Oversættelser til engelsk:

 • implicit       
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  implied indirectly
   
  implied indirectly

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (1)

lokal variabel af implicit type
implicitly typed local variable

Eksempel sætninger med "implicit", oversættelseshukommelse

add example
da Dokumentet indfører således begrebet implicitte forpligtelser (implicit liabilities), eller passiver, der hænger sammen med de stigende udgifter, de enkelte lande vil skulle afholde i den nærmeste fremtid pga. befolkningens aldring
en The document introduces the concept of implicit liabilities or liabilities incurred by the increased spending that awaits the various countries in the near future because of their ageing populations
da når protokol T=‧ anvendes, skal kortlæseren sende den første kommando med P‧=Lc + data, kortet skal (på det implicitte Le=‧) svare med statusbytes
en When using protocol T=‧, the IFD shall send the first command with P‧=Lc + data, the card shall answer (to this implicit Le=‧) by the Status bytes
da Hvad angår radioaktive stoffer, sagde Kommissionens repræsentant under forhandlingen i udvalget, at det var "implicit", men vi vil gerne have, at det bliver eksplicit.
en On the issue of radioactive substances, during the debate in the committee the Commission representative said that it was "implicit" but we want it to be explicit.
da Det, jeg allerede har sagt implicit, vil jeg gerne gentage eksplicit: Europa-Kommissionen har ikke de tekniske og finansielle instrumenter til at købe vaccinerne selv.
en What I have already said implicitly I am going to repeat explicitly: the European Commission does not have the technical and financial instruments to purchase the vaccines itself.
da Vægtene for forsikringer i indekset begrænses til det implicitte gebyr, som betales af husholdningerne for forsikringspolicer som en del af den samlede præmie
en The index weight for insurance is limited to the implicit service charge which is paid by households for insurance policies as part of the total premium
da Sådanne forpligtelser eller garantier benævnes strandede omkostninger og kan antage en lang række former, navnlig investeringer, der foretages med en implicit eller eksplicit salgsgaranti
en Such commitments or guarantees are referred to as stranded costs and can take a variety of forms, notably investments undertaken with an implicit or explicit guarantee of sale
da Desuden har komitologien sine egne implicitte åbenhedsstandarder.
en Furthermore, comitology has its own implicit transparency standards.
da Medlemsstaterne kan i deres nationale lovgivning også fastsætte betingelserne for, hvornår det kan antages, at en ansøger implicit har trukket sit retsmiddel som omhandlet i stk. ‧ tilbage eller har opgivet det, samt regler for den procedure, der skal følges i sådanne tilfælde
en Member States may also lay down in national legislation the conditions under which it can be assumed that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his/her remedy pursuant to paragraph ‧, together with the rules on the procedure to be followed
da Kommissionen anser både eksplicitte og implicitte territoriale begrænsninger for at være uforenelige med frihederne i EU-traktaten
en The Commission considers both implicit and explicit territorial restrictions to be incompatible with Treaty freedoms
da Reservekravene på nye passiver (stigninger ud over status ved udgangen af ‧ ) forrentes nu n z r markedsrenterne for at eliminere den implicitte skat forbundet med ikke-forrentede reserver
en Reserve requirements on new liabilities (increments over and above the stock at end ‧ ) are now remunerated at near market rates to eliminate the implicit tax involved in holding non-remunerated reserves
da NCB'erne fastlægger, om MFI-rentesatserne for indlån på anfordring, indlån med opsigelsesvarsel, forlænget kredit på kreditkort, revolverende lån og overtræk, dvs. indikatorerne ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ og ‧ som beskrevet i tillæg ‧, skal beregnes som et øjebliksbillede af ultimo observationer eller som implicitte rentesatser på grundlag af periodegennemsnit
en NCBs decide whether at national level the MFI interest rates on overnight deposits, deposits redeemable at notice, extended credit card debt and revolving loans and overdrafts, i.e. indicators ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ described in Appendix ‧, are compiled as a snapshot of end-period observations or as implicit rates referring to period averages
da Dette er EU's doktrin, som indgår implicit i beslutningsforslaget.
en This is the doctrine of the European Union, which is implicitly expressed in this resolution.
da Det tredje anbringende, der fremsættes mere subsidiært, vedrører en tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet, for så vidt som Retten for EU-personalesager implicit har fastslået, at et af bilagene til duplikken godtgjorde, at sagen måtte afvises, før appellanten overhovedet fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til dette bilag
en The third plea, raised further in the alternative, alleges infringement of the principle of the right to a fair hearing, in that the Civil Service Tribunal impliedly held that one of the annexes to the rejoinder constituted proof that the procedure in question was inadmissible, before the applicant had even had a chance to give explanations concerning that document
da Desuden er det, at de regionale selskaber garanteres støtte inklusiv afskrivningsomkostninger på flåden indtil ‧, en omstændighed, som ifølge Kommissionen kunne sammenlignes med en implicit garanti fra den italienske stats side, en garanti, der giver den offentlige reder mulighed for ikke selv at skulle påtage sig den økonomiske risiko ved enhver type investering
en In addition, the fact that the regional companies were guaranteed a subsidy which included the cost of depreciation of their fleet until ‧ could, in the Commission’s view, be seen as an implicit guarantee on the part of the Italian State, enabling the public operator not to shoulder the economic risk inherent in any investment
da I betragtning af, at forslaget faktisk indebærer en ændring af ENS 95-forordningen, og det erkendes implicit, idet vi anvender den fælles beslutningsprocedure, forekommer det ikke ulogisk at tillade medlemsstaterne en overgangsperiode.
en In view of the fact that the proposal effectively contains an amendment to the ESA 95 Regulation and that is implicitly acknowledged by the fact that we are applying the codecision procedure, it does seem logical to grant the Member States a transitional period.
da Implicit i denne betænkning er de vestlige kulturværdier, der giver grund til negative formodninger om kvinders rettigheder i den muslimske del af verden.
en Implicit in this report are western cultural values which make a presumption against the rights of women in Islam.
da Hvis der er rimelig grund til at antage, at en asylansøger implicit har trukket sin asylansøgning tilbage eller har opgivet den, sikrer medlemsstaterne, at den besluttende myndighed træffer afgørelse om at afbryde sagsbehandlingen og følgelig afslutte ansøgerens sag
en When there is reasonable cause to consider that an applicant for asylum has implicitly withdrawn or abandoned his/her application for asylum, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision to discontinue the examination and, as a result, to close the file on the applicant
da Hensættelser til dækning af fremtidige omkostninger kan være implicitte ved f.eks. kun at tage højde for de fremtidig nettopræmier, dvs. uden administrationstillæg
en allowance for future expenses may be made implicitly, for instance by the use of future premiums net of management charges
da En forpligtelse til kommende betalinger er en juridisk eller implicit forpligtelse, der normalt er kontraktfastsat, som De Europæiske Fællesskaber har indgået, og som kan kræve en fremtidig udgående strøm af ressourcer
en A commitment for future funding represents a legal or constructive commitment, usually contractual, that the Communities have entered into and which may require a future outflow of resources
da Den implicitte statsgaranti har således f.eks. været den samme både før og efter EØS-aftalens ikrafttræden
en Hence, for example the implicit state guarantee has been the same both before and after the entry into force of the EEA Agreement
da Den aktuelle opdatering af konvergensprogrammet peger i retning af en gradvis formindskelse af det offentlige underskud (beregnet under hensyn til Eurostats afgørelse af ‧. marts ‧), så konvergenskriterierne skulle være opfyldt ved udgangen af valgperioden, dvs. implicit ved udgangen af
en The current update of the convergence programme aims at a gradual reduction of the general government deficit (calculated taking into account the Eurostat decision of ‧ March ‧) to meet the convergence criteria by the end of the legislature, hence implicitly by the end of
da Inden for en demokratisk, politisk ramme skal privat regulering som hovedregel indebære en udvikling eller en gennemførelse af offentlig regulering, eller evt. supplere den på visse områder, herunder uskrevne regler baseret på sædvane eller interne reglementer, som den lovgivende myndighed og det offentlige udtrykkeligt eller implicit ønsker overholdt: f.eks. etiske kodekser inden for visse brancher
en In a democratic political framework, private regulation must generally further develop or apply public regulation, even replacing it in some areas, including unwritten rules originating in common law or rules of procedure which the legislator and public authority wish, explicitly or implicitly, to ensure are respected, e.g. the ethical codes of certain professions
da Jeg mener ikke, at man kan sige, at det er et spørgsmål om subsidiaritet i forbindelse med chartret om grundlæggende rettigheder. Jeg ønsker heller ikke, at der efter aftenens forhandlinger går et budskab ud til den europæiske offentlighed, hvori det implicit hedder, at en krænkelse af den menneskelige værdighed er et spørgsmål om subsidiaritet.
en However, we will answer in writing the question on the legal implications of the violation of fundamental rights and the position we can take on that.
da mener, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen bør bestræbe sig på at begrænse implicit eller eksplicit rådighedstjeneste, da disse ordninger tegner sig for ‧ EUR til leverede tolkeydelser, der ikke anvendes; bemærker, at der med kort varsel bør kunne indkaldes reservetolke til ad hoc-møder
en Is of the opinion that the Parliament, the Council and the Commission should endeavour to reduce implicit or explicit stand-by duty, these arrangements accounting for EUR ‧ spent on interpretation services supplied but not used; notes that reserve interpreters should be available for ad hoc meetings with a short request time
da De fleste af de ‧. og ‧. århundreders infrastrukturer (kanaler, jernbaner, telegrafer, vandforsyning, gas, elektricitet) blev bygget ved hjælp af privat kapital, ofte med eksplicit eller implicit offentlig støtte eller anden støtte
en Most ‧th and ‧th century infrastructure (canals, railways, telegraphs, water supply, gas, electricity) was built using private capital, frequently with explicit or implicit public subsidies or other support
Viser side 1. Fundet 478 sætninger matchende sætning implicit.Fundet i 0,618 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.