Oversættelser til tysk:

  • Frère Jacques   

Eksempel sætninger med "Mester Jakob", oversættelseshukommelse

add example
da Der er stadig intet svar på det enkleste, mest banale, men også mest bekymrende spørgsmål, som folk stiller sig: hvordan bliver man smittet gennem sygdommen kogalskab med sygdommen Creutzfeldt-Jakob?
de Noch unbeantwortet bleibt die einfachste, banalste, aber auch besorgteste Frage, die sich die Menschen stellen, nämlich wie man über BSE an CJK erkranken kann.
da Polen har således med rette påpeget, at landets landbrugsordninger fungerer bedre end EU's, hvor 8 millioner dyr er nedslagtet på grund af mund- og klovsyge eller BSE, og hvor 136.000 mennesker formodes at være smittet med den sjældne og dødelige Creutzfeldt-Jakobs sygdom.
de So könnte Polen mit Recht darauf verweisen, dass sein landwirtschaftlicher Besitzstand dem eines Europas durchaus ebenbürtig ist, in dem 8 Millionen Tiere wegen der Maul- und Klauenseuche oder BSE vernichtet wurden und 136 000 Menschen mit der tödlichen Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit angesteckt sein dürften.
da Samtidig var der opstået en ny art af Creutzfeldt Jakob-sygdommen, som især ramte unge mennesker.
de Gleichzeitig war eine neue Form der Creutzfeldt-JakobKrankheit aufgetaucht, der besonders junge Menschen zum Opfer fielen.
da Det ville også være godt, hvis vi fulgte udviklingen i det videnskabelige billede af den nye variant, Creutzfeldt-Jakobs sygdom, der som bekendt rammer mennesker og skyldes fødevarer, som stammer fra dyr, der er smittet med bovin spongiform encephalopati.
de Parallel dazu wäre unbedingt zu schauen, wie sich künftig das wissenschaftliche Bild der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestaltet, mit der der Mensch bekanntlich nach dem Genuß von Lebensmitteln infiziert werden kann, die von BSE-verseuchten Tieren stammen.
da Finder De det ikke underligt, at ofrene for den nye form for Creutzfeldt-Jakobs sygdom og deres familier ikke har fået erstatning, selvom vi med sikkerhed ved, hvem der er de ansvarlige for årsagen til krisen?.
de Finden Sie es nicht eigenartig, daß die Opfer der neuen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und ihre Angehörigen nicht entschädigt wurden, obwohl wir alle genau wissen, wer die für diese Krise Verantwortlichen sind?
da De familier, der er blevet ramt af den nye form for Jakob-Creutzfeldt-sygdom, har til dels fået erstatning, men vi må ikke glemme den forfærdelige forudsigelse fra en professor, som mener, at vi skal passe på, for inkubationstiden er på 15 år!
de Die von der neuen Form der Creutzfeld-Jakob-Krankheit betroffenen Familien wurden zwar teilweise entschädigt, doch sollten wir nicht die schreckliche Voraussage eines Professors vergessen, der da sagte: "Achtung! Die Inkubationszeit beträgt 15 Jahre!" .
da Vi kender endnu ikke det endelige antal dødsfald som følge af Creutzfeldt-Jakobs sygdom.
de Noch immer wissen wir nicht, wie viele Menschen bisher an der neuen Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben sind.
da I Det Forenede Kongerige har vi haft over 100 tilfælde af den menneskelige variant af Creutzfeldt-Jakob-sygdom.
de Im Vereinigten Königreich gab es über hundert Fälle der menschlichen Form der CJK.
da Da jeg for fem år siden spurgte Kommissionen, om den var bekendt med, at Creutzfeldt-Jakobs sygdom var brudt ud i Tyskland, og om den ikke frygtede, at sygdommen skulle ramme kvæget, hvis der ikke fandt en tilstrækkelig kontrol sted, fik jeg det svar, at Kommissionen var klar over den nævnte problematik, men at alt var under kontrol, og at der ikke var noget at være bange for.
de Als ich vor fünf Jahren eine Anfrage an die Kommission richtete, um zu erfahren, ob ihr bekannt sei, dass in Deutschland die Creutzfeldt-Jakob-Seuche aufgetreten war und sie nicht fürchte, dass diese, sofern keine angemessenen Kontrollen durchgeführt würden, die Rinder befallen könnte, gab man mir zu Antwort, die Kommission wisse darüber Bescheid, doch es sei alles unter Kontrolle und gäbe nichts zu befürchten.
da På grund af uansvarlig handlen er adskillige mennesker døde af Jakob-Creutzfeldts sygdommen.
de Durch Nachlässigkeit sind mehrere Menschen an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben.
da . (EN) Mine oplysninger siger, at der er konstateret mere end 40 tilfælde af den nye variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom.
de Nach meinen Informationen sind mehr als vierzig Fälle der neuen CJD-Variante diagnostiziert worden.
da Hr. formand, fru ordfører, hr. ordfører for udtalelsen og hr. repræsentant for Kommissionen, vi har modtaget et forslag til forordning om bestemmelser for forebyggelse og bekæmpelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier, det vil sige nedbrydning af hjernen hos kvæg, får, aber, antiloper, katte og selv mennesket, eftersom der har været 53 tilfælde af atypisk Creutzfeldt-Jakob - alle med dødelig udgang - i Storbritannien.
de Herr Präsident, Frau Berichterstatterin, Herr Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses und Herr Kommissionsvertreter! Wir befassen uns mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur Verhütung der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien, d. h. einer Form der Degeneration des Gehirns bei Rindern, Schafen, Affen, Antilopen, Katzen und auch beim Menschen, denn es hat ja in Großbritannien 53 atypische Creutzfeldt-Jakob-Fälle gegeben, die alle tödlich verlaufen sind.
da Jakob Heichele (nr
de von Jakob Heichele (Nr
da I modsætning til hvad hr. Santer siger, forelå der rent faktisk allerede i 1990 videnskabelige elementer, der pegede på faren ved at iblande animalske proteiner i foderstoffer til drøvtyggere og på en forbindelse mellem Creutzfeldt-Jakob-syndromet og BSE-sygdommen hos drøvtyggere.
de Im Gegensatz zu den Behauptungen von Herrn Santer lagen bereits 1990 wissenschaftliche Erkenntnisse vor, nach denen zum einen das Überschreiten der Grenzen zwischen den Arten und zum anderen Ähnlichkeiten zwischen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und BSE bei Wiederkäuern vermutet wurden.
da Det bør igen og igen understreges, at ingen videnskabsmand endnu har været i stand til at fremføre et afgørende bevis for forbindelsen mellem BSE og den nye variant af Creutzfeld-Jakob-sygdommen.
de Wie wir aber immer wieder betonen müssen, hat die Wissenschaft bislang keinen überzeugenden Nachweis erbracht, daß es zwischen BSE und der neuen CJKVariante eine schlüssige Verbindung gibt.
da Jeg har desuden ændret spørgsmålet om forældelse, spørgsmålet om at gøre skader gældende, for de hidtidige 10 år tager ikke engang højde for inkubationstiden for den nye form for Jakob-Creutzfelds sygdom.
de Ich habe zusätzlich die Frage der Verjährung, die Frage des Geltendmachens des Schadens verändert, denn die bisherigen 10 Jahre werden nicht einmal der Inkubationszeit der neuen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gerecht.
da I Det Forenede Kongerige er de alle frivillige, men som vi har hørt, kommer der ikke plasma fra lokale donorer til blodprodukter på grund af den teoretiske risiko for, at en variant af Creutzfeldt-Jakobs sygdom kan overføres gennem blod.
de Im Vereinigten Königreich sind sie alle freiwillig, aber wie wir gehört haben, wird für Blutprodukte kein Plasma von Spendern aus dem Vereinigten Königreich verwendet, weil ein theoretisches Risiko besteht, dass die neue Variante der CJK durch Blut übertragen werden kann.
da personer, der har været diagnosticeret med Creutzfeldt-Jakobs sygdom eller variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom, eller i hvis familie der har været tilfælde af ikke-iatrogen Creutzfeldt-Jakobs sygdom
de Personen, bei denen die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder die neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit diagnostiziert wurde oder die eine nicht iatrogene Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in der familiären Vorgeschichte aufweisen
da Det kan forhåbentlig føre til, at eftervirkningerne af episoderne med forurenet blod og smitte med Creutzfeldt-Jakob-syndromet i Frankrig og i Europa vil lægge sig.
de Sie können die Stigmata der negativen Vorfälle mit infiziertem Blut und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in Frankreich und Europa auslöschen.
da Når vi har sagt, at der skal ske ændringer i forbindelse med BSE, så må vi som konsekvens heraf også dække de tilfælde, hvor mennesker er blevet syge af den nye form, den nye variant af Jakob-Creutzfeldts sygdommen.
de Wenn wir gesagt haben, daß es Änderungen im Zusammenhang mit BSE geben muß, dann müssen wir konsequenterweise auch die Fälle der Menschen abdecken, die an der neuen Form, der neuen Variante von Creutzfeldt-Jakob erkrankt sind.
da Transmissible spongiforme encephalopatier- variant Creutzfeldt-Jakobs sygdom
de Transmissible spongiforme Enzephalopathien, Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
da Programmets mål er for det første en forbedring af data, oplysninger og kendskab i forbindelse med de sjældne sygdomme, for det andet en støtte til de grupper, der modtager hjælp og for det tredje skabelsen af en akutgruppe i tilfælde af, at der opstår en sammenstrømning af sjældne sygdomme, sådan som det f.eks. skete med Creutzfeldt-Jakob sygdommen og den nye variant af BSE CJD.
de Ziel des Programms ist erstens die Verbesserung der Daten, Informationen und Kenntnisse über die seltenen Krankheiten, zweitens die Unterstützung von Vereinigungen, die den Betroffenen Hilfe bieten, drittens die Schaffung von Schnellreaktionsgruppen im Falle eines gehäuften Auftretens von seltenen Krankheiten, wie es zum Beispiel bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und ihrer neuen Variante im Zusammenhang mit BSE der Fall war.
da Selv om jeg anerkender vigtigheden af det videnskabelige grundlag for forbindelsen mellem BSE og Creutzfeldt-Jakobs sygdom og anvendelsen af kød- og benmel, skal man huske, at omfanget af BSE er meget lille i forhold til kvægbesætningerne i medlemsstaterne og naturligvis begrænset til en relativt kort produktionscyklus.
de Bei aller Anerkennung der Bedeutung der wissenschaftlichen Beweise für einen Zusammenhang zwischen BSE und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bei der Verwendung von Tiermehl darf man nicht vergessen, dass der Grad des BSE-Befalls gemessen an den einzelnen Herden in den Mitgliedstaaten wirklich sehr klein und natürlich auf einen relativ kurzen Produktionszyklus beschränkt ist.
da Det samme har Jakob Södermans beretning.
de Dasselbe gilt für Jakob Södermans Bericht.
da Vi lever hver dag med problemet med ofrene for den nye variant af Jakob-Creutzfeldt- sygdom, som ordføreren omtaler.
de Wir leben jeden Tag mit dem Problem der Opfer der neuen Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit, auf die sich die Berichterstatter beziehen.
Viser side 1. Fundet 20528 sætninger matchende sætning Mester Jakob.Fundet i 3,409 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.