Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salinationforsaltning af vand
water salinityvands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
In its reply of ‧ March ‧ to this Member's Written Question E-‧/‧ on water quality and the Spanish National Water Resources Plan, the Commission acknowledged the conductivity problems affecting the waters of the lower Ebro but it took the view that the recommended maximum salinity levels would not be exceeded under the plan submitted by the Spanish GovernmentKommissionen erkendte i sit svar af ‧. marts ‧ på undertegnedes forespørgsel E-‧/‧ om vandkvalitet og den spanske vandplan de problemer med ledningsevne, som vandet i den nedre del af Ebro udviser, men mente, at de anbefalede maksimumværdier for saltindhold blev overholdt i den plan, som den spanske regering havde forelagt
From this process come drinking water , with a saline concentration of 400 mg / l , compared with 38 000 mg / l for seawater , and brine , which is discharged into the sea .Resultatet af denne proces er dels drikkevand med en saltkoncentration på 400 mg / l mod 38 000 for havvand , dels salt vand , der bliver ført tilbage i havet .
It spreads very easily through mucus in saline water, etc.Det spredes meget nemt bl.a. gennem mucus i saltvand.
herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinitybesætning eller flok: geografisk placering og størrelse, fodrings- og opdrætsforhold, fodringsmetode; for akvatiske arter: størrelsen og antallet af tanke eller damme på bedriften, lysforhold og vandkvalitet, herunder vandtemperatur og saltholdighed
in case of monitoring non-filtered water: temperature, salinity or conductivity at ‧°C, pH, dissolved O‧, turbidity or suspended matter, Fe dissolved and in suspension, Tived kontrol af ufiltreret vand: temperatur, saltholdighed eller ledningsevne ved ‧ °C, pH-værdi, opløst О‧, uklarhed eller opslæmmede stoffer, opløst og opslæmmet Fe, Ti
The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBSSom negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
Over and above these objectives , we must recall , as other colleagues have done , the need to face up to the serious problems in this area , which include desertification , salination of water , and destruction of farm land .Ud over dette skal vi i lighed med andre medlemmer gøre opmærksom på , at det er nødvendigt at gøre en indsats til bekæmpelse af dette områdes store pro blemer , dvs. ørkendannelse , s altifikationen af van det , ødelæggelse af jordbunden osv.
fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea waterferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
Sea water , because of its high salinity , is particularly hostile to pathogens and indicator germs .Hav vand er p grund af sit høje saltindhold særligt fjendtligt for patogener og indikatormikrober .
Thermaikos Gulf , Greece inundation of coastal lowlands ; saline water penetration in rivers ; drowning of marshland ; increased sea water stratification and bottom anoxia ; decreased river runoff ; salinization of ground water ; decreased soil fertility ; damage to coastal protective structures ; extension of tourist seasonThermaikos-bugten , Grækenland oversvømmelse af det kystnære lavland , indtrængen af saltvand i floder , oversvømmelse af marskområder , øget lagdeling af havvandet med iltsvind i bundvandet ; nedsat afstrømning til floder , forsaltning af grundvandet , nedsat frugtbarhed af jorden , beskadigelse af de beskyttende kyststrukturer , forlængelse af turistsæsonen
Similarly , it is extremely dangerous to exploit and overexploit water resources in order to improperly increase the surface area of irrigated land , whether the water used is surface water or ground water . This practice usually produces a high degree of salinization , which can have the same effects .SIERRA BARDAJI ( PSE ) , ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug , Fiskeri og Udvikling af Land distrikter . - ( ES ) Hr. formand , ørkendannelsen er ikke et fænomen , der opstår umiddelbart , men derimod et resultat af den tiltagende nedbrydelse af jorden samt vegetationsdækket , der kan tilskrives en række årsager , f.eks. skovning , uhensigtsmæssige landbrugsmetoder , over græsning , skovbrande eller nedlæggelse af landbrug på marginaljorder .
[in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, for hvilke kravene vedrørende GS er relevante, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for eksporten har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinityDerudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
[in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
Water characteristics ( e.g. temperature , pH , salinity , stratification , oxygen indices of pollution - dissolved oxygen ( DO ) , chemicalVandets egenskaber ( f.eks. temperatur , pH-værdi , saltholdighed , lagdeling , iltindekser for forurening : oplø st ilt ( DO ) , kemisk
Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water tableJordene har endvidere trods varierende jordbundsstruktur et højt saltindhold (E.C. over ‧ mS/cm) på grund af et meget højt grundvandsspejl
The area's climate and soil, the salinity and the level of the water table ensure that rice is the only crop grown within the defined areaKlima- og jordbundsforholdene, saltholdigheden og den høje grundvandsstand bevirker, at ris er den eneste afgrøde, der dyrkes i området
A surface active substance ( wetting agent ) is added to these solutions since coal dust usually cannot be sufficiently moistened by water or saline solutions alone .Da kulstøv sædvanligvis ikke kan fug tes tilstrækkeligt , hverken med vand eller med disse saltholdige op løsninger , tilsættes der et overfladeaktivt middel som befugtningsmiddel .
the saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride, with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state, to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ±‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ±‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with ArticleVed denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
Delta of Nile , Egypt increased coastal erosion ; overtopping of coastal defences and increased flooding ; damage to port and city infrastructure ; retreat of barrier dunes ; decreased soil moisture ; increased soil and lagoon water salinity ; decreased fisheries productionNil-deltaet , Ægypten øget kysterosion , oversvømmelse af kystsikringen og øget oversvømmelse , beskadigelse af havne- og byinfrastrukturer , vigende barriereklitter , nedsat jordfugtighed , oget s altindhold i jord og kystsøer samt nedsat fiskeriudbytte
The saline mist shall be produced by atomising at a temperature of ‧ + ‧ °C of a saline solution obtained by dissolving five parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ per cent of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning ved en temperatur på ‧ + ‧ °C af en saltopløsning bestående af fem dele natriumklorid (efter vægt) opløst i ‧ dele destilleret vand, som ikke indeholder mere end ‧,‧ % urenheder
She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
If the solid test substance has not been removed from the eye of the test animal by physiological mechanisms at the first observation time point of ‧ hour after treatment, the eye may be rinsed with saline or distilled waterEr det faste teststof ikke forsvundet fra dyrets øje ad naturlig vej på det første observationstidspunkt ‧ time efter behandlingen, kan øjet skylles med saltvand eller destilleret vand
The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
Viser side 1. Fundet 43953 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 8,681 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.