udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
Moreover, Nord Stream can be perceived as an example of a bilateral agreement between Russia and an EU Member State.Og Nord Stream kan opfattes som et eksempel på en bilateral aftale mellem Rusland og et medlemsland i Unionen.
Member States shall take all necessary measures to ensure that in both the sales presentation and advertising there is nothing to suggest that the tractors have features regarding the driver-perceived noise level which they do not in fact possessMedlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der såvel med hensyn til præsentation ved salg som til reklamer for traktorer ikke anvendes oplysninger, der tillægger dem specifikationer, som de ikke har for så vidt angår støjniveau i førerens ørehøjde
The former group chairmen will remember the proposal I made that the latest Sakharov Prize be awarded to a liberal politician, Mr Hans Blix, who, above and beyond the political choices he perceived, symbolised this other way for which we hoped and prayed.De tidligere gruppeformænd vil kunne huske det: Jeg foreslog selv, at den seneste Sakharov-pris blev tildelt en liberal politiker, Hans Blix, som hinsides sine politiske valg symboliserede denne anden mulighed, som vi ønskede os.
That is perceived to be so by the workers of Aer Lingus and the Irish people in general.Det er den generelle opfattelse hos de ansatte i Aer Lingus og i den irske befolkning.
Calls for appropriations to be made available to tackle by means of interdisciplinary programmes the drastic increase in domestic violence in the post-conflict phase due to the general coarsening, physical and economic uncertainty and traumatisation of men too; notes that domestic violence in the post-conflict phase is a neglected phenomenon, which is hardly perceived and yet which sets in stone gender relationships which already existed before the conflict and accentuates the trauma suffered by women due to the (sexualised) violence they have experiencedanmoder om, at der stilles midler til rådighed gennem tværgående programmer for at bekæmpe problemet med vold i hjemmet, som øges betydeligt efter løsningen af konflikten på grund af almindelig brutalitet, fysisk og økonomisk usikkerhed og traumer, som mændene også rammes af; påpeger, at vold i hjemmet efter løsningen af konflikten er et forsømt emne, som man har ofret meget lidt opmærksomhed, selv om det allerede før konflikten findes i det etablerede forhold mellem kønnene og forværrer de traumer, som kvinder, der er ofre for seksuelt betinget vold, lider under
Flavour is the characteristic as perceived in the mouth, predominantly by the taste buds of the tongueSmag er de egenskaber, der opfattes i munden, primært via tungens smagsløg
I am grateful for what I perceive to be a growing understanding of the scope of this problem.Jeg er glad for, at der synes at være en voksende forståelse for problemets omfang.
We will get to that point quicker, with an increased chance of success, without any perceived diktats from colleagues on the timing of our ratification process, viz. 'before the European election', as in paragraph 20, against which I voted today.Vi ville hurtigere nå til det punkt og have en bedre chance for et "ja", hvis vi var fri for diktater fra kolleger vedrørende tidsplanen for vores ratificeringsproces, f.eks. "inden valget til Europa-Parlamentet" i punkt 20, som jeg stemte imod i dag.
President Chirac often tries to portray France as a champion of European integration and blames other countries for any perceived lack of enthusiasm.Præsident Chirac forsøger ofte af afbilde Frankrig som førende inden for europæisk integration og giver andre lande skylden for enhver tilsyneladende manglende entusiasme.
Foods to which vitamins and minerals are added are in most cases promoted by manufacturers and may be perceived by consumers as products having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products without such nutrients addedFødevarer, som er blevet tilsat vitaminer og mineraler, promoveres normalt af producenterne og kan af forbrugerne blive opfattet som produkter med ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer
In the latter case, it is pointed out that when significant decisions are perceived as being made by anonymous European clerks somewhere in far-off Brussels, the democratic mechanism is not working properly.I sidstnævnte tilfælde påpeges det, at den demokratiske mekanisme ikke fungerer korrekt, når betydningsfulde beslutninger anses for at blive truffet af anonyme europæiske embedsmænd et eller andet sted nede i Bruxelles.
This is not the right place for opening a debate on the matter, but here once again public opinion perceives the euro as being at the root of the problemDebatten skal ikke føres her, men også i dette tilfælde opfatter befolkningen euroen som årsag til problemerne
What I see and hear in this Chamber, what is contained in the reports, is something that I cannot, for my part, support, because I cannot perceive that social questions are given any great attention here.Jeg kan ikke støtte det, jeg ser og hører her i Parlamentet, det, der står i betænkningerne, da jeg ikke kan se, at der er noget videre fokus på sociale spørgsmål.
For measures targeting seed capital, in view of the more pronounced level of market failure that can be perceived in this phase, the Authority will consider positively the direct or indirect involvement of business angels in investments in the seed stageFor foranstaltninger, der er målrettet mod seedkapital, vil Tilsynsmyndigheden i betragtning af det større markedssvigt, der ofte er tale om i denne fase, betragte det som en fordel, hvis business angels er direkte eller indirekte involveret i investeringer i igangsætterstadiet
The various rapporteurs and the various political groups have worked together, and I hope that this message will be conveyed to and perceived by the Commission in this sense.De forskellige ordførere og de forskellige politiske grupper har samarbejdet, og jeg håber, at dette budskab bliver overbragt til og opfattet af Kommissionen i denne forstand.
Thirdly, in this text relocation is perceived as a real threat, even though the references are only to potentially negative consequences.For det tredje opfattes udflytning i denne tekst som en reel trussel, selv om der kun henvises til potentielt negative følger.
Is convinced that public support for biofuels is essential and notes the widespread public anxiety about green genetic engineering; believes that the development of energy-intensive biomass must be environmentally safe and must not create a real or perceived threat to non-GM food production; is convinced that Marked Assisted Selection (MAS), which allows the improvement of crops, through smart breeding, i.e. the crossing of plants of similar families rather than their genetic modification through the integration of alien genes, must provide a major contribution to the development of energy-intensive and at the same time environmentally safe biomasser overbevist om, at offentlig støtte til biobrændstoffer er yderst vigtig, og bemærker den udbredte bekymring i befolkningen med hensyn til den grønne genteknologi; er af den opfattelse, at udvikling af en energiintensiv biomasse skal være miljøvenlig og ikke må udgøre en reel eller formodet trussel mod produktionen af ikke-genmanipulerede fødevarer; er overbevist om, at MAS (Marker Assisted Selection), der giver mulighed for forbedring af afgrøder ved hjælp af smart breeding, dvs. krydsning af planter fra nært beslægtede familier frem for genetisk ændring ved hjælp af fremmede gener, skal yde et væsentligt bidrag til udviklingen af en energiintensiv og samtidig miljøvenlig biomasse
Inevitably the interim Commission will be perceived as a lame duck - but sometimes lame ducks can surprise us.Den midlertidige Kommission kan ikke undgå at blive opfattet som stækket, men sommetider kan en stækket Kommission overraske.
Since this condition would not be fulfilled in the case of Sovello‧ and Sovello‧, both projects should be perceived as independent investment projectsEftersom denne betingelse ikke ville være opfyldt i forbindelse med Sovello‧ og Sovello‧, bør begge projekter betragtes som selvstændige investeringsprojekter
This afternoon, however, I heard you talking about a Fundamental Rights and Justice portfolio and a Home Affairs portfolio, which I think is a much better combination, because it means immigration will no longer be perceived as a threat to security or as an issue that is subordinate to security.Her i eftermiddag hørte jeg Dem dog tale om en portefølje for grundlæggende rettigheder og retfærdighed og en portefølje for indre anliggender, hvilket jeg synes er en meget bedre kombination, da det betyder, at indvandring ikke længere opfattes som en trussel mod sikkerheden eller som et problem, der hører under sikkerhedsområdet.
The result has been a diversion which is not needed in order for necessary measures to be taken in EU countries against terrorists' financial assets, which breaches fundamental legal principles and which must also be perceived as a one-sided political attack on the Muslim/Arab world.Resultatet er blevet en skinmanøvre, som der ikke er behov for for at vedtage de nødvendige foranstaltninger i EU-landene mod terroristers finansielle midler, som er i strid med de grundlæggende retsprincipper, og som desuden må opfattes som et ensidigt politisk angreb på den muslimsk-arabiske verden.
These fears, whether real or perceived, have to be taken into account.Denne frygt, hvad enten den er reel eller formodet, skal der tages hensyn til.
In this Parliament we frequently complain that we are unfairly perceived as immature and irresponsible, and hence disregarded.Her i Parlamentet beklager vi os ofte over, at vi uretfærdigt bliver opfattet som værende umodne og uansvarlige og derfor tilsidesat.
Welcomes the fact that in autumn ‧ the Commission took the initiative of publishing a strategy paper on the Union's long-term economic and trade relations with China in order to anticipate more adequately the impact of China's economic rise and to avoid ad hoc decision-making, thus helping to ensure that China will no longer be considered a threat, but be perceived as a challenge and an evolving partnerroser Kommissionen for at tage initiativ til i løbet af efteråret ‧ at offentliggøre en langsigtet strategi for de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Kina med henblik på at give mulighed for mere hensigtsmæssigt at forudse virkningerne af Kinas økonomiske udvikling og undgå ad hoc-beslutninger samt på denne måde opnå, at Kina ikke længere betragtes som en trussel, men som en udfordring og en potentiel partner
The driver may need to perceive and act on safety-relevant information within a short timescaleFøreren kan have brug for hurtigt at kunne opfatte og handle ud fra sikkerhedsrelevante informationer
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 0,932 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.