udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
A pause in continuity.
 
A decline or fall in standards.
 
A temporary failure.
 
An interval of time between events.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
annihilation (physics)
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
a temporary failure; a slip
 
A temporary failure; a slip.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To become void
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsedgammel
time-lapseIntervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
Since its author is absent, Question No 40 lapses.Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 40.
Less : Appropriations not used and which lapse Deficit for the previous yearÅrets betalingsbevillinger Minus : Uudnyttede og bortfaldne bevillinger Underskud for regnskabsåret før
If the documents are not submitted with the application , the Registrar shall ask the party concerned to produce them within a reasonable period , but in that event the rights of the party shall not lapse even if such documents a reproduced after the time limit for bringing proceedings .Er disse dokumenter ikke vedlagt stævningen , opfordrer justitssekretæren vedkommende part til at fremskaffe dem inden en passende frist ; søgsmålet kan ikke afvises , fordi forholdet først bringes i orden efter klagefristens udløb .
( i ) either the proposal lapses ;— enten bortfalder forslaget
The applicants allege that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any continuation or recurrence of substantial imports at subsidised prices from the country concerned would likely lead to a recurrence of further injury of the Community industry should measures be allowed to lapseAnsøgerne hævder, at skaden primært er blevet imødegået på grund af indførelsen af foranstaltningerne, og at EF-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide yderligere skade, hvis der fortsat eller igen importeres betydelige mængder til subsidierede priser fra det pågældende land i tilfælde af, at foranstaltningerne får lov til at udløbe
particular , to cases where the liability to VAT on the purchase of the good or service stems from the application of the reverse charge procedure , which allows the authorities a long er period ( of four years under Article 57 of DPR 633 / 72 ) in which to demand payment of the duty than the period allowed to the trader for deduction of the duty , on expiry of which the trader ’ s right to such deduction lapses .( på to år ) og sanktionerer manglende iagttagelse med fortabelse af denne ret , navnlig i tilfælde , hvor afgiftspligten vedrørende de pågældende goder eller tjenesteydelser er opstået ved anvendelse af proceduren med omvendt afgiftspligt , og når bestemmelserne indrømmer myndighederne en periode ( på fire år i henhold til artikel 57 i DPR nr. 633 / 72 ) , hvori de kan opkræve moms , der er længere end den periode , der indrømmes en erhvervsdrivende til at gøre sin fradragsret gældende , og denne ret er fortabt , fordi fristen er udløbet ?
In this respect the applicant presents evidence that, should measures be allowed to lapse, the current import level of the product concerned is likely to increase due to the existence of unused production capacity and/or the foreseen increase in production capacity in the countries concernedAnsøgeren fremlægger bevis for, at den nuværende import sandsynligvis vil stige, hvis foranstaltningerne bortfalder, på grund af uudnyttet produktionskapacitet og/eller en planlagt stigning i de pågældende landes produktionskapacitet
No application for revision may be made after the lapse of 10 years from the date of the judgment .Begæring om genoptagelse kan ikke fremsættes senere end ti år efter dom mens afsigelse .
In fact, should the measures lapse, the Community industry would in all likelihood be forced to abandon the market step by step and a larger part of the market would be taken over by the Belarusian and Russian exporters, leaving an ever limited choice of sources of potash for importers, farmers and users in the CommunityBortfalder foranstaltningerne, vil EF-erhvervsgrenen efter al sandsynlighed blive tvunget til at forlade markedet lidt efter lidt, og de belarussiske og russiske eksportører vil overtage en større del af markedet, hvilket vil medføre et mere og mere begrænset udvalg af leverandører af kaliumchlorid for importørerne, landbrugerne og brugerne i Fællesskabet
If measures were to lapse only for Indonesia and not for China, this would render the Union market even more attractive for Indonesian producers from a price perspectiveHvis foranstaltningerne kun udløber for Indonesien og ikke for Kina, vil dette gøre markedet i Unionen endnu mere attraktivt for indonesiske producenter, hvad angår priser
The legislation at issue in this case provides for a temporary administrator whose appointment causes all the powers and authorities of the organs of the company , including the general meeting , to lapse .Direktivet er ikke til hinder for , at dér træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger til selskabets opløsning og navnlig iværksættes afviklingsordninger , som indebærer , at selskabet sættes under tvungen administration for at beskytte kreditorernes rettigheder .
As the author is not present, Question 51 lapses.Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 51.
lapsing of the suspensory measures or alternative sanctionophævelse af vilkårene eller den alternative sanktion
The Commission will be presenting proposals later this year in order that decisions can be taken before the directive lapses at the end of the year. And those proposals will provide a basis for wide-ranging debate.Kommissionen vil komme med forslag senere på året, så der kan træffes beslutninger, inden direktivet udløber ved udgangen af 1997, og disse forslag vil blive gjort til genstand for en bredere debat.
It is considered that only imports above a certain volume threshold prior to the lapsing of the quota can cause material injury so that the injury threshold determined on the basis of the results of the IP has to reflect the fact that certain import quantities did not cause such material injuryKun import over en vis mængdemæssig tærskel forud for kontingentets bortfald anses for at kunne forårsage væsentlig skade, således at skadestærsklen, som er fastsat på grundlag af resultaterne af undersøgelsesperioden, skal afspejle det forhold, at bestemte importmængder ikke har forårsaget en sådan væsentlig skade
This obligation to provide information shall lapse whenever an agreement is reached with the third country referred to in paragraph ‧ or ‧ when the measures referred to in the second and third subparagraphs of paragraph ‧ cease to applyDisse oplysninger vil ikke længere blive meddelt, når der indgås en aftale med det tredjeland, der er nævnt i stk. ‧ eller ‧, når de i stk. ‧, andet og tredje afsnit, nævnte foranstaltninger ikke længere gælder
Notenboom financed by appropriations which would otherwise lapse at the end of this year .Jeg vil også gerne af historiske grunde erindre om , hvad vi selv vedtog her for en måned siden .
In accordance with Rule ‧, written declarations ‧, ‧, ‧, ‧, ‧/‧ lapsed as they had not obtained the required number of signaturesDe skriftlige erklæringer nr. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧/‧ havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel ‧, stk
It is therefore appropriate that the measures be maintained only for one year before they lapseDet er derfor hensigtsmæssigt, at foranstaltningerne kun opretholdes i et år, inden de udløber
We are proposing in the second amendment , which is the more important , that while unfinished business will be deemed to have lapsed , the Conference of Presidents will consider , at its discretion , proposals from committees that certain procedures under way should be resumed or continued .Med det andet ændringsforslag , der er vigtigere , foreslår vi at vedtage bortfald , men først efter en undersøgelsesprocedure , således at Formandskonferencen undersøger igangværende procedurer på forslag af de kompetente udvalg .
President . — As the author is not present , Question No 31 lapses .Formanden . — Da spørgeren ikke er til stede , bortfalder spørgsmål nr. 31 .
Also in comparison with the Chinese exports to other third countries such as Japan and the United States of America, the prices on the Community market would be an attractive market, and the risk for trade diversion to the Community market, if measures were allowed to lapse, would be highOgså i forhold til priserne på den kinesiske eksport til andre tredjelande såsom Japan og USA ville priserne på fællesskabsmarkedet være attraktive, og risikoen for omlægning af handelen til Fællesskabet vil være høj, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Article ‧(b) and Article ‧(a) and (c) of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Articles ‧(b) and ‧(a) and (c) of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Article ‧(b) and Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation have lapsed and should therefore be repealedKommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, Kommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen og Kommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, er forældede og bør derfor ophæves
Such a lapse of time was reasonable and did not infringe Article 5 bL · ( f ) of the Rules or breach the principles of proportionality and legal certainty relied on by the applicant .En sådan frist var rimelig og kunne hverken være en krænkelse af reglementets artikel 5a , litra f ) , eller en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og retssikkerhedsprincippet , der er blevet påberåbt af sagsøgeren .
To this end, the Proposal for a Council Regulation on the Community patent of ‧ August ‧ needs to be reviewed and brought more into line with rapidly changing economic trends (see, in particular, compulsory licences and the causes of lapse of the Community patentDerfor bør forslaget til Rådets forordning om fællesskabspatentet af ‧. august ‧ revideres og bringes mere på linje med de hastigt omskiftelige økonomiske tendenser (jf. især obligatoriske licenser og årsagerne til udløb af fællesskabspatentet
Viser side 1. Fundet 1691 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 1,557 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.