Oversættelser til engelsk:

  • Banks Automated Clearing System   
     
    An automated clearinghouse system for electronic financial transactions.

Eksempel sætninger med "Banks Automated Clearing System", oversættelseshukommelse

add example
da Navigation Path: Home > The European Central Bank > Retsgrundlaget > Betalings- og afviklingssystemer ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Navigation Path: Home > The European Central Bank > Legal framework > Payment and settlement systems > Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Som undtagelse hertil kan, i perioden fra ‧ til og med ‧ alene følgende begrænsede tjenesteydelser vedrørende afvikling ekstraordinært udføres i HERMES, det græske RTGS-system, langfredag og ‧ påskedag (i henhold til kalenderen gældende på ECB 's hjemsted), når disse dage ikke falder sammen med den græskortodokse påske: a) afvikling af indenlandske kundebetalinger og b) afvikling af betalinger, der vedrører levering af kontanter fra og tilbagelevering af kontanter til Bank of Greece og c) afviklingsoperationer udført af Athens Clearing Office og DIAS
en Without prejudice to the above, only the following limited settlement services may, extraordinarily, during the years ‧ to ‧ be undertaken in Hermes, the Greek RTGS system, on Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), when these days do not coincide with the Orthodox Easter: (a) settlement of domestic customer payments, and (b) settlement of payments related to the delivery of cash from and return of cash to the Bank of Greece, and (c) settlement operations of the Athens Clearing Office and the DIAS retail payment systems
da Opinion on Narodowy Bank Polski 's role regarding securities clearing and settlement and the central securities depository system
en Udtalelse om Narodowy Bank Polski 's opgaver mht værdipapirclearing og- afvikling og værdipapircentralsystem
da Den ‧. september ‧ vedtog Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) retningslinje ECB/‧/‧ om ændring af retningslinje EB/‧/‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), for bl.a. a) at tage højde for opdateringerne med henblik på lanceringen af TARGET‧ ‧.‧, navnlig for at give deltagerne mulighed for at få adgang til en eller flere PM-konti via internetbaseret adgang, og b) at afspejle en række tekniske ændringer efter traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes ikrafttræden samt tydeliggøre nogle spørgsmål
en On ‧ September ‧, the Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧), inter alia: (a) to take into account the updates for TARGET‧ release ‧.‧, in particular to allow participants to access one or more PM accounts using Internet-based access; and (b) to reflect a number of technical changes following the entry into force of the Treaty on the Functioning of the European Union and clarify a few issues
da under henvisning til retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
en Having regard to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Overførslerne beskrevet i artikel ‧ finder sted via Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
en The transfers described in Article ‧ shall take place through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. september ‧ om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ September ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
da Forkortelser CCBM CET CSD DVP ECB EF EPM ESCB EU EØF EØS FOP FRN ISIN MFI NCB RoW RTGS Strip Target Korrespondentcentralbankmodellen Centraleuropæisk tid Værdipapircentral Levering mod betaling Den Europæiske Centralbank Det Europæiske Fællesskab ECBs betalingsmekanisme Det Europæiske System af Centralbanker Den Europæiske Union Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Uden betaling (free of payment) Statsgældsbevis med variabel rente Internationalt identifikationsnummer for værdipapirer Monetær finansiel institution National centralbank Resten af verden Realtidsbruttoafvikling Separat handel af rente og hovedstol Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en Abbreviations CCBM C.E.T. CIs CSD DVP EC ECB EEA EEC EPM ESCB EU FOP FRN IDC ISIN MFI MMF MMP NCB RoW RTGS SSS Strip TARGET UCITS correspondent central banking model Central European Time credit institutions central securities depository delivery-versus-payment European Community European Central Bank European Economic Area European Economic Community ECB payment mechanism European System of Central Banks European Union free of payment floating-rate note intraday credit International Securities Identification Number monetary financial institution money market fund money market paper national central bank rest of the world real-time gross settlement securities settlement system separate trading of interest and principal Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system undertaking for collective investment in transferable securities
da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-systemet (TARGET) er et realtidsbruttoafviklingssystem for euroen
en The Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system is a real-time gross settlement system for the euro
da der henviser til, at flere aftaler, der er foranlediget af amerikanske krav, og som er vedtaget uden Parlamentets medvirken, navnlig aftalen om passagerlister, SWIFT-aftalememorandummet og det amerikanske Automated Targeting System, i de seneste år har skabt en situation præget af retlig usikkerhed med hensyn til de nødvendige transatlantiske databeskyttelsesgarantier, med hensyn til fælles anvendelse af data og overførsel af data mellem EU og USA med henblik på bekæmpelse af terrorisme
en whereas during the last few years several agreements prompted by US requirements and adopted without any involvement of Parliament, notably the PNR (Passenger Name Record) agreement, the SWIFT memorandum and the existence of the US Automated Targeting System, have led to legal uncertainty with regard to the necessary transatlantic data protection guarantees in relation to the sharing and transfer of data between the EU and the US for the purposes of fighting terrorism
da april ‧ om ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) ( ‧ ) (*) eller i retningslinje ‧ af ‧ december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settle ment Express Transfer system) (TARGET) (**), ECB 's betalingsmekanisme (EPM) eller et RTGS-system i medlems stater, som endnu ikke har indført euroen, men er direkte knyttet til TARGET og har underskrevet en TARGETaftale
en IFTSs are divided into ‧ components and non-TARGET payment systems:--- a ‧ component is a national real-time gross settlement (RTGS) system which is a part of ‧ as identified in Guideline ‧ of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system ( ‧ ) (*) or in Guideline ‧ of ‧ ecember ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (**), the ECB payment mechanism (EPM) or the RTGS system of a Member State that had not yet adopted the euro but was connected directly to TARGET and signed a TARGET Agreement,--- a non-TARGET payment system is an IFTS which is not a component part of
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. maj ‧ om ændring af retningslinje ECB/‧/‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ May ‧ amending Guideline ECB/‧/‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET‧) (ECB
da De to forannævnte nationale centralbanker betaler den ‧ januar ‧ til ECB via en særskilt overførsel i ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) det beløb, der er angivet for hver af dem i stk
en Each of the above mentioned NCBs shall pay the amount specified for it in paragraph ‧ to the ECB on ‧ anuary ‧ by means of a separate transfer through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da Den Europæiske Centralbanks retningslinje af ‧. december ‧ om TARGET-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (ECB
en Guideline of the European Central Bank of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB
da Det oprindelige TARGET-system (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) erstattes af TARGET‧, som er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur benævnt den fælles platform (SSP). TARGET‧ vil fortsat tjene de samme grundlæggende formål som TARGET og udgøre en solid og effektiv mekanisme, der fungerer på grundlag af SSP, til afvikling af betalinger i euro
en The original Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) is being replaced by TARGET‧, which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP). TARGET‧ will continue to fulfil the same underlying purposes as TARGET, providing a sound and efficient mechanism, functioning on the basis of the SSP, to settle payments in euro
da Denne retningslinje erstatter retningslinje ‧ af ‧ oktober ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (► ‧ ◄
en This Guideline replaces Guideline ‧ of ‧ ctober ‧ on a « Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (► ‧ ◄
da Da det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank har indbetalt, og det beløb af ECB’s kapital, som hver enkelt national centralbank skal indbetale med virkning fra den ‧. januar ‧ i henhold til artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de deltagende nationale centralbankers vedkommende og artikel ‧ i afgørelse ECB/‧/‧ for de ikke-deltagende nationale centralbankers vedkommende, skal hver enkelt national centralbank på den første åbningsdag af TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) efter den ‧. januar ‧ enten overføre eller modtage det nettobeløb, der er anført ud for den nationale centralbanks navn i fjerde kolonne i tabellen i bilag ‧ til denne afgørelse, idet + betegner et beløb, som den nationale centralbank skal overføre til ECB, og – et beløb, som ECB skal overføre til den pågældende national centralbank
en Given the amount of the ECB’s capital that each NCB has paid up and the amount of the ECB’s capital that each NCB shall pay up with effect from ‧ January ‧ pursuant to Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the participating NCBs and Article ‧ of Decision ECB/‧/‧ for the non-participating NCBs respectively, on the first operating day of the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) following ‧ January ‧ each NCB shall either transfer or receive the net amount shown next to its name in the fourth column of the table in Annex ‧ to this Decision, whereby + shall refer to an amount that the NCB shall transfer to the ECB and – to an amount that the ECB shall transfer to that NCB
da ECB giver i god tid instrukser vedrørende overførslen af det pågældende beløb med påløbne nettorenter via ‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en The ECB shall, in due course, give instructions for the transfer of such an amount, and of net accrued interest thereon, through the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
da « ‧ ) Definitionen af » TARGET « affattes således: » TARGET: Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system i medfør af retningslinje ‧ af ‧ december ‧ om TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (*
en the definition of « TARGET » is replaced by the following: « TARGET: the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, pursuant to Guideline ‧ of ‧ ecember ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (*
da Corrigendum to the Guideline ( ‧ ) of the ECB of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET
en Berigtigelse af ECB 's retningslinje ‧ af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da No longer in force: Guideline of the ECB of ‧ pril ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (Target
en Ikke længere gældende: ECB 's retningslinje af ‧ april ‧ om et Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (Target
da om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system i medfør af retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. december ‧ om TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system
en the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, pursuant to Guideline ECB/‧/‧ of ‧ December ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET
da Artikel ‧, stk. ‧, i retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) bestemmer, at TARGET‧-systemet vil erstatte det bestående TARGET-system
en Article ‧ of Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET‧) provides that the TARGET‧ system will replace the current TARGET system
da Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank har vedtaget retningslinje ECB/‧/‧ af ‧. april ‧ om TARGET‧-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer), som regulerer TARGET‧-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk infrastruktur, benævnt den fælles platform (SSP
en The Governing Council of the European Central Bank (ECB) adopted Guideline ECB/‧/‧ of ‧ April ‧ on a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET‧) governing TARGET‧ which is characterised by a single technical platform called the Single Shared Platform (SSP
Viser side 1. Fundet 54348 sætninger matchende sætning Banks Automated Clearing System.Fundet i 7,544 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.