Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
da Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Navigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository system
en Udtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
da Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIAS
en Without prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
da En TARGET-komponent er et nationalt realtids bruttoafviklingssystem (RTGS-system), som er en komponent af TARGET, som angivet i bilag ‧ til retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), ECB's betalingsmekanisme (EPM) eller et RTGS-system i medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, men er direkte knyttet til TARGET og har underskrevet en TARGET-aftale
en a TARGET component is a national real-time gross settlement (RTGS) system which is a component part of TARGET as identified in Annex I to the Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer system TARGET), the ECB payment mechanism (EPM) or the RTGS system of a Member State that has not yet adopted the euro but is connected directly to TARGET and has signed a TARGET Agreement
da På grundlag af det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB eventuelt har indbetalt, og det beløb af ECB's kapital, som hver enkelt NCB skal indbetale den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende NCB'ers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende NCB'ers vedkommende, skal hver enkelt NCB på den første åbningsdag af Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for NCB'ens navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som NCB'en skal overføre til ECB, og- et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende NCB
en Given the amount of the ECB's capital that each NCB has paid up, if any, and the amount of the ECB's capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and- to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
da Národná banka Slovenska indbetaler det i stk. ‧ angivne beløb til ECB den ‧. januar ‧ til ECB via en særskilt overførsel i TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Národná banka Slovenska shall pay the amount specified in paragraph ‧ to the ECB on ‧ January ‧, by means of a separate transfer via the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) (*) eller i retningslinje ‧ af ‧ december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settle ment Express Transfer system) (TARGET) (**), ECB 's betalingsmekanisme (EPM) eller et RTGS-system i medlems stater, som endnu ikke har indført euroen, men er direkte knyttet til TARGET og har underskrevet en TARGETaftale
en IFTSs are divided into ‧ components and non-TARGET payment systems:--- a ‧ component is a national real-time gross settlement (RTGS) system which is a part of ‧ as identified in Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) (*) or in Guideline ‧ of ‧ ecember ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (**), the ECB payment mechanism (EPM) or the RTGS system of a Member State that had not yet adopted the euro but was connected directly to TARGET and signed a TARGET Agreement,--- a non-TARGET payment system is an IFTS which is not a component part of
da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Guideline of the ECB of ‧ ebruary ‧ amending Guideline ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (Target
en ECB 's retningslinje af ‧ februar ‧ om ændring af retningslinje ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System (TARGET
da om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da De to forannævnte nationale centralbanker betaler den ‧ januar ‧ til ECB via en særskilt overførsel i ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) det beløb, der er angivet for hver af dem i stk
en Each of the above mentioned NCBs shall pay the amount specified for it in paragraph ‧ to the ECB on ‧ anuary ‧ by means of a separate transfer through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da understreger fordelene ved at anvende satellitteknologi og denne teknologis anvendelsesområder til søs med henblik på at styrke reglerne vedrørende sikkerheden til søs ved at udstyre skibene med AIS (Automated Identification System) til f.eks. overvågning på havet og langs kyststrækningerne, til opsporing af forurening og til stedsbestemmelse af fartøjer
en Draws attention to the value of using satellite technologies and their maritime applications to strengthen maritime safety and security rules by equipping ships with the Automated Identification System (AIS) for such purposes as surveillance on the high seas and in coastal waters, pollution detection, positioning of vessels, etc
da Det oprindelige TARGET-system (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) erstattes af TARGET‧, som er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur benævnt den fælles platform (SSP). TARGET‧ vil fortsat tjene de samme grundlæggende formål som TARGET og udgøre en solid og effektiv mekanisme, der fungerer på grundlag af SSP, til afvikling af betalinger i euro
en The original Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is being replaced by TARGET‧, which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP). TARGET‧ will continue to fulfil the same underlying purposes as TARGET, providing a sound and efficient mechanism, functioning on the basis of the SSP, to settle payments in euro
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
da om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer
en on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har vedtaget retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), som regulerer TARGET‧-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur, benævnt den fælles platform (SSP
en The Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET‧) governing TARGET‧ which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP
da Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGET
en Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is the main legal instrument governing TARGET
da Som defineret i retningslinje ‧ af ‧ april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ af ‧ s
en As defined in the Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) ( ‧ p ‧ ). EN
da der henviser til, at flere aftaler, der er foranlediget af amerikanske krav, og som er vedtaget uden Parlamentets medvirken, navnlig aftalen om passagerlister, SWIFT-aftalememorandummet og det amerikanske Automated Targeting System, i de seneste år har skabt en situation præget af retlig usikkerhed med hensyn til de nødvendige transatlantiske databeskyttelsesgarantier, med hensyn til fælles anvendelse af data og overførsel af data mellem EU og USA med henblik på bekæmpelse af terrorisme
en whereas during the last few years several agreements prompted by US requirements and adopted without any involvement of Parliament, notably the PNR (Passenger Name Record) agreement, the SWIFT memorandum and the existence of the US Automated Targeting System, have led to legal uncertainty with regard to the necessary transatlantic data protection guarantees in relation to the sharing and transfer of data between the EU and the US for the purposes of fighting terrorism
da Styrelsesrådet har vedtaget retningslinje ‧ af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en The Governing Council adopted Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Endelige viser SWIFT, PNR og også ATS (Automated Targeting System) og måske i fremtiden også telefondata, at udvekslingen af oplysninger intensiveres, og at der er et påtrængende behov for at udarbejde en fælles ramme for beskyttelse af EU-borgernes privatliv.
en Finally, SWIFT, PNR, and also the Automated Targeting System, ATS, and perhaps in the future telephone data, demonstrate that the exchange of information is intensifying and the urgent need to draw up a common framework for protecting the privacy of European citizens.
da Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) oprettede TARGET
en Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) established TARGET
da Retningslinje ‧ af ‧ april ‧ om et TransEuropean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) oprettede
en Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a TransEuropean Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) established ‧ nly when the use of aggregate ‧ payment data is not sufficient for the CBs to ensure the effective func tioning of ‧ is it necessary for all CBs to have access to transaction-level data extracted from the SSP of the participants in all ‧ components, including indirect participants and addressable BIC holders
da No longer in force: Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (Target
en Ikke længere gældende: ECB 's retningslinje af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target
da Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbank
en Given the amount of the ECB’s capital that each NCB has paid up and the amount of the ECB’s capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and – to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
Viser side 1. Fundet 54348 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 9,301 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.