Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or moreMycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyesDisse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal tasteMindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damageDe mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and mouldsPatienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
The infection is caused by fungal cells (yeasts) called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
The infection is caused by fungal (yeast) cells called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE• Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infectionøjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
Within fresh yeast, liquid yeast and compressed yeast are not substitutable either, because the use of liquid yeast (normally distributed in bulk tanks) is only an alternative for industrial bakers who can make the necessary investments in the equipment necessary to receive liquid yeastInden for frisk gær kan flydende gær og pressegær heller ikke erstatte hinanden, da anvendelsen af flydende gær (leveres normalt i bulktanke) kun er en mulighed for industribagere, der kan foretage de nødvendige investeringer i det udstyr, der skal til for at modtage den flydende gær
Where the conditions laid down in Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧ apply, the addition of up to ‧ % non-organic yeast extract or autolysate to the substrate (calculated in dry matter) is allowed for the production of organic yeast, where operators are unable to obtain yeast extract or autolysate from organic productionHvis betingelserne i artikel ‧, stk. ‧, litra e), i forordning (EF) nr. ‧/‧ er til stede, er det tilladt at tilsætte op til ‧ % ikkeøkologisk gærekstrakt eller-autolysat til substratet (beregnet som tørstof) til produktion af økologisk gær, hvis det ikke er muligt at få økologisk gærekstrakt eller-autolysat
for GBI Business: production and sale of different types of yeast (including fresh yeast and dry yeast for artisan, industrial and home bakersGBI Business: produktion og salg af forskellige former for gær (herunder frisk gær og tørgær til håndværksbagere, industribagere og hjemmebagere
From a demand side perspective, dry yeast on the one hand and liquid and compressed yeast (together referred to as fresh yeast) on the other hand are not substitutableUd fra et efterspørgselsperspektiv kan tørgær på den ene side og flydende gær og pressegær (samlet omtalt som frisk gær) på den anden ikke erstatte hinanden
for GBI: production and sale of different types of yeast including bakers' yeast and distillery yeastGBI: Fremstilling og salg af forskellige former for gær, herunder bagergær og ølgær
Fringe players in this region are Lallemand, which supplies only small quantities of compressed yeast into South Western Europe, Puratos, a Belgian company, Zeus, based in Italy with small supplies of compressed yeast to France and Spain, and Gebrüder Asmussen in Northern Germany with small supplies of compressed yeast to SpainMindre konkurrenter i denne region er Lallemand, der kun leverer små mængder pressegær til Sydvesteuropa, Puratos, en belgisk virksomhed, Zeus, der er baseret i Italien og leverer små mængder gær til Frankrig og Spanien, samt Gebrüder Asmussen i Nordtyskland, der leverer små mængder pressegær til Spanien
Producers in less developed countries are more likely to use dry yeast given the need of refrigerated transport and storage as well as less developed distribution system required for fresh yeast, and, correspondingly, only relatively little dry yeast is sold within the EUProducenter i mindre udviklede lande vil være mere tilbøjelige til at anvende tørgær som følge af frisk gærs behov for køletransport og-rum samt som følge af landenes mindre udviklede distributionssystemer, og tilsvarende sælges der kun en relativ lille mængde tørgær inden for EU
Article ‧ of that Regulation provides that only organically produced substrates are to be used for the production of organic yeast and organic yeast should not be present in organic food or feed together with non-organic yeastIfølge nævnte forordnings artikel ‧ må der til produktion af økologisk gær kun anvendes økologisk fremstillede substrater, og der må ikke være økologisk gær til stede i økologiske fødevarer eller økologisk foder sammen med ikkeøkologisk gær
However, the panel of experts has in its conclusions of ‧ July ‧ recommended temporarily allowing ‧ % non-organic yeast extract, until organic yeast extract is available, as additional substrate for the production of organic yeast as a source of nitrogen, phosphor, vitamins and mineralsEkspertpanelet anbefalede dog i sine konklusioner af ‧. juli ‧, at der, indtil der kan fås økologisk gærekstrakt, tillades ‧ % ikkeøkologisk gærekstrakt som ekstra substrat til produktion af økologisk gær som kilde til kvælstof, fosfor, vitaminer og mineraler
During the second phase (fattening), the level of dry matter in the grain must be at least ‧ % of the total matter and the permitted feedstuffs are as follows: corn, wet mash from grains and/or ears of corn, sorghum, barley, wheat, triticale, oats, minor cereals, bran and other wheat-processing by-products, dehydrated potatoes, pressed and ensiled beet pulp, linseed oilcakes, dried beet pulp, apple and pear pulp, grape and tomato skins as agents assisting intestinal passage, whey, buttermilk, lucerne meal, molasses, meal from soybean, sunflower seed, sesame, coconut, corn germs, peas and/or other legume seeds, beer yeast, torula yeast and other yeasts, fats with a melting point higher than ‧ °CI den anden fase (opfedningen) skal foderet indeholde mindst ‧ % korn (på tørstofbasis) af det samlede foder; følgende foder er godkendt: majs, majskager og-kolber, hirse, byg, hvede, tritical, havre, sekundære kornarter, klid og andre biprodukter fra hvedeforarbejdning, kunsttørret kartoffel, maniok, presset og ensileret bladbedepulp, hørfrøkage, tørret bladbedepulp, presserester af æbler og pærer, drue- og tomatskaller som kosttilskud, valle, kærnemælk, lucernegrønmel, melasse, soja-, solsikke-, kokos-, majsspire- og sesamskrå, ærter og/eller andre bælgfrugter, ølgær og/eller Candida utilis samt fedtstoffer med smeltepunkt over ‧ °C
As recommended by a panel for organic yeast several products and substances that are necessary for the production of organic yeast, yeast confections and formulations should be authorised under Article ‧ of Regulation (EC) NoSom anbefalet af et panel for økologisk gær bør flere produkter og stoffer, der kræves til produktion af økologisk gær, gærtilberedninger og-formuleringer, godkendes i henhold til artikel ‧ i forordning (EF) nr
Fermentation room (fermentation in open tanks for ‧-‧ days at ‧-‧,‧ °C while the bottom-fermenting brewer's yeast is active): brewing yeast culture is added to the hopped wort (‧,‧ litre of yeast to ‧ hectolitre of wort), pitching, primary fermentation (ambient temperature ‧ °CI gæringsrummet (gæring i åbne tanke i ‧-‧ dage ved ‧-‧,‧ °C, mens undergæret er aktivt): ølgærkultur tilsættes humleurten (‧,‧ liter gær til ‧ hektoliter urt), tilsætning af gær, hovedgæring (omgivende temperatur på ‧ °C
Adverse Drug Reaction acarodermatitis, bronchitis, bronchopneumonia, cellulitis, cystitis, ear infection, eye infection, influenza, localised infection, nasopharyngitis, onychomycosis, otitis media, otitis media chronic, pharyngitis, pneumonia, respiratory tract infection, rhinitis, sinusitis, tonsillitis, tracheobronchitis, upper respiratory tract infection, urinary tract infection, viral infectionBivirkning Acarodermatitis, bronkitis, bronkopneumoni, cellulitis, cystitis, øreinfektion, øjeninfektion, influenza, lokaliseret infektion, nasopharyngitis, onykomykose, otitis media, otititis media chronica, pharyngitis, pneumoni, luftvejsinfektion, rhinitis, sinuitis, tonsillitis, tracheobronkitis, infektioner i øvre luftveje, urinvejsinfektion, virusinfektion
Ciprofloxacin Nycomed is used for the treatment of several types of infections in adults such as pneumonia, certain types of urinary tract infections, infections in the prostate, infections in the abdomen and around the gut, certain skin infections, infections in the bones and of infections in patients with poor immune systemCiprofloxacin Nycomed anvendes til behandling af flere forskellige typer af infektioner hos voksne som for eksempel lungebetændelse, visse typer af urinvejsinfektioner, infektioner i blærehalskirtlen (prostata), infektioner i bughulen og omkring tarmen, visse infektioner i huden, infektioner i knoglerne og infektioner hos patienter med meget nedsat immunforsvar
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 7,233 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.