Oversættelser til engelsk:

 • implicit       
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  implied indirectly
   
  implied indirectly
   
  implied indirectly
 • inexplicit   
  (Adjectival  ) (adjv   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (1)

lokal variabel af implicit type
implicitly typed local variable

Eksempel sætninger med "implicit", oversættelseshukommelse

add example
da Frasigelse af kravet om bankgarantier/implicit statsgaranti for licitation af forsvarskontrakter
en Waiver of the requirement to submit bank guarantees/implicit State guarantee for tenders for defence contracts
da De franske myndigheders ekspert udtrykker ikke desto mindre tvivl om, hvorvidt Forfatningsrådets begrundelser for at se bort fra ugyldigheden af de garantier, der ikke var godkendt i en finanslov, både gælder for implicitte og eksplicitte fordringer
en But although the Constitutional Council has indeed found that guarantees given without the authorisation of the Finance Act have not lapsed, the French authorities’ expert doubts whether the arguments that led to that conclusion apply without distinction to express guarantees and to implied guarantees
da For at der skal kunne anses at være indgået en stiltiende aftale, skal der foreligge en eksplicit eller implicit opfordring fra en virksomhed til en anden virksomhed om at søge et fælles mål opfyldt
en For an agreement to be capable of being regarded as having been concluded by tacit acceptance there must be an invitation from an undertaking to another undertaking, whether express or implied, to fulfil a goal jointly
da Således anfører de franske myndigheder selv, at oprettelse af en offentlig erhvervsvirksomhed indebærer en implicit statsgaranti til fordel for denne erhvervsvirksomheds kreditorer
en Here the French authorities themselves point out that the setting up of a publicly owned establishment entails an implied guarantee given by the State to the establishment’s creditors
da ifølge den første teori gælder begrundelser af forfatningsmæssig art (bl.a. lige fordeling af offentlige byrder samt ejendomsret), som fik Forfatningsrådet til at se bort fra ugyldigheden af garantier, der ikke var udtrykkeligt tilladt i en finanslov, lige så vel implicitte som eksplicitte garantier
en On the first view, the Constitutional Council has found that guarantees do not lapse merely because they are not expressly authorised by the Finance Act, and the constitutional grounds on which it made this finding, in particular the principle of equality before public burdens and the right of property, apply to guarantees whether express or implied
da Staten har ligeledes en betydelig indflydelse på beslutningsproceduren hos én eksporterende producent i gruppen som følge af den implicitte vetoret gennem det bestyrelsesmedlem, der repræsenterer det statsejede moderselskab
en The State can also significantly interfere in the decision making of one exporting producer of the group due to the implicit veto power via the director representing the State owned parent company
da Kan forstå en bred vifte af krævende, længere tekster og implicitte betydninger. Kan udtrykke sig selv flydende og spontant uden mærkbart at lede efter ordene. Kan bruge sproget fleksibelt og effektivt i sociale, faglige og erhvervsmæssige formål. Kan producere en tydelig, velstruktureret og detaljeret tekst om komplekse emner, der viser en kontrolleret brug af et organisatorisk mønster og sammenhængende enheder.
en Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.
da Absorption er et implicit mål for EU's udgifter på samhørighedsområdet
en Absorption is an implicit objective for EU spending on cohesion
da Herefter beregnes et dag-til-dag gennemsnit af kreditsaldiene og et dag-til-dag gennemsnit af debetsaldiene for på det grundlag at opgøre månedens gennemsnitlige saldo, der udgør nævneren i den brøk, der anvendes ved beregning af den implicitte sats
en An average of the daily credit balances and the daily debit balances is then calculated to derive the average monthly stock for the denominator of the implicit rates
da Kommissionens embedsmænd siger, at det allerede implicit er medtaget i teksten.
en European Commission officials say that this is already implicit in the text.
da Det, som de slovakiske myndigheder gør, er ikke blot en åbenlys normativ tilsidesættelse af menneskerettighederne men en implicit kritik af Europa-Parlamentet.
en So, what the Slovak authorities are doing not only flies in the face of human rights normativity, but implicitly criticises the European Parliament.
da Implicit i denne betænkning er de vestlige kulturværdier, der giver grund til negative formodninger om kvinders rettigheder i den muslimske del af verden.
en Implicit in this report are western cultural values which make a presumption against the rights of women in Islam.
da Sådanne forpligtelser eller garantier benævnes strandede omkostninger og kan antage en lang række former, navnlig investeringer, der foretages med en implicit eller eksplicit salgsgaranti
en Such commitments or guarantees are referred to as stranded costs and can take a variety of forms, notably investments undertaken with an implicit or explicit guarantee of sale
da Både den implicitte justeringsordning og den eksplicitte opskrivningsordning ville ifølge Italien have medført anvendelse af de samme substitutionsskatter på ‧ % og ‧ %, som allerede beskrevet
en Both the implicit realignment and the explicit revaluation schemes would have provided for the same substitute taxes of ‧ % and ‧ % as described
da den ‧. maj for de tjenestesteder, hvor det implicitte indeks er over ‧ %
en May for places of employment having an implicit index higher than ‧ %, and
da Startende fra GnuPG ‧. ‧. ‧ skal du sætte din egen nøgle til den yderste troværdighed. Dette gøres ikke længere implicit for dig
en Starting with GnuPG ‧.‧ you have to set your own key to ultimate ownertrust: it is no longer implicitly done for you
da Ændring ‧ (artikel ‧, stk. ‧): findes delvis og implicit i artikel ‧, stk. ‧, andet led, eftersom høring af komitéen bliver obligatorisk, når Kommissionens udtalelse om den påtænkte foranstaltning er negativ
en Amendment ‧ (to Article ‧) can be found, in part and implicitly, in Article ‧ second indent, given that the consultation of the Committee becomes obligatory whenever the Commission's opinion on the envisaged measure is negative
da opfordrer Kommissionen til navnlig at undersøge reklamers og markedsførings rolle (bl.a. gratis online-demospil) i tilskyndelsen, det være sig direkte eller implicit, af mindreårige til at spille
en Calls on the Commission to examine in particular the role of advertising and marketing (including free online demonstration games) in encouraging, directly or implicitly, under-age young people to gamble
da Denne forordning anerkender i artikel ‧ implicit betydningen af et tilstrækkeligt antal sikre hvilefaciliteter til erhvervschauffører langs EU's motorvejsnet
en Implicitly it recognises the importance of a sufficient number of safe and secured rest facilities for professional drivers along the EU motorway network in Article
da Sagsøgeren har også anført, at Kommissionen undlod at anvende den markedsøkonomiske investors princip på salget af Alitalias aktiver, især ved ikke at vurdere virkningen af den udtrykkelige betingelse om handelstransaktionernes kontinuitet på priserne, og den implicitte betingelse om den italienske oprindelse af køberen af Alitalias personbefordringsvirksomhed, ved ikke at vurdere, at proceduren for salget af Alitalias aktiver var klart utilstrækkelig, ved at undlade at vurdere den reelle pris, som blev budt af CAI, og definere kriterier for fastlæggelsen af markedsværdien af Alitalias aktiver
en The applicant also submits that the Commission failed to apply the market economy investor principle to the sale of Alitalia’s assets, in particular, by not assessing the effect on price of the express condition of continuity of service and the implied condition of Italian origin of the buyer of Alitalia’s passenger transport business, by not finding that the procedure for the sale of Alitalia’s assets was obviously inadequate, and by failing to assess the true price offered by CAI and to define criteria for the determination of the market price of Alitalia’s assets
da På samme måde er der i den forbindelse forskellige begrænsninger, selv om retten implicit er omsættelig.
en Similarly, although the right is implicitly transferable, there are various limitations in this respect.
da Det er nødvendigt, at forsikringsselskaberne ud over de tekniske reserver, herunder præmiereserven, som skal være tilstrækkelig til at opfylde indgåede forpligtelser, råder over en supplerende reserve, en såkaldt solvensmargen, i form af frie midler og efter aftale med den kompetente myndighed af andre implicitte formuebestanddele, der skal beskytte dem mod negative udsving i deres forretninger
en It is necessary that, over and above technical provisions, including mathematical provisions, of sufficient amount to meet their underwriting liabilities, assurance undertakings should possess a supplementary reserve, known as the solvency margin, represented by free assets and, with the agreement of the competent authority, by other implicit assets, which shall act as a buffer against adverse business fluctuations
da ECB kan ved hjælp af forskellige teknikker analysere finansielle priser og heraf udlede markedets implicitte forventninger til den fremtidige prisudvikling
en Using a variety of techniques, the ECB can analyse financial prices to extract the markets » implicit expectations for future price developments
da I første afsnit, afdeling ‧, i metoden til analyse af strandede omkostninger forklares det, at strandede omkostninger i praksis kan antage forskellige former: langsigtede købskontrakter, investeringer, der gennemføres med en implicit eller eksplicit afsætningsgaranti, investeringer uden for det normale aktivitetsområde, etc
en The first paragraph of section ‧ of the Stranded Costs Methodology explains that stranded costs may, in practice, take a variety of forms: long-term purchase contracts, investments undertaken with an implicit or explicit guarantee of sale, investments undertaken outside the scope of normal activity, etc
da Markederne for finansielle tjenesteydelser er ikke kendetegnet ved strukturel overkapacitet som omhandlet i nr. ‧, punkt i), i rammebestemmelserne, som i denne henseende vedrører produktionsanlæg og derfor implicit snarere fremstillingsindustrien end tjenesteydelsessektorer, hvor kapaciteten principielt meget lettere kan tilpasses markedsvilkårene
en The markets in financial services are not markets where there is structural excess of capacity within the meaning of point ‧(i) of the guidelines, which refers to production capacity and plant and thus implicitly to manufacturing rather than to service industries, where capacity can generally be adjusted much more easily
Viser side 1. Fundet 478 sætninger matchende sætning implicit.Fundet i 0,367 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.