Oversættelser til engelsk:

 • pensioner   
  (Noun  ) (noun   )
 • pensionary   
  (Noun  ) (adjv   )
 • retired   
  (verb, adjv   )
 • retiree   
  (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
da Boligstøtte til pensionister (lov om individuel boligstøtte, lovbekendtgørelse nr. ‧ af ‧. august ‧, som ændret ved lov nr. ‧ af ‧. marts
en Accommodation expenses for pensioners (Law on individual accommodation assistance, consolidated by Law No ‧ of ‧ March
da Overenskomsten af ‧. december ‧ om forskud, tidsfrister og refusion med det faktiske beløb for en ydelse, der er ydet til familiemedlemmer til en arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, der er forsikret i Spanien, når familiemedlemmet har bopæl i Danmark, og til pensionister og/eller deres familiemedlemmer, der er forsikret i Spanien, men har bopæl i Danmark
en Agreement of ‧ December ‧ of advance payment, time-limits and reimbursement with the actual amount of the benefit provided to members of the family of an employed or self-employed person insured in Spain, where the family member resides in Denmark and to pensioners and/or members of their family insured in Spain but residing in Denmark
da De gav mig følgende svar: "Vi er pensionister, som gerne vil spise godt, og som gerne vil spise engelsk bøf med Brunello di Montalcino-vin til.
en They replied: "We are pensioners who like to eat well, to eat steak with Brunello di Montalcino wine.
da Kontantydelser til pensionister
en Cash benefits for pensioners
da Indførelsen af høje skatter i Grækenland, samtidig med at lønninger og pensioner reduceres, fører ikke engang til den forventede forøgelse af indtægterne; den forårsager tværtimod yderligere recession og kvælning af markedet, øger antallet af fattige, medfører dyrere basisvarer og gør det sværere for arbejdstagere og pensionister at overleve samt tvinger hundredvis af virksomheder til at lukke.
en The imposition of this tax burden in Greece, combined with parallel cuts in salaries and pensions, is not leading to the anticipated increase in revenue. On the contrary, it is worsening the recession and stifling the market, increasing the level of poverty, particularly with regard to basic needs, making it difficult for wage earners and pensioners to meet their living expenses and leading to the closure of hundreds of businesses.
da Det er en stor dag for pensionisterne i hele Europa!
en I welcome this initiative: it is a great day for pensioners all over Europe!
da Pensionistens eller dennes familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvor de er bosat- ophold i den kompetente medlemsstat- tilladelse til nødvendig behandling uden for bopælsmedlemsstaten
en Stay of the pensioner or the members of his family in a Member State other than the Member State in which they reside- Stay in the competent Member State- Authorisation for appropriate treatment outside the Member State of residence
da Det er således især konsekvenserne for ligevægten i pensionsordningerne af denne aldring, hvilket for øvrigt er tegn på umiskendelige sundhedsmæssige og sociale fremskridt, der er bekymrende, fordi det nuværende forhold med fire arbejdstagere pr. pensionist kun vil være to arbejdstagere pr. pensionist i 2030.
en Therefore, the consequences for the balance of pensions systems, in particular, of this ageing of the population - which is in fact an undeniable sign of progress in terms of health and social aspects - give cause for concern, as the current proportion of four workers to one pensioner will only be two workers to one pensioner in 2030.
da Såfremt de i forordningens artikel ‧, artikel ‧, stk. ‧ og ‧, og artikel ‧, stk. ‧, samt i artikel ‧a, ‧ og ‧ omhandlede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, pensions-eller renteansøgere, pensionister eller rentemodtagere samt disses familiemedlemmer er bosat eller opholder sig i Danmark, er de pågældende berettiget til naturalydelser på samme betingelser, som efter dansk lovgivning gælder for personer, der i medfør af lov om offentlig sygesikring er sikret i gruppe
en Employed or self-employed persons, pension claimants and pensioners, and members of their families referred to in Articles ‧, ‧ and, ‧ and, ‧, ‧a, ‧ and ‧ of the Regulation, resident or staying in Denmark, shall be entitled to benefits in kind on the same terms as those laid down by Danish legislation for persons who, under the law on the public health service (lov om offentlig sygesikring), belong to class
da Der er en meget højere grad af fattigdomstruede blandt enlige kvindelige pensionister, der er over ‧ år, eller som ikke har nogen arbejdsmarkedsorienteret pension
en Single female pensioners, especially those over ‧ or without an occupational pension have a much higher poverty rate
da I sin naivitet sagde hun noget, som jeg gerne vil gentage i dag: "Hvorfor ikke hjælpe pensionisterne på skatteområdet ved at fritage dem for at betale skat?"
en In her naivety, she said something which I am now putting to you: why do we not help pensioners in matters of taxation by exempting them from paying taxes?
da Den ene pensionist spørger den anden: "Hvad ser du i fjernsynet?"
en One pensioner asks another: "What sort of things do you watch on television?"
da Pensionisterne fra det parti, jeg repræsenterer, har ikke brug for disse tilsætningsstoffer og kosttilskud.
en The pensioners of the party I represent have no need of these food additives and supplements.
da F.eks. kunne banksektorens pensionister lære de nyansatte, hvordan man opnår gode resultater i administrationen af bankens penge, og dette eksempel kunne følges inden for alle sektorer. Vi skal have flere pensionister i erhvervsuddannelsen og i den livslange læring.
en For example, pensioners from the banking sector could teach new employees how to manage the bank' s money and achieve good results, and a similar process could be introduced in other sectors: there should be more pensioners in vocational training and lifelong learning.
da Spændet mellem aktivt beskæftigede og pensionister bliver stadig større.
en The gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
da Det er tilfældet i Portugal, hvor de fleste lønmodtagere og pensionister har mistet en stor del af deres købekraft, og hvor lønninger og pensioner er blandt de laveste i EU.
en This is the case in Portugal, where most workers and pensioners have suffered serious losses in their purchasing power and where pay and pensions are among the lowest in the European Union.
da Regningen for reguleringen havner hos forbrugeren, i dette tilfælde pensionisten.
en The cost of regulation falls on the consumer and, in this case, the old-age pensioner.
da Der er pensionister i Grækenland, der lever for 300 euro om måneden og er lykkelige for det, fordi der i nabolande er pensionister, som kun har 80 euro.
en There are pensioners in Greece living on EUR 300 a month and they feel just fine, because in neighbouring countries other pensioners are living on EUR 80.
da Befolkningens aldring skyldes, at menneskerne lever længere, hvilket er et positivt fænomen. Aldringen skyldes også, at forholdet mellem erhvervsaktive personer og pensionister er blevet forværret, og det skaber alvorlige problemer for pensionssystemerne.
en The ageing of society, which stems to a significant extent from the otherwise positive phenomenon of longer human life, but also from the deteriorating ratio between the number of people who are gainfully employed and the number of pensioners, is causing major financial problems for pension systems.
da Det europæiske sygesikringskort giver forsikringstagere, pensionister og deres familiemedlemmers ret til naturalydelser under et ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat, såfremt naturalydelserne ud fra et medicinsk synspunkt bliver nødvendige under opholdet under hensyn til ydelsernes art og opholdets forventede varighed
en The European Health Insurance Card certifies the entitlement of an insured person and a pensioner as well as the members of their family, staying in a Member State other than the competent Member State to benefits in kind which become necessary on medical grounds taking into account the nature of the benefits and the expected length of the stay
da Jeg vil dog gerne spørge Dem, hr. formand, om De i dette øjeblik ikke kan se, hvor mange pensionister der gerne ville arbejde gratis i udviklingslandene og således føle, at de stadig kan gøre nytte ved at hjælpe nogle mennesker, som er så uheldige at bo i lande, der ligger så langt fra vores, ikke bare geografisk, men også med hensyn til levestandarden.
en I would, however, like to ask you, Mr President, whether you know how many pensioners there are at the moment who would like to go and work free of charge in these developing countries, to continue to feel useful through helping people who, through no fault of their own, live in countries so very distant from our own not just geographically but in terms of their standard of living too?
da Vi er ved at skabe generationer af fattige pensionister, og her tænker jeg på lande som Tyskland og ikke mindst Italien.
en We - and I am thinking of countries such as Germany or, in particular, Italy - are laying the foundations for there to be generations of poor pensioners.
da Vores samfund består derfor af stadig færre børn og unge og stadig flere pensionister og ældre i almindelighed
en As a result, our societies have ever fewer young people and children and ever more pensioners and older people generally
da Af disse mennesker er en tredjedel arbejdsløse, en tredjedel pensionister, og en tredjedel af dem arbejder.
en Of these one third are unemployed, one third are pensioners, and one third are in work.
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 0,574 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.