Oversættelser til tysk:

  • ihr           
  • deine     
  • ihre   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (65)

anlæg, der kræver godkendelsegenehmigungsbedürftige Anlage
arter, der tilpasser siganpassungsfähige Art
data, der skal hentes eller afspilles som bufferVorlauf; vorlaufen
database, der refereres tilreferenzierte Datenbank
den derdas; jener; -e; jenes; die; -es etc.; etc.; derjenige etc.; der
den, der graver en grav for andre, falder tit selv i denwer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
derda; welcher; der; dabei; es gibt; was; welche; wer; welches; dort; es
der erist; es gibt
der er noget råddent i Danmarketwas ist faul im Staate Dänemark
Der Ewige JudeDer ewige Jude
Der JudenstaatDer Judenstaat
der kan startes frastartbar
Der Untergang des AbendlandesDer Untergang des Abendlandes
der var enganges war einmal
DeresIhr; eurige; euer; dein; deinig
Deres MajestætIhre Majestät
Deres SensommerAm goldenen See
det derdas; derjenige etc.; etc.; -e; -es etc.; jener; jenes; die; der
driver, der ikke leveres med Windowsseparater Treiber
egenskab, der er defineret i skemaschemaeigene Eigenschaft
Egnet for ældre børn - fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenDirected to Older Children - Fantasy Violence
Ekstra software, der fulgte med et andet program (bundle)Softwarebundler
environmentalisme (teori, der betragter miljøet som den afgørende faktor foEnvironmentalismus
er der nogen her, der taler engelskspricht hier jemand Englisch
fantasivold, der ikke kan forveksles med virkelighedenFantasy Violence
fil, der skal udeladesauszuschließende Dateien
forurening, der stammer fra landbrugetlandwirtschaftliche Verschmutzung
funktion, der ikke understøttesnicht unterstützte Funktion
hvad der kommer let, går letwie gewonnen, so zerronnen
kilde, der er tillid tilvertrauenswürdige Quelle
komponent, der ikke kan tilpassesnicht anpassbare Komponente
komponent, der kan tilpassesanpassbare Komponente
kontakt, der er medlem af organisationsnetværketPartnerkontakt
lager til udgivere, der er tillid tilAufstellung der vertrauenswürdigen Herausgeber
landbrug, hvor der vandes med spildevandRieselfeld
Landkreis Neumarkt in der OberpfalzLandkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Lied der DeutschenDeutschlandlied
liste over afsendere, der er tillid tilListe sicherer Absender
listen Modtagere, der er tillid tilListe sicherer Empfänger
Manden der skød Liberty ValenceDer Mann
marskområde (farvande, hvor der er ebbe og flod)Tidegewässer
Mine venner og deres vennerMeine Freunde und deren Freunde
Mülheim an der RuhrMülheim an der Ruhr
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligtNu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nøglecentre, der er tillid tilVertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
objekt, der kan sikressicherungsfähiges Objekt
objekt, der understøtter e-mailE-Mail-aktiviertes Objekt
om smagen kan der ikke diskuteresüber Geschmack lässt sich nicht streiten
område, der ikke udskrivesnicht druckbarer Bereich
opgave, der kræver særbehandlingprivilegierte Aufgabe
organisation, der klassificerer spilSpielebewertungseinrichtung
person, der ringer opAnrufer
person, der ringer op anonymtunbekannter Anrufer
produkt, der skal rekvireresmanuell einzutragendes Produkt
program, der er tillid tilvertrauenswürdige Anwendung
program, der foretager ændringer i din browserBrowserveränderer
program, der indeholder en vittig filSpaßprogramm
program, der sendes tilZielprogramm
program, der stjæler adgangskoderKennwortdiebstahl-Trojaner
program, der ændrer dine indstillingerEinstellungsveränderer
Salgsmuligheder, der er henvist afVerkaufschancen empfohlen von
samling af lister, der er tillid tilSammlung sicherer Adressen
stof, der forurener fødevarerLebensmittelverunreinigung
Universität der Künste BerlinUniversität der Künste Berlin
Vinden der ryster kornetThe Wind That Shakes the Barley

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "deres", oversættelseshukommelse

add example
Fællesskabets bidrag: den del af de støtteberettigede udgifter, der finansieres af FællesskabetBeitrag der Gemeinschaft ist der Teil der zuschussfähigen Ausgaben, der von der Gemeinschaft finanziert wird
Der er nogle, der går ind for opt in-løsninger, og der er andre, der fremlægger andre ordninger, der vil indføre strenge regler, f.eks. at det skal medføre en straf for en virksomhed, der ikke fjerner ens navn, så snart man beder om det.Es gibt einige, die für Opt-in-Lösungen sind, es gibt andere, die Pläne zur Einführung strenger Regeln vorlegen, wie z. B. Bußgelder für Unternehmen, die den Namen von Personen trotz Aufforderung nicht löschen.
Virksomheder, der drives på grundlag af en koncession ifølge særlov, som omhandlet i Titolo XI, Capo II, Sezione ‧a di Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse allUnternehmen, die aufgrund einer vom Staat gemäß besonderen Gesetzen erteilten Konzession tätig sind, vgl. Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto ‧ maggio ‧, n. ‧, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all
Materialet skal også omfatte en beskrivelse af den metode, der er er anvendt i forbindelse med dataindsamlingenIn diesen Aufzeichnungen ist auch die Methode für die Erhebung der Daten zu beschreiben
II.‧.‧. de er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit X, kapitel II, del II, i bilag ‧ til forordning (EF) nrII.‧.‧ sie wurden aus Rohmaterial hergestellt, das die Anforderungen in Anhang ‧ Abschnitt X Kapitel ‧ Teil ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ erfüllt
Deres læge har ordineret SUSTIVA til Dem, fordi De har en HIV-infektionIhr Arzt hat Ihnen SUSTIVA verschrieben, weil Sie HIV-infiziert sind
De giver Kommissionen meddelelse herom og holder den underrettet om udviklingen i sager, hvor der er indledt administrativ eller retslig forfølgningSie setzen die Kommission davon in Kenntnis und informieren sie über den Stand von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren
Der er ingen forpligtelse under DEPBS, der begrænser brugen af kreditterne til toldfri import af råmaterialer knyttet til en bestemt vareDie DEPB-Regelung beinhaltet keine Beschränkung der Verwendung der Gutschriften auf die zollfreie Einfuhr von Vorleistungen in Verbindung mit einer bestimmten Ware
Budgetstrategien bygger på en stigning i indtægterne i forhold til BNP og et fald i BNP-andelen af de sociale overførsler og andre udgifter (som i programmet inkluderer en del af forbrugsudgifterne), hvilket kunne have været bedre dokumenteret i betragtning af, at der ifølge opdateringen forventes indført formelle mellemfristede rammer for programmering af og kontrol med de offentlige finanser fra ‧ og fremefterDie Haushaltsstrategie setzt auf eine Anhebung der Einnahmenquote und einen Rückgang der Sozialtransfers und sonstigen Ausgaben (zu denen im Programm teilweise auch Konsumausgaben gerechnet werden) im Verhältnis zum BIP, was ausführlicher hätte erläutert werden können, wenn man bedenkt, dass der Programmaktualisierung zufolge ab ‧ ein offizieller mittelfristiger Rahmen für die Planung und Kontrolle der öffentlichen Finanzen eingeführt werden soll
Som De anmodede om i Deres brev, henviste jeg sagen til Parlamentets Præsidium.Ich habe Ihr Anliegen wunschgemäß dem Präsidium des Parlaments vorgetragen.
tab af eller skade på varigt udstyr eller materiel, der er anvendt i bistandsaktionenVerlust oder Beschädigung unverbrauchbarer Ausrüstungen oder Materialien, die mit der Hilfeleistung im Zusammenhang stehen
Hvad er der, Harry?Was ist, Harry?
der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse B‧-‧/‧ fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel ‧, og til Rådets og Kommissionens redegørelserin Kenntnis der gemäß Artikel ‧ seiner Geschäftsordnung im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit eingereichten schriftlichen Anfrage B‧-‧/‧ und in Kenntnis der Erklärungen des Rates und der Kommission
Anvendelsen af den alkohol, der er givet tilslag for, skal være afsluttet senest tre år efter datoen for den første afhentningDie Verwendung des zugeschlagenen Alkohols muss in den drei Jahren nach dem Tag der ersten Übernahme abgeschlossen sein
Der er helt sikkert især en kommissær, som efter vores mening ikke er egnet til at have den portefølje, der er påtænkt ham.Es gibt sicherlich vor allem einen Kommissar, den wir nicht für geeignet halten, das Ressort, das für ihn vorgesehen ist, zu haben.
Statsborgere i Bosnien-Hercegovina, der på grund af force majeure ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdslandStaatsangehörigen von Bosnien und Herzegowina, die aus Gründen höherer Gewalt nicht vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausreisen können, wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Aufenthaltslandes gebührenfrei eine Verlängerung ihres Visums gewährt, bis ihre Rückreise in den Staat ihres Wohnsitzes möglich ist
Men på trods af, at Parlamentet tilsyneladende vandt sagen ved EF-Domstolen, er der ikke ændret noget af betydning.Doch obwohl es jetzt so aussieht, als würde das Parlament vom Europäischen Gerichtshof Recht bekommen, hat sich nichts Grundlegendes geändert.
I produktresuméets afsnit ‧. ‧ vedrørende den anbefalede dosering til patienter med nyre-og leverinsufficiens, er der også forskelle mellem medlemsstaterneAbschnitt ‧ der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels weist in den einzelnen Mitgliedstaaten Unterschiede im Hinblick auf die Dosierungsempfehlung bei Patienten mit Nieren-und Leberfunktionsstörung auf
Forordningens artikel ‧, stk. ‧, litra a), gælder også for personer, der er dækket af sygeforsikring under en østrigsk lov om beskyttelse af særlige ofre (Versorgungsgesetze).«Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a) der Verordnung gilt auch für die nach einem österreichischen Versorgungsgesetz in der Krankenversicherung geschützten Personen
Efter min mening er der to punkter, hvor EU faktisk tilfører merværdi.Es gibt zwei Aspekte, bei denen die Europäische Union meiner Meinung nach tatsächlich einen Mehrwert leisten kann.
Navn og adresse på den person, der foretager beregningenName und Anschrift einer Berechnungsstelle
de formålsbestemte indtægter, der er omhandlet i artikel ‧ i forordning (EF) nrdie zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr
Luis Guillermo Pérez, som også er menneskerettighedsforkæmper, påstår, at der eksisterer en plan, kaldet 100-planen, om at myrde op til hundrede menneskerettighedsforkæmpere.Luis Guillermo Pérez, der sich ebenfalls für die Menschenrechte engagiert, behauptet, es gebe einen Plan, den so genannten Plan der Hundert, nach dem bis zu hundert Kämpfer für die Menschenrechte ermordet werden sollen.
De ETCS-funktioner, der kræves med henblik på interoperabilitet, erFür die Interoperabilität sind folgende ETCS-Funktionen erforderlich
I denne ånd anbefaler Europa-Parlamentet Rådet gennem denne fremragende Watson-betænkning en række minimumsregler for, hvad der udgør kriminelle handlinger, og for straffene herfor, gensidig anerkendelse af retsafgørelser i stedet for udlevering, fastlæggelse af et europæisk mandat for eftersøgning og pågribelse, så de kriminelle ikke kan gå frit rundt og grine ad domstole og politi, og tilnærmelse af de nationale lovbestemmelser om erstatning.Dieser Linie folgt das Europäische Parlament, wenn es dem Rat in diesem ausgezeichneten Bericht des Herrn Abgeordneten Watson empfiehlt, Mindestvorschriften zur Festlegung von Tatbestandsmerkmalen einer strafbaren Handlung und deren Strafen anzunehmen, die Auslieferung durch den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung von Entscheidungen in Strafsachen zu ersetzen, einen europäischen Fahndungs- und Haftbefehl festzulegen, der verhindert, dass sich die Straftäter über Gerichte und Polizei lustig machen, und die Rechtsvorschriften über die Entschädigung der Opfer zu vereinheitlichen.
Viser side 1. Fundet 1120432 sætninger matchende sætning deres.Fundet i 56,752 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.