Oversættelser til engelsk:

  • perishable goods   

Eksempel sætninger med "letfordærvelig fødevare", oversættelseshukommelse

add example
da Datoen for mindst holdbar til eller, i tilfælde af fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, datoen, som en vare bør anvendes inden, skal i alle tilfælde oplyses til forbrugeren
en The minimum durability date or (in the case of foodstuffs that are highly microbiologically perishable) the final date for consumption must be indicated to the consumer in all cases
da De mest betydningsfulde nyskabelser, som vi ønsker at indføre, er følgende: En opmærksom hensyntagen til betalingsforsinkelsernes konsekvenser, når det gælder letfordærvelige fødevarer, en anerkendelse af retten til også at kræve erstatning for omkostningerne i forbindelse med fordringens inddrivelse, en klausul om sælgerens ejendomsforbehold, en garanti for, at der normalt kan opnås tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter, at kreditor har indgivet klage, og endelig en større gennemsigtighed i forholdet mellem den ordregivende myndighed og entreprenøren samt i underentrepriseforholdet.
en The most significant innovations we wish to introduce are the following: careful consideration of the consequences of late payment for perishable foods; recognition of the right to demand compensation for costs incurred from debt collection too; retention of title clauses by the vendor; to ensure that an enforceable title can be obtained normally within 60 days of the lodging of the creditor' s action; and finally, greater transparency in the relationship between the contracting authority and the contractor, and also in a subcontractual relationship.
da Sidste anvendelsesdato, som bruges i forbindelse med fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, er den dato, efter hvilken varen ikke må anvendes eller sælges, fordi den kan udgøre en mikrobiologisk risiko eller føre til organoleptiske forandringer
en In the case of highly microbiological perishable products, the final date for consumption is the date after which the product must not be consumed and logically cannot be sold as it is likely to harbour microbiological risks or organoleptic impairments
da For at opnå gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer for artiskokker, der anbefales af arbejdsgruppen for normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE
en To that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
da adskillelse af trafikken for forskellige trafiktyper på begge sider af grænsen, således at der kan gives fortrinsret for køretøjer, der har gyldige internationale toldforsendelsesdokumenter eller transporterer levende dyr eller letfordærvelige fødevarer
en separation of traffic for different types of traffic on both sides of the border allowing to give preference to vehicles under the cover of valid international Customs transit documents or carrying live animals or perishable foodstuffs
da Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV ‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoer
en The Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) has recently amended standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of avocados
da at samarbejde, navnlig gennem forhåndsudveksling af oplysninger, med deres kollegaer i andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde procedurer for grænsepassage for letfordærvelige fødevarer og levende dyr, i tilfælde af at disse ladninger skal underkastes sundheds/hygiejnekontrol
en shall cooperate, in particular through advance information exchange, with their counterparts in other Contracting Parties in order to accelerate border crossing procedures for perishable foodstuffs and live animals, in case these loads are subject to sanitary inspections
da LauCool: operatør af køleskibe til transport af frugt og andre letfordærvelige fødevarer
en for undertaking LauCool: operator of a fleet of reefer vessels used for the transport of fruit and other perishable produce by sea
da at de nødvendige køleanlæg på køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, i videst muligt omfang kan fungere, så længe grænsepassagen varer, med mindre den påkrævede kontrolprocedure gør dette umuligt
en shall allow, as far as possible, the operation of the necessary refrigerating units of vehicles carrying perishable foodstuffs during the time of crossing the border, unless this is impossible as a result of the required control procedure
da Det er dog positivt, at der tages særligt hensyn til transporten af letfordærvelige fødevarer som mælk, frugt eller grøntsager.
en What should, though, be seen in a positive light, is the reference to the special case represented by the transportation of easily perishable foodstuffs such as milk, fruit or vegetables.
da Med henblik på at identificere ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, kan de kontraherende parter anvende de kendingsmærker, der er anbragt på det relevante materiel, og det ATP-certifikat eller identifikationsmærke, der er omhandlet i traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transport
en With a view to identifying ATP-approved vehicles carrying perishable foodstuffs, the Contracting Parties may utilise the distinguishing marks affixed to the relevant equipment and the ATP certificate or plate of approval provided for in the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and the Special Equipment to be used for such Carriage
da at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske ventetiden for ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, og for køretøjer, der transporterer levende dyr, fra det tidspunkt, hvor de ankommer til grænsen, til der bliver foretaget forskriftsmæssig, administrativ, toldmæssig og sanitær kontrol
en shall take the necessary measures to minimise waiting times for ATP-approved vehicles transporting perishable foodstuffs or for vehicles transporting live animals, as from their time of arrival at the frontier until their regulatory, administrative, Customs and sanitary controls
da F.eks. vil markedet for transport af letfordærvelige varer kunne afgrænses til transport i kølecontainere eller måske udvides til også omfatte transport på konventionelle køleskibe
en For example, the transport of perishable goods could be limited to reefer containers or include transport in conventional reefer vessels
da I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer og sæsonvarer, bestræber voldgiftspanelet sig bedst muligt på at afsige sin kendelse senest ‧ dage efter nedsættelsen af panelet
en In cases of urgency, including those involving perishable and seasonal goods, the arbitration panel shall make every effort to notify its ruling within ‧ days from the date of its establishment
da Dette blev bekræftet med hensyn til Nordamerika og Europa for alle godstyper, herunder tidsfølsomme, letfordærvelige varer, f.eks. blomster
en The latter was confirmed for North America and Europe, for all types of goods including time-critical, perishable goods such as flowers
da Forenklede regler for visse letfordærvelige varer
en Simplified procedures for certain perishable goods
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. august ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
da for produkter i andre klasser end klasse Ekstra: udvise lettere kvalitetsforandring på grund af deres udvikling eller mere eller mindre letfordærvelige karakter
en for products graded in classes other than the Extra class, slight deteriorations due to their development and their tendency to perish
da Der tages med henblik herpå hensyn til de ECE/FN-normer, som er anbefalet af Arbejdsgruppen vedrørende Normer for Letfordærvelige Produkter og Kvalitetsforbedring under Den Økonomiske Kommission for Europa
en To this end, account shall be taken of the UN/ECE standards recommended by the Economic Commission for Europe
da LCL: dør-til-dør serviceydelser inden for transport af letfordærvelige varer
en for LCL: door-to-door services for the transport of perishable goods
da Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. oktober ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer (EUT L ‧ af
en Corrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods (OJ L
da I hastende tilfælde, herunder hvis der er tale om letfordærvelige varer eller sæsonvarer, meddeler voldgiftspanelet sin kendelse senest ‧ dage efter datoen for indgivelsen af anmodningen
en In cases of urgency, including those involving perishable or seasonal goods, the arbitration panel shall notify its ruling within ‧ days of the date of submission of the request
da Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. oktober ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer
en Corrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
da transportvirksomhedstype, dvs. international eller indenlandsk transport, passager- eller godstransport, transport for egen regning eller mod vederlag, transport af letfordærvelige eller ikke-fordærvelige varer og
en type of transport activity, namely whether the activity is international or domestic; passenger or freight; own account or hire and reward; perishable or non-perishable goods
da Transport over længere afstande, oplagring af en vis varighed eller de forskellige former for håndtering, som produkterne udsættes for, kan medføre en række forandringer på grund af produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordærvelige karakter
en Long-distance transport, storage over a certain period and the various processes the products undergo may cause some degree of deterioration owing to the biological development of the products or their perishable nature
Viser side 1. Fundet 13578 sætninger matchende sætning letfordærvelig fødevare.Fundet i 1,975 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.