udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
 • +   

Andre betydninger:

 
sum of the previous one and the following one.
 
An asset or useful addition.
 
Arithmetic: increased by
 
physics: electrically positive
 
and also; in addition
 
Positive, or involving advantage.
 
(physics) Electrically positive.
 
positive quantity
 
In addition to.
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
being positive rather than negative or zero
 
positive, involving advantage
 
useful addition
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
Being positive rather than negative or zero.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus AwardNHL Plus/Minus Award
plus signtilføjelsesoperatør
Software Plus ServicesSoftware + Services
TV4 PlusTV4 Plus
Windows Live Hotmail PlusWindows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
From the date on which the sums were available to RTP the loan was subject to annual interest payments at the ‧-month Lisbor rate, calculated on the first date of each period, plus ‧ basis pointsFra tidspunktet for beløbets frigivelse påløb en årlig rente svarende til Libor over ‧ måneder RTP's lån, beregnet fra den første dag i hver periode, forhøjet med yderligere ‧ basispoint
Since the fourth report , all EU Member States plus Iceland , Liechtenstein and Norway ( that is all countries of the European Economic Area ) and Switzerland have been considered .Efter den fjerde rapport er alle medlemslande samt Island , Liechtenstein og Norge ( det vil sige alle lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde ) og Schweiz omfattet . Disse lande betegnes Europa-19 .
Sales [‧A.‧] is equal to market output (P.‧), plus output for own final use (P.‧), plus payments for other non-market output (P.‧) recorded among resources of SOmsætning [‧A.‧] er lig med markedsmæssig produktion (P.‧) plus produktion til eget brug (P.‧) plus anden ikke-markedsmæssig produktion (P.‧), der er opført under tilgang i S
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent yearsDenne bevilling skal dække udgifter til undersøgelser, ekspertmøder, information og publikationer i direkte tilknytning til gennemførelsen af målsætningen for det program eller de aktioner, der er dækket af denne budgetpost, samt, efterhånden som KTB-kontrakterne udløber i de kommende år, alle øvrige udgifter til teknisk og administrativ bistand, som ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed, og som Kommissionen har uddelegeret i forbindelse med kontrakter vedrørende konkrete tjenesteydelser
The financial contribution by the Community shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by each Member State referred to in paragraph ‧ for the cost of laboratory tests and for the purchase and distribution of vaccine plus baits for the programmes and shall not exceedEF-tilskuddet fastsættes til ‧ % af hver enkelt af de i stk. ‧ nævnte medlemsstaters udgifter til laboratorieundersøgelser samt indkøb og distribution af vaccine og lokkemad under programmerne, dog højst
irrespective of whether the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty is upheld or dismissed, uphold the action brought pursuant to Article ‧ of the EC Treaty and the claim relating thereto and, consequently, order the Commission to pay the sum of EUR ‧,‧, plus default interest at the statutory rate of ‧ %, calculated from the date on which [formal] notice was given, namely ‧ March ‧, until ‧ April ‧ in accordance with Portaria (Decree) No ‧/‧ of ‧ April ‧, and at the statutory rate of ‧ % from ‧ May ‧ onwards until full repayment of the debt in accordance with Portaria No ‧/‧ of ‧ AprilUanset om der gives medhold, eller Kommissionen frifindes i den sag, der er anlagt med hjemmel i EF-traktatens artikel ‧, bedømmes sagen på grundlag af EF-traktatens artikel ‧ og den pågældende anmodning, idet Kommissionen tilpligtes at betale ‧,‧ EUR med tillæg af morarenter fra den formelle anmodning af ‧. marts ‧ til ‧. april ‧ med den lovmæssige sats på ‧ % i overensstemmelse med Portaria (bekendtgørelse) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ og fra den ‧. maj ‧ og fremefter til fuld betaling med lovmæssig sats på ‧ % i overensstemmelse med Portaria nr. ‧/‧ af ‧. april
The works also involve connection to the network via two underground cables , laying of a submarine cable between Tortola , the main island , and Virgin Gorda , plus various auxiliary installations .Hertil kommer de tilhørende installationer og tilslutning til elnettet gennem to underjordiske kabler , samt nedlægning af et undersøisk kabel mellem den vigtigste ø Tortola og Virgin Gorda .
So, we have in effect a toll of the order of 20 ECU per tonne, which I believe can rise to 50 ECU if the quantities are exceeded, plus of course a financial compensation package of 1.7 million ECU.Vi har således betalt bompenge for en ret til adgang med ca. 20 ECU pr. ton, der, mener jeg, kan sættes op til 50 ECU, dersom man overskrider mængderne, naturligvis med en økonomisk godtgørelse på 1, 7 mio.
the fair values, at the date of exchange, of assets given, liabilities incurred or assumed, and equity instruments issued by the acquirer, in exchange for control of the acquiree; plusdagsværdien på transaktionstidspunktet af de aktiver, den overtagende virksomhed har afgivet, forpligtelser, den har afholdt eller påtaget sig, samt egenkapitalinstrumenter, den har udstedt, til gengæld for bestemmende indflydelse på den overtagne virksomhed, med tillæg af
In fact it seems to us that the choice of maintaining the import quotas plus preferential tariffs for the ACP countries for ten years, instead of six, would make it possible to plan for the future of Community and ACP producers, who face a form of competition tantamount to social and environmental dumping.Det forekom os, at hvis man vælger at opretholde importkontingenterne suppleret med en toldtarifpræference til fordel for AVS-landene i 10 år i stedet for seks, ville det blive muligt at forberede fremtiden for EF- og AVS-producenterne, som står over for en konkurrence, der mere eller mindre er baseret på social og miljømæssig dumping, på en mere seriøs måde.
Thus the value of the investment at ‧ December ‧ was EUR ‧.‧ million being the initial investment of EUR ‧ million plus interest earned on the investment converted into capital (EUR ‧.‧ million) less the share of the lossDermed var værdien af investeringen pr. ‧. december ‧ ‧,‧ mio. EUR, nemlig den oprindelige investering på ‧ mio. EUR plus renter af investeringen omregnet til kapital (‧,‧ mio. EUR) minus tabsandelen
The technically permissible maximum mass on the coupling point of a motor vehicle designed to tow a centre-axle trailer and with a technically permissible maximum towable mass exceeding ‧ tonnes must be at least equal to ‧ % of its technically permissible maximum towable mass or ‧ kg, whichever is the lesser, plus, for motor vehicles other than towing vehicles, the mass of the coupling device if fitted by the manufacturer, or the maximum permissible mass of the coupling device if not fitted by the manufacturerDen største teknisk tilladte belastning på et motorkøretøjs koblingspunkt skal, hvis motorkøretøjet er beregnet til at trække en kærre og har en største teknisk tilladt tilkoblet masse på over ‧ tons, være mindst ‧ % af den største teknisk tilladte tilkoblede masse eller ‧ kg, alt efter hvad der er lavest, plus, hvis der er tale om andre motorkøretøjer end biler til påhængskøretøjer, massen af koblingsanordningen, hvis anordningen er monteret af fabrikanten, eller den største tilladte masse af koblingsanordningen, hvis anordningen ikke er monteret af fabrikanten
The following tables show the maturities of currency swaps and interest rate swaps plus DRS combined , sub-divided according to their notional amount and the associated credit risk :Følgende tabeller viser udløbsdatoen for valuta- og renteswaps samt af taler om fremtidig rentefastsættelse ( DRS ) , fordelt efter deres bereg ningsmæssige hovedstol og den dermed forbundne kreditrisiko .
Our rapporteur proposes the original date 1992 plus seven years .Ordføreren foreslår det oprindelige tidspunkt 1992 plus syv år .
To remind you: in November 2007, the Commission indicated 8% modulation plus 45% degression.Jeg vil gerne minde om, at Kommissionen i november 2007 talte om en graduering på 8 % plus en nedgang på 45 %.
The eight eastern European countries that have already joined the EU, plus Bulgaria and Romania, have been promised EUR 139 billion out of the total structural funds budget of EUR 336 billion for the period 2007 to 2013.Hvis vi ikke benytter lejligheden i morgen, er jeg bange for, at min gruppe ikke kan støtte betænkningen.
This means that counterparties would need to provide underlying assets with a value at least equal to the liquidity provided by the Eurosystem plus the value of the initial marginDet indebærer, at modparterne skal levere underliggende aktiver, hvis værdi mindst svarer til den likviditet, som Eurosyste met stiller til rådighed, plus initialmarginen
the purchase and distribution of oral vaccine plus baits and the purchase and administration to livestock of parenteral vaccines for the planindkøb og distribution af oral vaccine og madding samt indkøb og indgivelse af parenterale vacciner i husdyr i henhold til planen
10 X of overage quantity produced In the last five years plus 752.392 t10X af gennem — snittet af pro dukt i onen I de • Idat · 9 Òr + 752.392 t
The Council by Decision 2000 / 821 / EC established the programme MEDIA Plus , a programme to encourage the development , distribution and promotion of European audiovisual works , to run from 1 January 2001 to 31 December 2005 ;Rådet iværksatte ved afgørelse 2000 / 821 / EF Media Plus-programmet til fremme af udvikling , distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner for perioden 1. januar 2001 til 31 . december 2005 ;
This alternative will be based on a combination of minimum excise duty of 57% plus a minimum value added tax of 15% which, once the relevant mathematical formula has been applied, gives a harmonised tax of around 71%.Denne mulighed skal være baseret på en kombination af minimumspunktafgiften på 57% og minimumsmomssatsen på 15%, så vi efter at have anvendt den relevante matematiske formel ender med en harmonisering af den samlede afgift på 71%.
The most pain inflicted by the increase in food prices, plus galloping inflation in energy prices, is being felt by pensioners.De, der lider hårdest under stigningen i fødevarepriserne og den galoperende inflation i energipriserne, er pensionisterne.
Study AI‧ was a ‧-week, randomised, double-blind study withZerit (‧ mg twice daily), in combination with lamivudine (‧ mg twice daily) plus efavirenz (‧ mg once daily), in ‧ treatment-naive patients, with a median CD‧ cell count of ‧ cells/mm‧ (range ‧ to ‧ cells/mm‧) and a median plasma HIV-‧ RNA of ‧ log‧ copies/ml (range ‧ to ‧ log ‧ copies/ml) at baselineStudie AI‧ var et ‧-ugers, randomiseret, dobbeltblindt studie med Zerit (‧ mg, ‧ gange daglig) i kombination med lamivudin (‧ mg, ‧ gange daglig) plus efavirenz (‧ mg, ‧ gang daglig) til ‧ ikke tidligere behandlede patienter med et gennemsnitligt CD‧-tal på ‧ celler/mm‧ (‧ til ‧ celler/mm‧) og et gennemsnitligt plasma HIV-‧ RNA på ‧, ‧ log‧ kopier/ml (‧, ‧ til ‧, ‧ log ‧ kopier/ml) ved baseline
In these cases, and since prices of the other cooperating exporting producer could not be used, normal value was constructed on the basis of the costs of manufacturing of these types of PSF plus a reasonable amount for selling, general and administrative cost and for profit, in accordance to Article ‧) of the Basic RegulationI disse tilfælde, og da den anden samarbejdsvillige eksporterende producents priser ikke kunne benyttes, beregnedes den normale værdi på grundlag af fremstillingsomkostningerne for disse typer syntetiske fibre af polyester plus et rimeligt beløb til dækning af salgs-, general-og administrationsomkostninger, og fortjeneste, jf. artikel ‧, stk. ‧, i grundforordningen
The ‘8 + 2 + 1’ compromise involves eight years’ dossier protection, plus two years for generic medicinal products, to put the dossier in order, followed by market access, and then one year’s extra protection for the innovative industry if a medicinal product also has a therapeutic effect for other illnesses; and results in greater price competition, an improved supply of medicinal products and a boost to the knowledge-based economy.Otte + to + et-kompromiset indebærer otte års beskyttelse plus to år for generiske lægemidler til at bringe orden i sagsakterne, fulgt af markedsadgang, og så et års ekstra beskyttelse for den innovative industri, hvis et lægemiddel også har terapeutisk virkning for andre sygdomme, og det resulterer i større priskonkurrence, en forbedret forsyning med lægemidler og en saltvandsindsprøjtning til den videnbaserede økonomi.
Viser side 1. Fundet 5737 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 4,574 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.