Oversættelser til dansk:

  • true   
     
    Mettere in pericolo.

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "comminare", oversættelseshukommelse

add example
Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere sanzioni da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedie o di ritardo nei pagamenti da parte degli Stati membriMed hensyn til kravene til budgetforvaltning er det nødvendigt at fastsætte en bod for de tilfælde, hvor ansøgningerne om mellemliggende betalinger ikke indgives eller indgives for sent, eller hvor fristen for medlemsstaternes udbetaling af beløb ikke overholdes
Cause riunite T-‧/‧ e T-‧/‧: Sentenza del Tribunale di primo grado ‧ ottobre ‧- Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione («Concorrenza- Accordi nel settore dei prodotti vitaminici- Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende- Regolamento (CEE) n. ‧/‧- Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni- Principio della certezza del diritto- Presunzione di innocenza- Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni»Forenede sager T-‧/‧ og T-‧/‧: Dom afsagt af Retten i Første Instans den ‧. oktober ‧- Sumitomo Chemical og Sumika Fine Chemicals/Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (»Konkurrence- aftaler inden for sektoren for vitaminprodukter- kommissionsbeslutning, der fastslår overtrædelser, der er blevet bragt til ophør, men ikke pålægger bøder- forordning (EØF) nr. ‧/‧- forældelse af Kommissionens beføjelse til at pålægge bøder eller sanktioner- retssikkerhedsprincip- uskyldsformodning- berettiget interesse i at fastslå overtrædelserne«
La proposta piú importante, che riguarda la definizione della pena, parla purtroppo di massimo della pena, che non potrà risultare inferiore ai cinque anni, ma ciò lascia al giudice la facoltà di decidere se comminare una pena di anni di detenzione o nulla del tutto.Det centrale forslag om straffastsættelse nævner desværre kun en maksimumsgrænse, der ikke må være mindre end fem år, hvilket giver dommeren frihed til at idømme straffe på mange år.
(SK) Signora Presidente, comminare pene alle persone giuridiche che commettono reati connessi alla tratta di esseri umani è utile per intensificare le lotta contro questa forma moderna di schiavitù.(SK) Fru formand! Straffen til juridiske personer for forbrydelser i forbindelse med menneskehandel bidrager til at intensivere bekæmpelsen af denne form for moderne slaveri.
Appena in una fase successiva la Commissione potrà intervenire pubblicamente, cioè quando l'indagine è terminata, quando si tratta di trarre le conclusioni e, ove del caso, di comminare sanzioni. E gli onorevoli deputati sanno che, quando è il momento giusto, io sono sempre disponibile ad informare il Parlamento.Det er først på et senere stadium, at Kommissionen kan bekendtgøre det, når analysen er fuldendt, når konklusionerne skal drages, og der eventuelt endda skal pålægges sanktioner, og parlamentsmedlemmerne ved, at når den tid kommer, er jeg altid den første til at informere Parlamentet behørigt derom.
Inoltre ha votato a favore di una disposizione che consente di comminare multe quale possibile sanzioneDesuden vedtog det en bestemmelse om pålæggelse af bøder som en mulig sanktion
Causa T-‧/‧: Sentenza del Tribunale ‧ dicembre ‧- Solvay/Commissione (Concorrenza- Intese- Mercato della soda nella Comunità- Decisione che accerta un'infrazione all'art. ‧ CE- Accordo che garantisce a un'impresa un quantitativo minimo di vendite in uno Stato membro e l'acquisto delle quantità necessarie per raggiungere tale quantitativo minimo- Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni- Termine ragionevole- Forme sostanziali- Pregiudizio per il commercio fra Stati membri- Diritto di accesso agli atti- Ammenda- Gravità e durata dell’infrazione- Circostanze aggravanti e attenuantiSag T-‧/‧: Rettens dom af ‧. december ‧- Solvay mod Kommissionen (Konkurrence- karteller- sodamarkedet i Fællesskabet- beslutning, der fastslår en overtrædelse af artikel ‧ EF- aftale, der sikrer en virksomhed et salgsminimum i en medlemsstat og købet af de nødvendige mængder for at nå dette minimum- forældelse af Kommissionens beføjelse til at pålægge bøder eller sanktioner- rimelig frist- væsentlige formforskrifter- påvirkning af samhandelen mellem medlemsstater- ret til aktindsigt- bøde- overtrædelsens grovhed og varighed- skærpende og formildende omstændigheder
il potere della Commissione di comminare ammende è limitato a un periodo di cinque anni che inizia a decorrere dal giorno in cui sono cessate le infrazioniKommissionens beføjelser til at pålægge bøder er undergivet en forældelsesfrist på fem år fra det tidspunkt, hvor overtrædelserne ophørte
Chiedo al Consiglio se è disposto a comminare senza indugio sanzioni contro chi violi la tregua o attacchi i civili, le forze di pace o gli operatori umanitari.Jeg spørger Rådet, om det er rede til med det samme at indføre sanktioner mod enhver, som krænker våbenhvilen, eller som angriber borgere, fredstropper eller hjælpearbejdere.
Signor Commissario, ho sollecitato questa spiegazione da parte della Commissione perché sono rimasto veramente sbalordito dalla sanzione che volete comminare ai sindacati agricoli francesi.Hr. kommissær, jeg har anmodet Kommissionen om en forklaring, da jeg var dybt chokeret over den bøde, som De vil pålægge de franske landbrugssammenslutninger.
il fatto che non è equo comminare la sanzione più onerosa alla ricorrente attraverso l'applicazione di due ammende distinte, quando invece la responsabilità della filiale Arkema France era risultata sensibilmente inferiore a quella di EKA e di Finnish Chemicalsden omstændighed, at det er uretfærdigt at pålægge sagsøgeren den største bøde i form af to forskellige bøder, når datterselskabet Arkema France's ansvar var væsentligt mindre end EKA og Finnish Chemicals' ansvar
considerando che le relazioni economiche tra l’Unione europea e i paesi terzi sono spesso disciplinate da accordi settoriali bilaterali o multilaterali che l’Unione europea è tenuta a rispettare quando applica le sanzioni; considerando che l’Unione europea, ove necessario, dovrebbe quindi sospendere o denunciare il relativo accordo prima di comminare sanzioni economiche non compatibili con i diritti concessi al paese terzo coinvolto in virtù di un accordo vigenteder henviser til, at de økonomiske forbindelser mellem EU og tredjelande ofte er reguleret af sektorspecifikke bilaterale eller multilaterale aftaler, som EU er forpligtet til at overholde i forbindelse med indførelse af sanktioner; der henviser til, at EU derfor om nødvendigt bør suspendere eller ophæve de relevante aftaler, inden der indføres økonomiske sanktioner, der er uforenelige med de rettigheder, som det pågældende tredjeland er tildelt i henhold til en eksisterende aftale
l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui all'articolo ‧ bis, paragrafo ‧, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionalehvis brancheorganisationen bliver part i en af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, der er omhandlet i artikel ‧a, stk. ‧, uden at dette berører andre sanktioner i medfør af national lovgivning
I membri del comitato consultivo condividono l'importanza annessa a questi elementi e la scelta di comminare un'ammenda lieveMedlemmerne af det rådgivende udvalg er enige i den vægtning, der er givet til disse omstændigheder, hvorfor der vil blive pålagt en moderat bøde
Per le esigenze di gestione di bilancio, è indispensabile prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei pagamenti degli Stati membriHvad kravene til budgetforvaltning angår, bør der fastsættes en bod i de tilfælde, hvor ansøgningerne om mellemliggende betalinger ikke indgives eller indgives for sent, eller hvis fristen for medlemsstaternes udbetaling af beløb ikke overholdes
istruire processi per infrazione nell'ambito dei quali sarà possibile comminare multe e sanzioni accessorie previste dalla leggeindlede retsforfølgelse, der kan medføre anvendelse af bøder og sanktioner i henhold til lovgivningen
Inoltre Il Ministro degli interni ha facoltà di comminare una pena detentiva di due anni anche in assenza di un valido motivo.Endvidere kan indenrigsministeren uden nævneværdig grund idømme en fængselsstraf på to år.
La Commissione segnala che gli Stati membri sono liberi di comminare sanzioni più gravi o di sanzionare penalmente anche altri attiKommissionen gør opmærksom på, at medlemsstaterne frit kan fastsætte strengere straffe og sanktionere andre handlinger
E' evidente che gli Stati in difficoltà nel comminare sanzioni efficaci contro questo tipo di criminalità sono molti.Der findes åbenbart ganske mange medlemsstater, der har problemer med at idømme effektive straffe for denne form for kriminalitet.
Spetta alla Commissione, e non ai Ministri delle Finanze, comminare le sanzioni.Det er Kommissionen og ikke finansministrene, der skal indføre sanktioner.
Il Trattato di Amsterdam ha raccolto l’idea di prevedere la possibilità di comminare sanzioni a uno Stato in caso di violazioni gravi e persistenti dei principi democratici e dei diritti fondamentali su cui si basa l’Unione.Amsterdam-traktaten medtog forslaget om at kunne pålægge en medlemsstat bøder i tilfælde af grove eller gentagne overtrædelser af de demokratiske principper eller grundlæggende rettigheder, der udgør vores fundament.
In tal modo, il regolamento potrà sia offrire incentivi per la produzione di veicoli con un consumo di carburante efficiente, sia comminare sanzioni a carico dei costruttori che non rispettano gli obiettivi convenuti.Dette vil give forordningen mulighed for både at tilskynde til fremstilling af køretøjer, som har et effektivt brændstofforbrug, og at ilægge bøder til fabrikanter, som ikke indfrier de aftalte mål.
considerando che i tribunali che applicano la Sharia islamica hanno competenza giurisdizionale sui reati in ‧ dei ‧ Stati nigeriani; che tali tribunali continuano a comminare pene capitali e condanne alla fustigazione e all'amputazione; considerando che nonostante le esecuzioni e le amputazioni non vengano più eseguite, nei processi non vengono rispettati gli standard internazionali, ad esempio in tema di diritto dell'imputato a ricevere assistenza legale e ad essere informato dei suoi diritti, e si tende ad operare discriminazioni nei confronti delle donneder henviser til, at islamiske sharia-domstole har kompetence til at afgøre straffesager i ‧ af Nigerias ‧ delstater; som henviser til, at disse domstole fortsætter med at afsige dødsdomme og idømme piskestraffe og amputation, og at domstolenes retsprocedurer, selv om henrettelser og amputationer ikke længere fuldbyrdes, ikke er i overensstemmelse med internationale standarder, hvad angår f.eks. retten til en forsvarer og oplysninger til den anklagede om den pågældendes rettigheder, og har en tendens til at diskriminere kvinder
E’ essenziale aumentare il numero, la qualità e le competenze dei servizi di ispezione sul lavoro e comminare sanzioni più alte nei casi in cui la legge non venga rispettata.Det er yderst vigtigt at øge arbejdstilsynsorganernes antal, kvalitet og beføjelser og at skærpe straffene for ikke at overholde bestemmelserne.
Fatto salvo il paragrafo ‧, gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazioneMed forbehold af stk. ‧ fastsætter medlemsstaterne de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes
Viser side 1. Fundet 211 sætninger matchende sætning comminare.Fundet i 0,355 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.