfor beder jeg Dem om, at De underskriver på det hvide bånd, som befinder sig ved indgangen til salen som bevis på Deres handling og vilje til at bekæmpe fattigdommen, så Hilary Benn i Gleneagles kan forelægge et handlekraftigt budskab fra Europa-Parlamentet.
Moreover, even though political semantics has already had to accommodate other strange bedfellows which are just as incongruous as this impossible idea of a federation of nation States (we only have to think back to the hilarious concept of democratic centralism), history teaches us that, in the end, people will no longer put up with being abused by what is, at best a tragic error, and, at worst, an unforgivable lie.Jospin bryder sig om det eller ej, kun kan føre til en føderal europæisk stat, hvis fremtidige hævdelse og funktion er fuldstændig uforenelig med videreførelsen af nationalstater. Og selv om der allerede i den politiske semantik findes tiltag, der er lige så upassende som denne umulige føderation af nationalstater - man skal blot huske på den uvurderlige demokratiske centralisme - har historien lært os, at befolkningerne før eller siden vil gøre oprør mod det, der i bedste fald er en tragisk fejltagelse og i værste fald en utilgivelig løgn.
No, no, I just like to go to her concerts as a joke with a bunch of other hilarious people that I met on her Web siteNej, nej, jeg går til hendes koncerter som en joke sammen med en anden flok mennesker jeg har mødt på hendes hjemmeside
I doubt if the statistics are particularly telling either way - I wonder what Margaret Thatcher or Hilary Clinton would think of your position on the majority system - but a great deal of data and evidence exists to demonstrate the opposite of your theses.Jeg tror ikke, at der er nogen særligt tydelige statistiske oplysninger, som taler for enten det ene eller det andet - og jeg ved ikke, hvad Margaret Thatcher eller Hillary Clinton ville synes om Deres holdning til enkeltmandsvalg - men der er efter min opfattelse mange oplysninger og kendsgerninger, som beviser det modsatte af Deres påstande.
I wanted to say, as Hilary Benn and Jack Straw have done, that now is the time to act.Som Hilary Benn og Jack Straw ville jeg sige, at det er nu, der skal handles.
The white band is the symbol of this campaign and, following the debate, everybody who has spoken in it and myself, on behalf of everybody, will sign a second white band as a sign of our support; this band will be cut and Hilary Benn will take it to Gleneagles.Det hvide bånd er kampagnens symbol, og efter debatten vil alle talerne, inklusive undertegnede, på alles vegne sætte vores underskrift på et andet hvidt bånd som tegn på vores støtte. Dette bånd bliver klippet ud, og Hilary Benn tager det med til Gleneagles.
I would thank Mr Barroso and Mr Alexander for their positive comments in this Chamber today, and I should like to convey my thanks both to Commissioner Michel and to Secretary of State Hilary Benn for what I consider to be their very constructive cooperation.Barroso og hr. Alexander for deres positive kommentarer her i dag, og jeg vil også gerne takke både kommissær Michel og minister Benn for et efter min mening meget fint samarbejde.
I should have found time to tell you earlier...... I did have children with my second wife, Hilary...... and there was a time when I was with Lindsay when that was all I wanted...... and, no, I' ve not been the best father in the world...... yes, I could have been there more than I have...... and obviously I' ve got regretsJeg skulle havde fortalt dette tidligere...... Jeg fik faktisk børn med min anden kone, Hilary...... og der var en tid da jeg var sammen med Lindsay, hvor det var alt jeg ville have...... og nej, jeg har ikke været den bedste far i verden...... ja, jeg kunne godt have været der mere end jeg var...... Og selvfølgelig er der ting jeg fortryder
I was hilarious once, wasn' t l?Der var gang i mig, ikke?
Is this hilarious to you?Morer du dig?
Hilary Benn (President-in-Office of the Council) spokeHilary Benn (formand for Rådet) tog ordet
Viser side 1. Fundet 39 sætninger matchende sætning hilarious.Fundet i 0,382 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.