Oversættelser til dansk:

  • candidiasis   
     
    Infection caused by a species of the yeast-like fungus Candida, usually C. albicans.

Andre betydninger:

 
(medicine) Any infection by a fungus of the genus Candida ; candidiasis

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "yeast infection", oversættelseshukommelse

add example
These yeast cells are normally found in the digestive tract, and do not cause an infection unless they enter the bloodstream (in which case the infection is referred to as candidaemia) or other tissues or organs, such as the lining of the abdomen (peritonitis), the heart, the kidneys, the liver, bones, muscles, joints, spleen, or eyesDisse gærceller findes naturligt i tarmsystemet og forårsager ikke infektion med mindre de kommer ind i blodet eller andre væv og organer, så som bughinde, hjerte, nyrer, lever, knogler, muskler, led, milt eller øjne
Less common (more than ‧ in ‧ patients and less than ‧ in ‧ patients) side effects are: Dizziness, sleepiness, sleeplessness, confusion, seizure Low blood pressure, slow heart rate Shortness of breath, sore throat Constipation, yeast infection of the mouth, antibiotic-associated diarrhoea, acid regurgitation, dry mouth, indigestion, loss of appetite Skin redness Vaginal discharge and irritation Abdominal pain, fatigue, fungal infection, fever, oedema/swelling, chest pain, abnormal tasteMindre almindelige bivirkninger (forekommer hos ‧ ud af ‧. ‧ patienter og færre end ‧ ud af ‧ patienter): • Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper • Lavt blodtryk, langsom hjerterytme • Vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen • Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit • Rødme af huden • Udflåd og irritation i skeden • Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, ødem/hævelse, brystsmerter, smagsforstyrrelser
Mycamine is used in babies, children and adults in the following situations: to treat invasive candidiasis (a type of fungal infection caused by a yeast-like fungus called Candida). Invasive means that the fungus has spread into tissue and blood vessels; to prevent infection with Candida in patients who are having a bone marrow transplant (to treat bone marrow or blood problems, or certain types of cancer) or who are expected to have neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) for ‧ days or moreMycamine anvendes til spædbørn, børn og voksne i følgende tilfælde: • for at behandle invasiv candidiasis (en type svampeinfektion, som forårsages af en gærlignende svamp ved navn Candida). ‘ Invasiv ’ betyder, at svampen har spredt sig til væv og blodkar. • for at forhindre infektion med Candida hos patienter, som får en knoglemarvstransplantation (som behandling for knoglemarvs-eller blodsygdomme eller visse typer af cancer), eller som forventes at få neutropeni (lavt niveau af neutrofiler, en art hvide blodlegemer) i ‧ dage eller mere
The infection is caused by fungal cells (yeasts) called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller), som kaldes Candida
experiencing an oral or vaginal yeast or fungal infectionøjeblikket har en gær-eller svampeinfektion i munden eller i vagina
The infection is caused by fungal (yeast) cells called CandidaInfektionen forårsages af svampeceller (gærceller) kaldet Candida
Allergic reaction causing swelling of the eyes, lips or tongue* Yeast infection around the anus or genitals Damage to red blood cells (haemolytic anaemia) Inflammation of the tongue Difficulty in swallowing Inflammation of the intestine Inflammation or ulceration of the gullet Inflammation of the skin causing flakiness Worsening of the immune system disease known as systemic lupus erythematosus (SLE• Allergisk reaktion, der medfører hævelse af øjne, læber eller tunge * • Gærinfektion rundt om endetarmsåbningen eller kønsdelene • Beskadigelse af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) • Betændelse i tungen • Synkebesvær • Betændelse i tarmene • Betændelse eller sårdannelse i spiserøret • Betændelse i huden, der medfører skeldannelse • Forværring af den immunsystemsygdom, der kaldes systemisk lupus erythematosus (SLE
Patients in the caspofungin group experienced breakthrough infections due to the following uncommon yeasts and mouldsPatienter i caspofungin-gruppen oplevede gennembrudsinfektioner ved følgende ikke-almindelige gær-og skimmelsvampe
The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damageDe mest almindelige bivirkninger ved Cubicin (som ses hos flere end ‧ ud af ‧ patienter) er vampeinfektioner (skimmelsvamp og gær), hovedpine, kvalme, opkastninger, diarré forårsaget af svampe (hovedpine, kvalme eller opkastning, diarre, udslæt, reaktioner på infusionsstedet, unormale leverprøver og forhøjede blodkoncentrationer af et enzym kaldet CPK (som er en markør for muskelskader
My brother and I have been forced to work in the yeast factories ever since the epidemicMin bror og jeg har været tvunget at arbejde i gær fabrikkerLige siden epidemien
Weigh ‧ ± ‧ g yeast suspensionAfvej ‧ ± ‧ g gærsuspension (punkt
the use of preparations of yeast cell wall, within certain limitsanvendelse af gærskorpepræparater inden for visse grænser
Acidogenic microorganisms- Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, yeasts and moulds- Torulopsis candida, Geotrichum candidum, Geotrichum caseiacidogene mikroorganismer (Streptococcus lactis, Leuconostos mesenteroides, Lactobacillus casei og Lactobacillus plantarum), gær og skimmelsvampe (Torulopsis candida, Geotrichum candidum og Geotrichum casei
Inactive yeastsInaktiv gær
compressed yeast in SpainPressegær i Spanien
An application for authorisation has been submitted for Candida guilliermondii, cultivated on substrates of vegetable origin, which belongs to the product group ‧.‧.‧. yeasts cultivated on substrates of animal or vegetable origin set out in the Annex to Directive ‧/‧/EECDer er indgivet ansøgning om godkendelse af Candida guilliermondii, der dyrkes på substrater af vegetabilsk oprindelse, og som henhører under produktgruppen
Pitching- addition of a yeast solution to the wort in a fermentation tankTilsætning af en gæropløsning til urten i en gæringsbeholder
use in dry wines, and in quantities not exceeding ‧ %, of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry wineanvendelse i tørre vine og i mængder, der ikke overstiger ‧ %, af frisk vinbærme, der er sund og ufortyndet, og som indeholder vingær, der stammer fra nylig fremstilling af tørre vine
produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) by recombinant DNA technologyproduceret på gærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of ‧ February ‧- Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure by a Member State to fulfil its obligations- Directive ‧/‧/EC- Inclusion of the yeast Candida guilliermondii in Annex I to Directive ‧/‧/ECC- Failure to adopt necessary measuresSag C-‧/‧: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af ‧. februar ‧- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud- direktiv ‧/‧/EF- medtagelse af gærtypen Candida guilliermondii på bilaget til direktiv ‧/‧/EØF- undladelse af at vedtage de nødvendige foranstaltninger
What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cellsRefludan indeholder Aktivt stof: et rekombinant DNA-produkt afledt ud fra gærceller
use in dry wines, and in quantities not exceeding ‧ %, of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry winesanvendelse i tørre vine og i mængder, der ikke overstiger ‧ %, af frisk vinbærme, der er sund og ikke fortyndet, og som indeholder vingær, der stammer fra nylig fremstilling af tørre vine
Brewing malt and hops are bought in from suppliers, as is, in some cases, brewing water where the brewery does not have its own source, and top-fermenting single-strain yeast in the rare cases in which it is not grown in or by the brewery itself in the geographical areaDer bliver leveret brygmalt og humle udefra og undertiden også brygvand, hvis bryggeriet ikke har egen brønd, og i sjældnere tilfælde også rendyrket overgær, hvis den ikke dyrkes i/på bryggeriet i det geografiske område
Viser side 1. Fundet 8039 sætninger matchende sætning yeast infection.Fundet i 2,363 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.