udtale: IPA: /læps/ læps , SAMPA: l{ps /l{ps/

Oversættelser til dansk:

  • falde   
  • hænge   

Andre betydninger:

 
A pause in continuity.
 
A decline or fall in standards.
 
A temporary failure.
 
An interval of time between events.
 
(intransitive) To fall into error or heresy
 
(intransitive) To fall away gradually; to subside
 
annihilation (physics)
 
To slip into a bad habit that one is trying to avoid.
 
a temporary failure; a slip
 
A temporary failure; a slip.
 
(law) A common-law rule that if the person to whom property is willed were to die before the testator, then the gift would be ineffective.
 
(weather) A marked decrease in air temperature with increasing altitude because the ground is warmer than the surrounding air. This condition usually occurs when skies are clear and between 1100 and 1600 hours, local time. Strong convection currents exist during lapse conditions. For chemical operations, the state is defined as unstable. This condition is normally considered the most unfavorable for the release of chemical agents. See lapse rate.
 
(intransitive) To become void
 
A termination of a right etc, through disuse or neglect.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

lapsedgammel
time-lapseIntervalfotografering

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "lapse", oversættelseshukommelse

add example
Since its author is absent, Question No 40 lapses.Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 40.
The applicants allege that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any continuation or recurrence of substantial imports at subsidised prices from the country concerned would likely lead to a recurrence of further injury of the Community industry should measures be allowed to lapseAnsøgerne hævder, at skaden primært er blevet imødegået på grund af indførelsen af foranstaltningerne, og at EF-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide yderligere skade, hvis der fortsat eller igen importeres betydelige mængder til subsidierede priser fra det pågældende land i tilfælde af, at foranstaltningerne får lov til at udløbe
In this respect the applicant presents evidence that, should measures be allowed to lapse, the current import level of the product concerned is likely to increase due to the existence of unused production capacity and/or the foreseen increase in production capacity in the countries concernedAnsøgeren fremlægger bevis for, at den nuværende import sandsynligvis vil stige, hvis foranstaltningerne bortfalder, på grund af uudnyttet produktionskapacitet og/eller en planlagt stigning i de pågældende landes produktionskapacitet
In fact, should the measures lapse, the Community industry would in all likelihood be forced to abandon the market step by step and a larger part of the market would be taken over by the Belarusian and Russian exporters, leaving an ever limited choice of sources of potash for importers, farmers and users in the CommunityBortfalder foranstaltningerne, vil EF-erhvervsgrenen efter al sandsynlighed blive tvunget til at forlade markedet lidt efter lidt, og de belarussiske og russiske eksportører vil overtage en større del af markedet, hvilket vil medføre et mere og mere begrænset udvalg af leverandører af kaliumchlorid for importørerne, landbrugerne og brugerne i Fællesskabet
If measures were to lapse only for Indonesia and not for China, this would render the Union market even more attractive for Indonesian producers from a price perspectiveHvis foranstaltningerne kun udløber for Indonesien og ikke for Kina, vil dette gøre markedet i Unionen endnu mere attraktivt for indonesiske producenter, hvad angår priser
As the author is not present, Question 51 lapses.Da spørgeren ikke er til stede, bortfalder spørgsmål nr. 51.
lapsing of the suspensory measures or alternative sanctionophævelse af vilkårene eller den alternative sanktion
The Commission will be presenting proposals later this year in order that decisions can be taken before the directive lapses at the end of the year. And those proposals will provide a basis for wide-ranging debate.Kommissionen vil komme med forslag senere på året, så der kan træffes beslutninger, inden direktivet udløber ved udgangen af 1997, og disse forslag vil blive gjort til genstand for en bredere debat.
It is considered that only imports above a certain volume threshold prior to the lapsing of the quota can cause material injury so that the injury threshold determined on the basis of the results of the IP has to reflect the fact that certain import quantities did not cause such material injuryKun import over en vis mængdemæssig tærskel forud for kontingentets bortfald anses for at kunne forårsage væsentlig skade, således at skadestærsklen, som er fastsat på grundlag af resultaterne af undersøgelsesperioden, skal afspejle det forhold, at bestemte importmængder ikke har forårsaget en sådan væsentlig skade
This obligation to provide information shall lapse whenever an agreement is reached with the third country referred to in paragraph ‧ or ‧ when the measures referred to in the second and third subparagraphs of paragraph ‧ cease to applyDisse oplysninger vil ikke længere blive meddelt, når der indgås en aftale med det tredjeland, der er nævnt i stk. ‧ eller ‧, når de i stk. ‧, andet og tredje afsnit, nævnte foranstaltninger ikke længere gælder
In accordance with Rule ‧, written declarations ‧, ‧, ‧, ‧, ‧/‧ lapsed as they had not obtained the required number of signaturesDe skriftlige erklæringer nr. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧/‧ havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel ‧, stk
It is therefore appropriate that the measures be maintained only for one year before they lapseDet er derfor hensigtsmæssigt, at foranstaltningerne kun opretholdes i et år, inden de udløber
Also in comparison with the Chinese exports to other third countries such as Japan and the United States of America, the prices on the Community market would be an attractive market, and the risk for trade diversion to the Community market, if measures were allowed to lapse, would be highOgså i forhold til priserne på den kinesiske eksport til andre tredjelande såsom Japan og USA ville priserne på fællesskabsmarkedet være attraktive, og risikoen for omlægning af handelen til Fællesskabet vil være høj, hvis foranstaltningerne får lov til at udløbe
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Article ‧(b) and Article ‧(a) and (c) of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Articles ‧(b) and ‧(a) and (c) of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ adjusting the thresholds referred to in Article ‧(b) and Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ laying down detailed rules for the implementation of the Financial Regulation have lapsed and should therefore be repealedKommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, Kommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen og Kommissionens afgørelse ‧/‧/EF af ‧. februar ‧ om revision af de beløbsgrænser, der er omhandlet i artikel ‧, litra b), og artikel ‧, stk. ‧, litra a) og c), i forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, er forældede og bør derfor ophæves
To this end, the Proposal for a Council Regulation on the Community patent of ‧ August ‧ needs to be reviewed and brought more into line with rapidly changing economic trends (see, in particular, compulsory licences and the causes of lapse of the Community patentDerfor bør forslaget til Rådets forordning om fællesskabspatentet af ‧. august ‧ revideres og bringes mere på linje med de hastigt omskiftelige økonomiske tendenser (jf. især obligatoriske licenser og årsagerne til udløb af fællesskabspatentet
At that point in time, the memorandum had lapsed and SNCF was obliged to renegotiate a new memorandum with GeodisAftalen var på dette tidspunkt blevet ugyldig, og SNCF var nødsaget til at forhandle en ny aftale med Geodis
Questions ‧ to ‧ lapsed as their authors were absentSpørgsmål ‧ til ‧ bortfaldt, da stillerne ikke var til stede
In addition, the applicant alleges that the removal of injury is mainly due to the existence of measures and that any recurrence of substantial imports at dumped prices from the country concerned would likely lead to a recurrence of further injury of the Community industry should measures be allowed to lapseAnsøgeren hævder desuden, at skaden primært er blevet imødegået på grund af indførelsen af foranstaltningerne, og at EF-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide yderligere skade, hvis der igen importeres betydelige mængder til dumpingpriser fra det pågældende land, fordi foranstaltningerne får lov til at udløbe
If the decrees have indeed lapsed, as the Czech government maintains, why were they not unambiguously annulled?Hvis dekreterne ikke har nogen virkning, som den tjekkiske regering jo også hævder, hvorfor bliver de så ikke ophævet, så der ikke længere sker misforståelser?
Lapsed written declarationsBortfaldne skriftlige erklæringer
does not make use of the authorization within ‧ months, expressly renounces the authorization or ceased to provide investment services more than six months previously unless the Member State concerned has provided for authorization to lapse in such casesikke gør brug af tilladelsen inden for en frist på tolv måneder, eller det udtrykkeligt giver afkald herpå eller ikke har ydet investeringsservice i en periode på over seks måneder, medmindre der i den pågældende medlemsstat findes bestemmelser om, at tilladelse bortfalder i sådanne tilfælde
Proofs of origin may be issued also for used or any other goods where, because of a considerable time lapse between the date of production or importation on the one hand and the date of exportation on the other hand, the usual supporting documents are no longer available, provided thatDer kan også udstedes oprindelsesbevis for brugte varer eller andre varer, hvis der som følge af det betydelige tidsrum mellem på den ene side fremstillings- eller indførselstidspunktet og på den anden side udførselstidspunktet ikke længere er mulighed for at benytte de sædvanlige bevisdokumenter, dog kun såfremt
After the accession of Malta and Cyprus to the European Union, the tariff quotas and reference quantities for products originating in those Member States as provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ should lapseEfter Maltas og Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union bør toldkontingenterne og referencemængderne for produkter med oprindelse i disse medlemsstater som indeholdt i forordning (EF) nr. ‧/‧ bortfalde
Of course benchmarking means that no more than 60 days should lapse and, as I said, more and more payments are being settled within this period.Naturligvis består benchmarking i, at der ikke skal gå mere end 60 dage, og som jeg har sagt, er det et stigende antal betalinger, der afvikles inden for denne frist.
Nevertheless, according to the French authorities the lapsing of these agreements has not prevented the further strengthening of synergies between Geodis, COGIP and Sernam. [...]Ifølge de franske myndigheder har ugyldigheden af disse aftaler dog ikke forhindret synergierne mellem Geodis, Cogip og Sernam i fortsat at udvikle sig. [...]
Viser side 1. Fundet 1161 sætninger matchende sætning lapse.Fundet i 2,458 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.