Oversættelser til tysk:

  • ihr           
  • deine     
  • ihre   

Did you mean: Deres

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (65)

anlæg, der kræver godkendelse
genehmigungsbedürftige Anlage
arter, der tilpasser sig
anpassungsfähige Art
database, der refereres til
referenzierte Datenbank
den der
das; jener; -e; jenes; die; -es etc.; etc.; derjenige etc.; der
den, der graver en grav for andre, falder tit selv i den
wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein
der
da; welcher; der; dabei; es gibt; was; welche; wer; welches; dort; es
der er
ist; es gibt
der er noget råddent i Danmark
etwas ist faul im Staate Dänemark
Der Ewige Jude
Der ewige Jude
Der Judenstaat
Der Judenstaat
Der Untergang des Abendlandes
Der Untergang des Abendlandes
der var engang
es war einmal
Deres
Ihr; eurige; euer; dein; deinig
Deres Majestæt
Ihre Majestät
Deres Sensommer
Am goldenen See
det der
das; derjenige etc.; etc.; -e; -es etc.; jener; jenes; die; der
egenskab, der er defineret i skema
schemaeigene Eigenschaft
er der nogen her, der taler engelsk
spricht hier jemand Englisch
fil, der skal udelades
auszuschließende Dateien
forurening, der stammer fra landbruget
landwirtschaftliche Verschmutzung
funktion, der ikke understøttes
nicht unterstützte Funktion
hvad der kommer let, går let
wie gewonnen, so zerronnen
kilde, der er tillid til
vertrauenswürdige Quelle
komponent, der ikke kan tilpasses
nicht anpassbare Komponente
komponent, der kan tilpasses
anpassbare Komponente
lager til udgivere, der er tillid til
Aufstellung der vertrauenswürdigen Herausgeber
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
Lied der Deutschen
Deutschlandlied
listen Modtagere, der er tillid til
Liste sicherer Empfänger
Mine venner og deres venner
Meine Freunde und deren Freunde
Mülheim an der Ruhr
Mülheim an der Ruhr
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nu kunne han ikke vente længere. Han var nødt til at køre. Sally vidste, at han ikke måtte komme for sent. Hvis hun ville køre med ham, skulle hun være der kl. 7. I går havde han udtrykkeligt
Nøglecentre, der er tillid til
Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen
objekt, der kan sikres
sicherungsfähiges Objekt
objekt, der understøtter e-mail
E-Mail-aktiviertes Objekt
om smagen kan der ikke diskuteres
über Geschmack lässt sich nicht streiten
område, der ikke udskrives
nicht druckbarer Bereich
organisation, der klassificerer spil
Spielebewertungseinrichtung
produkt, der skal rekvireres
manuell einzutragendes Produkt
program, der er tillid til
vertrauenswürdige Anwendung
program, der stjæler adgangskoder
Kennwortdiebstahl-Trojaner
Salgsmuligheder, der er henvist af
Verkaufschancen empfohlen von
samling af lister, der er tillid til
Sammlung sicherer Adressen
stof, der forurener fødevarer
Lebensmittelverunreinigung
Universität der Künste Berlin
Universität der Künste Berlin
Vinden der ryster kornet
The Wind That Shakes the Barley

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "deres", oversættelseshukommelse

add example
da Det må medgives, at det hele hænger sammen, men der findes dog nogle grænser, som skal overholdes, især af en mand, der på så ekstraordinær vis er placeret uden for demokratisk kontrol.
de Es paßt zwar alles zusammen, aber es gibt doch Grenzen, die zu respektieren sind, vor allem von seiten eines Mannes, der auf so außergewöhnliche Weise außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle plaziert ist.
da Selv om indvandring ikke i sig selv udgør en løsning på den demografiske situation i EU-landene, bør EU udstyres med en aktiv politik for indrejse af økonomiske migranter, således at deres tilflytning både bidrager til dækning af behovene på arbejdsmarkedet og til EU's velstand
de Zwar bietet die Migration an sich noch keine Lösung für die demografische Situation in den EU-Mitgliedstaaten, es erscheint aber notwendig, aktive Maßnahmen zur Aufnahme von Wirtschaftsmigranten in Europa zu ergreifen, damit ihr Zuzug den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts entgegenkommt und zu mehr Wohlstand in der EU führt
da Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der omfattes af dette direktiv
de Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen
da Efter den femårsperiode, der er nævnt i stk. ‧, træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at artikel ‧, stk. ‧ og ‧, anvendes på enhver anden tildeling og allokering af frekvenser, der var gældende på datoen for dette direktivs ikrafttræden
de Nach Ablauf des in Absatz ‧ genannten Fünfjahreszeitraums ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Artikel ‧ Absätze ‧ und ‧ für alle verbleibenden Funkfrequenzzuteilungen und-zuweisungen gilt, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie existierten
da understreger, at Lissabon-strategien udgør grundlaget for EU's reaktion på globaliseringens konsekvenser for konkurrence, økonomi og arbejdsmarked i Europa, men der bør også tages højde for konsekvenserne for bæredygtig udvikling i Europa og internationalt
de unterstreicht, dass die Strategie von Lissabon die Grundlage für die Antwort der EU auf die Auswirkungen der Globalisierung auf den Wettbewerb, die Wirtschaft und die Arbeitnehmer in Europa bildet, wobei jedoch auch die Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung in Europa und der Welt berücksichtigt werden sollten
da hvis der er tale om et selskab med begrænset ansvar, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste ‧ måneder, eller
de im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung: Mehr als die Hälfte des gezeichneten Kapitals ist verschwunden, und mehr als ein Viertel dieses Kapitals ist während der letzten zwölf Monate verloren gegangen; oder
da lykønskede instituttet med den gode kvalitet af det arbejde, der var udført, og opfordrede det til at fortsætte sine bestræbelser på at informere bredere om sit arbejde
de die Stiftung zu der guten Qualität der geleisteten Arbeit beglückwünschte und sie ermutigte, ihre Informationsanstrengungen fortzusetzen, damit diese Tätigkeit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird
da Besvarelser af spørgeskemaerne fra parter, der indgår i stikprøven, skal være Kommissionen i hænde senest ‧ dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet
de Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen die beantworteten Fragebogen der in eine Stichprobe einbezogenen Parteien innerhalb von ‧ Tagen nach Unterrichtung dieser Parteien über ihre Einbeziehung in die Stichprobe bei der Kommission eingehen
da Der ydes ingen eksportrestitution for ris, der importeres fra tredjelande og reeksporters til tredjelande, medmindre eksportoeren godtgør
de Keine Erstattung wird gewährt bei der Ausfuhr von Reis, der aus Drittländern eingeführt und nach Drittländern wiederausgeführt wird, es sei denn, der Ausführer weist nach, dass
da Benyttes der videokonferencer med henblik på fjerntolkning, bør de kompetente myndigheder kunne anvende de redskaber, der er udviklet i forbindelse med europæisk e-justice (f.eks. oplysninger om domstole med videokonferenceudstyr eller-vejledninger
de Beim Einsatz von Videokonferenzen zum Zwecke des Ferndolmetschens sollten sich die zuständigen Behörden der Instrumente bedienen können, die im Zusammenhang mit der europäischen E-Justiz entwickelt werden (zum Beispiel Informationen über Gerichte mit Videokonferenzanlagen oder Handbücher
da Medlemsstaterne skal på deres websted offentliggøre en liste over de kontrolsteder, der er godkendt i overensstemmelse med stk
de Die Mitgliedstaaten geben durch Veröffentlichung auf ihrer Website die gemäß Absatz ‧ zugelassenen Kontrollstellen bekannt
da Dette mærke består af en del, der er fælles for alle erhvervsdrivende, hvor betegnelserne Mâconnais og Appellation d’Origine Contrôlée (eller AOC) fremgår, og en del med den erhvervsdrivendes navn og adresse
de Auf dem für alle Hersteller gleich gestalteten Abschnitt des Etiketts stehen der Name Mâconnais sowie die Bezeichnung Appellation d’Origine Contrôlée oder AOC; der zweite, individuell gestaltete Abschnitt ist den Daten des jeweiligen Herstellers vorbehalten
da Således tages der hensyn til miljø- og arbejdsnormer, som gælder i medlemsstaterne.
de Auf diese Weise werden wir den Umwelt- und Arbeitsnormen gerecht, die in den Mitgliedstaaten gelten.
da meddeler de berørte interventionsorganer inden for de to første arbejdsdage efter den dato, hvor fristen for indgivelse af bud er udløbet, Kommissionen listen over de deltagelsessikkerheder, der er kontrolleret og antaget
de übermitteln die betreffenden Interventionsstellen der Kommission innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Ablauf der Angebotsfrist das Verzeichnis der überprüften und angenommenen Teilnahmesicherheiten
da Det er i den henseende irrelevant, hvilket sprog eller hvilken valuta der anvendes på et internetsted
de Dabei sind auf einer Website die benutzte Sprache oder die Währung nicht von Bedeutung
da understreger, at naturkatastrofer og særlig skovbrande i år har udgjort en betydelig risiko for monumenter og arkæologiske fundsteder, som er af stor betydning for den europæiske kulturarv; fremhæver i denne forbindelse truslen mod det antikke Olympia, som er oprindelsessted for de olympiske lege, og navnlig museet her, der har status af verdenskulturarv; kræver, at der omgående stilles ressourcer til rådighed til en genetablering af lokaliteter, der indgår i den europæiske kulturarv, hvis de skades af fortsatte skovbrande
de betont, dass Naturkatastrophen und insbesondere Waldbrände dieses Jahr Denkmäler und archäologische Stätten, die für das kulturelle Erbe Europas von großer Bedeutung sind, in erheblichem Maße gefährdet haben; verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedrohung des antiken Olympia, der Geburtsstätte der Olympischen Spiele, und insbesondere seines Museums, die zum Weltkulturerbe zählen; fordert, dass unverzüglich Mittel bereitgestellt werden, falls Stätten des europäischen Kulturerbes durch ein Andauern der Waldbrände Schaden nehmen
da For det tilfælde, at der indføres sådanne foranstaltninger, skal det i forbindelse med revisioner i medfør af artikel ‧ også overvejes, om bilag I skal ændres, så det på en harmoniseret måde kommer til at omfatte emissioner fra disse aktiviteter i hele Fællesskabet
de Werden derartige Maßnahmen eingeführt, so ist bei den nach Artikel ‧ durchzuführenden Überprüfungen auch zu prüfen, ob Anhang I dahin gehend geändert werden sollte, dass Emissionen aus diesen Tätigkeiten in gemeinschaftsweit harmonisierter Weise in den Anhang aufgenommen werden
da afviser, hvad angår udgiftsområde ‧a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse, de nedskæringer, Rådet har foretaget i forpligtelses- og betalingsbevillingerne ved førstebehandlingen, især hvor bevillingerne dækker flerårige programmer til gennemførelse af Lissabon-strategien, som for nylig er blevet vedtaget sammen med Parlamentet under den fælles beslutningsprocedure; genopfører de bevillinger, der er genstand for disse nedskæringer, og foreslår forhøjelse af bevillingerne til en række budgetposter, som er blandt Parlamentets politiske prioriteringer; foreslår en række pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i overensstemmelse med sine budgetbeføjelser; understreger, hvor vigtigt det er at begrænse stigmatiseringen som følge af konkurs i forbindelse med CIP-programmet (konkurrenceevne og innovation
de lehnt die vom Rat in seiner ersten Lesung an den Mitteln für Verpflichtungen und für Zahlungen der Teilrubrik ‧a Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung vorgenommenen Kürzungen ab, insbesondere bei den im Rahmen der Mitentscheidung zusammen mit dem Parlament vor kurzem beschlossenen mehrjährigen Programmen, mit denen die Lissabon-Strategie konkret umgesetzt werden soll; macht diese Kürzungen wieder rückgängig und schlägt Mittelaufstockungen in einer Reihe von Linien vor, die für das Parlament politische Priorität genießen; schlägt im Rahmen seiner Vorrechte im Haushaltsbereich eine Reihe von Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen vor; unterstreicht die Bedeutung der Verringerung der Stigmatisierung von Unternehmensinsolvenzen im Rahmen des Programms Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP
da der henviser til EF-traktatens artikel ‧ og
de gestützt auf die Artikel ‧ und ‧ des EG-Vertrags
da der henviser til, at AVS-staternes eksport til EU støder på en række ikke-toldmæssige hindringer, navnlig i form af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS), standarder og oprindelsesregler
de in der Erwägung, dass die AKP-Exporte in die EU durch eine Reihe nicht-tarifärer Handelsmaßnahmen, einschließlich gesundheitspolitischer und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen (SPS-Maßnahmen), Standards und Ursprungsregeln beeinträchtigt werden
da Udstødningsgassens lysabsorptionskoefficient bestemmes ved hjælp af et opacimeter, der opfylder forskrifterne i bilag ‧ og er monteret i overensstemmelse med bilag ‧ til dette regulativ
de Der Absorptionskoeffizient der Abgase ist mit einem Trübungsmessgerät zu bestimmen, das den Vorschriften des Anhangs ‧ entspricht und nach Anhang ‧ dieser Regelung verwendet wird
da Jeg har forstået af drøftelsen, at der i dette spørgsmål er meget forskellige holdninger i Parlamentet.
de Nun habe ich hier aus der Diskussion entnommen, daß es in dieser Frage ja sehr unterschiedliche Positionen gibt im Parlament.
da Mærkemapper er netop det, mapper. De består kun af filerne & descriptionrc; og XML-mærkefiler. Mærkemapperne bærer mærkesprogets navn og version, hvis der findes en (for eksempel html-‧. ‧-strict
de Tag-Ordner sind nichts als Ordner. Sie enthalten nur die & descriptionrc; und die TagXML-Dateien. Tag-Ordner tragen den Namen der Beschreibungs-Sprache und Version, so vorhanden. (zum Beispiel, html-‧-strict
da Det ville hjælpe meget, hvis De kunne forklare dem tydeligere til medlemmer af Parlamentet, der bliver ved med at beskrive dette direktiv på den helt uberettigede måde, som De så overbevisende har afvist i Deres svar om "social dumping" og "hurtigt faldende standarder".
de Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie diese etwas ausführlicher für all jene Abgeordneten erläutern könnten, die diese Richtlinie völlig zu Unrecht mit Begriffen wie „Sozialdumping“ und „massive Verschlechterungen bei der Erbringung entsprechender Leistungen“ in Verbindung bringen, die Sie in Ihrer Antwort bereits überzeugend widerlegt haben.
da Kommissionen drager den foreløbige konklusion af ovenstående, at der ikke findes nogen tvingende grund til ikke at træffe foranstaltninger i det aktuelle tilfælde, og at indførelsen af sådanne foranstaltninger vil være i Fællesskabets interesse
de Daher wird der Schluss gezogen, dass im vorliegenden Fall keine zwingenden Gründe gegen die Einführung von Antidumpingmaßnahmen sprechen und dass die Anwendung dieser Maßnahmen im Interesse der Gemeinschaft läge
Viser side 1. Fundet 1120432 sætninger matchende sætning deres.Fundet i 74,703 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.