Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemNavigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository systemUdtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIASWithout prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
under henvisning til retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGETHaving regard to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. april ‧ om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECBGuideline of the European Central Bank of ‧ April ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB
om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemamending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
understreger fordelene ved at anvende satellitteknologi og denne teknologis anvendelsesområder til søs med henblik på at styrke reglerne vedrørende sikkerheden til søs ved at udstyre skibene med AIS (Automated Identification System) til f.eks. overvågning på havet og langs kyststrækningerne, til opsporing af forurening og til stedsbestemmelse af fartøjerDraws attention to the value of using satellite technologies and their maritime applications to strengthen maritime safety and security rules by equipping ships with the Automated Identification System (AIS) for such purposes as surveillance on the high seas and in coastal waters, pollution detection, positioning of vessels, etc
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet (TARGET) er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroenThe Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen. TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB’s betalingsmekanisme og interlinking-mekanismenThe trans-European automated real-time gross settlement express transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
En TARGET‧-/TARGET-komponent er et nationalt realtids bruttoafviklingssystem (RTGS-system), som er en komponent af TARGET‧/TARGET, som angivet i retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (TARGET‧) eller i retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (TARGET), ECB's betalingsmekanisme (EPM) eller et RTGS-system i medlemsstater, som endnu ikke har indført euroen, men er direkte knyttet til TARGET og har underskrevet en TARGET-aftalea TARGET‧/TARGET component is a national real-time gross settlement (RTGS) system which is a part of TARGET‧/TARGET as identified in Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) or in Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET), the ECB payment mechanism (EPM) or the RTGS system of a Member State that had not yet adopted the euro but was connected directly to TARGET and signed a TARGET Agreement
TARGET: systemet for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express TransferTARGET means the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECBGuideline of the European Central Bank of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) er den vigtigste retsakt til regulering af TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is the main legal instrument governing TARGET
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemet er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen. TARGET består af de nationale RTGS-systemer, ECB's betalingsmekanisme og interlinking-mekanismen. RTGS-systemer kan tilknyttes TARGET via interlinking-mekanismen eller via bilateral linkThe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro. TARGET is composed of the national RTGS systems, the ECB payment mechanism and interlinking. RTGS systems may connect to TARGET via interlinking or through a bilateral link
Den første åbningsdag i Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) efter den ‧. januar ‧ overfører eller modtager hver enkelt deltagende nationale centralbank den absolutte værdi af det beløb (i euro), som er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilaget til denne afgørelse, idet + angiver et beløb, som den deltagende nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den deltagende nationale centralbankOn the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) following ‧ January ‧, each participating NCB shall either transfer or receive the absolute value of the amount (in euro) shown next to its name in the fourth column of the table in the Annex to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the participating NCB shall transfer to the ECB and – to an amount that the ECB shall transfer to the participating NCB
Trans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, som defineret i retningslinje ECBthe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, as defined in Guideline ECB
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) oprettede TARGETGuideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) established TARGET
Banka Slovenije betaler dette beløb til ECB den ‧. januar ‧ ved en overførsel gennem TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemBanka Slovenije shall pay this amount to the ECB on ‧ January ‧ by means of a transfer through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target
rans European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, som defineret i retningslinjethe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, as defined in Guideline ‧ »
Retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) opretter TARGET‧-systemet som erstatning for det nuværende TARGET-system som fastlagt i artikel ‧, stk. ‧, i retningslinje ECBGuideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), establishes the TARGET‧ system as a replacement for the current TARGET system as laid down in Article ‧ of Guideline ECB
Styrelsesrådet har vedtaget retningslinje ‧ af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemThe Governing Council adopted Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemECB 's retningslinje af ‧ april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har vedtaget retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), som regulerer TARGET‧-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur, benævnt den fælles platform (SSPThe Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET‧) governing TARGET‧ which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP
Rygraden i euroområdets fælles pengemarked er TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)-- det transeuropæiske automatiserede realtidsbruttoafviklingssystemThe backbone of the single money market of the euro area is the system for payment transfers known as TARGET (which stands for Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, i medfør af retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer systemthe Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, pursuant to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
Viser side 1. Fundet 54348 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 9,8 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.