Oversættelser til tysk:

  • ihr           
  • deine     
  • ihre   

Did you mean: Deres

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (61)

anlæg, der kræver godkendelse
genehmigungsbedürftige Anlage
arter, der tilpasser sig
anpassungsfähige Art
database, der refereres til
referenzierte Datenbank
den der
das; jener; -e; jenes; die; -es etc.; etc.; derjenige etc.; der
den, der graver en grav for andre, falder tit selv i den
wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
der
hier; da; welcher; der; dabei; es gibt; was; welche; wer; welches; dort; es
Der Angriff
Der Angriff
der blive Lys
es werde Licht
der er
ist; es gibt
der er noget råddent i Danmark
etwas ist faul im Staate Dänemark
Der Ewige Jude
Der ewige Jude
der hvor kragerne vender
wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen
der ingen
es kein
Der Judenstaat
Der Judenstaat
der måtte skulle burde
man sollen; man müssen
Der Spiegel
Der Spiegel
Der Standard
Der Standard
Der Untergang des Abendlandes
Der Untergang des Abendlandes
der var engang
es war einmal
Deres
Ihr; eurige; euer; dein; deinig
Deres Majestæt
Ihre Majestät
Deres Sensommer
Am goldenen See
det der
das; derjenige etc.; etc.; -e; -es etc.; jener; jenes; die; der
Di Derre
Di Derre
egenskab, der er defineret i skema
schemaeigene Eigenschaft
er der nogen her, der taler engelsk
spricht hier jemand Englisch
fil, der skal udelades
auszuschließende Dateien
forurening, der stammer fra landbruget
landwirtschaftliche Verschmutzung
funktion, der ikke understøttes
nicht unterstützte Funktion
her og der
hier und da; stellenweise
hvad der kommer let, går let
wie gewonnen, so zerronnen
hvem der end
wer immer; wer auch immer
kilde, der er tillid til
vertrauenswürdige Quelle
komponent, der ikke kan tilpasses
nicht anpassbare Komponente
komponent, der kan tilpasses
anpassbare Komponente
lager til udgivere, der er tillid til
Aufstellung der vertrauenswürdigen Herausgeber
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Lied der Deutschen
Deutschlandlied
listen Modtagere, der er tillid til
Liste sicherer Empfänger
Mine venner og deres venner
Meine Freunde und deren Freunde
Mülheim an der Ruhr
Mülheim an der Ruhr
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nøglecentre, der er tillid til
Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
objekt, der kan sikres
sicherungsfähiges Objekt
objekt, der understøtter e-mail
E-Mail-aktiviertes Objekt
Salgsmuligheder, der er henvist af
Verkaufschancen empfohlen von
Universität der Künste Berlin
Universität der Künste Berlin
Vinden der ryster kornet
The Wind That Shakes the Barley

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "deres", oversættelseshukommelse

add example
da Bedømmelsesudvalget kan opfordre en ansøger til at afgive supplerende oplysninger eller redegøre nærmere for bilag, der er forelagt som dokumentation for hans finansielle og tekniske kapacitet, inden for en frist, som udvalget fastsætter
de Der Bewertungsausschuss kann einen Antragsteller auffordern, binnen einer von ihm festgesetzten Frist die Nachweise seiner finanziellen und operativen Leistungsfähigkeit zu ergänzen oder zu erläutern
da Der er stadig medlemmer af Parlamentet, som helt afviser idéen om, at industrien skal bære ansvaret for at bevise, at de kemikalier, den markedsfører, er sikre.
de Es gibt noch immer Abgeordnete, die den bloßen Gedanken ablehnen, die Wirtschaft möge nachweisen, dass die Chemikalien, die sie auf den Markt bringt, sicher sind.
da Myndighederne i medlemsstaterne fastlægger for deres eget land det største tilladte akseltryk ved registrering/ibrugtagning efter følgende principper
de Die Behörden der Mitgliedstaaten ermitteln jeweils für ihr Land die zulässige Zulassungs-Betriebsachslast einer Achse entsprechend den folgenden Grundsätzen
da Med forbehold af kommandovejen samordner missionschefen for EUSEC RD Congo og missionschefen for EUPOL RD Congo nøje deres aktioner og søger at opnå synergi mellem de to missioner, navnlig hvad angår de horisontale aspekter af reformen af sikkerhedssektoren i DRC samt ved at dele funktioner mellem de to missioner, navnlig på områderne kønsaspektet og menneskerettigheder
de Unbeschadet der Befehlskette stimmen der Leiter der Mission EUSEC RD Congo und der Leiter der Mission EUPOL RD Congo ihr Handeln eng miteinander ab und streben Synergien zwischen diesen Missionen an, insbesondere in Bezug auf die horizontalen Aspekte der Reform des Sicherheitssektors in der DR Kongo sowie im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen beiden Missionen, vor allem in den Bereichen Gleichstellung und Menschenrechte
da minder om sin afgørelse om decharge for regnskabsåret ‧, hvori det opfordrede Kommissionen til hvert femte år at forelægge en undersøgelse af den merværdi, hvert enkelt eksisterende agentur tilfører; opfordrer alle relevante institutioner til i tilfælde af en negativ evaluering af et agenturs merværdi at tage de nødvendige skridt ved at omformulere dette agenturs mandat eller lukke det; bemærker, at Kommissionen ikke har foretaget en eneste evaluering i ‧; insisterer på, at Kommissionen skal forelægge mindst fem af disse evalueringer, før der træffes beslutning om decharge for regnskabsåret ‧, og at den skal starte med de ældste agenturer
de erinnert an seinen Beschluss betreffend die Entlastung für das Haushaltsjahr ‧, in dem die Kommission aufgefordert wurde, alle fünf Jahre eine Studie über den Zusatznutzen der einzelnen bestehenden Agenturen vorzulegen; fordert alle zuständigen Organe auf, im Falle einer negativen Beurteilung des Zusatznutzens einer Agentur die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, indem der Auftrag dieser Agentur neu festgelegt oder die Agentur geschlossen wird; stellt fest, dass im Jahr ‧ von der Kommission keine einzige Beurteilung vorgenommen wurde; verlangt, dass die Kommission bis zum Beschluss betreffend die Entlastung für das Haushaltsjahr ‧ mindestens fünf solcher Beurteilungen, beginnend mit den ältesten Agenturen, vornimmt
da Den anerkendte organisation skal til enhver tid råde over et betydeligt personale til at varetage ledelsesmæssige og tekniske opgaver samt støttefunktioner og forskningsopgaver i et omfang, der passer til størrelsen af flåden i organisationens klasse, flådens sammensætning og organisationens engagement i bygning og ombygning af skibe
de Die anerkannte Organisation muss jederzeit über eine erhebliche Zahl von Mitarbeitern für Leitungs-, technische, Hilfs- und Forschungsaufgaben verfügen, die der Größe der von der Organisation klassifizierten Flotte, ihrer Zusammensetzung sowie der Mitwirkung der Organisation am Bau und Umbau von Schiffen angemessen ist
da Der er også lyspunkter, såsom Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen. Den fungerer, selv om der endnu ikke er foretaget nogen vurdering af den faktiske virkning.
de Es gibt auch einige ermutigende Anzeichen, wie den Anpassungsfonds, der funktioniert, auch wenn seine Effektivität noch zu bewerten bleibt.
da I modsætning til andre virksomheder inden for telekommunikation og andre sektorer, der ikke nyder godt af fritagelsen for at betale det bidrag til pensionsbeskyttelsesfonden, der er fastsat i pensionsloven af ‧, svarende til de pensionsforpligtelser, der er dækket af statsgarantien, opnår BT en økonomisk fordel ved at betale et stærkt reduceret bidrag til pensionsbeskyttelsesfonden. BT kan følgelig benytte disse økonomiske midler til at finansiere økonomiske aktiviteter på markeder, hvor det er aktivt
de Im Gegensatz zu den anderen im Bereich der elektronischen Kommunikation und in anderen Bereichen tätigen Unternehmen, die nicht von der im Rentengesetz von ‧ vorgesehenen Befreiung von der Abgabe an den Rentensicherungsfonds für die durch die staatliche Garantie abgedeckten Rentenverbindlichkeiten profitieren, genießt BT einen wirtschaftlichen Vorteil, da es eine deutlich herabgesetzte Abgabe an den Rentensicherungsfonds zahlt. BT kann diese finanziellen Mittel daher verwenden, um seine wirtschaftlichen Tätigkeiten auf den Märkten, auf denen es tätig ist, zu finanzieren
da De nationale tilsynsmyndigheder kan beslutte helt eller delvis at overdrage de kontrolopgaver og inspektioner, der er nævnt i denne artikels stk. ‧, til anerkendte organisationer i overensstemmelse med artikel ‧ i forordning (EF) nr
de Die nationalen Aufsichtsbehörden können die Durchführung der in Absatz ‧ des vorliegenden Artikels genannten Überprüfungen und Inspektionen vollständig oder teilweise den anerkannten Organisationen gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ übertragen
da der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalerne
de unter Hinweis auf die Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
da der henviser til, at EU's økonomi står over for forskellige udfordringer på globalt og internt plan, som f.eks. intens konkurrence, træg økonomisk vækst, aldrende befolkninger og tiltagende pensionskrav
de in der Erwägung, dass die Wirtschaft der Europäischen Union sich derzeit unterschiedlichen Herausforderungen auf globaler und EU-Ebene gegenübersieht, wie etwa verschärftem Wettbewerb, schleppendem Wirtschaftswachstum, Überalterung der Bevölkerung und Zunahme der Versorgungsverpflichtungen im Rentenbereich
da der henviser til forretningsordenens artikel ‧, artikel ‧, stk. ‧, og artikel ‧, stk
de gestützt auf Artikel ‧, Artikel ‧ Absatz ‧ und Artikel ‧ Absatz ‧ seiner Geschäftsordnung
da På grundlag af denne beretning forelægger Kommissionen Rådet en rapport om forløbet af gennemførelsen af direktivet, der ledsages af lovgivningsforslag, hvis dette er relevant
de Anhand dieses Berichts legt die Kommission dem Rat einen Bericht über den Stand der Durchführung dieser Richtlinie und gegebenenfalls Vorschläge für Rechtsakte vor
da er af den opfattelse, at alle nationale dommere bør have adgang til databaser, der indeholder anmodninger fra alle medlemsstater om præjudicielle afgørelser, som er under behandling; mener, at det er lige så nyttigt, at domme afsagt af en forelæggende ret, der anvender en præjudiciel afgørelse, i større grad offentliggøres, hvilket Domstolen allerede er inde på i sin orientering om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål fra de nationale retter
de vertritt die Auffassung, dass alle einzelstaatlichen Richter Zugang zu Datenbanken mit Vorabentscheidungsersuchen aus allen Mitgliedstaaten erhalten sollten; erachtet es zudem als sinnvoll, dass Urteile vorlegender Gerichte, die eine Vorabentscheidung berücksichtigen, stärker publik gemacht werden, wie dies bereits in den Hinweisen des Gerichtshofs zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen Gerichte zum Ausdruck kommt
da Bondronat er i kliniske undersøgelser blevet givet samtidig med hyppigt anvendte cytostatika, diuretika, antibiotika og analgetika uden at der forekommer klinisk betydende interaktioner
de In klinischen Studien wurde Bondronat zusammen mit häufig angewendeten antineoplastischen Substanzen, Diuretika, Antibiotika und Analgetika verabreicht, ohne dass klinisch erkennbare Interaktionen auftraten
da bestemmelserne om præmie for endelig nedlæggelse af vindyrkningsarealer bør ikke i sig selv udelukke, at der ydes statsstøtte til samme formål
de Die Vorschriften über die Prämien für die endgültige Aufgabe von Rebflächen sollten der Gewährung einer einzelstaatlichen Beihilfe für denselben Zweck nicht entgegenstehen
da Jeg foreslår derfor at oprette en forsamling, der repræsenterer alle forskere, under Parlamentet.
de Ich schlage daher die Schaffung einer für die Gesamtheit der Wissenschaftler repräsentativen Versammlung im Europäischen Parlament vor.
da der henviser til, at ophavsmændene ligeledes er af grundlæggende betydning for kulturindustriens aktiviteter, og at man følgelig bør give dem en økonomisk, juridisk og social ramme, der kan sikre udviklingen af deres kreative potentiel
de in der Erwägung, dass die Schriftsteller ebenfalls zu den grundlegenden Tätigkeiten der Kulturwirtschaft beitragen und dass es daher angebracht ist, ihnen ein wirtschaftliches, rechtliches und soziales Umfeld zu bieten, das die Entwicklung ihres kreativen Potenzials gewährleistet
da EU's institutioner og medlemsstaternes regeringer bør fremme en ægte nærhedskultur, som ikke kun omfatter de forskellige myndighedsniveauer, men også de forskellige dele af samfundet, på en sådan måde, at Europas borgere får demonstreret, at EU kun griber ind på områder, hvor der er en klar gevinst at hente, og under hensyntagen til princippet om bedre lovgivning
de Die Institutionen der Europäischen Union und die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen eine echte Subsidiaritätskultur fördern, die nicht nur die unterschiedlichen Verwaltungsebenen, sondern auch die verschiedenen Komponenten der Zivilgesellschaft umfasst, um den europäischen Bürgern vor Augen zu führen, dass die EU nur dann agiert, wenn ihr Handeln auch wirklich einen zusätzlichen Nutzen bietet und dem Grundsatz der besseren Rechtsetzung entspricht
da Vi støtter ikke Schengen-reglerne og integrationen af disse i Den Europæiske Union, således at medlemsstaterne fratages deres direkte bestemmelsesret i flere retlige og indre anliggender, asyl- og visumspørgsmål m.m.
de Wir unterstützen weder den Schengener Vertrag noch seine Integration in die Rechtsnormen der Union, durch die die Mitgliedstaaten des Rechts verlustig gingen, in bestimmten Fragen der Bereiche Inneres und Justiz direkte Entscheidungen zu treffen, u. a. in Asyl- und Visaangelegenheiten.
da Kontrolsatsen for landbrugere, hvis landbrugsparceller anmeldes af en producentsammenslutning, der ansøger om betalinger for humle, bør ændres tilsvarende
de Der Kontrollsatz für Betriebsinhaber, deren landwirtschaftliche Parzellen von einer Erzeugergemeinschaft angegeben werden, die einen Antrag auf Zahlungen für Hopfen stellt, ist entsprechend anzupassen
da Der er intet loft for fangster for fartøjer uden frysere til pelagisk fiskeri
de Für die Fangmengen der Schiffe dieser Kategorie (pelagische Fischerei ohne Froster) wird keine Obergrenze festgesetzt
da Forsikringsperioder, der er tilbagelagt i andre medlemsstater, anses for at være baseret på gennemsnittet af de indtægter i Sverige, som giver ret til pension
de Für Versicherungszeiten in anderen Mitgliedstaaten wird der Durchschnitt der schwedischen rentenwirksamen Zeiten berücksichtigt
da for at bidrage til at løse luftforureningsproblemet må der med henblik på udviklingen af en bæredygtig mobilitet benyttes en global strategi, som omfatter både de teknologiske, forvaltningsmæssige og afgiftsmæssige aspekter og tager hensyn til de forskellige europæiske områders specifikke karakteristika
de Um zur Lösung des Problems der Luftverunreinigung beizutragen, bedarf es einer umfassenden Strategie, in der die technologischen, verwaltungsmäßigen und steuerlichen Aspekte der Entwicklung nachhaltiger Mobilität einbezogen sind und die den besonderen Merkmalen der verschiedenen städtischen Räume in Europa Rechnung trägt
da Hos patienter med akut bihulebetændelse førte behandling med Ketek i fem og ‧ dage til lignende helbredelsesfrekvenser, som svarer til den virkning, der er set med amoxicillin/clavulansyre
de Bei Patienten mit akuter Sinusitis führte eine fünf-bis zehntägige Behandlung mit Ketek zu Heilungsraten, die den Raten bei Gabe von Amoxicillin/Clavulansäure beobachteten Raten ähnlich waren
Viser side 1. Fundet 1120432 sætninger matchende sætning deres.Fundet i 59,303 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.