udtale: IPA: plʌs /plʌs/      

Oversættelser til dansk:

 • og   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
 • plus   
  (Conjunction  )
   
  in addition to
   
  arithmetic: sum
 • +   

Andre betydninger:

 
sum of the previous one and the following one.
 
An asset or useful addition.
 
Arithmetic: increased by
 
physics: electrically positive
 
and also; in addition
 
Positive, or involving advantage.
 
(physics) Electrically positive.
 
positive quantity
 
In addition to.
 
(colloquial) with; having in addition
 
A positive quantity.
 
(arithmetic) A plus sign: +.
 
being positive rather than negative or zero
 
positive, involving advantage
 
useful addition
 
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}.
 
Being positive rather than negative or zero.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (6)

Microsoft® Office Professional Plus 2007Microsoft® Office Professional Plus 2007
NHL Plus-Minus AwardNHL Plus/Minus Award
plus signtilføjelsesoperatør
Software Plus ServicesSoftware + Services
TV4 PlusTV4 Plus
Windows Live Hotmail PlusWindows Live Hotmail Plus

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "plus", oversættelseshukommelse

add example
Since the fourth report , all EU Member States plus Iceland , Liechtenstein and Norway ( that is all countries of the European Economic Area ) and Switzerland have been considered .Efter den fjerde rapport er alle medlemslande samt Island , Liechtenstein og Norge ( det vil sige alle lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde ) og Schweiz omfattet . Disse lande betegnes Europa-19 .
Notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the last day of the period of validity of the import licence shall correspond to the last day of the period of validity of the corresponding export certificate plus ‧ daysUanset artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧/‧ svarer den sidste dag i importlicensens gyldighedsperiode til den sidste dag i eksportcertifikatets gyldighedsperiode plus ‧ dage
Plus closing costsPlus lukke omkostninger
The works also involve connection to the network via two underground cables , laying of a submarine cable between Tortola , the main island , and Virgin Gorda , plus various auxiliary installations .Hertil kommer de tilhørende installationer og tilslutning til elnettet gennem to underjordiske kabler , samt nedlægning af et undersøisk kabel mellem den vigtigste ø Tortola og Virgin Gorda .
Both studies compared Pegasys plus placebo vs Pegasys plus lamivudine vs lamivudine aloneBegge studier sammenlignede Pegasys plus placebo med Pegasys plus lamivudin og lamivudin alene
What we have is 15 individual policies, plus an additional Community policy.Vi har 15 enkeltpolitikker plus en ekstra politik fra Fællesskabets side.
where it is noted that the imports of husked rice made over the course of the marketing year just ended exceed the annual reference quantity referred to in the first subparagraph of Article ‧, plus ‧ %når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne produktionsår overstiger den årlige referencemængde, der omhandles i artikel ‧, stk. ‧, første afsnit, forhøjet med ‧ %
The third and final aspect involves elections plus responsibility.Det tredje og sidste element: valg plus ansvarlighed.
The following tables show the maturities of currency swaps and interest rate swaps plus DRS combined , sub-divided according to their notional amount and the associated credit risk :Følgende tabeller viser udløbsdatoen for valuta- og renteswaps samt af taler om fremtidig rentefastsættelse ( DRS ) , fordelt efter deres bereg ningsmæssige hovedstol og den dermed forbundne kreditrisiko .
Some of them are also involved in the Culture 2000 and Media Plus programmes.Nogle af dem er også med i Kultur 2000- og Media Plus-programmerne.
Each certificate shall measure ‧ × ‧ mm; a tolerance of up to minus ‧ mm or plus ‧ mm in the length may be allowedCertifikatets format er ‧ × ‧ mm, idet dog en maksimal afvigelse i længden på minus ‧ mm og plus ‧ mm kan tillades
order the CoR to pay to the applicant the amount which should have been paid to him if the correct correction coefficient had been applied to the part of his remuneration which should have been transferred to France from June ‧, plus default interest at the rate of ‧ % per annum from the date of the recovery until payment in fullRegionsudvalget tilpligtes at betale sagsøgeren det beløb, der skulle være betalt til ham som justeringskoefficient af den del af hans vederlag, som skulle være overført til Frankrig fra juni ‧, med tillæg af morarenter på ‧ % at regne fra tidspunktet for tilbagesøgningen, og indtil der foreligger fuld betaling
Our rapporteur proposes the original date 1992 plus seven years .Ordføreren foreslår det oprindelige tidspunkt 1992 plus syv år .
A multicentre, randomised, open-label, Phase ‧ study of ALIMTA plus cisplatin versus gemcitabine plus cisplatin in chemonaive patients with locally advanced or metastatic (Stage IIIb or IV) non-small cell lung cancer (NSCLC) showed that ALIMTA plus cisplatin (Intent-To-Treat [ ITT ] population n = ‧) met its primary endpoint and showed similar clinical efficacy as gemcitabine plus cisplatin (ITT n = ‧) in overall survival (adjusted hazard ratio ‧; ‧ % CIEt randomiseret, åbent, fase ‧-multicenterstudie af ALIMTA plus cisplatin mod gemcitabin plus cisplatin med patienter, der ikke tidligere har fået kemoterapi, med lokalt fremskreden eller metastatisk (fase IIIb eller IV) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) viste, at ALIMTA plus cisplatin (Intent-To-Treat [ ITT ] population n=‧) mødte dets første endpoint og viste lignende klinisk virkning som gemcitabin plus cisplatin (ITT n=‧) på samlet overlevelse (justeret hazard ratio ‧, ‧; ‧ % CI
Each form shall measure ‧ × ‧ mm; a tolerance of up to minus ‧ mm or plus ‧ mm in the length may be allowedFormularens format skal være ‧ × ‧ mm, idet en maksimal afvigelse på minus ‧ mm og plus ‧ mm i længden tillades
Following the initiating Decision, Belgium explained how it interpreted the Commission's approval concerning the cost plus method and undertook to adapt the rules on withholding tax, capital duty and the exceptional and gratuitous advantages receivedEfter Kommissionens beslutning om at indlede proceduren forklarede Belgien nærmere, hvordan man havde fortolket Kommissionens godkendelse af cost plus-metoden, og afgav tilsagn om at tilpasse reglerne for de ekstraordinære fordele
10 X of overage quantity produced In the last five years plus 752.392 t10X af gennem — snittet af pro dukt i onen I de • Idat · 9 Òr + 752.392 t
All data appearing on the certificate plus data relating to checking requirements set out in Articles ‧, ‧ andAlle data, der findes på certifikatet, samt data vedrørende kontrolkravene i artikel ‧, ‧ og
The Council by Decision 2000 / 821 / EC established the programme MEDIA Plus , a programme to encourage the development , distribution and promotion of European audiovisual works , to run from 1 January 2001 to 31 December 2005 ;Rådet iværksatte ved afgørelse 2000 / 821 / EF Media Plus-programmet til fremme af udvikling , distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner for perioden 1. januar 2001 til 31 . december 2005 ;
award the applicants default interest on the basis of the rate fixed by the European Central Bank for principal refinancing arrangements applicable during the relevant period, plus two percentage points, on all sums corresponding to the difference between the salary corresponding to their classification in the recruitment decision and the classification to which they should have been entitled up to the date of the decision properly classifying them in gradeSagsøgerne tilkendes morarenter i henhold til den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer i den pågældende periode, forhøjet med to procentpoint, af alle de beløb, der er lig med differencen mellem den aflønning, der svarer til sagsøgernes indplacering i afgørelsen om ansættelse, og den indplacering, de var berettigede til, indtil tidspunktet, hvor afgørelsen om deres korrekte indplacering foreligger
Evidence from clinical studies shows that lamivudine plus zidovudine delays the emergence of zidovudine resistant isolates in individuals with no prior antiretroviral therapyKliniske undersøgelser har vist, at lamivudin plus zidovudin forsinker fremkomsten af zidovudin-resistente isolater hos individer, som ikke tidligere har modtaget antiretroviral behandling
plus additional ‧ %-points for SMEsplus yderligere ‧ procentpoint til små og mellemstore virksomheder
Plus, European cotton growers are small and medium-sized farmers with an average of 4.2 hectares each, at least they are in Greece.Desuden er de europæiske bomuldsproducenter små og mellemstore landmænd med gennemsnitligt 4,2 ha pr. dyrker, i det mindste for Grækenlands vedkommende.
In this open label non-randomized single arm study, patients were treated with stavudine and lamivudine plus indinavir/ritonavir ‧ mg every ‧ hoursI denne åbne ikke-randomiserede undersøgelse med én arm blev patienterne behandlet med stavudin og lamivudin plus indinavir/ritonavir ‧ mg hver ‧. time
The aim is 1 + 2 , i.e. good mother tongue plus two other languages . " pean ideal and to encourage a spir it of initiative .Målet er 1 + 2 dvs. modersmål plus to andre sprog « .
Viser side 1. Fundet 5737 sætninger matchende sætning plus.Fundet i 2,097 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.