udtale: IPA: /dyrkə/ [d̥yɐ̯ɡ̊ə]

Oversættelser til engelsk:

 • farm         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   )
   
  to grow a particular crop
   
  to grow a particular crop
 • grow       
  (Verb  ) (verb   )
   
  ( transitive ) to cause something to become bigger
   
  (''transitive'') to cause something to become bigger
 • cultivate       
  (verb   )
   
  grow plants, notably crops
 • adore       
  (verb   )
 • practise     
  (verb   )
 • worship       
  (verb, noun   )

Andre betydninger:

 
cultivate, till
 
grow (to cause something to become bigger)
 
raise (to grow)
 
culture (to maintain in an environment suitable for growth)
 
worship
 
engage in (to enter into (an activity), to participate)
 
practice (repetition of an activity to improve skill)
 
study (acquire knowledge)

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

dyrket plante
cultivated plant

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "dyrke", oversættelseshukommelse

add example
da Friske grøntsager, meloner og jordbær, der dyrkes overdækket (inkl. ananas og sukkermajs): afgrøder, som i hele vækstperioden eller i størstedelen af denne dyrkes overdækket (væksthuse, permanente drivbænke og plasttunnelvæksthuse
en Fresh vegetables, melons, strawberries under shelter (including pineapple and sweetcorn): crops grown under shelter (greenhouses, permanent frames, accessible plastic tunnels) during the whole or greater part of the growing season
da Derfor, på grund af den manglende tro på fremtiden og manglende midler, begyndte samfundet at dyrke denne lette afgrøde.
en Therefore, because of a lack of confidence in the future and a lack of means, society became involved in that easy crop.
da Hvis USA og de multinationale GMO-virksomheder er så optaget af sulten i verden, hvorfor anvender de så ikke de ressourcer, der anvendes til forskning og PR for genmanipulation, til at hjælpe landene til at klare sig selv, og ikke til at tvinge dem til at blive endnu mere afhængige af multinationale selskaber for at kunne dyrke deres egne fødevarer?
en If the United States and GM multinationals are so concerned about world hunger why do they not put the resources spent on research and PR for GM into helping them fend for themselves, not into forcing them to become even more reliant on multinational companies to grow their own food?
da Der hersker uhæmmede fordomme mod kvinder, og det tyrkiske skolesystem dyrker dem.
en Prejudice is rampant against women. The education system in Turkey cultivates it.
da Men det er dog ikke på nogen måde sikkert, at disse tilfalder de små landbrugere, der har dyrket basisprodukter i stedet for narkotikaplanter, eller på nogen måde har nedbragt størrelsen af de arealer, hvorpå der dyrkes planter til produktion af narkotika.
en However, it is not in fact clear that it is really to the advantage of the small growers who have cultivated staple crops instead of drugs or who have helped in some way to reduce the areas cultivated for drug production.
da EU fører på den ene side en politik imod rygning af tobaksprodukter og fremmer på den anden side produktionen af tobak gennem støtte til de landmænd, som dyrker tobak.
en . (NL) The European Union pursues a policy which, on the one hand, discourages the smoking of tobacco products while, on the other, encouraging the production of tobacco by granting subsidies to tobacco-growing farmers.
da Man behøver blot tage til det nordlige Grækenland og se de bjergskråninger og klippeområder, hvor der dyrkes tobak.
en Go to the north of Greece and see the hillsides and rocks on which tobacco grows.
da Dette kan ske: • Hvis De tager for meget insulin • Hvis De spiser for lidt eller springer et måltid over • Hvis De dyrker mere motion, end De plejer
en This might happen: If you take too much insulin If you eat too little or miss a meal If you exercise more than usual
da Det er dog tilladt, at hovedsalat dyrket som beskyttet afgrøde har et mindre veludviklet hoved
en However, in the case of head lettuces grown under protection, the heart may be small
da I EU dyrker vi kun 2 % af verdens produktion, og dem må vi beskytte for enhver pris.
en In the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
da (DE) Hr. formand, jeg har allerede henvist til, hvorfor der kun bliver taget hensyn til biologiske bedrifter, når det drejer sig om muligheden for at dyrke kløver eller græskløver - i øvrigt hører lucerne sikkert også med, det ser jeg ikke noget problem i.
en Mr President, I have already pointed out why only organic farms can be considered for planting clover or clover grass. By the way, I am sure that Lucerne is also included, I see no problem with that.
da Disse millioner menneskers eneste beskæftigelse var at dyrke jorden. De står i dag uden denne grundlæggende ret og må nøjes med at dyrke et par dusin kvadratmeter omkring lejrene - når de ellers kan - med risiko for at blive angrebet af dem, der ødelagde deres byer.
en The only job that these millions of people used to have was that of working the land; they now find themselves deprived of this basic right and are reduced to cultivating – when they can – a few dozen square metres around the camps, running the risk of being attacked by the very people who destroyed their villages.
da Artikel ‧, stk. ‧, i lov nr. ‧ fastsætter støtte til gennemførelsen af elektrificerings- og renoveringsprogrammer for kommunale vejanlæg, fremlagt af kommuner, på hvis område der er vejforbindelser til og fra bedrifter, som dyrker bergamotter, for at gøre disse bedrifter mindre isolerede og fremme dyrkningens mekanisering
en Article ‧ of Law No ‧ provides also for aid to implement plans for the provision of electricity supplies and plans presented by municipalities for repairing roads serving holdings engaged primarily in cultivating bergamots, to improve access and encourage mechanisation
da På samme måde kunne udvalget henvise til betydningen af produktionen af råstoffet til kokain, som dyrkes af landmændene i de fattigste regioner i Colombia.
en In the same way, this committee could refer to the importance of the production of the raw materials for cocaine by the farmers in the poorest regions of Columbia.
da Den nødvendige omlægning til nye sorter skal derfor støttes stærkt. Vi skal principielt reducere det areal, hvor der dyrkes humle, og nedskære strukturelle overskud.
en Support for the necessary conversion to new varieties is therefore urgently needed, both to reduce the area under hops and to eliminate structural surpluses.
da Hvad det andet spørgsmål angår, indførsel af Katerini-sorten i Italien, vil det forstyrre markedet, både hvad angår prisniveau og lagre, da det vil indvirke negativt på balancen mellem udbud og efterspørgsel og på kvaliteten af denne tobakssort, idet både de jordbundsmæssige og de klimatiske forhold i de nye områder er helt anderledes end forholdene i de områder, hvor de er blevet dyrket i 30 år.
en As regards the second issue, the introduction of the Katerini variety into Italy will affect the operation of the market both in terms of prices and stocks, since it will have a negative impact on the balance of supply and demand, and in terms of the quality of this variety of tobacco, since the soil and climatic conditions of the new producer regions are totally different from the regions where it has been grown for the last 30 years.
da Trods forventninger om velstand, der dyrkes af propaganda, bliver konsekvenserne af integrationen katastrofale for økonomien i disse lande, hvor produktionen stadig er langt mindre, end den var under socialismen.
en Despite expectations of prosperity cultivated by propaganda, the consequences of integration will be catastrophic for the economy of these countries, where production is still far lower than it was during the last years of socialism.
da Der er dyrket landbrug i medlemslandene i flere århundreder.
en Agriculture has ben practised for centuries in that Member State.
da Fisk er den eneste fødevare i den europæiske kost, der stadig jages fremfor dyrkes.
en Fish is the only major food in the European diet which is still hunted rather than farmed.
da hvorledes arbejdet med omlægning af arealer tilplantet med druesorter af direkte producerende hybrider, som det er forbudt at dyrke, skrider frem på Azorerne og Madeira
en the progress made in converting and restructuring areas planted with prohibited direct hybrid vine varieties in the Azores and Madeira
da Støttemodtagerne skal dyrke deres jord i henhold til de landbrugsmæssige og miljøpolitiske standarder. Desuden udbetales støtten til ugunstigt stillede områder kun, hvis jorden bliver dyrket korrekt.
en Those who receive premiums must manage their land in line with agricultural and environmental standards; moreover, the premium for less-favoured areas will be paid only if the land is properly managed.
da Vi har behandlet navnlig dette problem ved at overveje foranstaltninger som indførelse af et europæisk donorkort, intensivere samarbejdet mellem medlemsstaterne, højne den offentlige bevidsthed, etablere en hotline om transplantation og fremme bioteknologisk forskning i at dyrke organer frem for at donere dem i fremtiden.
en We have tackled this problem in particular by considering measures such as the introduction of a European donor card, stepping up cooperation between Member States, raising public awareness, establishing a transplant 'hotline' and promoting biotechnology research which may in future allow organs to be grown rather than donated.
da Jord på bedrifter, der drives i fællesskab af to eller flere partnere, bogføres som dyrket direkte for egen regning, forpagtet eller i halvtægtsfæste ifølge aftalen mellem partnerne
en Land of holdings held in common by two or more partners should be recorded as owner-occupied, rented or sharecropped according to the arrangement in force between the partners
da Andre planter, som hovedsagelig dyrkes på grund af deres fiberindhold, ikke andetsteds nævnt
en I. Other plants grown mainly for their fibre content, not mentioned elsewhere
Viser side 1. Fundet 2311 sætninger matchende sætning dyrke.Fundet i 0,642 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.