udtale: IPA: /dyrkə/ [d̥yɐ̯ɡ̊ə]

Oversættelser til engelsk:

 • farm         
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to grow a particular crop
   
  to grow a particular crop
   
  to grow a particular crop
 • grow       
  (Verb, Verbal  ) (verb   )
   
  ( transitive ) to cause something to become bigger
   
  (''transitive'') to cause something to become bigger
   
  (''transitive'') to cause something to become bigger
 • adore       
  (verb   )
 • worship       
  (verb, noun   )
 • cultivate       
  (Verbal  ) (verb   )
   
  grow plants, notably crops
   
  grow plants, notably crops
 • practise     
  (verb   )
 • be into   
 • breed       
  (verb, noun   )
 • culture             
  (verb, noun   )
 • go in       
  (verb   )
 • hobby   
  (noun   )
 • plant         
  (verb, noun, adjv   )
 • take interest   
 • tame       
  (verb, adjv   )
 • till     
  (prep, verb, noun   )

Andre betydninger:

 
cultivate, till
 
grow (to cause something to become bigger)
 
raise (to grow)
 
culture (to maintain in an environment suitable for growth)
 
worship
 
engage in (to enter into (an activity), to participate)
 
practice (repetition of an activity to improve skill)
 
study (acquire knowledge)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

dyrket plante
cultivated plant

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "dyrke", oversættelseshukommelse

add example
da angives i ar, hvor afgrøder af type ‧ i princippet kan dyrkes: dvs. afgrøde ‧, ‧ og ‧ og også afgrøde ‧, ‧, ‧ og ‧ af type
en expressed in ares on which, in principle, crops of type ‧ may be grown: i.e. crops ‧, ‧ and ‧ and also crops ‧, ‧, ‧ and ‧ of type
da mark: et sammenhængende jordstykke, hvorpå én landbruger dyrker én afgrøde
en agricultural parcel shall mean a continuous area of land on which a single crop is raised by a single farmer
da Det minder mig om et mundheld af ukendt oprindelse: "En stor vin kræver en passioneret tåbe til at dyrke vinmarkerne, en from mand til at kontrollere den, en klarsynet kunstner til at brygge den, en forelsket mand til at drikke den og en digter til at lovprise den".
en It reminds me of an anonymous quotation: 'to make a great wine, you need a passionate fool to grow the vines, a wise man to regulate them, a lucid artist to make the wine, a lover to drink it and a poet to sing of its glory'.
da I dette landbrugsområde, hvor der hovedsageligt dyrkes vin, er der også plads til opdræt af geder i kantområderne, nemlig de våde enge i dalene og de tørre enge på skråningerne
en Goat herds thus occupy the edges of this agricultural area dominated essentially by vines- the humid grasslands of valleys and dry grasslands of mountainsides
da praktiseres sædskifte, så der i tre på hinanden følgende år kan dyrkes majs to gange, og at det ved hjælp af et lokalt system til forudsigelse af skadegørerens udvikling sikres, at mindst en af disse majsafgrøder først sås efter larvernes forekomst, eller
en crop rotation takes place in such a way that maize can be grown twice in any period of three consecutive years and, linked to a local prediction system for the development of the organism, at least one of these maize crops is sown only after the emergence of the larvae, or
da De finske myndigheder har ikke ydet den pågældende støtte til en producent, som dyrker søde rønnebær i en efter myndighedernes mening forkert del af landet, dvs. i et område, der ikke er et område med bærdyrkning
en The Finnish authorities have not granted the appropriate support to farmers who cultivate sweet rowanberries in what the authorities consider to be the wrong part of the country, i.e. in an area which is not a berry cultivation area
da Mere end 125 mio. ha med genmodificerede afgrøder dyrkes på verdensplan af mere end 13 mio. landmænd, og alligevel nævner vi ikke bioteknologi i dette beslutningsforslag.
en More than 125 million hectares of GM crops are being grown commercially worldwide by more than 13 million farmers, and yet we do not mention biotechnology in this resolution.
da Jeg sagde, at når sport kun dyrkes af økonomiske grunde og er kommerciel, er det konkurrencebestemmelserne, der er fuldt ud gældende og bremser uregelmæssighederne i sporten.
en I said that when sport is a purely economic and business activity, this is when the rules on competition will fully apply to prevent any deviations in sport.
da • Hvis De har glemt at tage Deres insulin • Hvis De gentagne gange tager mindre insulin, end De har brug for • Hvis De har en infektion eller har feber • Hvis De spiser mere, end De plejer • Hvis De dyrker mindre motion, end De plejer
en Having forgotten to take your insulin Repeatedly taking less insulin than you need An infection or a fever Eating more than usual Less exercise than usual
da Jeg har hørt, at EU importerer så store mængder fødevarer fra resten af verden, at det kræver omkring 35 mio. ha at dyrke dem.
en I am told that the EU is importing from the rest of the world an amount of food that would take about 35 million hectares of land to grow.
da Dertil kommer, at Mostviertler Birnmost fremstilles af mostpæresorter, der traditionelt dyrkes i Mostviertel
en In addition, Mostviertler Birnmost is produced from perry pear varieties traditionally grown in the Mostviertel
da For så vidt angår de i artikel ‧, stk. ‧, omhandlede produkter fremstillet på basis af gærsorterne Candida dyrket på n-alkaner, træffer Kommissionen afgørelse senest to år efter meddelelsen af dette direktiv og efter høring af Den Videnskabelige Komité for Foder og Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler
en However, in the case of products obtained from yeasts of the Candida variety and cultivated on n-alkanes, referred to in Article ‧, the Commission shall adopt a position within two years of notification of this Directive, after consulting the Scientific Committee for Animal Nutrition and the Scientific Committee for Food
da Støttebeløbet har ligget på omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
en The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
da der henviser til, at den gruppe, der løber den største risiko for at blive smittet med hiv, omfatter stiknarkomaner, mænd, der dyrker sex med mænd, sexarbejdere og deres kunder, migranter, fængslede og unge under
en whereas the groups exposed to the highest risk of contracting HIV include Injecting Drug Users (IDUs), men having sex with men, sex workers and their clients, migrants, prisoners and young people under the age of
da Jeg går således ikke ind for jordudtagning, men jeg går ind for, at landmændene dyrker råstoffer, som erhvervslivet for fremtiden får brug for, for vi vil inden længe igen have korn nok, det siger jeg Dem i dag med den største overbevisning!
en I am therefore not in favour of set-aside in itself, but I am in favour of farmers producing raw materials that industry will be able to use in future, because we shall very soon have enough cereals again, and I can tell you that with absolute certainty!
da På denne måde, og ved at de pågældende marker, hvor druerne dyrkes, vinproducenterne, mostproducenterne, forarbejdningsvirksomhederne og påfyldningsvirksomhederne samt de producerede, emballerede og etiketterede mængder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen, sikres produktets sporbarhed
en This, along with the compilation of specific lists managed by the inspection body of the land registry parcels in which the vine growing and growers, must producers, processors and bottlers are located, and timely notification to the inspection body of the quantities produced, packaged and labelled ensures product traceability
da en hjemmehørende bevoksning eller frøkilde er en autokton bevoksning eller frøkilde, som er dyrket kunstigt ud fra frø, hvis oprindelse findes i samme proveniensregion
en An indigenous stand or seed source is an autochthonous stand or seed source or is a stand or seed source raised artificially from seed, the origin of which is situated in the same region of provenance
da Alle landbrugsråvarer med undtagelse af sukkerroer kan dyrkes på de arealer, der er omfattet af støtten i henhold til artikel ‧ i forordning (EF) nr. ‧, på betingelse af, at de primært er bestemt til anvendelse i produktionen af et af de i samme artikel nævnte energiprodukter
en Any agricultural raw material with the exception of sugar beet may be grown on the areas covered by the aid provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ provided that they are intended primarily for use in the production of the energy products referred to in the said Article
da De områder, hvor der dyrkes Jabłka łąckie, er beliggende i Kotlina Łącka (Łącko-sænkningen
en The area in which jabłka łąckie are grown is situated in the Kotlina Łącka (Łącko Basin
da Hvis der i løbet af vækstperioden dyrkes flere kulturer på samme mark, angives arealet kun én gang, nemlig hovedkulturen, hvis den er blevet kunstvandet, og hvis dette ikke er tilfældet, angives den vigtigste sekundære kultur (eller efterkultur), som er blevet kunstvandet
en If more than one crop is grown in a field during the harvest year, the area should only be indicated once: for the main crop, if irrigation was used for it, or otherwise for the most important irrigated secondary or successive crop
da at lancere undervisningskampagner, som skal gennemføres af medlemsstaterne og interesseorganisationer, om de risici, der er forbundet med et farligt og skadeligt alkoholforbrug, navnlig gennem skolebaserede undervisningsprogrammer, der henvender sig direkte til børn og unge og især opfordrer dem til jævnligt at dyrke sport, men også til forældre for at forberede dem til at tale om alkoholrelaterede problemer inden for familiens rammer, og til lærere; endvidere bør ideen om et ansvarligt og moderat forbrug hos voksne præsenteres på et tidligt tidspunkt
en to launch education campaigns to be conducted by Member States and interest groups on the risks of hazardous and harmful alcohol consumption, especially through school-based educational programmes directed towards children and adolescents, in particular by encouraging them to engage in regular sports activities, but also towards parents in order to prepare them to speak about alcoholrelated problems within a family setting, and towards teachers; the idea of responsible and moderate consumption by adults should also be put across at an early stage
da Vores mål er og bliver en anerkendelse af mindretallenes rettigheder og en anerkendelse af retten til at dyrke sin religion.
en What we are aiming for, and will continue to aim for, is the recognition of minority rights and the acknowledgement of the right to religious practice.
da disse betingelser kan nemt omgås, hvis det ikke ved en kontrol efterprøves, at den i kontrakten angivne sort også virkelig dyrkes på de angivne arealer
en whereas these conditions may be easily circumvented if there is no check to verify that the area declared on the contract has actually been cultivated with the variety indicated
da Det er tilsyneladende ikke gået op for nogen, at det i særlig grad har ramt de landmænd, der dyrker olieholdige frø.
en But obviously nobody noticed that this hit the oilseed farmers particularly hard.
Viser side 1. Fundet 2311 sætninger matchende sætning dyrke.Fundet i 0,667 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.