Oversættelser til engelsk:

  • transfer of property   

Eksempel sætninger med "ejendomsoverdragelse", oversættelseshukommelse

add example
da Ejendomsoverdragelsen af grunde og bygninger ændrer den samlede værdi af kommunens aktiver (foranstaltning ‧, ‧a og
en The transfer of ownership of plots of land and buildings modifies the total value of the assets owned by the municipality (Measures ‧, ‧a and
da der henviser til, at den historiske, kulturelle og arkæologiske kulturarv i medlemsstaterne bør beskyttes optimalt mod risikoen for ulovlig eksport og ulovlig handel i almindelighed som fastsat i konventionen om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande af ‧. november ‧ og andre relevante internationale instrumenter
en whereas the historical, cultural and archaeological heritage of the Member States deserves maximum protection from the risks of illegal exports and illicit trade in general, as provided by the Convention of ‧ November ‧ on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and other applicable international instruments
da Sag C-‧/‧: Domstolens dom (Anden Afdeling) af ‧. oktober ‧- Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kammergericht Berlin- Tyskland) (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik- restriktive foranstaltninger mod personer og enheder tilknyttet Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban- indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer- forordning (EF) nr. ‧/‧- artikel ‧, stk. ‧, og artikel ‧, stk. ‧- forbud mod at stille økonomiske ressourcer til rådighed for de i bilag I til denne forordning opførte personer- rækkevidde- salg af en fast ejendom- aftale indgået før optagelsen af en af erhververne på listen i nævnte bilag I- begæring om endelig indførelse af ejendomsoverdragelsen i tingbogen efter optagelsen på denne liste
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ October ‧ (reference for a preliminary ruling from the Kammergericht Berlin- Germany)- Proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus (Common foreign and security policy- Specific restrictive measures directed against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban- Freezing of funds and economic resources- Regulation (EC) No ‧/‧- Articles ‧ and ‧- Prohibition on making economic resources available to persons listed in Annex I to that Regulation- Scope of prohibition- Sale of immovable property- Contract concluded before inclusion of a buyer in the list in Annex I- Application for registration of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that inclusion
da Paragraf ‧ i den anfægtede lov kan derfor ikke betragtes som en udvidelse af en allerede eksisterende generel (ikke selektiv) regel om, at der for visse former for tinglysning af ejendomsoverdragelser ikke skulle betales afgift
en Therefore, paragraph ‧ in the contested Act cannot be said to be an expansion of an already general (non-selective) rule regarding non-payment in relation to certain types of transfer of title in the Real Estate Registry
da der henviser til UNESCO's konvention af ‧. november ‧ om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande
en having regard to the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of
da UNESCO's konvention af ‧. november ‧ om midlerne til at forbyde og forhindre ulovlig import, eksport og ejendomsoverdragelse af kulturgenstande
en the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of ‧ November
da begæring om endelig indførelse af ejendomsoverdragelsen i tingbogen efter optagelsen på denne liste
en Application for registration of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that inclusion
Viser side 1. Fundet 7 sætninger matchende sætning ejendomsoverdragelse.Fundet i 0,315 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.