Oversættelser til engelsk:

 • implicit       
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  implied indirectly
   
  implied indirectly

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (1)

lokal variabel af implicit type
implicitly typed local variable

Eksempel sætninger med "implicit", oversættelseshukommelse

add example
da den ‧. maj for de tjenestesteder, hvor det implicitte indeks er over ‧ %
en May for places of employment having an implicit index higher than ‧ %, and
da Kommissionen tager i den forbindelse for givet at der ikke kan eksistere biaftaler eller implicitte aftaler, i kraft af hvilke den italienske stat kan dispensere bankerne fra deres forpligtelse, såfremt de med henblik på rekapitaliseringen udbudte aktier ikke bliver tegnet af markedet i tilstrækkeligt omfang
en In this connection, the Commission considers that it goes without saying that there cannot be collateral or implicit agreement whereby the Italian State would exonerate the banks from their obligation if the recapitalisation offer was insufficiently subscribed
da Dette anerkendes også, eksplicit eller implicit, i en række af Rådets betragtninger
en Explicitly or implicitly this is also recognised in a number of considerations of the Council
da Denne forordning anerkender i artikel ‧ implicit betydningen af et tilstrækkeligt antal sikre hvilefaciliteter til erhvervschauffører langs EU's motorvejsnet
en Implicitly it recognises the importance of a sufficient number of safe and secured rest facilities for professional drivers along the EU motorway network in Article
da For det første er der et implicit præmis om, at det, at der blot er en international dimension ved et eller andet politisk område, i sig selv begrunder en fælles europæisk tilgang.
en First, there is an implicit premise that the very fact of there being an international dimension to some policy area of itself justifies a common European approach.
da En typisk model kan inddrage følgende køretøjsparametre eksplicit og implicit
en A typical model may include the following vehicle parameters in an explicit or implicit form
da Kommissionen har også fremhævet, at forskellen mellem de forskellige reelle skattesatser, som de italienske myndigheder henviser til, gør sig gældende for alle skatter, og implicit ligger i deres natur
en The Commission also stressed that differences in effective tax rates such as those referred to by the Italian authorities are present for every tax and are implicit in their nature
da EU's portugisiske formandskab har således sørget for at inkludere dette spørgsmål i sit arbejdsprogram, og det var også et implicit punkt på dagsordenen for Topmødet EU/Afrika i Kairo.
en The Portuguese Presidency of the European Union has furthermore taken care to include this issue in its working programme and has ensured that it was a key part of the agenda of the Cairo Euro-African summit.
da om der er indhøstet tilstrækkelig erfaring med gennemførelsen af de i del B omhandlede differentierede procedurer til, at en bestemmelse om implicit tilladelse i forbindelse med disse procedurer kan forsvares, og med del C til, at det kan forsvares at anvende differentierede procedurer, og
en whether sufficient experience has accumulated on the implementation of part B differentiated procedures to justify a provision on implicit consent in these procedures and on part C to justify the application of differentiated procedures; and
da Kontrolapparatet skal implicit eller eksplicit kunne registrere følgende data og gemme dem i datalageret
en The recording equipment shall be able to record and store implicitly or explicitly in its data memory the following
da Medlemsstaterne kan antage, at ansøgeren implicit har trukket sin asylansøgning tilbage eller opgivet den, navnlig hvis det konstateres
en Member States may assume that the applicant has implicitly withdrawn or abandoned his/her application for asylum in particular when it is ascertained that
da Rådet har også implicit accepteret ændring
en The Council also accepted implicitly amendment
da Skjul implicitte medlemmer (HideImplicitMembers) Hvorvidt skjulte medlemmer af en klasse skal vises. Når HideImplicitMembers er aktiveret, vil enhver fjern printer som er del af en implicit klasse, være skjult fra brugeren som så kun vil se en enkelt kø selv om mange køer støtter den implicitte klasse. Er som standard aktiveret. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Hide implicit members (HideImplicitMembers) Whether or not to show the members of an implicit class. When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are part of an implicit class are hidden from the user, who will then only see a single queue even though many queues will be supporting the implicit class. Enabled by default
da På baggrund af denne budgetaftale - som også implicit omfatter en aftale om tidsplanen - vedrører forskellene især komitologispørgsmål som følge af Parlamentets og Rådets egen historiske holdning, som i fremtidens lys efter min opfattelse - og for ikke at insistere på de problemer, der blev fremlagt i hr. Wijkmans indlæg - bør revideres i en interinstitutionel aftale med henblik på at gøre Parlamentets lovgivningsprocedure mere smidig og fleksibel.
en Based on this budgetary agreement, which includes an agreement on dates, the differences have focused on aspects of comitology derived from the historic positions of Parliament and the Council itself that, with a view to the future, in my opinion - and not to insist on the problems made manifest in Mr Wijkman's intervention - I believe that they should be revised in an interinstitutional agreement in order to speed up the parliamentary legislative procedure and make it more efficient.
da Det tredje anbringende, der fremsættes mere subsidiært, vedrører en tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet, for så vidt som Retten for EU-personalesager implicit har fastslået, at et af bilagene til duplikken godtgjorde, at sagen måtte afvises, før appellanten overhovedet fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til dette bilag
en The third plea, raised further in the alternative, alleges infringement of the principle of the right to a fair hearing, in that the Civil Service Tribunal impliedly held that one of the annexes to the rejoinder constituted proof that the procedure in question was inadmissible, before the applicant had even had a chance to give explanations concerning that document
da Som de franske myndigheders ekspert siger, kan indehavere af en formodet implicit garanti ikke kræve lige så indiskutable og absolutte rettigheder som dem, der hører til en eksplicit garanti
en As the French authorities’ expert asserts, holders of a supposed implied guarantee cannot claim rights as indisputable and decisive as those conferred by an express guarantee
da Det Forenede Kongerige hævdede imidlertid, at ordningen indeholdt en betingelse om en femårig tilskudsperiode, og at denne bestemmelse udgjorde et implicit tilsagn om, at fartøjet i det mindste fortsat ville blive anvendt til fiskeri i dette tidsrum
en However, the United Kingdom argued that the scheme did contain a five-year grant condition and that this provision represented an implicit commitment that the vessel would at least continue to be used for fishing for that length of time
da Derfor, og selv om det falder os svært, kan vi ikke stemme for en fiskeriaftale, der implicit og som en sideeffekt kan risikere at skabe problemer for portugisiske produktionssektorers overlevelsesmuligheder, når den alene burde have haft til formål at løse problemerne for en fiskerflåde af hovedsagelig ikke-industriel karakter, hvis karakteristika er af en sådan art, at man har anerkendt, at den ikke driver rovfiskeri i marokkanske farvande.
en Therefore - and we do not take this decision lightly - we shall be unable to approve a vote in favour of the fisheries agreement which implicitly and collaterally could well undermine the very survival of various productive areas in Portugal when, in fact, we should just solve the problems facing a fisheries fleet of small dimensions, operated as a cottage industry and whose characteristics it has been acknowledged are such that they cannot take away Moroccan catches in Moroccan waters.
da Man bør her huske på, at Bruxelles I-forordningen (artikel ‧) ikke nævner muligheden for at indgå fremtidige aftaler og kun taler om aftaler indgået før dens ikrafttræden, hvorved medlemsstaterne implicit forhindres i at indgå nye aftaler af denne art
en It should be remembered here that the Brussels I Regulation (Article ‧) does not mention the possibility of concluding future agreements, and speaks only of agreements prior to its entry into force, implicitly prohibiting the Member States from concluding new agreements of this kind
da Den Europæiske Centralbank beregner imidlertid vækstrater ud fra den implicitte antagelse, at omklassifikationsreguleringer finder sted ved afslutningen af hver rapporteringsperiode
en However, growth rates are calculated by the European Central Bank on the implicit assumption that reclassification adjustments take place at the end of each reporting period
da Lissabonstrategiens fiasko anerkendes implicit, idet der med rette anmodes om, at 3 % af EU's bruttonationalprodukt afsættes til forskning og udvikling, og idet det foreslås, at den private sektor i høj grad udnyttes.
en It implicitly recognises the Lisbon strategy fiasco by rightly asking for 3% of the Union's gross domestic product to be dedicated to research and development and by proposing, above all, that the private sector be heavily utilised.
da Hvis MFI-rentesatserne opgøres som implicitte rentesatser på grundlag af månedens dag til dag-gennemsnit, skal klassifikationen af kontoen som indlånskonto eller udlånskonto foretages på grundlag af den daglige ultimosaldo
en If MFI interest rates are calculated as implicit rates referring to the average of the month, each day it shall be assessed whether the account is a deposit or a loan
da Autoritative instrukser, som medlemmet er bundet blindt og implicit til at adlyde, selvom de er i modstrid med hans dømmekrafts og bevidstheds inderste overbevisning, er fuldstændig ukendte størrelser i dette land og i modstrid med ånden i vor forfatning.« Det Konservative Parti vil værne om disse principper i modsætning til Labour, som ...
en Authoritative instructions, which the member is bound blindly and implicitly to obey, though contrary to the dearest convictions of his judgement and conscience, are utterly unknown to the laws of the land and against the tenor of our constitution.' The Conservative Party will stand by those principles, unlike the Labour Party, which...
da NCB' erne fastlægger, om MFI-rentesatserne for indlån på anfordring, indlån med opsigelsesvarsel og kassekreditter, dvs. indikator ‧ og ‧ som beskrevet i tillæg ‧ skal beregnes som et øjebliksbillede af ultimoobservationer eller som implicitte rentesatser på grundlag af periodegennemsnit
en NCBs shall define whether at national level the MFI interest rates on overnight deposits, deposits redeemable at notice and bank overdrafts, i.e. indicators ‧ and ‧ described in Appendix ‧ shall be compiled as a snapshot of end-period observations or as implicit rates referring to period averages
da En forpligtelse til kommende betalinger er en juridisk eller implicit forpligtelse, der normalt er kontraktfastsat, som De Europæiske Fællesskaber har indgået, og som kan kræve en fremtidig udgående strøm af ressourcer
en A commitment for future funding represents a legal or constructive commitment, usually contractual, that the European Communities have entered into and which may require a future outflow of resources
Viser side 1. Fundet 478 sætninger matchende sætning implicit.Fundet i 0,752 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.