udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
Warning devices must be easily perceived ( for example , an acoustic warning signal should be clearly audible above the ambient noise ) and must be unambiguous and understood immediately. mediately .Arbejdsudstyrets alarmsignaler skal kunne opfattes ( overdøve den omgivende støj , hvis det drejer sig om et lydsignal ) ; de skal kunne forstås med lethed og være entydige .
Of course we support the principle of equal treatment, but we perceived the danger that this slogan would be used to attempt to prevent the implementation of one of the fundamental freedoms of the European Union - the free movement of labour.Vi støtter naturligvis princippet om ligebehandling, men vi fornemmede en fare for, at dette slagord ville blive brugt i et forsøg på at forhindre gennemførelsen af en af de grundlæggende frihedsrettigheder i EU - arbejdskraftens frie bevægelighed.
Table 1 : Effectiveness of Single Market measures in removing barriers to the free provision of services ( as perceived by economic operators )Tabel I — Eff ektiviteten af foranstaltningerne om det indre marked , hvad angår fjernelse af hindringerne for fri udveksling af tjenesteydelser ( som opfattet af de økonomiske beslutningstagere )
Similarly , leisure for those retired is far from being synonymous with time well filled , though it is perceived as a period bringing fresh opportunities , as is confirmed by some research projects carried out in Great Britain ( S. PARKER , 1980 ; A. McGOLDRICK , 1982 ) .På lignende vis er fritiden for de pensionerede langt fra ensbetydende med veludfyldt tid , skønt den ses som en periode , der medfører nye muligheder , hvilket bekræftes i nogle forskningsprojekter i Storbritannien ( S. PARKER , 1980 ; A. McGOLDRICK , 1982 ) .
Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractorsRådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. marts ‧ om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugstraktorer
I think that this is an exemplary report in which the economy and culture are perceived in a highly coherent manner, to the benefit of both.Jeg synes, det er en mønsterbetænkning, hvor økonomi og kultur mødes i et helhedssyn, som tjener begge områder.
whereas, in the context of the strong economic interdependence deriving from the abovementioned ties, the Lisbon Agenda should be perceived as an endeavour to make Europe a highly competitive and knowledge-based economy which in turn benefits the Transatlantic Partnership by enhancing the growth of common marketsder henviser til, at Lissabon-dagsordenen i forbindelse med den stærke økonomiske indbyrdes afhængighed, der skyldes ovennævnte forbindelser, bør opfattes som et forsøg på at sikre, at den europæiske økonomi i høj grad er konkurrencedygtig og videnbaseret, og at den også er til gavn for det transatlantiske partnerskab, der vil øge væksten på de fælles markeder
Although enlargement on a purely legal plane is feasible without ratification of the Treaty by all the Member States, it must nevertheless be underlined that non-ratification of the Treaty would send an entirely wrong political signal to the candidate countries at a time when a segment of public opinion in those countries is starting to question the merits of this process, which is perceived as a restriction on their newly regained sovereignty.Selv om udvidelsen på rent juridisk plan er opnåelig, uden at alle medlemsstaterne ratificerer traktaten, skal det dog understreges, at manglende ratifikation af traktaten vil være et helt forkert politisk signal for ansøgerlandene, fordi en del af offentligheden i de lande er begyndt at stille processens fordele til debat og ser den som en begrænsning af den netop genvundne suverænitet.
Apart from what appears to be an active role played by a limited number of NGOs, civil society at large perceives European integration as something abstractBortset fra det tilsyneladende begrænsede antal NGO'er, som spiller en aktiv rolle, opfatter civilsamfundet som helhed den europæiske integration som noget abstrakt
A member may bring to the attention of the Council for Trade in Services any action or omission by another member perceived to be relevant to the issues being worked on .Alle lande med vigtige telekommunikationsmarkeder deltager i de igangværende forhandlinger , og målet er at tilskynde de større udviklingslande til at deltage .
Moreover, in finding that the great majority of consumers do not perceive the original appearance of the trade mark as a useful factor in determining the origin of the sparkling wine in question, but prefer to refer to the label, the General Court ruled out the protection of the shape of a product’s packaging, even though that possibility is expressly envisaged by Article ‧ of the RegulationVed fir det andet at fastslå, at det store flertal af forbrugere ikke opfatter varemærkets originale udseende som et brugbart element ved fastlæggelsen af oprindelsen af den omhandlede mousserende vin, men foretrækker at støtte sig til etiketten, udelukkede Retten beskyttelse af en vares emballages fremtrædelsesform, selv om denne mulighed udtrykkeligt følger af artikel ‧ i nævnte forordning
The approval of the customs union was a bad solution, because it was perceived by the Turkish authorities as an encouragement to persevere.Godkendelsen af toldunionen var ikke nogen god løsning, eftersom de tyrkiske myndigheder opfattede den som en opmuntring til at fortsætte i samme spor.
But do we perceive ourselves as Europeans?Men føler vi os også som europæere?
The debate itself is not as important as the way it is perceived by the citizens, however.Forhandlingerne i sig selv er imidlertid ikke så vigtige som den måde, de opfattes på af borgerne.
Against the background of this mosaic , statistics help us better to identify impulses of all kinds , to understand , discover and perceive trends and changes .Når vi be tragter hele denne europæiske mosaik , er statistik en god hj » ; lp til bedre at kunne forstå , hvad der rører sig i vor del af verden , og t il at blive klar over såvel tendenser som den samlede udvikling .
The distinction between the transfer of powers from national to Community level and the distribution of powers between Community institutions is not always clearly perceived .) Denne sondring mellem overførelsen af beføjelser fra nationalt plan til EF-plan , og fordelingen af beføjelser mel lem institutionerne på EF-plan , er ikke altid noget , der står helt klart . Dette kunne bl. a. ses under valgkampagnen forud for valgene den 10. juni 1979 med hensyn til Parlamentets beføjelser .
Mr Zver's report endorses this trend, one that has already been perceived as a welcome one, and which creates new opportunities and prerequisites for young Europeans studying in the different countries of Europe.I hr. Zvers betænkning støttes denne tendens, der allerede er blevet hilst velkommen, og som åbner nye muligheder og forudsætninger for unge europæere, der studerer i Europas forskellige lande.
Where perceived , the changes were usually thought of as marginal .I de tilfælde hvor de blev opmærksomme på , at der var sket ændringer , betrag tede de dem normalt som ubetydelige .
The provisions laid down in the first subparagraph shall not apply in the case of organoleptic tracers if the products referred to in Annex ‧ at (a) of points I to V, in Annex ‧ at (a) of point I to ‧ and in Annex ‧ (a) are added in such quantities that their flavour or colour can be perceived up to the stage of incorporation in final products as referred to in Article ‧ or, where applicable, in intermediate products as referred to in ArticleFørste afsnit finder dog ikke anvendelse for så vidt angår organoleptiske røbestoffer, hvis de i bilag II, punkt I-V, litra a), bilag III, punkt I-III, litra a), og bilag IV, punkt ‧, litra a), omhandlede produkter tilsættes i mængder, der gør det muligt at opfatte deres smag, farve eller aroma indtil iblandingen i de i artikel ‧ omhandlede færdigvarer eller i givet fald i de i artikel ‧ omhandlede mellemprodukter
The report should examine the degree of awareness of the Code , its perceived effectiveness , its degree of application and the extent of its use in collective bargaining between the social partners .Rapporten undersøger graden af kendskab til kodeksen , opfattelsen med hensyn til dens effektivitet samt dens anvendelsesgrad , også i forbindelse med overenskomstforhandlinger melle m arbejdsmarked ets parter .
Foods to which vitamins and minerals are added are in most cases promoted by manufacturers and may be perceived by consumers as products having a nutritional, physiological or other health advantage over similar or other products without such nutrients addedFødevarer, som er blevet tilsat vitaminer og mineraler, promoveres normalt af producenterne og kan af forbrugerne blive opfattet som produkter med ernæringsmæssige, fysiologiske eller andre sundhedsmæssige fordele i forhold til andre produkter uden sådanne tilsatte næringsstoffer
This recommendation was received without comment as to the principle, the monitoring centre being perceived as a tool to assist restructuring, but debate arose around the work on its creation.Modtagelsen af denne anbefaling gav ikke anledning til bemærkninger, for så vidt angår det principielle, idet observationscentret blev opfattet som et hjælpeinstrument i forbindelse med omstruktureringer. Diskussionerne opstod, da der blev tale om at arbejde for at etablere det.
The USA perceives the FTAA as a way of boosting its own global leadership in comparison with major world trade blocs such as Japan and the EUUSA opfatter FTAA-projektet som et middel til at styrke sit globale lederskab over for store verdenshandelsmagter som Japan og EU
They have too many problems as it is without their former Prime Minister turning critical about some further perceived erosion of British sovereignty .Handel mellem landene selv , han del med Sovjetunionen — disse landes vigtigste handelspartner i de sidste fyrre til halvtreds år — og handel med tredjelande , herunder Det Europæiske Fællesskab .
A survey of 1,483 Dutch adults ' 143 ' revealed that the prevalenc e of perceived food additive intolerance / allergy was 1.6 % with 13.3 % reporting intolerance / allergy to any foodstuff .En undersøgelse af 1.482 hollandske voksne ' 143 ' afslørede , at forekomsten af oplevet allergi / intolerance over for tilsætningsstoffer var 1,6 % , mens 13,3 % berettede om intolerance / allergi over for et levnedsmiddel .
Viser side 1. Fundet 2021 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 3,449 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.