Oversættelser til engelsk:

  • perishable goods   

Eksempel sætninger med "letfordærvelig fødevare", oversættelseshukommelse

add example
at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske ventetiden for ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, og for køretøjer, der transporterer levende dyr, fra det tidspunkt, hvor de ankommer til grænsen, til der bliver foretaget forskriftsmæssig, administrativ, toldmæssig og sanitær kontrolshall take the necessary measures to minimise waiting times for ATP-approved vehicles transporting perishable foodstuffs or for vehicles transporting live animals, as from their time of arrival at the frontier until their regulatory, administrative, Customs and sanitary controls
at de nødvendige køleanlæg på køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, i videst muligt omfang kan fungere, så længe grænsepassagen varer, med mindre den påkrævede kontrolprocedure gør dette umuligtshall allow, as far as possible, the operation of the necessary refrigerating units of vehicles carrying perishable foodstuffs during the time of crossing the border, unless this is impossible as a result of the required control procedure
Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV ‧-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoerThe Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) has recently amended standard FFV-‧ concerning the marketing and commercial quality control of avocados
adskillelse af trafikken for forskellige trafiktyper på begge sider af grænsen, således at der kan gives fortrinsret for køretøjer, der har gyldige internationale toldforsendelsesdokumenter eller transporterer levende dyr eller letfordærvelige fødevarerseparation of traffic for different types of traffic on both sides of the border allowing to give preference to vehicles under the cover of valid international Customs transit documents or carrying live animals or perishable foodstuffs
Sidste anvendelsesdato, som bruges i forbindelse med fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, er den dato, efter hvilken varen ikke må anvendes eller sælges, fordi den kan udgøre en mikrobiologisk risiko eller føre til organoleptiske forandringerIn the case of highly microbiological perishable products, the final date for consumption is the date after which the product must not be consumed and logically cannot be sold as it is likely to harbour microbiological risks or organoleptic impairments
For at opnå gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til de normer for artiskokker, der anbefales af arbejdsgruppen for normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECETo that end, and in the interest of preserving transparency on the world market, account should be taken of the standard for artichokes recommended by the Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE
at samarbejde, navnlig gennem forhåndsudveksling af oplysninger, med deres kollegaer i andre kontraherende parter med henblik på at fremskynde procedurer for grænsepassage for letfordærvelige fødevarer og levende dyr, i tilfælde af at disse ladninger skal underkastes sundheds/hygiejnekontrolshall cooperate, in particular through advance information exchange, with their counterparts in other Contracting Parties in order to accelerate border crossing procedures for perishable foodstuffs and live animals, in case these loads are subject to sanitary inspections
De mest betydningsfulde nyskabelser, som vi ønsker at indføre, er følgende: En opmærksom hensyntagen til betalingsforsinkelsernes konsekvenser, når det gælder letfordærvelige fødevarer, en anerkendelse af retten til også at kræve erstatning for omkostningerne i forbindelse med fordringens inddrivelse, en klausul om sælgerens ejendomsforbehold, en garanti for, at der normalt kan opnås tvangsfuldbyrdelse senest 60 dage efter, at kreditor har indgivet klage, og endelig en større gennemsigtighed i forholdet mellem den ordregivende myndighed og entreprenøren samt i underentrepriseforholdet.The most significant innovations we wish to introduce are the following: careful consideration of the consequences of late payment for perishable foods; recognition of the right to demand compensation for costs incurred from debt collection too; retention of title clauses by the vendor; to ensure that an enforceable title can be obtained normally within 60 days of the lodging of the creditor' s action; and finally, greater transparency in the relationship between the contracting authority and the contractor, and also in a subcontractual relationship.
LauCool: operatør af køleskibe til transport af frugt og andre letfordærvelige fødevarerfor undertaking LauCool: operator of a fleet of reefer vessels used for the transport of fruit and other perishable produce by sea
Det er dog positivt, at der tages særligt hensyn til transporten af letfordærvelige fødevarer som mælk, frugt eller grøntsager.What should, though, be seen in a positive light, is the reference to the special case represented by the transportation of easily perishable foodstuffs such as milk, fruit or vegetables.
Med henblik på at identificere ATP-godkendte køretøjer, der transporterer letfordærvelige fødevarer, kan de kontraherende parter anvende de kendingsmærker, der er anbragt på det relevante materiel, og det ATP-certifikat eller identifikationsmærke, der er omhandlet i traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det specielle materiel, som skal bruges til sådan transportWith a view to identifying ATP-approved vehicles carrying perishable foodstuffs, the Contracting Parties may utilise the distinguishing marks affixed to the relevant equipment and the ATP certificate or plate of approval provided for in the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and the Special Equipment to be used for such Carriage
Datoen for mindst holdbar til eller, i tilfælde af fødevarer, som i mikrobiologisk henseende er meget letfordærvelige, datoen, som en vare bør anvendes inden, skal i alle tilfælde oplyses til forbrugerenThe minimum durability date or (in the case of foodstuffs that are highly microbiologically perishable) the final date for consumption must be indicated to the consumer in all cases
en let forringelse, som skyldes deres udvikling og deres letfordærvelige karakterslight deterioration due to their development and their tendency to perish
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. april ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Under henvisning til navnlig artikel ‧ i denne konvention prioriteres hastende forsendelser af f.eks. levende dyr og letfordærvelige varerReferring in particular to Article ‧ of this Convention, priority shall be given to urgent consignments, e.g. live animals and perishable goods
Kommissær, nogle af de lastbiler fra min valgkreds, der blev fanget i blokaden i Frankrig sidste år, transporterede letfordærvelige varer, herunder frugt og grøntsager, hvilket jo også var tilfældet for mange lastbiler fra Spanien og Portugal. De var udsat for et fuldstændigt tab af deres last og ikke kun for for sen levering af deres varer.Commissioner, some of the lorries from my constituency caught up in the blockade in France last year were transporting perishable goods, particularly fruit and vegetables, as, indeed, were many lorries from Spain and Portugal: they suffered complete loss of their consignments, not just the late delivery of goods.
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. maj ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
hvis de er klassificeret i andre klasser end klasse Ekstra, udvise mindre forandringer på grund af deres udvikling og mere eller mindre letfordærvelige karakterfor products graded in classes other than the Extra class, slight deteriorations due to their development and their tendency to perish
transport over store afstande, oplagring af en vis varighed eller forskellige håndteringer, som produkterne udsættes for, kan medføre visse ændringer på grund af produkternes biologiske udvikling eller mere eller mindre udtalte letfordærvelighedwhereas transport over large distances, storage for more than a certain duration and the amount of handling to which products are subject can result in some degree of deterioration owing to the biological development of the product or its perishable nature
transportvirksomhedstype, dvs. international eller indenlandsk transport, passager- eller godstransport, transport for egen regning eller mod vederlag, transport af letfordærvelige eller ikke-fordærvelige varer ogtype of transport activity, namely whether the activity is international or domestic; passenger or freight; own account or hire and reward; perishable or non-perishable goods
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. maj ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCorrigendum to Commission Regulation (EC) ‧/‧ of ‧ May ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. september ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varerCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods
transport af letfordærvelige landbrugsprodukter (f.eks. bær, frugt og grøntsager, blomster (inkl. afskårne) og friskpresset frugtsaft) i hele kalenderåretperishable agricultural products (such as berries, fruit and vegetables, plants (including cut flowers) or freshly squeezed fruit juices), throughout the year
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer (EUT L ‧ afCorrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing unit values for the determination of the customs value of certain perishable goods (OJ L
Dette blev bekræftet med hensyn til Nordamerika og Europa for alle godstyper, herunder tidsfølsomme, letfordærvelige varer, f.eks. blomsterThe latter was confirmed for North America and Europe, for all types of goods including time-critical, perishable goods such as flowers
Viser side 1. Fundet 13578 sætninger matchende sætning letfordærvelig fødevare.Fundet i 2,72 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.