Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salinationforsaltning af vand
water salinityvands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
From this process come drinking water , with a saline concentration of 400 mg / l , compared with 38 000 mg / l for seawater , and brine , which is discharged into the sea .Resultatet af denne proces er dels drikkevand med en saltkoncentration på 400 mg / l mod 38 000 for havvand , dels salt vand , der bliver ført tilbage i havet .
In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinityDerudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
Over and above these objectives , we must recall , as other colleagues have done , the need to face up to the serious problems in this area , which include desertification , salination of water , and destruction of farm land .Ud over dette skal vi i lighed med andre medlemmer gøre opmærksom på , at det er nødvendigt at gøre en indsats til bekæmpelse af dette områdes store pro blemer , dvs. ørkendannelse , s altifikationen af van det , ødelæggelse af jordbunden osv.
Sea water , because of its high salinity , is particularly hostile to pathogens and indicator germs .Hav vand er p grund af sit høje saltindhold særligt fjendtligt for patogener og indikatormikrober .
Thermaikos Gulf , Greece inundation of coastal lowlands ; saline water penetration in rivers ; drowning of marshland ; increased sea water stratification and bottom anoxia ; decreased river runoff ; salinization of ground water ; decreased soil fertility ; damage to coastal protective structures ; extension of tourist seasonThermaikos-bugten , Grækenland oversvømmelse af det kystnære lavland , indtrængen af saltvand i floder , oversvømmelse af marskområder , øget lagdeling af havvandet med iltsvind i bundvandet ; nedsat afstrømning til floder , forsaltning af grundvandet , nedsat frugtbarhed af jorden , beskadigelse af de beskyttende kyststrukturer , forlængelse af turistsæsonen
Similarly , it is extremely dangerous to exploit and overexploit water resources in order to improperly increase the surface area of irrigated land , whether the water used is surface water or ground water . This practice usually produces a high degree of salinization , which can have the same effects .SIERRA BARDAJI ( PSE ) , ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug , Fiskeri og Udvikling af Land distrikter . - ( ES ) Hr. formand , ørkendannelsen er ikke et fænomen , der opstår umiddelbart , men derimod et resultat af den tiltagende nedbrydelse af jorden samt vegetationsdækket , der kan tilskrives en række årsager , f.eks. skovning , uhensigtsmæssige landbrugsmetoder , over græsning , skovbrande eller nedlæggelse af landbrug på marginaljorder .
Such samples should be discarded and the mouth of the animal flushed with water, or preferably physiological saline, before repeat samplingSådanne prøver kasseres, og dyrets mund skylles med vand eller helst fysiologisk saltvand, inden prøvningen gentages
This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with ArticleVed denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water tableUdviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy should also be amended to allow for injection of CO‧ into saline aquifers for the purposes of geological storageEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. oktober ‧ om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger bør også ændres, så injektion af CO‧ i saltholdige akviferer med henblik på geologisk lagring tillades
Water characteristics ( e.g. temperature , pH , salinity , stratification , oxygen indices of pollution - dissolved oxygen ( DO ) , chemicalVandets egenskaber ( f.eks. temperatur , pH-værdi , saltholdighed , lagdeling , iltindekser for forurening : oplø st ilt ( DO ) , kemisk
or [originate from a farm which is situated in a coastal area with a salinity below ‧ parts per thousand, and where all water catchment areas draining into the estuary are declared free of GS;]eller [har oprindelse på et akvakulturbrug, der ligger i en kystzone, hvor saltholdigheden er på under ‧ promille, og hvor alle afvandingsområder, hvorfra der er afstrømning til flodmundingen, er erklæret fri for GS]
A surface active substance ( wetting agent ) is added to these solutions since coal dust usually cannot be sufficiently moistened by water or saline solutions alone .Da kulstøv sædvanligvis ikke kan fug tes tilstrækkeligt , hverken med vand eller med disse saltholdige op løsninger , tilsættes der et overfladeaktivt middel som befugtningsmiddel .
Provide physical information on the receiving environment and contiguous waterbodies such as seasonal water temperatures, salinity, and turbidity, dissolved oxygen, pH, nutrients and metalsAngiv fysiske oplysninger om modtagermiljø og tilstødende vandområder som f.eks. sæsonmæssige vandtemperaturer, saltholdighed, uklarhed, opløst ilt, pH-værdi, næringsstoffer og metaller
Delta of Nile , Egypt increased coastal erosion ; overtopping of coastal defences and increased flooding ; damage to port and city infrastructure ; retreat of barrier dunes ; decreased soil moisture ; increased soil and lagoon water salinity ; decreased fisheries productionNil-deltaet , Ægypten øget kysterosion , oversvømmelse af kystsikringen og øget oversvømmelse , beskadigelse af havne- og byinfrastrukturer , vigende barriereklitter , nedsat jordfugtighed , oget s altindhold i jord og kystsøer samt nedsat fiskeriudbytte
fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea waterferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
There is the ecological danger for the miraculous Camargue region, where it is not yet known if there will be an increase in salinity levels when the pressure from the Rhône water mass is reduced.Det udgør en økologisk fare for miraklet i Camargue, fordi man ikke ved, om området vil lide under en stigning i saltindholdet, når presset fra Rhônes vandmasser aftager.
Given the high salinity level of the Ebro's waters, does the Commission consider such permissive practices to be compatible with the framework directive on water?Mener Kommissionen, at denne permissive praksis i forbindelse med det høje saltindhold i vandet er forenelig med rammedirektivet for vand?
Before each application, the ulcer should be gently rinsed with saline or water to remove residual gelFør hver påsmøring bør såret renses forsigtigt med saltvand eller vand for at fjerne overskydende tidligere påført gel
The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBSSom negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
Included are research activities for : the prevention of water pollution through in process modifications linked to the production process ( " clean technologies " ) , or to the use or consumption of products ( " clean products " ) , the treatment of cooling water , the restoration of polluted surface waters and similar activities ( e.g. activities against acidification or salinity of sweet surface water ) , development of monitoring facilities for the measurement of waterpollutants and other degradations .- forebyggelse af vandforurening ved procesrelaterede ændringer i forbindelse med fremstillingsprocessen ( " rene teknologier " ) eller med anvendelse eller indtagelse af produkter ( " rene produkter " ) , behandling af kølevand ,
Freshwater means water which has a constantly negligible salinityFerskvand: vand med et konstant, ubetydeligt saltindhold
The saline mist shall be produced by atomising, at a temperature of ‧ ± ‧ °C, a saline solution obtained by dissolving ‧ ± ‧ parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ % of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning af en saltopløsning ved en temperatur på ‧ ± ‧ °C; saltopløsningen fremstilles ved opløsning af ‧ ± ‧ vægtdele natriumklorid i ‧ dele destilleret vand med et indhold af urenheder på højst ‧,‧ %
The progressive salinization of water supplies in the provinces of Almería and Granada is giving rise to major problems , both in social and economic terms and in terms of the habitability of these areas .Det stadig stigende saltindhold i vandet i de to nævnte spanske provinser medfører alvorlige beboelsesmæssige og socio-okonomiske problemer i området .
Viser side 1. Fundet 43953 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 28,816 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.