udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
The PKK is largely responsible for the fact that today Turkey still perceives almost any movement towards ethnic identity as a threat to its national unity and territorial integrity.PKK spiller en central rolle i forbindelse med, at Tyrkiet endnu i dag opfatter næsten ethvert udslag af etnisk identitet som en trussel mod landets statslige enhed og bevarelse af sit territorium.
Warning devices must be easily perceived ( for example , an acoustic warning signal should be clearly audible above the ambient noise ) and must be unambiguous and understood immediately. mediately .Arbejdsudstyrets alarmsignaler skal kunne opfattes ( overdøve den omgivende støj , hvis det drejer sig om et lydsignal ) ; de skal kunne forstås med lethed og være entydige .
As conclusion of the project, a comprehensive report will be submitted for each beneficiary country, which describes the progress made, as well as the articulated and perceived needs, and the inter-relationships between the organisations which were visitedProjektet afsluttes med, at der forelægges hvert af de omfattede lande en samlet rapport, der beskriver de fremskridt, der er opnået, de formulerede og konstaterede behov samt de indbyrdes forbindelser mellem de organisationer, der er blevet besøgt
Table 1 : Effectiveness of Single Market measures in removing barriers to the free provision of services ( as perceived by economic operators )Tabel I — Eff ektiviteten af foranstaltningerne om det indre marked , hvad angår fjernelse af hindringerne for fri udveksling af tjenesteydelser ( som opfattet af de økonomiske beslutningstagere )
Similarly , leisure for those retired is far from being synonymous with time well filled , though it is perceived as a period bringing fresh opportunities , as is confirmed by some research projects carried out in Great Britain ( S. PARKER , 1980 ; A. McGOLDRICK , 1982 ) .På lignende vis er fritiden for de pensionerede langt fra ensbetydende med veludfyldt tid , skønt den ses som en periode , der medfører nye muligheder , hvilket bekræftes i nogle forskningsprojekter i Storbritannien ( S. PARKER , 1980 ; A. McGOLDRICK , 1982 ) .
We must put an end to what is perceived by the world as European powerlessness.Der må sættes en stopper for det, der ude i verden opfattes som den europæiske afmagt.
Owl' s eye can perceive invisible infra- red raysUgler øjne kan fornemme usynlige infrarøde stråler
However, they should not be considered as representatives of a discipline or of a particular line of research and should not perceive themselves as such; they should have a broad vision which collectively reflects an understanding of important developments in research, including inter- and multi-disciplinary research, and the needs for research at European levelDe bør dog ikke anses for at være repræsentanter for et fag eller en bestemt forskningsretning og bør ikke se sig selv i det perspektiv, men derimod være præget af et bredt udsyn, som afføder en kollektiv forståelse af betydningsfulde udviklinger i forskningen, herunder tvær- og multifaglig forskning, og af behovet for forskning på europæisk niveau
A member may bring to the attention of the Council for Trade in Services any action or omission by another member perceived to be relevant to the issues being worked on .Alle lande med vigtige telekommunikationsmarkeder deltager i de igangværende forhandlinger , og målet er at tilskynde de større udviklingslande til at deltage .
Culture should be perceived as a means of facilitating the cultural integration of 27 Member States, rather than as an integrated world view.Kultur bør opfattes som et middel til at lette den kulturelle integration af 27 medlemsstater, og ikke som en integreret verdensopfattelse.
As the authorities of Vietnam perceive notably unapproved religious movements as an element of political opposition and of disunity, this provision is frequently invoked to justify controls, limitations, prohibitions and sanctions that restrict freedom in this fieldDa de vietnamesiske myndigheder opfatter navnlig religiøse bevægelser, som de ikke anerkender, som elementer til politisk opposition og opløsning, bliver denne bestemmelse ofte trukket frem til at berettige kontrolforanstaltninger, begrænsninger, forbud og sanktioner, som sætter grænser for friheden på området
The reality, as perceived by Mrs Ogata and regularly reported by the KDOM, tells a different story.Dette er i modstrid med virkeligheden, sådan som fru Ogata opfattede den, og det, hun løbende underretter KDOM om.
Stresses the need for an unprecedented coordinated effort to make major investments in the fields of energy, the environment and infrastructure to support sustainable development, help the creation of high-quality jobs and ensure social cohesion; considers, therefore, that people are more likely to accept the efforts required of them if those efforts are perceived to be fair and on the one hand and to guarantee employment and social integration on the otherfremhæver behovet for en samordning af hidtil uset omfang med henblik på at foretage store investeringer inden for energi, miljø og infrastruktur til støtte for den bæredygtige udvikling, bistand til skabelsen af jobs af høj kvalitet og sikring af den sociale samhørighed; mener derfor, at der vil være større tilbøjelighed til at gøre den indsats, der kræves, hvis denne indsats opfattes som retfærdig, og den desuden garanterer beskæftigelse og social integration
Animal welfare was perceived by poor countries as a rich person's interest which, to some of them, was almost obscene where we are confronted with starving people.Dyrevelfærd blev af de fattige lande opfattet som en rigmandsinteresse, som for nogen af dem var næsten uartig i lyset af alle de sultende mennesker.
Against the background of this mosaic , statistics help us better to identify impulses of all kinds , to understand , discover and perceive trends and changes .Når vi be tragter hele denne europæiske mosaik , er statistik en god hj » ; lp til bedre at kunne forstå , hvad der rører sig i vor del af verden , og t il at blive klar over såvel tendenser som den samlede udvikling .
The distinction between the transfer of powers from national to Community level and the distribution of powers between Community institutions is not always clearly perceived .) Denne sondring mellem overførelsen af beføjelser fra nationalt plan til EF-plan , og fordelingen af beføjelser mel lem institutionerne på EF-plan , er ikke altid noget , der står helt klart . Dette kunne bl. a. ses under valgkampagnen forud for valgene den 10. juni 1979 med hensyn til Parlamentets beføjelser .
Official interest rates in Ireland were raised once more to exceptional levels, but with consequences for market rates that were perceived as unsustainable in the light of domestic conditions, and a ‧ % devaluation of the Irish pound was agreed on ‧ th JanuaryOfficielle rentesatser i Irland blev igen hævet til et ualmindelig hrajt niveau, med konsekvenser for markedsrenterne, der i lyset af den indenlandske situation blev anset for uholdbare, og den ‧ januar blev der opnået enighed om en devaluering på ‧ % af det irske pund
We have to avoid our policies being perceived as ambiguous or as applying double standards.Vi må undgå, at vores politikker opfattes som tvetydige, eller at de anses for at være dobbeltmoralske.
What Israel has to come to understand is that a policy of occupation founded upon a wall that is perceived as an injustice will not bring peace, and it will not bring hope either; they have to get that into their heads once and for all.Og Israel skal forstå, at en besættelsespolitik baseret på en mur, som anses for at være uretmæssigt opført, ikke vil bringe fred og håb. Det skal Israel omsider indse.
I will faithfully report everything else back to the Commission, without omitting to mention what I perceived to be the basically rather critical mood of this debate, and I can assure you that I myself will certainly urge very strongly that procedures are simplified and decisions taken more rapidly.Alt andet vil jeg troligt rapportere til Kommissionen, og, som jeg har forstået, ikke fortie den nærmest kritiske grundholdning i denne debat og love Dem, at jeg selv vil gøre min indflydelse gældende for at procedurerne bliver forenklet og beslutningerne fremskyndet.
whereas ‧ % of primate species are in danger of extinction and primates caught in the wild continue to be used in laboratories; whereas, furthermore, it may be difficult to protect primates from threats such as human consumption if it is perceived that these species are used freely by Western academic institutions for experimentationder henviser til, at ‧ % af alle primatarter er i fare for udryddelse, at primater, der er indfanget i naturen, stadig anvendes i laboratorier, samt at det ydermere kan være vanskeligt at beskytte primater fra trusler såsom anvendelse som menneskeføde, hvis der er en generel opfattelse af, at disse arter frit anvendes som forsøgsdyr af forskningsinstitutioner i Vesten
As the Authority sees from its investigations in the field of maritime transport, outflagging has not yet ceased while the measures adopted in line with the former Chapter ‧A of the Authority’s Guidelines have been perceived as a means to halt that tendencySom Tilsynsmyndigheden bemærker i sine undersøgelser inden for søtransport, er flagtabet ikke ophørt, men de foranstaltninger, der er vedtaget som følge af det tidligere kapitel ‧ A i Tilsynsmyndighedens retningslinjer blev anset for at have bremset tendensen
Mr President, the directive we are about to vote on can and must be clearly perceived as a turning point by the European citizens.Hr. formand, det direktiv, som vi nu skal vedtage, både kan og skal være et vendepunkt, der er tydeligt for alle europæiske borgere.
Where perceived , the changes were usually thought of as marginal .I de tilfælde hvor de blev opmærksomme på , at der var sket ændringer , betrag tede de dem normalt som ubetydelige .
Since the end of ‧ perceived inflation has stabilised around a level higher than that recorded inSiden slutningen af ‧ har den opfattede inflation stabiliseret sig på et højere niveau end i
Viser side 1. Fundet 2021 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 1,33 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.