Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
da bemærker, at det samlede antal medlemmer af pensionsfonden i foråret ‧ var ‧, herunder ‧ aktive parlamentsmedlemmer (‧ % af det samlede antal parlamentsmedlemmer), ‧ pensionister (hvoraf ‧ var forsørgelsesberettigede pårørende til afdøde medlemmer) og ‧ medlemmer med opsat pensionsret
en Takes note of the fact that, in spring ‧, the total membership of the scheme was ‧, including ‧ active MEPs (‧ % of the total number of MEPs), ‧ pensioners (of whom ‧ were the dependants of deceased members) and ‧ deferred members
da Nogle siger, at jeg taler for meget i mine stemmeforklaringer her i Parlamentet, men som De ved, hr. formand, repræsenterer jeg Pensionistpartiet i Italien, og pensionisterne foretager sig mange ting.
en Some people say that I talk too much in this House, in my explanations of vote, but, as you know, Mr President, I represent the Italian Pensioners' Party, and pensioners do everything, including eat pan-fried fish.
da Kommissær Bolkestein, De har i Deres egenskab af kommissær også et meget stort ansvar for de ældres og pensionisternes fremtid, en fremtid, som jeg håber bliver bedre, når først vi har indført dette direktiv, det vil sige meget snart, sådan som vores kolleger Villiers og Kauppi foreslog.
en You too, in your role, Commissioner Bolkestein, have a very great responsibility for the future of the elderly and of pensioners, a future that I hope will improve once we have finalised this directive, by which I mean very soon, as has been proposed by Mrs Villiers and Mrs Kauppi.
da Hr. formand, mange pensionister køber værdipapirer, så de har lidt mere at gøre med på deres ældre dage.
en Mr President, many pensioners purchase securities in an attempt to be better off in their later life.
da Hvis en pensionist eller rentemodtager er omfattet af artikel ‧ i forordning nr. ‧/‧, har et familiemedlem til denne pensionist eller rentemodtager, som altid har haft bopæl sammen med og i den samme stat som pensionisten eller rentemodtageren, da i henhold til artikel ‧, stk. ‧, sammenholdt med artikel ‧, ret til en kontantydelse i anledning af sygdom fra den kompetente institution i henhold til artikel ‧, stk. ‧, hvis en sådan ydelse (i givet fald) skal udbetales til familiemedlemmet (og ikke til pensionisten/rentemodtageren)?
en Where a pensioner falls within Article ‧ of Regulation ‧/‧, can a family member of that pensioner who has at all times resided with and in the same State as the pensioner claim, pursuant to Article ‧.‧, as read with Article ‧, a cash sickness benefit from the competent institution determined by Article ‧.‧ where such benefit is (if due) payable to the family member (and not payable to the pensioner)?
da Vi pensionister kunne godt have brug for nogle af dem!"
en We pensioners need to receive some of them!"
da Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister
en Proceeds from taxation on the salaries, wages and allowances of Members of the institutions, officials, other servants and recipients of pensions
da Via pensionsfondene får pensionisterne dog i dag i større og større grad del i kapitalen og i virksomhedens udbytte, og de deltager mere og mere i bestyrelserne.
en Today however, by means of pension funds, pensioners are participating more and more in companies' capital, in their management and in their profits.
da Som en undtagelse fra denne regel kunne pensionister med en schweizisk pension, der var bosiddende i Tyskland, Italien, Østrig, Portugal eller Finland, oprindeligt søge om ikke at blive forsikret i Schweiz
en But as an exception to this rule, pensioners with a Swiss pension residing in Germany, Italy, Austria, Portugal or Finland could initially ask not to be insured in Switzerland
da Lov om social sikring nr. ‧/‧ (børnepension til børn af pensionister i henhold til artikel ‧) med senere ændringer
en Social Security Act No ‧/‧ (child pension for pensioners' children according to Article ‧) with later amendments
da Den institution i en medlemsstat, som det påhviler at udbetale en pension eller rente, og som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag, der påhviler pensionisten eller rentemodtageren til dækning af ydelser ved sygdom og moderskab, er berettiget til at foretage sådanne tilbageholdelser, beregnet i overensstemmelse med den pågældende lovgivning, i den pension eller rente, som institutionen skal udbetale, for så vidt en institution i den nævnte medlemsstat skal bære udgifterne ved de ydelser, der er udredet i medfør af artikel ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ og
en The institution of a Member State which is responsible for payment of a pension and which administers legislation providing for deductions from pensions in respect of contributions for sickness and maternity shall be authorized to make such deductions, calculated in accordance with the legislation concerned, from the pension payable by such institution, to the extent that the cost of the benefits under Article ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ and ‧ is to be borne by an institution of the said Member State
da Til de italienske pensionister, der har arbejdet i Schweiz og venter på udbetalingen af 10 milliarder euro, som den italienske regering ikke agter at betale, og - hvad værre er - som de har taget ud af budgettet.
en To the Italian pensioners who have worked in Switzerland and are awaiting this payment of EUR 10 billion, which the Italian Government has no intention of paying and - what is worse - which they have deleted from the budget.
da Den uenighed, som pensionsreformen skabte i Frankrig, kan godt forstås rent følelsesmæssigt, men i lyset af den demografiske situation i Europa skal det bemærkes, at forslaget fra den franske regering og parlamentets endelige beslutning er den eneste hensigtsmæssige reaktion for at undgå en fattig fremtid for både arbejdstagere og pensionister i Frankrig.
en The dissent that the pension reform caused in France can emotionally be understood, but when considering the demographic situation in Europe, it must be noted that the proposal of the French Government and the ultimate decision of the parliament is the only appropriate response in order to avoid destitute futures for both the working and retired people of France.
da Rådets konklusioner fra mødet den 25. marts og europluspagten, der blev vedtaget på dette møde, illustrerer den krig, der åbent føres mod arbejdstagerne, ungdommen og pensionisterne og i sidste ende mod befolkningen i almindelighed.
en The conclusions of the Council of 25 March, and the 'Euro Plus Pact', adopted there, are illustrative of the war being openly waged against workers, young people and pensioners, and, in the end, against the general public.
da Da befolkningen bliver ældre, og ratioen af erhvervsaktive i forhold til pensionister er faldende, forventer man, at demenssygdomme vil blive en af de største udfordringer for bæredygtigheden af de nationale social- og sundhedssystemer.
en Given the ageing of the population and the decreasing ratio of working to retired people, it is expected that dementia will be one of the main challenges to the sustainability of national social and healthcare systems.
da Artikel ‧ Pensionistens (rentemodtagerens) og/eller hans familiemedlemmers ophold i en anden medlemsstat end den, hvori de er bosat
en Article ‧ Stay of the pensioner and/or members of his family in a State other than the State in which they reside
da Hr. formand, med hensyn til supplerende pensioner er det afgørende, om man vil gøre alderdommen tryggere for pensionisterne, eller om man vil styrke kapitalmarkederne i Europa.
en Mr President, where supplementary pensions are concerned, the crucial issue is whether one wants to provide pensioners with security in their old age or to reinforce Europe' s capital markets.
da Kommissionen kan oplyse det ærede medlem om, at i henhold til aftalen med Schweiz om fri bevægelighed for personer er det for en pensionist med en schweizisk pension ikke afhængigt af den pågældendes nationalitet, men af den medlemsstat, hvori den pågældende er bosat, hvorvidt han er forsikret mod sygdom i Schweiz eller i den medlemsstat, hvori han har bopæl
en The Commission wishes to inform the Honourable Member that under the Agreement on Free Movement of Persons with Switzerland, it does not depend on the nationality of a pensioner with a Swiss pension but on the Member State where he resides whether he is insured against sickness in Switzerland or in the Member State where he resides
da Jeg håber, at vi i Parlamentet vil være mere opmærksomme på de ældre og pensionisterne og i det mindste lige så opmærksomme, som vi er på emballagen, som Parlamentet - og det er en god nyhed - anser for at være så nyttig. Lad os håbe, at de ældre og pensionisterne i de enkelte medlemsstater og i hele EU i fremtiden bliver betragtet på denne måde.
en I hope that Parliament will pay more attention to pensioners and the elderly, at least as much attention as it pays to packaging, which - and this is good news - the European Parliament sees as so useful: let us hope that the pensioners and elderly people of all the individual States as well as the European State will be considered to be this useful.
da De ydelser, som udbetales til andre end nuværende medarbejdere (pensionister, forældreløse mv.), opføres som Ydelser efter medarbejdernes fratræden
en The benefits granted to the inactives (pensioners, orphans, etc.) are classified as Post-Employment Employee Benefits
da Der står i chartret, at EU respekterer de ældres rettigheder, og derfor glæder de ældre og pensionisterne i hele Europa sig til, at det bliver en del af EU's forfatning.
en The Charter states that the rights of elderly people are to be respected by Europe, and that is why pensioners and elderly people throughout Europe are waiting impatiently for the Charter to become the Constitution of the European Union.
da Såfremt en person, der har ret til pension eller rente i medfør af lovgivningen i en eller flere medlemsstater, er bosat i en medlemsstat, efter hvis lovgivning retten til naturalydelser ikke er betinget af forsikring eller beskæftigelse, og efter hvis lovgivning den pågældende ikke har ret til pension eller rente, påhviler udgifterne ved naturalydelser udredet til den pågældende og til hans familiemedlemmer den efter reglerne i artikel ‧, stk. ‧, bestemte institution i en af de medlemsstater, der er kompetent med hensyn til pensioner, for så vidt den nævnte pensionist (rentemodtager) og hans familiemedlemmer ville have haft ret til disse ydelser i medfør af den for nævnte institution gældende lovgivning, såfremt de var bosat i den medlemsstat, på hvis område den nævnte institution er beliggende
en Where the pensioner entitled to a pension under the legislation of one Member State, or to pensions under the legislations of two or more Member States, resides in the territory of a Member State under whose legislation the right to receive benefits in kind is not subject to conditions of insurance or employment, nor is any pension payable, the cost of benefits in kind provided to him and to members of his family shall be borne by the institution of one of the Member States competent in respect of pensions, determined according to the rules laid down in Article ‧, to the extent that the pensioner and members of his family would have been entitled to such benefits under the legislation administered by the said institution if they resided in the territory of the Member State where that institution is situated
da Hr. formand, som De ved, repræsenterer jeg ikke nogen region, men de italienske og europæiske pensionister.
en Mr President, I do not represent any region; as you know, I represent the pensioners of Italy and Europe.
da Boligstøtte til pensionister (lov om individuel boligstøtte, lovbekendtgørelse nr. ‧ af ‧. august ‧, som ændret ved lov nr. ‧ af ‧. marts
en Accommodation expenses for pensioners (Law on individual accommodation assistance, consolidated by Law No ‧ of ‧ March
da Hr. formand, der er pensionister, som dør på grund af bureaukratiet, uden at de når at hæve deres pension.
en Mr President, there are pensioners who die because of bureaucracy, without having drawn their pensions.
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 1,057 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.