udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
A pause in continuity.
 
A decline or fall in standards.
 
A temporary failure.
 
An interval of time between events.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
annihilation (physics)
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
a temporary failure; a slip
 
A temporary failure; a slip.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To become void
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsedgammel
time-lapseIntervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
Question ‧ lapsed as its author was absentSpørgsmål nr. ‧ bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede
Given the history of dumping of those non-cooperating companies (at ‧ % in the original investigation), there is no reason to believe that those companies would not resume their dumping practices should measures be allowed to lapseI betragtning af disse ikke-samarbejdende virksomheders tidligere dumpingpraksis (‧ % i forbindelse med den oprindelige undersøgelse) er der ingen grund til at antage, at de vil undlade at genoptage deres dumpingpraksis, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
Less : Appropriations not used and which lapse Deficit for the previous yearÅrets betalingsbevillinger Minus : Uudnyttede og bortfaldne bevillinger Underskud for regnskabsåret før
If the documents are not submitted with the application , the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period , but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents a reproduced after the time limit for bringing proceedings .Er disse dokumenter ikke vedlagt stævningen , opfordrer justitssekretæren vedkommende part til at fremskaffe dem inden en passende frist ; søgsmålet kan ikke afvises , fordi forholdet først bringes i orden efter klagefristens udløb .
( i ) either the proposal lapses ;— enten bortfalder forslaget
The old TACIS regulation lapsed six months ago and there is still no new one.Seks måneder efter at den tidligere TACIS-forordning er udløbet, foreligger der stadig ingen ny.
Producers should also be allowed to submit applications set out under the criteria set in Decision ‧/‧/EC or set out under the criteria set in this Decision until the lapse of validity of that DecisionProducenter bør også kunne indgive ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning ‧/‧/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil gyldigheden af førstnævnte beslutning ophører
particular , to cases where the liability to VAT on the purchase of the good or service stems from the application of the reverse charge procedure , which allows the authorities a long er period ( of four years under Article 57 of DPR 633 / 72 ) in which to demand payment of the duty than the period allowed to the trader for deduction of the duty , on expiry of which the trader ’ s right to such deduction lapses .( på to år ) og sanktionerer manglende iagttagelse med fortabelse af denne ret , navnlig i tilfælde , hvor afgiftspligten vedrørende de pågældende goder eller tjenesteydelser er opstået ved anvendelse af proceduren med omvendt afgiftspligt , og når bestemmelserne indrømmer myndighederne en periode ( på fire år i henhold til artikel 57 i DPR nr. 633 / 72 ) , hvori de kan opkræve moms , der er længere end den periode , der indrømmes en erhvervsdrivende til at gøre sin fradragsret gældende , og denne ret er fortabt , fordi fristen er udløbet ?
The seniority claimed for the Community trade mark shall lapse if the earlier trade mark the seniority of which is claimed is declared to have been revoked or to be invalid or if it is surrendered prior to the registration of the Community trade markDen for EF-varemærket påberåbte anciennitet bortfalder, hvis det ældre varemærke, for hvilket der er påberåbt anciennitet, erklæres fortabt eller ugyldigt, eller såfremt der er givet afkald på det inden registreringen af EF-varemærket
No application for revision may be made after the lapse of 10 years from the date of the judgment .Begæring om genoptagelse kan ikke fremsættes senere end ti år efter dom mens afsigelse .
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgmentBegæringen om genoptagelse kan ikke fremsættes senere end ti år efter dommens afsigelse
If the request referred to in paragraph ‧ is lodged within two years from ‧ May ‧, rights deriving from this Regulation in favour of students, members of their families and their survivors shall be acquired from that date and the provisions of the legislation of any Member State on the forfeiture or lapse of rights may not be applied to the persons concernedIndgives den ansøgning, der er omhandlet i stk. ‧, inden for en frist på to år efter den ‧. maj ‧ erhverves rettigheder for studerende samt deres familiemedlemmer og efterladte i medfør af denne forordning med virkning fra den nævnte dato, uden at nogen medlemsstats lovbestemmelser om bortfald eller forældelse af rettigheder kan gøres gældende over for de pågældende
Questions Nos 12 and 13 should now be taken together, but as the author is not present, Question No 13 lapses.Spørgsmål nr. 12 og 13 skulle have været behandlet under ét, men da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr.
The legislation at issue in this case provides for a temporary administrator whose appointment causes all the powers and authorities of the organs of the company , including the general meeting , to lapse .Direktivet er ikke til hinder for , at dér træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger til selskabets opløsning og navnlig iværksættes afviklingsordninger , som indebærer , at selskabet sættes under tvungen administration for at beskytte kreditorernes rettigheder .
As the author is not present, Question No 73 lapses.Det, vi skal gøre, er at opfordre til udveksling af erfaringer mellem vores europæiske byer, så man kan finde de bedste løsninger. Tak fordi De rejste dette spørgsmål, som er meget vigtigt for vores borgere.
In accordance with Rule ‧, written declarations ‧, ‧, ‧/‧ lapsed as they had not obtained the required number of signaturesDe skriftlige erklæringer nr. ‧, ‧, ‧/‧ havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel ‧, stk
In your brain Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions, loss of consciousnessEksempler på symptomerne på lavt blodsukker i hjernen er: hovedpine, udtalt sultfornemmelse, kvalme, opkastning, træthed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressiv adfærd, koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, konfusion, taleforstyrrelser (til tider fuldstændig tab af talens brug), synsforstyrrelser, rysten, lammelser, prikkende og stikkende fornemmelse (paræstesi), følelsesløshed og prikken og stikken omkring munden, svimmelhed, manglende selvbeherskelse, hjælpeløshed, kramper, bevidsthedstab
But although the Constitutional Council has indeed found that guarantees given without the authorisation of the Finance Act have not lapsed, the French authorities’ expert doubts whether the arguments that led to that conclusion apply without distinction to express guarantees and to implied guaranteesDe franske myndigheders ekspert udtrykker ikke desto mindre tvivl om, hvorvidt Forfatningsrådets begrundelser for at se bort fra ugyldigheden af de garantier, der ikke var godkendt i en finanslov, både gælder for implicitte og eksplicitte fordringer
As the author is not present, Question No 4 lapses.- Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 4.
The setting of the dynamometer shall not be affected by the lapse of timeDynamometerets indstilling skal være stabil
As the author of the question is not present, Question No 40 lapses.- Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 40.
That Decision has exhausted its effects since it was intended to be in force during a period which has already lapsedAfgørelsen er blevet irrelevant, da den gjaldt for en periode, som er udløbet
Notenboom financed by appropriations which would otherwise lapse at the end of this year .Jeg vil også gerne af historiske grunde erindre om , hvad vi selv vedtog her for en måned siden .
This is the case, inter alia, when the General Court considers in the judgment under appeal that the declarations, including the announcement of a shareholder loan on ‧ December ‧, may be considered together in the determination of whether France Télécom enjoyed an advantage, whereas it considers that, for the purpose of determining the commitment of State resources, there was a significant lapse of time between the announcement of the shareholder loan and the various State declarations made earlierDette er bl.a. tilfældet, eftersom Retten i den appellerede dom anså tilkendegivelserne, herunder annonceringen af aktionærlånet den ‧. december ‧, for at kunne vurderes under ét ved afgørelsen af, om der forelå en fordel for France Télécom, hvorimod Retten ved vurderingen af det bindende tilsagn om statsmidler, fandt, at der var et væsentligt afbræk mellem annonceringen af aktionærlånet og de forskellige andre tilkendegivelser, som staten havde fremsat forud herfor
Staged staff selection, violation of the rights of the defence, concealment of evidence and submission of criminal dossiers with lapsed prosecution deadlines.Iscenesat personaleudvælgelse, krænkelse af retten til at forsvare sig, hemmeligholdelse af beviser og forelæggelse af sagsakter i forbindelse med straffesager, hvor frister for retsforfølgelse er overskredet.
Viser side 1. Fundet 1691 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 0,673 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.