Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salinationforsaltning af vand
water salinityvands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinityDerudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
Such samples should be discarded and the mouth of the animal flushed with water, or preferably physiological saline, before repeat samplingSådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages
This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with ArticleVed denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water tableUdviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy should also be amended to allow for injection of CO‧ into saline aquifers for the purposes of geological storageEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. oktober ‧ om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger bør også ændres, så injektion af CO‧ i saltholdige akviferer med henblik på geologisk lagring tillades
or [originate from a farm which is situated in a coastal area with a salinity below ‧ parts per thousand, and where all water catchment areas draining into the estuary are declared free of GS;]eller [har oprindelse på et akvakulturbrug, der ligger i en kystzone, hvor saltholdigheden er på under ‧ promille, og hvor alle afvandingsområder, hvorfra der er afstrømning til flodmundingen, er erklæret fri for GS]
Provide physical information on the receiving environment and contiguous waterbodies such as seasonal water temperatures, salinity, and turbidity, dissolved oxygen, pH, nutrients and metalsAngiv fysiske oplysninger om modtagermiljø og tilstødende vandområder som f.eks. sæsonmæssige vandtemperaturer, saltholdighed, uklarhed, opløst ilt, pH-værdi, næringsstoffer og metaller
fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea waterferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
There is the ecological danger for the miraculous Camargue region, where it is not yet known if there will be an increase in salinity levels when the pressure from the Rhône water mass is reduced.Det udgør en økologisk fare for miraklet i Camargue, fordi man ikke ved, om området vil lide under en stigning i saltindholdet, når presset fra Rhônes vandmasser aftager.
Given the high salinity level of the Ebro's waters, does the Commission consider such permissive practices to be compatible with the framework directive on water?Mener Kommissionen, at denne permissive praksis i forbindelse med det høje saltindhold i vandet er forenelig med rammedirektivet for vand?
Before each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual gelFør hver påsmøring bør såret renses forsigtigt med saltvand eller vand for at fjerne overskydende tidligere påført gel
The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBSSom negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
Freshwater means water which has a constantly negligible salinityFerskvand: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold
The saline mist shall be produced by atomising, at a temperature of ‧ ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ % of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧ °C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧,‧ %
Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balanceOpløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved ‧ °C i ‧ til ‧ min. for at opnå saltbalance
The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
In its reply of ‧ March ‧ to this Member's Written Question E-‧/‧ on water quality and the Spanish National Water Resources Plan, the Commission acknowledged the conductivity problems affecting the waters of the lower Ebro but it took the view that the recommended maximum salinity levels would not be exceeded under the plan submitted by the Spanish GovernmentKommissionen erkendte i sit svar af ‧. marts ‧ på undertegnedes forespørgsel E-‧/‧ om vandkvalitet og den spanske vandplan de problemer med ledningsevne, som vandet i den nedre del af Ebro udviser, men mente, at de anbefalede maksimumværdier for saltindhold blev overholdt i den plan, som den spanske regering havde forelagt
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltsøer, opdelt på områder og delområder med fælles karakteristika
In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be includedI denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages
salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish watersaltindhold eller ledeevne (for søvand og brakvand
If the solid test substance has not been removed from the eye of the test animal by physiological mechanisms at the first observation time point of ‧ hour after treatment, the eye may be rinsed with saline or distilled waterEr det faste teststof ikke forsvundet fra dyrets øje ad naturlig vej på det første observationstidspunkt ‧ time efter behandlingen, kan øjet skylles med saltvand eller destilleret vand
She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 14,988 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.