udtale: IPA: /dyrkə/ [d̥yɐ̯ɡ̊ə]

Oversættelser til engelsk:

 • farm         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to grow a particular crop
   
  to grow a particular crop
 • grow       
  (Verb  ) (verb   )
   
  ( transitive ) to cause something to become bigger
   
  (''transitive'') to cause something to become bigger
 • cultivate       
  (verb   )
   
  grow plants, notably crops
 • adore       
  (verb   )
 • practise     
  (verb   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Andre betydninger:

 
cultivate, till
 
grow (to cause something to become bigger)
 
raise (to grow)
 
culture (to maintain in an environment suitable for growth)
 
worship
 
engage in (to enter into (an activity), to participate)
 
practice (repetition of an activity to improve skill)
 
study (acquire knowledge)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

dyrk
dyrker
dyrket
dyrket plantecultivated plant

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "dyrke", oversættelseshukommelse

add example
Der foretages også særskilte angivelser, hvis den samme afgrøde dyrkes både med kunstig vanding og uden kunstig vandingSeparate entries should be applied also if the same crop is cultivated both with irrigation and without irrigation
Resultatet vil blive, at sukkeret produceres i de regioner, hvor det er dyrest at dyrke det.As a result, sugar would be produced in the regions where farming is most expensive.
Dette kan ske: • Hvis De tager for meget insulin • Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over • Hvis De dyrker mere motion, end De plejerThis might happen: If you take too much insulin If you eat too little or miss a meal If you exercise more than usual
Stødt paprika fremstilles af paprikaarter med en aflang nedhængende frugt, som dyrkes i Szeged-områdetThe ground paprika is produced from paprika varieties with an elongated, drooping fruit grown in the Szeged area
Det er prisværdigt, at Kommissionen med det formål at bekæmpe overvægt, fedme og kroniske sygdomme er optaget af, at alle borgerne har sunde kostvaner og dyrker fysisk aktivitet.in writing. - (FR) It is to its credit that, in order to combat excessive weight, obesity and chronic diseases, the European Commission is concerned that everyone should have a healthy diet and engage in physical activity.
Jeg gentager atter, som jeg gjorde det dengang, at der finder en meget tvivlsom anvendelse af offentlige midler sted til at støtte folk, der dyrker kartofler til stivelse, hvor der findes andre kilder til stivelse.I repeat again, as I said at that time, that it is a very questionable use of public funds to support people to grow potatoes for starch when there are other sources of starch.
I henhold til Rådets direktiv ‧/‧/EØF og Kommissionens beslutning ‧/‧/EØF af ‧. juli ‧ om forbud mod at anvende proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, må proteinprodukter, der er fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, ikke markedsføres eller anvendes som foderCouncil Directive ‧/‧/EEC and Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes prohibit the placing on the market and the use in feed of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes
For at garantere kvaliteten, sporbarheden og kontrollen skal sortering, emballering og mærkning af Brussels grondwitloof ske i den virksomhed, hvor den er dyrket, eller på et andet sted, men under direkte tilsyn af avleren eller dennes repræsentantIn order to guarantee quality, traceability and control, Brussels grondwitloof must be sorted, packed and labelled either on the farm where it was grown or at another location under the direct supervision of the grower or his representative
Kommissionen anførte, at det i nogle tilfælde ikke var muligt at dyrke alternative afgrøderThe Commission argued that, in some cases, alternative cultivation was not possible
Der dyrkes græs på mindst ‧ % af bedriftens areal, hvor der kan tilføres husdyrgødning% or more of the acreage available for manure application on farms shall be cultivated with grass
Ulovlig fremstilling af narkotika har - det er ikke nogen hemmelighed, og De siger det selv i Deres indstilling - en tendens til at blive verdensomspændende, og der er nu ikke længere tale om, at det alene er visse udviklingslande, der dyrker og forarbejder kokaplanter, opiumvalmuer og cannabisplanter i Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og Asien.The illegal production of drugs is tending to become internationalized - this is no secret, and you state this in your report - and it is no longer just a few developing countries which are cultivating and converting coca crops, opium poppies or cannabis in Latin America, Africa, the Middle East or Asia.
Kartoffel- og grøntsagsdyrkere, dvs. dyrkere af kartofler, gulerødder, kålroer, kål, broccoli, blomkål, selleri, rosenkål, porrer, salat, løg og krydderurterPotato and vegetable growers, i.e. potatoes, carrots, swedes, cabbages, broccoli, cauliflowers, celery, Brussels sprouts, leeks, lettuce, onions and herbs
Her betyder en stor gennemsnitlig regnmængde, at jorden er ideel til at dyrke kort spindhør, men alligevel kunne man ikke søge EU-støtte i henhold til de tidligere bestemmelser.The higher than average incidence of rainfall there makes it ideal terrain for growing short-fibre flax and yet it could not apply for European Union support under prior regulations.
påpeger, at EU i den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug har forpligtet sig til at tage skridt til at bevare genetiske ressourcer; opfordrer derfor Kommissionen til at oprette særlige afsætningsstøtteprogrammer, som fremmer anvendelsen af plantesorter, der er truet af genetisk erosion; understreger, at dette skal gøre det mere attraktivt for landmænd og gartnere at dyrke sorter, der er registreret som plantegenetiske ressourcer, og at der skal oprettes tilsvarende afsætningsstøtteprogrammer for truede husdyrracerPoints out that the European Union has undertaken, in the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, to carry out measures to conserve genetic resources; calls, therefore, on the Commission to create specific sales promotion programmes to encourage the use of plant varieties threatened with genetic erosion; stresses that this is intended to make it more attractive for farmers and horticulturalists to grow varieties listed as plant genetic resources, and that similar sales promotion programmes should be created for endangered breeds of farm animals
Forslaget mangler imidlertid en egentlig ordning til fremme af dyrkningen af foderbælgplanter og proteinafgrøder, som kunne være anvendelse af støttemidler i forbindelse med arealer, der er udtaget, eller disses delvise binding til dyrkningen af foderbælgplanter, eller som kunne bestå i en modulation af støtten til udtagelse af jorde, når der dér dyrkes foderbælgplanter.Nevertheless, the proposal lacks a real system of incentives for fodder legume and oilseed production, which might require the use of aid under the set-aside scheme or tying this partially to the production of fodder legumes, or through a change to set-aside assistance when fodder legumes are grown there.
Dette beviser, at selvom limone Interdonato-planten kan findes andre steder på Sicilien og i Calabrien, vil den ikke have de samme værdsatte typiske egenskaber, som når sorten dyrkes i det særlige områdeThe proof is that lemon trees of the Interdonato cultivar grown on hillsides in other parts of Sicily and in Calabria have never produced fruit with the same prized typical and specific characteristics as those grown in the defined area
Det er efter min mening EU's pligt at fremme integrationen på arbejdsmarkedet af de sportsudøvere, som ikke har tænkt på deres fremtid, når de ikke dyrker sport længere.I feel that it is the European Union' s duty to help reintegrate into the labour market athletes who have made no provision for their futures once their sporting activity comes to an end.
Den særlige støtte, der er nævnt i artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧, ydes i de områder, der er nævnt i bilag V til nærværende forordning, maksimalt for det antal hektar, der er anført i bilag ‧ til forordning (EF) nr. ‧ for alle marker, hvor der dyrkes hård hvede, og som er berettiget til den arealstøtte for markafgrøder, der er nævnt i artikel ‧ i forordning (EØF) nrSpecial aid as provided for in the fourth paragraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ shall be granted in the zones listed in Annex V to this Regulation for up to the maximum number of hectares set out in Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧ in respect of any parcel eligible for the payment for areas under arable crops provided for in Article ‧ of that Regulation and sown to durum wheat
Det traditionelle køkken, som har udviklet sig af de produkter, der dyrkes i regionen, og disse produkter selv skal naturligvis være tilpasset klimaet, men de er ikke kun til kulinarisk glæde for den lokale befolkning, men for alle, som ser ud over kanten af deres egne kødgryder.Traditional cuisine, which has developed from regional crops, and these crops must of course be suited to the climate, is a delight to the palate, both of the local people and of anyone who enjoys trying different foods.
Afgrøder, som i en vis periode dyrkes sammen på samme areal, og som normalt giver hver sin særskilte høst i løbet af regnskabsåretCrops growing for some time together on the same land and each normally producing a distinct harvest in the course of the accounting year
Vi har aldrig anbefalet eller sagt, at der bør dyrkes biobrændsel alle vegne.We have never recommended or said that biofuels should be grown everywhere.
Det er vigtigt, fordi forbrugerne skal vide, om de spiser et æble, der f.eks. er dyrket i min region - Verona eller Veneto - og de derfor kan stole på, at EU-reglerne er blevet overholdt hele vejen igennem produktionskæden, eller om de i stedet spiser et æble, der er fremstillet i Kina, hvor det eneste, vi ved, er, at Kina i mange tilfælde ikke en gang er tæt på at overholde de regler og den gode praksis, som de europæiske landbrugere overholder.It is important, because it is right that consumers know whether they are eating an apple grown, for example, in my region - Verona or in the Veneto - and that EU rules have therefore been observed throughout the entire production chain, or whether they are instead eating an apple produced in China, where the only thing that we do know is that, on many occasions, China has not even come close to observing the regulations and good practice observed by European farmers.
Historien, udviklingen, de lokale bedrifters og gartneriers århundredegamle traditioner, jordbundens egenskaber, klimaet samt grundvandets temperatur og adgangen til det ved simpel boring og dermed med ringe omkostninger, skaber tilsammen tilknytningen mellem dyrkningen af Radicchio Rosso di Treviso og det lokale miljø, hvor den dyrkes i øjeblikketHistory, progress, centuries-old traditions of local farms and growers, the characteristics of the land, the climate, the temperature of the ground water and the ability to produce springs simply by drilling, i.e. at low cost, all underpin the link between Radicchio Rosso di Treviso and the environment in which it is grown
Dyrk rosmarin ved havelågenKeep rosemary by your garden gate
der er dyrket på produktionssteder, hvor der på produktionsstedet eller i dets umiddelbare nærhed er iagttaget symptomer på angreb af fyrretræsnematoden siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode, eller identificeret som angrebet af fyrretræsnematoden, må ikke flyttes fra produktionsstedet og skal destrueres ved brændinggrown in places of production where symptoms of PWN have been observed, or in its immediate vicinity, since the beginning of the last complete cycle of vegetation or identified as infested by PWN shall not be moved from the place of production and shall be destroyed by burning
Viser side 1. Fundet 2311 sætninger matchende sætning dyrke.Fundet i 0,866 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.