Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
da Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Navigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIAS
en Without prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
da Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository system
en Udtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
da DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR
en GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (Target) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK, Having regard to the Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to as the « Treaty ') and in particular to the first and fourth indents of Article ‧ thereof and to Articles ‧ and ‧ of the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (hereinafter referred to as the « Statute '
da Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), as amended on ‧ ebruary
en april ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), ændret den ‧ februar
da under henvisning til retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
en Having regard to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Det såkaldte Automated Targeting System er også blevet nævnt. Dette amerikanske system vedrører gods- og passagertrafikken, både indenlands og til og fra USA.
en Reference has also been made to the 'automated targeting system', an American system affecting the transport of freight and persons within the United States and from and into them.
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. maj ‧ om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ May ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
da DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af ‧ december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer
en GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of ‧ ecember ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da der henviser til, at flere aftaler, der er foranlediget af amerikanske krav, og som er vedtaget uden Parlamentets medvirken, navnlig aftalen om passagerlister, SWIFT-aftalememorandummet og det amerikanske Automated Targeting System, i de seneste år har skabt en situation præget af retlig usikkerhed med hensyn til de nødvendige transatlantiske databeskyttelsesgarantier, med hensyn til fælles anvendelse af data og overførsel af data mellem EU og USA med henblik på bekæmpelse af terrorisme
en whereas during the last few years several agreements prompted by US requirements and adopted without any involvement of Parliament, notably the PNR (Passenger Name Record) agreement, the SWIFT memorandum and the existence of the US Automated Targeting System, have led to legal uncertainty with regard to the necessary transatlantic data protection guarantees in relation to the sharing and transfer of data between the EU and the US for the purposes of fighting terrorism
da De to forannævnte nationale centralbanker betaler den ‧ januar ‧ til ECB via en særskilt overførsel i ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) det beløb, der er angivet for hver af dem i stk
en Each of the above mentioned NCBs shall pay the amount specified for it in paragraph ‧ to the ECB on ‧ anuary ‧ by means of a separate transfer through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da ruttoafvikling i realtid af ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement betalinger i euro Express Transfer) afløser nu første generation af Target-systemet, der har
en eal-time gross settlement ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross in euro settlement Express Transfer) is now replacing the first
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. september ‧ om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ September ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
da Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
en ECB 's retningslinje af ‧ april ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET) ( ‧ ) ( ‧ ) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR
en EUROPEAN CENTRAL BANK GUIDELINE OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (Target) ( ‧ ) ( ‧ ) THE GOVERNING COUNCIL OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK
da om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Denne retningslinje erstatter retningslinje ‧ af ‧ oktober ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (► ‧ ◄
en This Guideline replaces Guideline ‧ of ‧ ctober ‧ on a « Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (► ‧ ◄
da Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) opretter TARGET‧-systemet som erstatning for det nuværende TARGET-system som fastlagt i artikel ‧, stk. ‧, i retningslinje ECB
en Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), establishes the TARGET‧ system as a replacement for the current TARGET system as laid down in Article ‧ of Guideline ECB
da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet (TARGET) er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen
en The Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
da beklager dybt, at aftalerne om passagerlister (PNR), SWIFT og eksistensen af det amerikanske Automated Targeting System har medført en retssikkerhedsmæssigt set usikker situation hvad angår de nødvendige databeskyttelsesgarantier, når der sker datadeling og dataoverførsel mellem EU og USA af hensyn til den offentlige sikkerhed og navnlig af hensyn til forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme; understreger, at der om nødvendigt bør udveksles data i overensstemmelse med den eksisterende aftale mellem EU og USA om gensidig retshjælp og udlevering og i overensstemmelse med EF- og EU-databeskyttelsesreglerne; mener, at den fælles adgang til personoplysninger skal baseres på et passende retsgrundlag, der er knyttet til klare regler og betingelser, og være omfattet af behørig beskyttelse af privatlivets fred og den enkelte borgers frihedsrettigheder
en Strongly regrets that the agreements on Passenger Name Records, SWIFT and the existence of the US Automated Targeting System have led to a situation of legal uncertainty with regard to the necessary data protection guarantees for data sharing and transfer between the EU and the US for the purposes of ensuring public security and, in particular, preventing and fighting terrorism; stresses that data should be exchanged where necessary in accordance with the existing EU-US agreement on mutual legal assistance and extradition and in compliance with EC and EU data protection legislation; believes that the sharing of personal data must take place on a proper legal basis, linked to clear rules and conditions, and must be covered by adequate protection of the privacy and civil liberties of individual citizens
da Artikel ‧, stk. ‧, i retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) bestemmer, at TARGET‧-systemet vil erstatte det bestående TARGET-system
en Article ‧ of Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) provides that the TARGET‧ system will replace the current TARGET system
da På grundlag af det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB eventuelt har indbetalt, og det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB skal indbetale den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende NCB'ers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende NCB'ers vedkommende, skal hver enkelt NCB på den første åbningsdag af Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som NCB'en skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende NCB
en Given the amount of the ECB's capital that each NCB has paid up, if any, and the amount of the ECB's capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and- to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
da Dette har nødvendiggjort ændringen af retningslinje ECB/‧/‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-system (TARGET
en This has necessitated the amendment of Guideline ECB/‧/‧ on a trans-European automated real-time gross settlement express transfer system (Target
da ECB 's retningslinje af ‧ august ‧ om ændring af retningslinje ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Guideline of the ECB of ‧ ugust ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Viser side 1. Fundet 54348 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 15,343 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.