Oversættelser til engelsk:

  • equivalent dose   
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose. The unit of dose equivalent is the rem. which is numerically equal to the absorbed dose in rads multiplied by certain modifying factors such as the quality factor, the distribution factor, etc. (Source: KOREN)
     
    A quantity used in radiation protection, expressing all radiation on a common scale for calculating the effective absorbed dose.

Eksempel sætninger med "ækvivalent dosis", oversættelseshukommelse

add example
da Når strålefeltet er sammensat af typer og energier med forskellige værdier for wR, er den samlede ækvivalente dosis, HT, givet ved
en When the radiation field is composed of types and energies with different values of WR, the total equivalent dose, HT, is given by
da fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for øjelinsen til ‧ mSv pr. år
en the limit on equivalent dose for the lens of the eye shall be ‧ mSv in a year
da grænseværdien for ækvivalent dosis for hud fastsættes til ‧ mSv pr. år
en the limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year
da Pædiatrisk farmakokinetik:Hos ‧ pædiatriske patienter, der fik en dosis ækvivalent med ‧ mg efavirenz (dosis justeret ud fra beregnet legemsstørrelse på basis af vægt) var steady-state Cmax ‧, ‧ μM, steady-state Cmin ‧, ‧ μM og AUC ‧ μM⋅t
en Paediatric pharmacokinetics: in ‧ paediatric patients receiving the equivalent of a ‧ mg dose of efavirenz (dose adjusted from calculated body size based on weight), steady state Cmax was ‧ M, steady state Cmin was ‧ M, and AUC was ‧ M·h
da Et IONSYS-system indeholder ‧, ‧ mg fentanylhydroklorid ækvivalent med ‧, ‧ mg fentanyl og giver ‧ mikrogram fentanyl pr. dosis, op til et maksimum på ‧, ‧ mg (‧ doser
en Each IONSYS system contains ‧ mg fentanyl hydrochloride equivalent to ‧ mg of fentanyl and delivers ‧ micrograms fentanyl per dose, to a maximum of ‧ mg (‧ doses
da Ækvivalent dosis (HT): den absorberede dosis i væv eller organ T vægtet for typen og kvaliteten af strålingen R. Den er givet ved
en Equivalent dose (HT): the absorbed dose, in tissue or organ T weighted for the type and quality of radiation R. It is given by
da Enheden for ækvivalent dosis er sievert
en The unit for equivalent dose is the sievert
da Når mængde og koncentration af rivastigmin og dets metabolitter blev sat i relation til arealet af legemsoverfladen var det omtrent ækvivalent til den maksimalt anbefalede humane daglige dosis på ‧ mg; ved sammenligning med maksimal human dosis blev der dog opnået en seksdobling af dosis hos dyr
en When normalised to body surface area, the exposure to rivastigmine and its metabolites was approximately equivalent to the maximum recommended human dose of ‧ mg/day; however, when compared to the maximum human dose, a multiple of approximately ‧-fold was achieved in animals
da Hos patienter, der bliver nedtrappet fra IT opiater, bør IT infusionsdosen med opiater nedsættes gradvist over en periode på nogle få uger og erstattes med en farmakologisk ækvivalent dosis af orale opiater
en For patients being withdrawn from IT opiates, the IT opiate infusion dose should be gradually tapered over a few weeks and replaced with a pharmacologically equivalent dose of oral opiates
da Sievert: det særlige navn for enheden for ækvivalent eller effektiv dosis
en Sievert: the special name of the unit of equivalent or effective dose
da Akkumuleret ækvivalent dosis (HT(ô)): tidsintegralet over tiden (t) af den ækvivalente dosishastighed for organet eller vævet T, som en person modtager som følge af et indtag
en Committed equivalent dose (HT(ô)): the integral over time (t) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake
da En oral dosis på ‧ mg hver ‧. time har et areal under serumkoncentrationskurven (AUC), som er ækvivalent med AUC efter en intravenøs infusion af ‧ mg ciprofloxacin givet over ‧ minutter hver ‧. time
en A ‧ mg oral dose given every ‧ hours has been shown to produce an area under the serum concentration-time curve (AUC) equivalent to that produced by an intravenous infusion of ‧ mg ciprofloxacin given over ‧ minutes every ‧ hours
da kategori A: omfatter de stråleudsatte arbejdstagere som kan tænkes at modtage en effektiv dosis på mere end ‧ mSv pr. år eller en ækvivalent dosis, der ligger over
en category A: those exposed workers who are liable to receive an effective dose greater than ‧ mSv per year or an equivalent dose greater than
da Med henblik på strålebeskyttelse skal der træffes forholdsregler for så vidt angår alle arbejdspladser, hvor der er mulighed for udsættelse for ioniserende stråling, som overstiger ‧ mSv pr. år eller en ækvivalent dosis
en For the purposes of radiation protection, arrangements shall be made as regards all workplaces where there is a possibility of exposure to ionizing radiation in excess of ‧ mSv per year on an equivalent dose of ‧ of the dose limits for the lens of the eyes, skin and extremities laid down in Article
da fastsættes grænseværdien for ækvivalent dosis for huden til ‧ mSv pr. år udregnet som gennemsnitsdosen for enhver overflade på ‧ cm2, uanset hvilket område der er bestrålet
en the limit on equivalent dose for the skin shall be ‧ mSv in a year averaged over any ‧ cm2 area of skin, regardless of the area exposed
da Når strålefeltet er sammensat af typer og energier med forskellige værdier for wR, skal den absorberede dosis underopdeles i blokke. hver med deres egen værdi for wR, som derefter lægges sammen for at angive den samlede ækvivalente dosis
en When the radiation field is composed of types and energies with different values of wR, the absorbed dose must be subdivided into blocks, each with its own value of wR and added to give the total equivalent dose
da Enheden for akkumuleret ækvivalent dosis er sievert
en The unit for committed equivalent dose is the sievert
da Effektiv dosis (E): summen af de vægtede ækvivalente doser i alle de i bilag ‧ nævnte kropsvæv og-organer, der har været udsat for intern eller ekstern bestråling
en Effective dose (E): the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues and organs of the body specified in Annex ‧ from internal and external irradiation
da Vævsvægtningsfaktor (WT): en dimensionsløs faktor, som anvendes til at vægte ækvivalent dosis i væv eller organ (T
en Tissue weighting factor (wT): a dimensionless factor used to weight the equivalent dose in a tissue or organ (T
Viser side 1. Fundet 12666 sætninger matchende sætning ækvivalent dosis.Fundet i 2,513 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.