Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyesDisse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
The infection is caused by fungal (yeast) cells called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal tasteMindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
The infection is caused by fungal cells (yeasts) called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damageDe mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
Experience with safety strains romyces cerevisiae ( baker ' s yeast ) , as long infection , allergy or toxic effects . However , has been accumulated since the 1940s .Det mer af bakterien Escherichia coli , der fore turer i produktionsøjemed , beror ligesom kan heller ikke udelukkes , at kommer i menneskets tarm , blevet brugt i ved omgang med naturlige sygdomskim rekombinationshændelser fremmer aktive laboratorier verden over til analyse af stof også på evt. risici i kraft af infektioner , ringen af kendte » hvilende « virus , hvis skiftets veje og til genetiske under søgelser , allergier eller toksiske virkninger .
experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infectionøjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or moreMycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE• Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and mouldsPatienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
addition of one or more of the following substances to encourage the growth of yeaststilsætning af en eller flere af følgende stoffer til fremme af gærudviklingen
yeasts used as food or feedgær til konsum eller til foder
Fungicidal activity with caspofungin has been demonstrated against Candida yeastsCaspofungin virker fungicidt mod candidagær
Natural yeasts ( active or inactive ) ; prepared baking powders :Gær ( herunder tønet gær ) ; tilberedte bagepulvere :
Ageing (maturing) and siphoning (decanting)- this is repeated as necessary to prevent unwanted processes from taking place in the lees (yeast autolysisLagring og klaring- dette gentages, idet det er nødvendigt for at forhindre uønskede processer i at finde sted i bærmen (selvopløsning af gæren
However, in the case of products obtained from yeasts of the Candida variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article ‧, the Commission shall adopt a position within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for FoodFor så vidt angår de i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede produkter fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, træffer Kommissionen afgørelse senest to år efter meddelelsen af dette direktiv og efter høring af Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler
The notifying party ABF is a worldwide baker's yeast producerDen anmeldende part ABF er en international producent af bagegær
use in dry wines, and in quantities not exceeding ‧ %, of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry winesanvendelse i tørre vine og i mængder, der ikke overstiger ‧ %, af frisk vinbærme, der er sund og ikke fortyndet, og som indeholder vingær, der stammer fra nylig fremstilling af tørre vine
Natural yeasts ( active or inactive ) ; prepared baking powders :Cxr ' herunder torrei gxr ' i ; tilberedte bagepulvere :
use of yeasts for wine productionanvendelse af vingær
Development under flor as referred to in the first subparagraph means the biological process which, occurring when a film of typical yeasts develops spontaneously at the free surface of the wine after total alcoholic fermentation of the must, gives the product specific analytic and organoleptic characteristicsVed den fremstilling under flor, der er nævnt i første afsnit, forstås den biologiske proces, som sker ved den spontane udvikling af et typisk gærflor på vinens frie overflade efter udgæring, og som giver produktet dets særlige analytiske og organoleptiske egenskaber
The evolution of new detailed production rules on certain animal species, organic aquaculture, seaweed and yeasts used as food or feed on community level will require more time and therefore should be elaborated in a subsequent procedureDet vil tage længere tid at udarbejde detaljerede produktionsregler på EF-plan for visse dyrearter, økologisk akvakultur, tangplanter og gær til konsum og foder, hvorfor disse regler bør udarbejdes i en efterfølgende procedure
In contrast to bacteria (E. coli), yeast has not been described to elicit adjuvant effects modifying the immunological responseI modsætning til bakterier (E. coli) er det for gær ikke beskrevet at det udløser adjuvante effekter, som påvirker den immunologiske respons
Natural yeasts ( active or inactive ) other than bakers yeast ; prepared baking powdersGær ( herunder torret gær ) , undtagen bagegær ; tilberedte bagepulvere
Viser side 1. Fundet 8667 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 7,039 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.