Oversættelser til dansk:

  • true   
     
    Mettere in pericolo.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "comminare", oversættelseshukommelse

add example
È importante progredire in questo campo, così come riguardo alle pene che i tribunali possono comminare.Det er vigtigt med en udvikling inden for dette område samt i spørgsmålet om forskellig strafudmåling.
Cos’altro può significare il fatto che la Commissione, a pagina 14 della comunicazione, dichiari senza mezzi termini – cito testualmente – che “non sarà necessario comminare le sanzioni previste dall’articolo 7, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione, e dall’articolo 309 del Trattato CE”?Hvad kan det betyde andet, når Kommissionen på side 14 i sin meddelelse rent ud skriver - jeg citerer - at det "ikke vil blive nødvendigt at iværksætte sanktioner efter TEU's artikel 7 og artikel 309 i TEF"?
Nella comunicazione degli addebiti la Commissione ha ritenuto in via preliminare che le imprese interessate hanno partecipato ad un'unica infrazione complessa e continuata all'articolo ‧, paragrafo ‧, del trattato CE almeno dal ‧o marzo ‧ ad almeno il ‧o ottobre ‧ e ha annunciato l'intenzione di adottare una decisione relativa all’infrazione e di comminare ammendeI klagepunktsmeddelelsen redegjorde Kommissionen for sin foreløbige vurdering, at de pågældende virksomheder i det mindste fra ‧. marts ‧ indtil mindst ‧. oktober ‧ havde deltaget i en sammenhængende og vedvarende overtrædelse af EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧, og meddelte, at den havde til hensigt at vedtage en overtrædelsesafgørelse og idømme bøder
Le entrate derivanti dalle ammende sono rilevate quando l’Unione europea adotta la decisione di comminare un’ammenda e questa è ufficialmente notificata al destinatarioIndtægter fra bøder opføres, når EU har truffet beslutning om at give en bøde, og det officielt er meddelt debitor
La proposta piú importante, che riguarda la definizione della pena, parla purtroppo di massimo della pena, che non potrà risultare inferiore ai cinque anni, ma ciò lascia al giudice la facoltà di decidere se comminare una pena di anni di detenzione o nulla del tutto.Det centrale forslag om straffastsættelse nævner desværre kun en maksimumsgrænse, der ikke må være mindre end fem år, hvilket giver dommeren frihed til at idømme straffe på mange år.
In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella convenzione, l'ENAC ha diritto di comminare al vettore penali, in misura crescente a secondo del numero delle violazioni commesse, le cui modalità verranno compiutamente descritte nel modello di convenzioneHvis kontrakten misligholdes, har ENAC ret til at idømme luftfartsselskabet en bøde, der står i forhold til antallet af misligholdelser; de nærmere bestemmelser herom beskrives nøje i standardkontrakten
Evidentemente, però, in caso di necessità si dovranno comunque comminare sanzioni: è opportuno essere chiari su questo punto.Der bør tydeligvis fortsat anvendes sanktioner om nødvendigt – lad os bare være helt klare på det punkt.
La domanda specifica che intendo rivolgerle è la seguente: in che misura la task force intende definire le sanzioni da comminare agli Stati che ripetutamente violano le norme di bilancio?Barroso er følgende. I hvilken udstrækning forbereder taskforcen mulige sanktioner mod lande, der gentagne gange overtræder budgetkravene?
In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per comminare sanzioni in relazione a reati relativamente minoriI visse medlemsstater har andre myndigheder end en domstol med kompetence til afgørelse af straffesager kompetence til at pålægge sanktioner for relativt mindre lovovertrædelser
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale ‧ dicembre ‧- Solvay/Commissione (Concorrenza- Intese- Mercato della soda nella Comunità- Decisione che accerta un'infrazione all'art. ‧ CE- Accordo che garantisce a un'impresa un quantitativo minimo di vendite in uno Stato membro e l'acquisto delle quantità necessarie per raggiungere tale quantitativo minimo- Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni- Termine ragionevole- Forme sostanziali- Pregiudizio per il commercio fra Stati membri- Diritto di accesso agli atti- Ammenda- Gravità e durata dell’infrazione- Circostanze aggravanti e attenuantiSag T-‧/‧: Rettens dom af ‧. december ‧- Solvay mod Kommissionen (Konkurrence- karteller- sodamarkedet i Fællesskabet- beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel ‧ EF- aftale, der sikrer en virksomhed et salgsminimum i en medlemsstat og købet af de nødvendige mængder for at nå dette minimum- forældelse af Kommissionens beføjelse til at pålægge bøder eller sanktioner- rimelig frist- væsentlige formforskrifter- påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater- ret til aktindsigt- bøde- overtrædelsens grovhed og varighed- skærpende og formildende omstændigheder
Il Consiglio ritiene che le sanzioni da comminare in caso di violazioni della normativa in materia di inquinamento provocato dalle navi debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive e possano comprendere sanzioni penali o amministrativeRådet mener, at sanktioner for overtrædelser i form af forurening fra skibe skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning, og at de kan omfatte strafferetlige eller administrative sanktioner
In caso di inadempimento, il Commissariaat può comminare ammendeMediemyndigheden kan pålægge bøder, hvis forpligtelserne ikke opfyldes
Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo ‧, la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottatiInden for de grænser og på de vilkår, der vedtages af Rådet efter proceduren i artikel ‧, skal Den Europæiske Centralbank være berettiget til at pålægge foretagender bøder og tvangsbøder i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til dens europæiske forordninger og afgørelser
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazioneMedlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf
Per il momento la minaccia di comminare sanzioni è probabilmente il miglior modo per premere sul governo sudanese affinché rispetti i suoi impegni.For øjeblikket er truslen om sanktioner nok den bedste måde at presse den sudanesiske regering til at overholde sine forpligtelser på.
Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla CommissioneHvis Domstolen fastslår en overtrædelse, kan den pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb eller en tvangsbøde, der ikke overstiger det af Kommissionen anførte beløb
Credo, tuttavia, che dovremmo comminare sanzioni più severe a quei paesi che, da più di dieci anni, non attuano in modo efficace tale sistema di controllo e che dovremmo intervenire per mezzo di correttivi finanziari progressivi.Jeg mener dog, at vi bør udmåle strengere bødestraffe til de lande, som i mere end 10 år har forsømt at gennemføre dette integrerede kontrolsystem effektivt, og at vi bør gøre det ved hjælp af progressive, finansielle korrektioner.
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di comminare un'ammenda a Tetra Laval ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera b) del regolamento del Consiglio (CEE) nDet rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at Tetra Laval bør pålægges en bøde i henhold til artikel ‧, stk. ‧, litra b), i Rådets forordning (EØF) nr
Vi rimando all'articolo 104 C del Trattato che recita: »Il Consiglio può decidere di comminare sanzioni in presenza di determinate condizioni».Jeg henviser her til traktatens artikel 104 C, hvor det hedder, at Rådet kan pålægge medlemsstaterne foranstaltninger, hvis denne eller hin betingelse ikke er opfyldt.
Se si conferisce ai tribunali nazionali il potere di comminare sanzioni contro detentori di patenti rilasciate in altri paesi, la prospettiva di un tribunale greco che impedisca, o cerchi di impedire, a un autista britannico di guidare nel Regno Unito solleverebbe un polverone come non se ne sono ancora visti nel nostro paese!Hvis nationale retter får bemyndigelse til at idømme straffe til kørekort udstedt i andre lande, vil udsigten til, at en græsk ret forbyder eller forsøger at forbyde en britisk borger at køre i Storbritannien, forårsage en hidtil uset ballade fra Storbritanniens side!
A mio avviso, se questo fosse accaduto nel settore delle telecomunicazioni, o in qualsiasi altro, l'idea di comminare un'ammenda simbolica in circostanze in cui si sono registrati aumenti degli utili pari a 200 o 300 milioni di sterline sarebbe sembrata ridicola, come oggi questa multa simbolica appare ridicola agli appassionati di calcio.Det forekommer mig, at hvis det havde været i telekommunikationssektoren eller andre sektorer ville følelsen af, at vi var kommet tilbage med en symbolsk bøde under omstændigheder, hvor folk havde øget deres profit med GBP 200-300 millioner, have været lige så latterlig som den symbolske bøde forekommer for fodboldfans.
raccomanda pertanto, in relazione alla procedura di offerta/risposta motivata, di lasciare agli Stati membri la libertà di comminare sanzioni e di determinarne il tipo e il livello adeguatianbefaler derfor med hensyn til proceduren med begrundet erstatningstilbud/begrundet svar, at valg og pålæggelse af passende sanktionstyper og-niveauer overlades til medlemsstaterne
Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione sugli importi finali delle ammende da comminare per l'infrazione all'articolo ‧ del trattato CEFlertallet af Det Rådgivende Udvalgs medlemmer er enige med Kommissionen med hensyn til de endelige bødebeløb for overtrædelsen af EF-traktatens artikel
Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di comminare una ammenda a Tetra Laval ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧, lettera c) del regolamento del Consiglio (CEE) nDet rådgivende udvalg er enigt med Kommissionen i, at Tetra Laval bør pålægges en bøde i henhold til artikel ‧, stk. ‧, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr
La vittima deve sapere che, anche allora, in qualche luogo del pianeta esiste un'istanza in grado di ristabilire il diritto e che potrà, anche se a posteriori, restituire alla vittima sofferente la sua dignità e comminare una pena al colpevole.Offeret skal vide, at der også da et sted på jorden findes en instans, som kan udøve retfærdighed, og som, i hvert fald bagefter, kan gengive offeret, det lidende menneske, dets værdighed og straffe den skyldige.
Viser side 1. Fundet 211 sætninger matchende sætning comminare.Fundet i 0,313 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.