Oversættelser til tysk:

  • aufregend   
  • anregend   
  • anreizend   
  • erregend   
  • spannend   
  • Erreger-   
  • Reiz-   

Lignende sætninger i ordbogen dansk tysk. (4)

spænde
Schnalle; schließen; festklammern; heften; befestigen; klammern; spannen
spænde livremmen ind
den Gürtel enger schnallen
spændt
erregt; aufgeregt
spændthed
Spannung

Eksempel sætninger med "spændende", oversættelseshukommelse

add example
da EU spænder ben for sig selv ved at vedtage denne betænkning.
de Mit der Annahme des vorliegenden Berichts schadet Europa sich selbst.
da Méndez de Vigo. Han har udført et fremragende stykke arbejde under til tider ophedede, men altid spændende, omstændigheder.
de Er hat hervorragende Arbeit geleistet und dies unter Umständen, die zeitweise hitzig und stets aufregend waren.
da Jeg beder om, at man i London også tænker på, hvordan vi kan hjælpe disse mennesker med hjælpeprogrammer, for Indonesien viser jo som landet med den fjerdestørste befolkning i øjeblikket, at det i denne vanskelige situation ikke er så demokratisk orienteret, men har sine egne forestillinger om, hvordan tingene skal gennemføres, og jeg er spændt på, hvordan man reagerer på, at det ikke opfylder kravene fra Den Internationale Valutafond og går enegang.
de Ich bitte, in London auch daran zu denken, wie wir diesen Menschen mit Hilfsprogrammen helfen können, denn Indonesien zeigt ja als Land mit der viertgrößten Bevölkerung im Moment, daß es in einer schwierigen Situation wenig Sinn für mehr Demokratie, sondern seine eigene Vorstellung von Umsetzung hat, und ich bin gespannt, wie man darauf reagiert, daß es die IWFForderung nicht erfüllt und einen Alleingang macht.
da Det næste skridt skal nu tages hånd i hånd med reformen af den fælles markedsordning for vin, som vi alle er meget spændte på.
de Der zweite Schritt muss jetzt im Einklang mit der Reform der Weinmarktordnung erfolgen, auf die wir alle gespannt sind.
da Under de spændende diskussioner om den finansielle ramme havde repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer ikke strategiske overvejelser i tankerne, og den finansielle ramme har kun en meget ubetydelig sammenhæng med Lissabon-målene.
de Während des leidenschaftlichen Diskussionsprozesses um den Finanzrahmen hatten die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten keine strategischen Erwägungen im Sinn, und der Finanzrahmen weist nur eine sehr schwache Verbindung zu den Aufgaben von Lissabon auf.
da Posttjenesten må ikke være en social forsorg og må af staten ikke bruges til at komme af med tjenester, som hører hjemme andetsteds. Det er det samme som at spænde hesten efter vognen.
de Der Postdienst darf keine soziale Betreuungseinrichtung sein und auch nicht von Staaten dazu mißbraucht werden, Dienste abzuschieben, die dort nicht hingehören.
da (EN) Fru formand, hr. formand for Rådet! Som tidligere tjenestemand, der har taget mange notater ved rådsmøder, ved jeg, at disse møder ikke nødvendigvis er verdens mest spændende begivenheder, og derfor forstår jeg sådan set godt, at det kun er blevet til 28.000 seere.
de Als ehemaliger Beamter, der sich bei Ratstagungen viele Notizen gemacht hat, weiß ich, dass diese Tagungen nicht unbedingt das Aufregendste sind, was man sich vorstellen kann. 28 000 Besucher also - na ja, ich kann das irgendwie verstehen!
da Men hvad har hr. Sharon gjort de seneste seks uger, hvor der har været relativ ro, for at bløde den spændte situation op og skabe fornyet dialog?
de Aber was hat Herr Sharon in den letzten sechs Wochen der vorübergehenden Beruhigung unternommen, um die Spannungen abzubauen und den Dialog wieder aufzunehmen?
da For det første har der mellem 1999 og i dag været en dyb økonomisk krise, der har spændt ben for virksomheder, industri og forbrug, så mange virksomheder ikke har været i stand til at foretage tilpasningerne.
de Erstens liegt zwischen 1999 und heute eine große Wirtschaftskrise, die Unternehmen, die Industrie und den Konsum stark beeinträchtigt hat, und entsprechend waren viele Betriebe nicht in der Lage, die geforderten Anpassungen durchzuführen.
da Uanset hvor erfarne chauffører er, skal de altid spænde sikkerhedsselen.
de Autofahrer sollten sich unabhängig von ihrer Erfahrung stets anschnallen.
da Selv om det kunne være spændende at høre en skarp debat i Parlamentet om den politiske vigtighed af lygter og lyssignalanordninger på skov-og landbrugstraktorer, så støtter jeg fuldt ud, at man anvender den fremskyndede arbejdsmetode til officiel kodificering af lovtekster i sådanne sager.
de Obwohl es mich durchaus faszinieren würde, einer leidenschaftlichen Debatte der Abgeordneten dieses Hauses über die politische Bedeutung von Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern beizuwohnen, unterstütze ich in solchen Angelegenheiten uneingeschränkt das beschleunigte Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten.
da & kstars; er et grafisk planetarieprogram for & kde;. Det viser en præcis gengivelse af nattehimlen med stjerner, stjernebilleder, stjernehobe, stjernetåger, galakser, alle planeterne, solen, månen, kometer og asteroiderne. Du kan se nattehimlen som den tager sig ud fra et hvilket som helst sted på jorden til enhver tid du vælger. Brugerfladen er meget intuitiv og fleksibel. Visningen kan drejes og zoomes med musen eller tastaturet, og det er nemt at identificere objekter og følge deres bevægelser over himlen. & kstars; indeholder mange kraftfulde funktioner på trods af at brugerfladen er enkel og spændende at bruge
de & kstars; ist ein graphisches Planetarium für & kde;. Es stellt eine genaue Simulation des Nachthimmels mit allen Sternen, Sternbildern, Sternhaufen, Nebeln, Galaxien, allen Planeten, der Sonne, dem Mond, Kometen und Asteroiden dar. Sie können den Himmel sehen, wie er von jedem Standpunkt auf der Erde zu jedem beliebigen Zeitpunkt aussieht. Die Benutzeroberfläche ist hochgradig intuitiv und flexibel. Die Ansicht kann mit der Maus vergrößert und verschoben werden und Sie können Objekte einfach identifizieren und auf ihrem Weg über den Himmel verfolgen. & kstars; enthält viele leistungsfähige Funktionen, jedoch ist die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich
da I de seneste århundreder har havene åbnet nye og spændende muligheder for Europa.
de In früheren Jahrhunderten eröffneten die Meere und Ozeane Europa neue und aufregende Möglichkeiten.
da Jeg forsøgte at undgå, at der blevet indledt en ny debat og i stedet komme i gang med afstemningen - det lykkedes ikke, jeg kaldte til orden - og derefter havde jeg en udveksling af synspunkter med gruppeformændene, som hjalp mig med at finde en løsning på den spændte situation, vi var havnet i.
de Deshalb wollte ich tatsächlich verhindern, daß neuerlich eine Diskussion entsteht, um mit der Abstimmung fortfahren zu können - es ist mir nicht gelungen, ich habe zur Ordnung gerufen - und dann mit den Fraktionsvorsitzenden einen Meinungsaustausch gehabt, die diesem Vorsitz geholfen haben, aus der spannungsgeladenen Situation, in die wir uns hineinmanövriert haben, wieder herauszukommen.
da Forskningen skal være multidisciplinær og opgaveorienteret og kan spænde fra udvikling af teknologi og metoder til integrering, demonstration og validering af teknologi og systemer
de Die Forschung wird multidisziplinär sein und sich an den Aufgaben orientieren; ausgehend von der Entwicklung von Technologie und Methodologie erstreckt sie sich über die technologische Integration und die Integration der Systeme bis hin zu Demonstration und Validierung
da Det lyder spændende
de Klingt aufregend
da Befolkningen i de økonomisk stærke EU-lande er vrede - mindst lige så vrede som demonstranterne i Athen - fordi de er nødt til at spænde livremmen ind af hensyn til PIIGS-landene. Det er helt urealistisk og skandaløst at kræve budgetforhøjelser i denne vanskelige situation.
de Die Menschen aus den wirtschaftlich starken EU-Ländern sind sauer, dass sie für die PIIG-Staaten sparen müssen - mindestens so sauer wie die Demonstranten in Athen.
da For så vidt angår Lissabonstrategien, er vi bekendt med svaghederne heri, men vi må imidlertid heller ikke glemme, at den finansielle og økonomiske krise fuldstændig har spændt ben for gennemførelsen af Lissabondagsordenen.
de Was die Lissabon-Strategie betrifft, kennen wir ihre Nachteile, wir dürfen jedoch auch nicht vergessen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise die Umsetzung der Lissabon-Agenda unterbrochen hat.
da Vores naboer, navnlig i Middelhavslandene, nærer også store forventninger til disse net og deres egne net, og vi glæder os til at modtage den meddelelse om metoden, som Kommissionen har lovet os, og som skal supplere høringen og drøftelserne, før vi tager hul på en af de mest spændende opgaver for vores Transport- og Turismeudvalg.
de Unsere Nachbarn, insbesondere im Mittelmeerraum, haben ebenfalls enorme Erwartungen hinsichtlich dieser und ihrer eigenen Netze, und wir freuen uns darauf, Informationen zu erhalten, die die Kommission uns im Hinblick auf die Methodik versprochen hat, die die Beratungen und Debatten ergänzen wird, bevor wir mit einer der interessantesten Arbeiten für unseren Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr beginnen.
da Alt i alt må vi sige, at denne række af forslag spænder vidt, både med hensyn til området og ikke mindst med hensyn til tidsfristerne.
de Wir müssen einräumen, daß diese Reihe von Vorschlägen alles in allem sehr weitreichend ist, sowohl räumlich gesehen, als auch und vor allem was den Zeitrahmen betrifft.
da Det kan alt sammen lade sig gøre med de eksisterende regler, hvis bare de bliver anvendt rigtigt. Derfor beder jeg Dem om at være meget opmærksom, og jeg kan anbefale den spændende læsning af mit seneste udkast til en betænkning om den eksterne handelsstrategi, hvor jeg også kommer ind på spørgsmålet om handelsbeskyttelsesinstrumenter.
de Das alles geht mit den bestehenden Regeln, wenn sie denn nur richtig angewendet werden. Ich bitte Sie deshalb, in diesem Sinne sehr sensibel zu sein, und ich empfehle die anregende Lektüre meines jüngsten Berichtsentwurfs zum Thema externe Handelsstrategie, in dem ich ebenfalls auf das Thema der Handelsschutzinstrumente eingehe.
da I forbindelse med de almindelige rammer synes disse mål strategiske, i det mindste med henblik på at hidføre visse forandringer, som spænder fra den nye forbindelse mellem skole og virksomhed til sprogkundskaber og uddannelsen betragtet som en af de store investeringer.
de Im Hinblick auf den allgemeinen Rahmen erscheinen uns diese Ziele von strategischer Bedeutung, um zumindest einige Änderungen zu bewirken: von der Annäherung zwischen Schule und Unternehmen über das Erlernen von Fremdsprachen bis zur berufliche Bildung, die als eine der großen Investitionen betrachtet wird.
da Man håbede, at situationen ville blive mindre spændt.
de Es gab die Hoffnung, dass sich hier Entspannung abzeichnet.
da Jeg er spændt på, hvad der til allersidst bliver tilbage af det, vi medtog i det femte FTUprogram.
de Ich bin gespannt, was schlußendlich übrigbleibt von dem, was wir im Fünften Forschungsprogramm eingetragen haben.
da Vold mod kvinder antager mange former spændende fra vold i hjemmet, der er et udbredt fænomen på alle niveauer af samfundet, til skadelige traditionelle skikke, der er forbundet med udøvelse af fysisk vold mod kvinder, såsom kønslemlæstelse og æresrelaterede forbrydelser, der udgør en særlig form for vold mod kvinder
de Gewalt gegen Frauen kann viele Formen annehmen, von der häuslichen Gewalt, die auf allen Ebenen der Gesellschaft anzutreffen ist, bis hin zu schädigenden traditionellen Praktiken unter Anwendung körperlicher Gewalt gegen Frauen, wie Genitalverstümmelung und Ehrenverbrechen, die eine besondere Form der Gewalt gegen Frauen darstellen
Viser side 1. Fundet 1512 sætninger matchende sætning spændende.Fundet i 0,54 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.