udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
Of course we support the principle of equal treatment, but we perceived the danger that this slogan would be used to attempt to prevent the implementation of one of the fundamental freedoms of the European Union - the free movement of labour.Vi støtter naturligvis princippet om ligebehandling, men vi fornemmede en fare for, at dette slagord ville blive brugt i et forsøg på at forhindre gennemførelsen af en af de grundlæggende frihedsrettigheder i EU - arbejdskraftens frie bevægelighed.
Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractorsRådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. marts ‧ om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugstraktorer
I think that this is an exemplary report in which the economy and culture are perceived in a highly coherent manner, to the benefit of both.Jeg synes, det er en mønsterbetænkning, hvor økonomi og kultur mødes i et helhedssyn, som tjener begge områder.
whereas, in the context of the strong economic interdependence deriving from the abovementioned ties, the Lisbon Agenda should be perceived as an endeavour to make Europe a highly competitive and knowledge-based economy which in turn benefits the Transatlantic Partnership by enhancing the growth of common marketsder henviser til, at Lissabon-dagsordenen i forbindelse med den stærke økonomiske indbyrdes afhængighed, der skyldes ovennævnte forbindelser, bør opfattes som et forsøg på at sikre, at den europæiske økonomi i høj grad er konkurrencedygtig og videnbaseret, og at den også er til gavn for det transatlantiske partnerskab, der vil øge væksten på de fælles markeder
Although enlargement on a purely legal plane is feasible without ratification of the Treaty by all the Member States, it must nevertheless be underlined that non-ratification of the Treaty would send an entirely wrong political signal to the candidate countries at a time when a segment of public opinion in those countries is starting to question the merits of this process, which is perceived as a restriction on their newly regained sovereignty.Selv om udvidelsen på rent juridisk plan er opnåelig, uden at alle medlemsstaterne ratificerer traktaten, skal det dog understreges, at manglende ratifikation af traktaten vil være et helt forkert politisk signal for ansøgerlandene, fordi en del af offentligheden i de lande er begyndt at stille processens fordele til debat og ser den som en begrænsning af den netop genvundne suverænitet.
Apart from what appears to be an active role played by a limited number of NGOs, civil society at large perceives European integration as something abstractBortset fra det tilsyneladende begrænsede antal NGO'er, som spiller en aktiv rolle, opfatter civilsamfundet som helhed den europæiske integration som noget abstrakt
Moreover, in finding that the great majority of consumers do not perceive the original appearance of the trade mark as a useful factor in determining the origin of the sparkling wine in question, but prefer to refer to the label, the General Court ruled out the protection of the shape of a product’s packaging, even though that possibility is expressly envisaged by Article ‧ of the RegulationVed fir det andet at fastslå, at det store flertal af forbrugere ikke opfatter varemærkets originale udseende som et brugbart element ved fastlæggelsen af oprindelsen af den omhandlede mousserende vin, men foretrækker at støtte sig til etiketten, udelukkede Retten beskyttelse af en vares emballages fremtrædelsesform, selv om denne mulighed udtrykkeligt følger af artikel ‧ i nævnte forordning
The approval of the customs union was a bad solution, because it was perceived by the Turkish authorities as an encouragement to persevere.Godkendelsen af toldunionen var ikke nogen god løsning, eftersom de tyrkiske myndigheder opfattede den som en opmuntring til at fortsætte i samme spor.
But do we perceive ourselves as Europeans?Men føler vi os også som europæere?
The debate itself is not as important as the way it is perceived by the citizens, however.Forhandlingerne i sig selv er imidlertid ikke så vigtige som den måde, de opfattes på af borgerne.
Mr Zver's report endorses this trend, one that has already been perceived as a welcome one, and which creates new opportunities and prerequisites for young Europeans studying in the different countries of Europe.I hr. Zvers betænkning støttes denne tendens, der allerede er blevet hilst velkommen, og som åbner nye muligheder og forudsætninger for unge europæere, der studerer i Europas forskellige lande.
The provisions laid down in the first subparagraph shall not apply in the case of organoleptic tracers if the products referred to in Annex ‧ at (a) of points I to V, in Annex ‧ at (a) of point I to ‧ and in Annex ‧ (a) are added in such quantities that their flavour or colour can be perceived up to the stage of incorporation in final products as referred to in Article ‧ or, where applicable, in intermediate products as referred to in ArticleFørste afsnit finder dog ikke anvendelse for så vidt angår organoleptiske røbestoffer, hvis de i bilag II, punkt I-V, litra a), bilag III, punkt I-III, litra a), og bilag IV, punkt ‧, litra a), omhandlede produkter tilsættes i mængder, der gør det muligt at opfatte deres smag, farve eller aroma indtil iblandingen i de i artikel ‧ omhandlede færdigvarer eller i givet fald i de i artikel ‧ omhandlede mellemprodukter
Foods to which vitamins and minerals are added are in most cases promoted by manufacturers and may be perceived by consumers as products having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products without such nutrients addedFødevarer, som er blevet tilsat vitaminer og mineraler, promoveres normalt af producenterne og kan af forbrugerne blive opfattet som produkter med ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer
This recommendation was received without comment as to the principle, the monitoring centre being perceived as a tool to assist restructuring, but debate arose around the work on its creation.Modtagelsen af denne anbefaling gav ikke anledning til bemærkninger, for så vidt angår det principielle, idet observationscentret blev opfattet som et hjælpeinstrument i forbindelse med omstruktureringer. Diskussionerne opstod, da der blev tale om at arbejde for at etablere det.
The USA perceives the FTAA as a way of boosting its own global leadership in comparison with major world trade blocs such as Japan and the EUUSA opfatter FTAA-projektet som et middel til at styrke sit globale lederskab over for store verdenshandelsmagter som Japan og EU
I have not been to the disaster zones and have only been in telephone contact, but many have told me that Mr Prodi's presence - and the humanity he personally embodied - enabled them for once to perceive the Commission and Europe in a quite new way, and not as the distant bureaucracy they had always thought it to be.Jeg har ikke været i områderne, jeg har kun været i telefonisk kontakt, men mange har sagt til mig, at de lagde mærke til Kommissionen og Europa på grund af Romano Prodis tilstedeværelse på en anden måde - også på grund af den menneskelighed, han repræsenterer som person - og ikke betragtede det som det fjerne bureaukrati, de altid har anset det for.
Measures, procedures and actions will be consistent with the perceived risk, which may vary between port areasForanstaltninger, procedurer og handlinger bør afstemmes efter risikoopfattelsen, som kan variere fra område til område
The President is willing to allow violations of human rights by the army and police to be investigated, and many people in positions of political responsibility are coming to realise that the Tamil population must be enabled to stop perceiving themselves as second-class citizens.Præsidenten er villig til at lade krænkelser af menneskerettighederne begået af hæren og politiet undersøge, og mange politisk ansvarlige er begyndt at indse, at den tamilske befolkning ikke længere skal opfatte sig selv som andenklassesborgere.
It has resulted in disaster, because very often the local population does not perceive the troops as a liberating force.Det har ført til en katastrofe, fordi lokalbefolkningen meget ofte ikke betragter tropperne som en befrielsesstyrke.
We cannot afford the EU coming across as a sort of EU-MIC, which is how it is sometimes perceived over there.Det må ikke være sådan, at EU kommer som en slags EU-MIK, som man siger der.
I would like to ask the President-in-Office whether he perceives the role of family farming as representing the backbone of the rural economy.Jeg vil gerne spørge rådsformanden, om han betragter familiebrugene som rygraden i landdistrikternes økonomi.
Coming from an agricultural area in Ireland, it is sad to see that in recent times farmers have turned against the EU project for various reasons, one of which is the perceived lack of transparency of negotiations in the Council.Når man som jeg kommer fra et landbrugsområde i Irland, er det trist at se, at landbrugerne i den seneste tid har vendt sig imod EU-projektet af forskellige årsager, bl.a. fornemmelsen af manglende gennemsigtighed i forhandlingerne i Rådet.
Both groups of amendments are at least partly motivated by a perceived need to protect EU producers from imports.Ud af de to grupper af ændringsforslag kan man i det mindste delvist af nødvendighed udlede, at EU-producenterne skal beskyttes mod import.
Those who argue that all women should be paid the same as men for perceived similarities in the job description miss the point entirely that no individual is an economic unit.De, der fremfører, at alle kvinder bør have det samme i løn som mænd med en tilsyneladende ens jobbeskrivelse, har overhovedet ikke forstået, at ingen personer udgør en økonomisk enhed.
We have to recognize that as the resources of the European Community have been increased over the years a lot of bad publicity has attached itself to the administration, to the European Commission and to the institutions of the Community generally because of what was perceived as a looseness in the whole administration.Vi må erkende, at efterhånden som Fællesskabet har fået flere ressourcer i årenes løb, er der blevet knyttet en del dårlig reklame sammen med forvaltningen, med Europa-Kommissionen og med Fællesskabets institutioner i almindelighed, på grund af det, man opfattede som efterladenhed i hele forvaltningen.
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 2,96 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.