udtale:    

Oversættelser til dansk:

  • ahorn   
    (Noun  )
     
    tree of the Acer genus
  • løn   
  • løn-slægten   

Andre betydninger:

 
A tree of the Acer genus, characterised by its usually palmate leaves and winged seeds.
 
Wood of the maple tree.
 
Tree or shrub of the family Acer.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

field maplenavr
MapleLøn-slægten
maple syruplönnsirap; ahornsirup
maple treeahorn
Norway maplespidsløn
sycamore mapleær; ahorn

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "maple", oversættelseshukommelse

add example
Laetose , glucose , maple cr other sugars , in solid form , flavoured or colouredLactose , glucose , ' ahornsukker og andet 3ukker , i fast form , t ilsat smagsstoffer eller farvestoffer
The forests of the northern countries ( Denmark , Germany , Ireland , Netherlands , United Kingdom ) are biaised towards softwood production ( pines , firs , spruce , larches , etc . ) while the forests of the more southern countries ( France , Greece , Luxembourg , Italy ) are more geared to hardwood production ( oak , beech , maple , etc . ) .Skovene i de nordlige tande ( Tyskland ... Danmark , Irland , Nederlandene og Det forenede Konger ige ) er silecei Lagt an på produktion af nåletræer ( fyr , gran , lærk osv. ) , medens skovene " 1 c : e sydligere lande ( Luxembourg , Frankrig , Italien og Grækenland ) snarere ¿ r lagv . ¿ r , på produktion af træ af løvtræer ( eg , bøg , ahorn osv. ) .
The mark sought contains only a black-coloured natural representation of a maple leaf .Det ansøgte varemærke indeholder imidlertid kun en naturlig gengivelse i sort af et ahornblad .
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES v OHIM ( REPRESENTATION OF A MAPLE LEAF ) them or which incorporate them but also against the inclusion in such marks of any imitation of those emblems ‘ from a heraldic point of view ’ ( ECA , paragraph 10 above , paragraph 40 ) .AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOD KHIM ( GENGIVELSE AF ET AHORNBLAD ) er identiske med , eller som indeholder emblemerne , men er også beskyttet mod , at der i sådanne varemærker indsættes enhver form for efterligning af disse emblemer » fra et heraldisk synspunkt « ( ECA-dommen , nævnt i præmis 10 ovenfor , præmis 40 ) .
A. ( 2 ) Whole peas ( other than peas of the varieties commonly known as maple peas , dun peas and yellow or white peas )A. ( 2 ) Hele lørrede ærter ( bortset fra ærter af sorter kendt under navn af agerærter , grå ærter , gule ærter eller hvide ærter )
Maple syrupAhornsirup
C.2.2 Sugars ; starch ; other products from cereals and tubers cane and beet sugar starches produced from cereals and tubers , sloes cocoa maracujás ( passion fruit ) colanuts peanuts not chemically modified rice paper rosehips gluten fructose sallowthorns blueberries maple syrupRørsukker og sukkerroe sukker Stivelsesprodukter fremstillet af céréalier og rodfrugter , ikke kemisk modificerede Rispapir Gluten Fruktose
Maple LeavesAhornblade
Lactose , glucose , maple or other sugars , in solid form , flavoured or colouredLactose , glucose , ahornsukker og andet sukker , i fast form , tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
It is true that a comparison of the maple leaf notified as the emblem of the State of Canada and the maple leaf in the mark applied for reveals some differences in design regarding the stem of both leaves , as the two serrations on either side of the central third of the leaf are deeper in the case of the maple leaf in the Canadian emblem .En sammenligning mellem det ahornblad , der er notificeret som Canadas statsemblem , og det ansøgte varemærke afslører ganske vist visse designmæssige forskelle for så vidt angår stilken på de to blade , og de to indhak på den ene og den anden side af den midterste tredjedel er dybere i ahornbladet i det canadiske emblem .
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧- American Clothing Associates v OHIM (Representation of a maple leaf) (Community trade mark- Application for a figurative Community trade mark representing a maple leaf- Absolute ground for refusal- Service mark- Article ‧(h) of Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧ter of the Paris Convention- Matters of law brought before the departments of OHIM and before the CourtSag T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. februar ‧- American Clothing Associates mod KHIM (gengivelse af et ahornblad) (EF-varemærker- ansøgning om et EF-figurmærke, der forestiller et ahornblad- absolut registreringshindring- servicemærke- artikel ‧, stk. ‧, litra h), i forordning (EF) nr. ‧/‧- Pariserkonventionens artikel ‧c- retlige oplysninger forelagt for Harmoniseringskontorets instanser og for Retten
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES v OHIM ( REPRESENTATION OF A MAPLE LEAF ) regard that the applicant invoked that alleged reputation against the argument that the relevant public , when faced with the mark applied for , will make a connection between the applicant and Canada .AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOD KHIM ( GENGIVELSE AF ET AHORNBLAD ) præmis 50 ovenfor ) , at selskabet påberåbte sig dette påståede renommé med henblik på at bestride påstanden om , at den relevante kundekreds , nå r den blev stillet over for det ansøgte varemærke , ville skabe en forbindelse mellem sagsøgeren og Canada .
Therefore , in the present case , it must be examined whether the maple leaf in the mark applied for will b e perceived as the emblem of the Canadian State or as an imitation thereof ‘ from a heraldic point of view ’ .I det foreliggende tilfælde skal det følgelig undersøges , om det ahornblad , der indgår i det ansøgte varemærke , vil blive anset for at være den canadiske stats emblem eller en efterligning heraf » fra et heraldisk synspunkt « .
Guy has maple syrup for the past ‧ tuesdaysFyren har altid fået ahornsirup
The leaves on the maple trees have all gone, and the fact that the President is not at home on Pennsylvania AvenueAhorntræernes blade er væk-- og præsidenten er ikke hjemme på Pennsylvania Avenue
Maple sugar and maple syrupAhornsukker og sirup
Lactose , glucose , maple or other sugars solid form , flavoured or colouredLactose , glucose , ahornsukker og andet sukker , i fast form , tilsat smagsstoffer eller farvestoffer
A block past MapleEn blok efter Maple
AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES v OHIM ( REPRESENTATION OF A MAPLE LEAF ) between , on the one hand , ‘ trade marks ’ which , as is apparent from Article 7 thereof , are registered for goods and , on the other hand , ‘ service marks ’ .AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES MOD KHIM ( GENGIVELSE AF ET AHORNBLAD ) opererer med en sondring mellem på den ene side » varemærker « , som i henhold til konventionens artikel 7 registreres for varer , og på den anden side » servicemærker « .
Secondly , the applicant submits that that the Board of Appeal also erred in finding , in paragraph 16 of the contested decision , that , as regards the maple leaf in the mark sought , ‘ the relevant public may have the impression that it is a heraldic imitation of the Canadian emblem ’ .For det andet har sagsøgeren gjort gældende , at det ligeledes var med urette , at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 16 for så vidt angik ahornbladet i det ansøgte varemærke fandt , at » den berørte kund ekreds kan få det indtryk , at der er tale om en heraldisk efterligning af det canadiske emblem « .
On the basis of the evidence referred to in paragraph 7 above , the Board of Appeal found that the red-coloured maple leaf was the emblem of Canada ( paragraph 11 of the contested decision ) .På grundlag af de oplysninger , der er nævnt i præmis 7 ovenfor , fastslog appelkammeret , at det røde ahornblad var Canadas emblem ( den anfægtede afgørelses punkt 11 ) .
Therefore , the fact that the maple leaf in the Canadian emblem is red in colour is irrelevant in the present case ( see , to that effect , ECA , paragraph 10 above , paragraph 45 ) .Den omstændighed , at ahornbladet i det canadiske emblem er rødt , er således uden betydning i den foreliggende sag ( jf. i denne retning ECA-dommen , nævnt i præmis 10 ovenfor , præmis 45 ) .
In the absence of final registration in Canada of the mark applied for , it is by no means certain that the Canadian authorities did not raise , at a later stage in the registration procedure , an objection on account of the presence , in the mark applied for , of the same maple leaf as that which constitutes the emblem of the Canadian State .Uden en endelig registrering af det ansøgte varemærke i Canada er der på ingen måde vished for , at de canadiske myndigheder ikke på et senere tidspunkt af registreringsproceduren ville have gjort indsigelse mod , at der i det ansøgte varemærke indgår et ahornblad , som er identisk med det , som den ca nadiske stats emblem udgøres af .
Furthermore , compared to the Canadian emblem from a graphic point of view , the maple leaf in the mark sought is different as reg ards the breadth of the stem .Sammenlignet med det canadiske emblem ud fra et grafisk synspunkt er det ahornblad , der indgår i det ansøgte varemærke , desuden forskelligt med hensyn til stilkens vidde .
Viser side 1. Fundet 64 sætninger matchende sætning maple.Fundet i 1,153 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.