udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
The PKK is largely responsible for the fact that today Turkey still perceives almost any movement towards ethnic identity as a threat to its national unity and territorial integrity.PKK spiller en central rolle i forbindelse med, at Tyrkiet endnu i dag opfatter næsten ethvert udslag af etnisk identitet som en trussel mod landets statslige enhed og bevarelse af sit territorium.
As conclusion of the project, a comprehensive report will be submitted for each beneficiary country, which describes the progress made, as well as the articulated and perceived needs, and the inter-relationships between the organisations which were visitedProjektet afsluttes med, at der forelægges hvert af de omfattede lande en samlet rapport, der beskriver de fremskridt, der er opnået, de formulerede og konstaterede behov samt de indbyrdes forbindelser mellem de organisationer, der er blevet besøgt
We must put an end to what is perceived by the world as European powerlessness.Der må sættes en stopper for det, der ude i verden opfattes som den europæiske afmagt.
Owl' s eye can perceive invisible infra- red raysUgler øjne kan fornemme usynlige infrarøde stråler
However, they should not be considered as representatives of a discipline or of a particular line of research and should not perceive themselves as such; they should have a broad vision which collectively reflects an understanding of important developments in research, including inter- and multi-disciplinary research, and the needs for research at European levelDe bør dog ikke anses for at være repræsentanter for et fag eller en bestemt forskningsretning og bør ikke se sig selv i det perspektiv, men derimod være præget af et bredt udsyn, som afføder en kollektiv forståelse af betydningsfulde udviklinger i forskningen, herunder tvær- og multifaglig forskning, og af behovet for forskning på europæisk niveau
Culture should be perceived as a means of facilitating the cultural integration of 27 Member States, rather than as an integrated world view.Kultur bør opfattes som et middel til at lette den kulturelle integration af 27 medlemsstater, og ikke som en integreret verdensopfattelse.
As the authorities of Vietnam perceive notably unapproved religious movements as an element of political opposition and of disunity, this provision is frequently invoked to justify controls, limitations, prohibitions and sanctions that restrict freedom in this fieldDa de vietnamesiske myndigheder opfatter navnlig religiøse bevægelser, som de ikke anerkender, som elementer til politisk opposition og opløsning, bliver denne bestemmelse ofte trukket frem til at berettige kontrolforanstaltninger, begrænsninger, forbud og sanktioner, som sætter grænser for friheden på området
The reality, as perceived by Mrs Ogata and regularly reported by the KDOM, tells a different story.Dette er i modstrid med virkeligheden, sådan som fru Ogata opfattede den, og det, hun løbende underretter KDOM om.
Stresses the need for an unprecedented coordinated effort to make major investments in the fields of energy, the environment and infrastructure to support sustainable development, help the creation of high-quality jobs and ensure social cohesion; considers, therefore, that people are more likely to accept the efforts required of them if those efforts are perceived to be fair and on the one hand and to guarantee employment and social integration on the otherfremhæver behovet for en samordning af hidtil uset omfang med henblik på at foretage store investeringer inden for energi, miljø og infrastruktur til støtte for den bæredygtige udvikling, bistand til skabelsen af jobs af høj kvalitet og sikring af den sociale samhørighed; mener derfor, at der vil være større tilbøjelighed til at gøre den indsats, der kræves, hvis denne indsats opfattes som retfærdig, og den desuden garanterer beskæftigelse og social integration
Animal welfare was perceived by poor countries as a rich person's interest which, to some of them, was almost obscene where we are confronted with starving people.Dyrevelfærd blev af de fattige lande opfattet som en rigmandsinteresse, som for nogen af dem var næsten uartig i lyset af alle de sultende mennesker.
Official interest rates in Ireland were raised once more to exceptional levels, but with consequences for market rates that were perceived as unsustainable in the light of domestic conditions, and a ‧ % devaluation of the Irish pound was agreed on ‧ th JanuaryOfficielle rentesatser i Irland blev igen hævet til et ualmindelig hrajt niveau, med konsekvenser for markedsrenterne, der i lyset af den indenlandske situation blev anset for uholdbare, og den ‧ januar blev der opnået enighed om en devaluering på ‧ % af det irske pund
We have to avoid our policies being perceived as ambiguous or as applying double standards.Vi må undgå, at vores politikker opfattes som tvetydige, eller at de anses for at være dobbeltmoralske.
What Israel has to come to understand is that a policy of occupation founded upon a wall that is perceived as an injustice will not bring peace, and it will not bring hope either; they have to get that into their heads once and for all.Og Israel skal forstå, at en besættelsespolitik baseret på en mur, som anses for at være uretmæssigt opført, ikke vil bringe fred og håb. Det skal Israel omsider indse.
I will faithfully report everything else back to the Commission, without omitting to mention what I perceived to be the basically rather critical mood of this debate, and I can assure you that I myself will certainly urge very strongly that procedures are simplified and decisions taken more rapidly.Alt andet vil jeg troligt rapportere til Kommissionen, og, som jeg har forstået, ikke fortie den nærmest kritiske grundholdning i denne debat og love Dem, at jeg selv vil gøre min indflydelse gældende for at procedurerne bliver forenklet og beslutningerne fremskyndet.
whereas ‧ % of primate species are in danger of extinction and primates caught in the wild continue to be used in laboratories; whereas, furthermore, it may be difficult to protect primates from threats such as human consumption if it is perceived that these species are used freely by Western academic institutions for experimentationder henviser til, at ‧ % af alle primatarter er i fare for udryddelse, at primater, der er indfanget i naturen, stadig anvendes i laboratorier, samt at det ydermere kan være vanskeligt at beskytte primater fra trusler såsom anvendelse som menneskeføde, hvis der er en generel opfattelse af, at disse arter frit anvendes som forsøgsdyr af forskningsinstitutioner i Vesten
As the Authority sees from its investigations in the field of maritime transport, outflagging has not yet ceased while the measures adopted in line with the former Chapter ‧A of the Authority’s Guidelines have been perceived as a means to halt that tendencySom Tilsynsmyndigheden bemærker i sine undersøgelser inden for søtransport, er flagtabet ikke ophørt, men de foranstaltninger, der er vedtaget som følge af det tidligere kapitel ‧ A i Tilsynsmyndighedens retningslinjer blev anset for at have bremset tendensen
Mr President, the directive we are about to vote on can and must be clearly perceived as a turning point by the European citizens.Hr. formand, det direktiv, som vi nu skal vedtage, både kan og skal være et vendepunkt, der er tydeligt for alle europæiske borgere.
Since the end of ‧ perceived inflation has stabilised around a level higher than that recorded inSiden slutningen af ‧ har den opfattede inflation stabiliseret sig på et højere niveau end i
If the NOx level exceeds the OBD threshold limit values given in the table in Article ‧, a torque limiter shall reduce the performance of the engine according to the requirements of section ‧.‧.‧ in a manner that is clearly perceived by the driver of the vehicleHvis NOx-niveauet overskrider de egendiagnosegrænseværdier, der er angivet i tabellen i artikel ‧, stk. ‧, skal en momentbegrænser nedsætte motorkraften i overensstemmelse med kravene i punkt ‧.‧.‧ på en sådan måde, at det tydeligt mærkes af køretøjets fører
perceived effects of ICT usage on individuals and/or on householdskonsekvenser af ikt-anvendelse som oplyst af privatpersonerne og husstandene selv
The real difficulty is that we have no forum, as Members of this democratically elected assembly, where we can discuss our concerns and fears, be they real or perceived, and agree or disagree amongst ourselves in a democratic way on this issue.Det reelle problem er, at vi som medlemmer af denne demokratisk valgte forsamling ikke har et forum, hvor vi kan diskutere vores bekymring og ængstelse, uanset om den er reel eller tilsyneladende, og være enige eller uenige om dette spørgsmål på en demokratisk måde.
The amendment package was perceived as an answer to a temporary, but extremely critical situation; nevertheless it completely satisfies the demand for greater simplification of procedures and for more flexible application of existing rules in accordance with the Structural Funds Regulations, which were offered repeatedly by the European Parliament in recent years.Pakken af ændringer blev opfattet som et svar på en midlertidig - om end ekstremt kritisk - situation. Den opfylder dog til fulde kravet om øget forenkling af procedurerne og mere fleksibel anvendelse af de eksisterende regler i overensstemmelse med forordningerne om strukturfondene, som Parlamentet har foreslået gentagne gange i de senere år.
This state of affairs also affects our institutional systems and the way in which religion is perceived within the European Union.Denne situation påvirker også vores institutionelle systemer og den måde, religionen opfattes på i EU.
to perceive correctly his/her environmentse og opfatte sine omgivelser korrekt
Knowledge, cognitive and learning systems: semantic systems; capturing and exploiting knowledge embedded in web and multimedia content; bio-inspired artificial systems that perceive, understand, learn and evolve, and act autonomously; learning by convivial machines and humans based on a better understanding of human cognitionViden, kognitive systemer og læringssystemer: semantiske systemer; fastholdelse og udnyttelse af viden, der er indbygget i web- og multimedieindhold; kunstige systemer inspireret af biologiske systemer, der opfatter, forstår, lærer, udvikler sig og handler selvstændigt; brugervenlige maskiners og menneskers måde at lære på, baseret på en bedre indsigt i den menneskelige erkendelsesevne
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 1,01 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.