Oversættelser til dansk:

  • saltvand   
     
    Water that contains dissolved salts.

Lignende sætninger i ordbogen engelsk dansk. (2)

water salinationforsaltning af vand
water salinityvands saltindhold

Eksempel sætninger med "saline water", oversættelseshukommelse

add example
In its reply of ‧ March ‧ to this Member's Written Question E-‧/‧ on water quality and the Spanish National Water Resources Plan, the Commission acknowledged the conductivity problems affecting the waters of the lower Ebro but it took the view that the recommended maximum salinity levels would not be exceeded under the plan submitted by the Spanish GovernmentKommissionen erkendte i sit svar af ‧. marts ‧ på undertegnedes forespørgsel E-‧/‧ om vandkvalitet og den spanske vandplan de problemer med ledningsevne, som vandet i den nedre del af Ebro udviser, men mente, at de anbefalede maksimumværdier for saltindhold blev overholdt i den plan, som den spanske regering havde forelagt
It spreads very easily through mucus in saline water, etc.Det spredes meget nemt bl.a. gennem mucus i saltvand.
herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinitybesætning eller flok: geografisk placering og størrelse, fodrings- og opdrætsforhold, fodringsmetode; for akvatiske arter: størrelsen og antallet af tanke eller damme på bedriften, lysforhold og vandkvalitet, herunder vandtemperatur og saltholdighed
in case of monitoring non-filtered water: temperature, salinity or conductivity at ‧°C, pH, dissolved O‧, turbidity or suspended matter, Fe dissolved and in suspension, Tived kontrol af ufiltreret vand: temperatur, saltholdighed eller ledningsevne ved ‧ °C, pH-værdi, opløst О‧, uklarhed eller opslæmmede stoffer, opløst og opslæmmet Fe, Ti
The suggested NC substances are water or phosphate buffered saline (PBSSom negativt kontrolstof foreslås vand eller phosphatbufferet saltopløsning (PBS
fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea waterferskvandsgrænse: det sted i vandløbet, hvor der ved ebbe og i en periode med svag ferskvandsstrøm er en væsentlig stigning i saltholdighedsgraden på grund af tilstedeværelsen af havvand
[in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to export, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, for hvilke kravene vedrørende GS er relevante, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for eksporten har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
In addition, other parameters may need to be measured and reported on a case by case basis (e.g. for freshwater: particles, alkalinity, hardness, conductivity, NO‧/PO‧ (ratio and individual values); for sediments: cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphorus; and for marine systems: salinityDerudover kan der i det enkelte tilfælde være behov for måling og af andre parametre (f.eks. for ferskvand: partikler, alkalinitet, hårdhed, ledningsevne, NO‧/PO‧ (forhold og enkeltværdier); for sedimenter: kationbytterkapacitet, vandholdende evne, karbonat, total kvælstof og fosfor; og for marine systemer: salinitet
[in the case of consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior to the placing on the market, in water with a salinity of at least ‧ parts per thousand for a continuous period of at least ‧ days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been introduced during that period.][for så vidt der er tale om sendinger, som kravene vedrørende GS er relevante for, i en sammenhængende periode på mindst ‧ dage umiddelbart forud for omsætningen har været holdt i vand med en saltholdighed på mindst ‧ promille, hvor der i denne periode ikke er udsat andre levende vanddyr af arter, der er modtagelige for GS.]
Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water tableJordene har endvidere trods varierende jordbundsstruktur et højt saltindhold (E.C. over ‧ mS/cm) på grund af et meget højt grundvandsspejl
The area's climate and soil, the salinity and the level of the water table ensure that rice is the only crop grown within the defined areaKlima- og jordbundsforholdene, saltholdigheden og den høje grundvandsstand bevirker, at ris er den eneste afgrøde, der dyrkes i området
the saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride, with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state, to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ±‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ±‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
This test is to determine the action of salt water and a saline atmosphere during operation and during transport and storage in accordance with ArticleVed denne prøvning vurderes virkningen af saltvand og af saltholdig atmosfære under drift såvel som under transport og opbevaring i henhold til artikel
The saline mist shall be produced by atomising at a temperature of ‧ + ‧ °C of a saline solution obtained by dissolving five parts by weight of sodium chloride in ‧ parts of distilled water containing not more than ‧,‧ per cent of impuritiesSalttågen frembringes ved forstøvning ved en temperatur på ‧ + ‧ °C af en saltopløsning bestående af fem dele natriumklorid (efter vægt) opløst i ‧ dele destilleret vand, som ikke indeholder mere end ‧,‧ % urenheder
She cites as the main sources of water pollution incorrect farming methods, the lack of high-quality infrastructure, drainage networks and water treatment plants in rural areas, along with lignite and coal mines and the flow of highly salinated water.Hun nævner forkerte landbrugsmetoder, mangel på god infrastruktur, kloakering og vandbehandlingsanlæg i landdistrikter samt kul- og brunkulsminer og stærkt saltholdigt vand som de væsentligste kilder til forurening af grundvandet.
If the solid test substance has not been removed from the eye of the test animal by physiological mechanisms at the first observation time point of ‧ hour after treatment, the eye may be rinsed with saline or distilled waterEr det faste teststof ikke forsvundet fra dyrets øje ad naturlig vej på det første observationstidspunkt ‧ time efter behandlingen, kan øjet skylles med saltvand eller destilleret vand
The saline solution used must consist, by mass, of ‧ ± ‧ parts of pure sodium chloride- with a maximum of ‧,‧ % sodium iodide and ‧,‧ % impurities, in the dry state- to ‧ ± ‧ parts of distilled or fully desalinated waterDen anvendte saltopløsning skal bestå af ‧ ± ‧ massedele rent natriumchlorid- med højst ‧,‧ % natriumjodid og ‧,‧ % totalt indhold af urenheder i tør tilstand- og ‧ ± ‧ massedele destilleret eller demineraliseret vand
In this context, the energy present in oceans and other water bodies in the form of waves, marine currents, tides, ocean thermal energy gradients or salinity gradients should be includedI denne forbindelse bør energi, der findes i have og andre vandområder i form af bølger, havstrømme, tidevand, termiske energigradienter eller saltgradienter, medtages
daphnia or representative organisms for saline watersDafnier eller organismer, der er repræsentative for saltvand
salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish watersaltindhold eller ledeevne (for søvand og brakvand
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltholdige søer, opdelt på områder og delområder med fælles egenskaber
Provide physical information on the receiving environment and contiguous waterbodies such as seasonal water temperatures, salinity, and turbidity, dissolved oxygen, pH, nutrients and metalsAngiv fysiske oplysninger om modtagermiljø og tilstødende vandområder som f.eks. sæsonmæssige vandtemperaturer, saltholdighed, uklarhed, opløst ilt, pH-værdi, næringsstoffer og metaller
Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balanceOpløsningen sættes i et termostatreguleret vandbad ved ‧ °C i ‧ til ‧ min. for at opnå saltbalance
The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water tableUdviklingen af risdyrkning i Ebro-deltaet hænger sammen med både klima- og jordbundsforholdene og grundvandets saltholdighed og niveau
Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristicsFysiske forhold i have og saltsøer, opdelt på områder og delområder med fælles karakteristika
Viser side 1. Fundet 30624 sætninger matchende sætning saline water.Fundet i 5,329 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.