udtale: IPA: pəˈsiːv /pɚˈsiːv/ pɚˈsiːv /pəˈsiːv/        

Oversættelser til dansk:

  • begribe   
    (Verb  )
     
    to understand
  • fange   
  • gribe   
  • lægge mærke til   

Andre betydninger:

 
To see, to be aware of, to understand.
 
violate (law, copyright, etc.)
 
To see, discover or determine something, unclear, distant or hidden, by looking carefully.
 
grasp (the situation)
 
To understand with the means of the senses or subconsciously.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (1)

perceive with the eyesse

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "perceive", oversættelseshukommelse

add example
Due to the need of treatment, tacrolimus can be considered in pregnant women when there is no safer alternative and when the perceivedPå grund af behandlingsbehovet kan tacrolimus overvejes til gravide kvinder, når der ikke findes andre sikre alternativer, og de opnåede fordele opvejer den potentielle risiko for fosteret
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.Dette opfatter indvandrerne i "donorlandene" til gengæld som en invitation.
the imported product and the Community product normally classified under the ex CN code ‧ (citrus fruit with no added spirit or added sugar usually in water or its own juice), which were not covered by the safeguard measures, serve also the same or similar end-uses and are perceived by consumers as fully interchangeable and alike in all basic characteristics with products normally classified under the other two CN codes, i.e. ‧ andDen importerede vare og EF-varen, normalt henhørende under ex KN-kode ‧ (citrusfrugter, ikke tilsat alkohol eller sukker, normalt i vand eller egen saft), der ikke var omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, har også samme eller lignende anvendelsesformål og opfattes af forbrugerne som fuldt ud indbyrdes ombyttelige og som havende alle de samme grundlæggende egenskaber som varer, der normalt henhører under de andre to KN-koder, nemlig ‧ og
It is also important because energy is currently perceived as a very important issue, largely as a result of events at the beginning of this year.Det er også vigtigt, fordi energi i øjeblikket ses som et meget vigtigt spørgsmål, hovedsagelig på grund af begivenheder ved årets begyndelse.
Nevertheless, Member States' proposals for the allocation of the performance reserve were significantly constrained by a perceived need to maximise absorption of EU fundsIkke desto mindre havde behovet for at maksimere absorptionen af EU-midlerne haft væsentlig indflydelse på medlemsstaternes forslag til tildeling af resultatreserven
Turning to the economic aspects of the summit, the conclusions boast that the fundamentals of the EU economy remain sound, yet this is not how the outlook is perceived by many of our citizens facing higher bills and growing indebtedness, which should caution us against excessive optimism.Hvis vi skal se på topmødets økonomiske aspekter, praler konklusionerne med, at de grundlæggende økonomiske forhold i EU stadig er sunde, men sådan opfattes udsigterne ikke af en stor del af vores borgere, der står med højere regninger og en voksende gæld, hvilket bør afholde os fra at være alt for optimistiske.
This means that violence, manipulation and deceit must be perceived as destructive and unacceptable, and that prostitution must be perceived as exploitation of the individual.Dette betyder, at vold, manipulation og bedrageri skal opfattes som destruktivt og uacceptabelt, og at prostitution skal opfattes som udnyttelse af det enkelte menneske.
They should be perceived as key for sustainable socio-economic developments in EuropeDe bør opfattes som nøglen til bæredygtig socioøkonomisk udvikling i Europa
Were we, as is planned, to impose more stringent sanctions on Iran, we would once more be blindly obeying Washington's orders, and it could not fail to cause us to be perceived, by the Islamic world, even more as its enemies than we already are; that much is made clear by previous terrorist acts and by the latest threats against Germany and Austria.Med den planlagte skærpelse af sanktionerne mod Iran ville man endnu en gang blindt følge instrukserne fra Washington. I den islamiske verdens øjne kunne det kun i endnu højere grad gøre os til et fjendebillede.
In the event of a perceived risk, but which has no foundation, for instance a rumour, we should respond by informing the consumers.Er der tale om en skønnet risiko, som imidlertid ikke er underbygget - eksempelvis hvor der er tale om et rygte - må svaret være en meddelelse stilet til forbrugerne.
First, the perceived lack of democratic control in the fight against fraud.For det første er der den klart opfattede manglende demokratiske kontrol i forbindelse med bedrageribekæmpelsen.
This is perceived in some quarters as a provocation.Det opfattes af nogle som en provokation.
Immigration should not be perceived simply as a threat, however.Indvandring bør imidlertid ikke udelukkende opfattes som en trussel.
It is laudable that, in Mr Capoulas Santos’ report, the problems in the agricultural sector are so clearly perceived, as it is a sector that is extremely vulnerable to natural disasters.Det er prisværdigt, at der bliver redegjort så klart for problemerne i landbrugssektoren i hr. Capoulas Santos' betænkning, for det er en sektor, der er ekstremt sårbar over for naturkatastrofer.
Secondly, targets for SMEs may be perceived as compromising the objective of supporting only research of the highest quality and would go against the principles of equal access and excellence that are fundamental to the Framework Programme.For det andet kan målsætningen for små og mellemstore virksomheder virke hæmmende for målsætningen om udelukkende at støtte forskning af højeste kvalitet og være i strid med principperne for lige adgang og ekspertise, der er grundlæggende for rammeprogrammet.
While local government is perceived as a barrier to community initiatives, local government institutions view intensifying activity by community leaders in their territories as a form of competition which threatens their positionPå den ene side opfattes lokale forvaltninger som en hindring for samfundsmæssige initiativer, på den anden side frygter de selv konkurrencen fra mere aktive civilsamfundsrepræsentanter i lokalområdet, der kan true deres stilling
It is important that the era for change which is enlargement should not be reduced to a budgetary debate about small change or large change, however one may perceive that to be.Det er vigtigt, at den forandringens æra, som udvidelsen er, ikke bliver reduceret til en budgetforhandling om små eller store forandringer, hvordan man nu kan opfatte det.
The regulation, as she has explained very well, responds to the needs that have been perceived as a result of the introduction of the euro, and lays down a relatively clear principle: charges must be the same for domestic payments as for cross-border payments.Forordningen opfylder, som fru Starkevičiūthar forklaret på en meget fornuftig måde, de behov, der er opstået som følge af indførelsen af euroen, og fastlægger et relativt klar princip, nemlig at gebyrer skal være de samme for indenlandske betalinger som for grænseoverskridende betalinger.
I do believe that consumer confidence is undermined if consumers see different responses in different Member States to the same perceived risk.Jeg tror, at forbrugernes tillid vil blive undermineret, hvis forbrugerne oplever forskellige foranstaltninger til afhjælpning af samme risikofaktorer i de forskellige medlemsstater.
But only a united EU can turn what is now perceived as a threat into an opportunity and a step forward in relations with Russia.Men kun et forenet EU kan vende det, der nu opfattes som en trussel, til en mulighed og et skridt fremad i forholdet til Rusland.
General, we do not perceive this to be a problemGenerelt ser vi det ikke som et problem
It will help to ensure that the people affected by poverty and social exclusion are perceived in a different light.Det vil hjælpe til at sikre, at mennesker, der er berørt af fattigdom og social udstødelse, ses i et andet lys.
To make sure the Church is not perceived as an institution...... which protects those charged with abusing human rightsSørge for at kirken ikke er opfattet som en institution...... som beskytter dem sigtet for at have overtrådt menneske rettigheder
The President is willing to allow violations of human rights by the army and police to be investigated, and many people in positions of political responsibility are coming to realise that the Tamil population must be enabled to stop perceiving themselves as second-class citizens.Præsidenten er villig til at lade krænkelser af menneskerettighederne begået af hæren og politiet undersøge, og mange politisk ansvarlige er begyndt at indse, at den tamilske befolkning ikke længere skal opfatte sig selv som andenklassesborgere.
The greening of air transport: Developing technologies to reduce the environmental impact of aviation with the aim to halve the emitted carbon dioxide (CO‧), cut specific emissions of nitrogen oxides (NOx) by ‧ % and halve the perceived noiseGrønnere lufttransport: Der skal udvikles teknologier til at reducere luftfartens miljømæssige virkninger, idet målet er at halvere CO‧-emissionerne, nedbringe specifikke NOx-emissioner med ‧ % og halvere støjen
Viser side 1. Fundet 1307 sætninger matchende sætning perceive.Fundet i 2,838 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.