Oversættelser til engelsk:

  • pensioner   
    (noun   )
  • retired   
    (verb, adjv   )
  • retiree   
    (noun   )

Eksempel sætninger med "pensionist", oversættelseshukommelse

add example
Pensionistens (rentemodtagerens) og/eller hans familiemedlemmers ophold i en anden stat end den, hvor de er bosatStay by pensioner and/or members of his family in a State other than the State in which they reside
Artikel ‧ til ‧ finder ikke anvendelse på en pensionist eller rentemodtager eller på hans familiemedlemmer, såfremt vedkommende har ret til ydelser efter en medlemsstats lovgivning, på grundlag af erhvervsmæssig beskæftigelseArticles ‧ to ‧ shall not apply to a pensioner or to members of his family who are entitled to benefits under the legislation of a Member State as a result of pursuing a professional or trade activity
Med den kraftige nedskæring af pensioner og sociale ydelser til ældre og pensionister i profittens og den øgede konkurrenceevnes navn, er staten og det sociale sikringssystem begyndt at praktisere en ny form for racisme rettet mod de ældre. Den er en nødvendig følge af reglerne om det frie, ukrænkelige marked, som »tillader« døden, når den er billigere end liv.Following the decimation of pensions and social provisions for old people and those who have retired, in the name of profit and increased competitiveness, a new kind of racism is being cultivated by the state and social welfare against the elderly, imposed by unchecked free market forces which decree that death is 'allowable' when it costs less than staying alive.
for pensionisterfor pensioners
Disse andre aspekter omtales i Parlamentets beslutning og omfatter: afskaffelse af grænsekontrol, herunder indføjelse af Schengen-acquis'et i traktaten, opholdsret for studerende, pensionister og ikke-erhvervsaktive personer i overensstemmelse med princippet om EUborgerskab; oprettelse af et område med fri bevægelighed for studerende og med respekt for akademiske kvalifikationer erhvervet i andremedlemsstater samt problemerne med forskelle mellem medlemsstaternes skatte- og afgiftslovgivning og samspillet mellem skattesystemer og socialsikringssystemer.Such other concerns are referred to in Parliament's resolution and they include: the elimination of border controls, including the insertion of the Schengen acquis in the Treaty; the right of residence for students, retired people and inactive persons, in line with the concept of European citizenship; the creation of an area of mobility for students with respect of academic qualifications obtained in the different Member States; and the problems stemming from the disparities in fiscal legislation in the Member States as well as the interaction between fiscal and social security systems.
Kapitel ‧: Ydelser til børn, der forsørges af pensionister eller rentemodtagere, samt til børn, der har mistet begge forældre eller en af dem (artikel ‧, ‧ ogChapter ‧: Benefits for dependent children of pensioners and for orphans (Articles ‧ to
Det er en balancegang mellem på den ene side behovet for at beskytte små og mellemstore virksomheder - et spørgsmål, som vi har drøftet indgående i de sidste par timer - inden for bustransport, og på den anden side behovet for at beskytte bevægelseshæmmede personer, handicappede, pensionister, passagerer med midlertidig nedsat mobilitet og sårbare brugere overalt med det formål at reducere antallet af tvister.It is a balancing act between the need, on the one hand, to protect small and medium-sized enterprises - a topic we have discussed at length over the last few hours - involved in the bus and coach transport sector and, on the other, the need to protect the rights of persons with reduced mobility, disabilities, old-age pensioners, persons with temporary reduced mobility, and vulnerable users overall, in order that there may also be fewer disputes.
Den institution i en medlemsstat, som det påhviler at udbetale en pension eller rente, og som efter den lovgivning, der gælder for institutionen, skal tilbageholde bidrag, der påhviler pensionisten eller rentemodtageren til dækning af ydelser ved sygdom og moderskab, er berettiget til at foretage sådanne tilbageholdelser, beregnet i overensstemmelse med den pågældende lovgivning, i den pension eller rente, som institutionen skal udbetale, for så vidt en institution i den nævnte medlemsstat skal bære udgifterne ved de ydelser, der er udredet i medfør af artikel ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ ogThe institution of a Member State which is responsible for payment of a pension and which administers legislation providing for deductions from pensions in respect of contributions for sickness and maternity shall be authorized to make such deductions, calculated in accordance with the legislation concerned, from the pension payable by such institution, to the extent that the cost of the benefits under Article ‧, ‧, ‧a, ‧, ‧ and ‧ is to be borne by an institution of the said Member State
Det vi i dag burde drøfte er konsekvenserne af EU's rentepolitik for mange tusinde familier, som har optaget lån for at købe huse, konsekvenserne af liberalisering og privatisering for offentlige services og konsekvenserne af små pensioner for millioner af pensionisters uafhængighed og livskvalitet.What we should be discussing today are the consequences of the European Union's interest rate policy on thousands and thousands of families who have taken out mortgages to buy houses, the consequences of liberalisation and privatisation on public services, and the consequences of low pensions on the independence and quality of life of millions of pensioners.
For pensionister med bopæl uden for Unionen udbetales pensionen i euro i en bank i bopælslandetFor pensioners residing outside the Union, pensions shall be paid in euro into a bank in the country of residence
Jo, i USA rejste en berømt pensionist, nemlig astronauten John Glenn, ud i rummet i en alder af 69 år.Well, in the United States, a famous pensioner, the astronaut John Glenn, went into space at the age of 69.
Inden De overvejer anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier, beder jeg Dem indtrængende om at forstå, at de bulgarske pensionister lever af pensioner, der svarer til 50 euro pr. måned.But before you think of using new information and communication technologies, I implore you to grasp the fact that Bulgarian pensioners live on pensions equal to EUR 50 a month.
Jeg stemte således ja til Atkins' betænkning, for det er meget vigtigt for pensionisterne - der ikke har så lang tid igen - at de når frem til bestemmelsesstedet uden forsinkelser, når de rejser med fly. Som sagt har de jo ikke så meget tid til rådighed.I voted for the Atkins report because it is extremely important for pensioners, who do not have much time left, to arrive at their destination on time when they travel by air as they are always short of time.
Endelig vil jeg gerne takke hr. Newman og kollegerne i Udvalget om Andragender for den støtte og sympati, de har givet udtryk for over for pensionisterne.Finally, I would thank Mr Newman and colleagues on the Committee on Petitions for the support and sympathy they gave to the pensioners.
En pensionist, som i de seneste fem år inden den dato, hvor han går på alders- eller invalidepension, i mindst to år har haft lønnet beskæftigelse eller udøvet selvstændig virksomhed som grænsearbejder, har ret til naturalydelser i den medlemsstat, hvor han udøvede en sådan aktivitet som grænsearbejder, hvis denne medlemsstat og den medlemsstat, hvori den kompetente institution, der er ansvarlig for udgifterne til de naturalydelser, der ydes pensionisten i hans bopælsmedlemsstat, er beliggende, har truffet dette valg, og de begge er opført i bilag VA pensioner who, in the five years preceding the effective date of an old-age or invalidity pension has been pursuing an activity as an employed or self-employed person for at least two years as a frontier worker shall be entitled to benefits in kind in the Member State in which he pursued such an activity as a frontier worker, if this Member State and the Member State in which the competent institution responsible for the costs of the benefits in kind provided to the pensioner in his Member State of residence is situated have opted for this and are both listed in Annex V
hvor anvendelsen af denne regel ville medføre, at udgifterne kom til at påhvile flere institutioner, påhviler udgifterne den institution, som anvender den lovgivning, af hvilken pensionisten (rentemodtageren) senest har været omfattetshould the application of this rule result in several institutions being responsible for the cost of benefits the cost shall be borne by the institution administering the legislation to which the pensioner was last subject
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte samt pensionisterProceeds from taxation on the salaries, wages and allowances of members of the institution, officials, other servants and persons in receipt of a pension
Derfor vil jeg gerne spørge Dem om følgende, hr. formand, selv om dette spørgsmål konkret er rettet til stats- og regeringscheferne. Skal vi starte med at fastsætte, hvor meget borgerne skal modtage i pension, og så bruge det, der bliver tilovers, eller skal vi starte med at bruge hele statsbudgettet op, og hvis der bliver noget tilovers - jeg gentager, at det kun er, hvis der bliver noget tilovers - give smulerne til pensionisterne?I ask you, then, Mr President, although I am specifically addressing the Heads of Government and the Council: do we want first to set how much pension we should pay citizens and then spend what we have left, or do we want first to spend the whole State budget and then, if we have anything left - I repeat, if we have anything left - throw the scraps to the pensioners?
Det gælder f.eks. studerende, som skal bevise, at de har en rigtig studieplads, eller pensionister, som skal bevise, at de har deres pension eller egen formue med, hvis de flytter.This may apply to students who have to prove that they have a proper place at university or to pensioners who have to prove that they will be taking their pensions or own capital with them if they move.
"Bravo, Fatuzzo!", sagde hun. Jeg lytter med stor interesse til Deres stemmeforklaringer, for selv om jeg er ung, er jeg også interesset i de ældres og pensionisternes vilkår.I listen to your explanations of vote with great interest because, although I am young, I too am interested in older people and pensioners.
påpeger, at selv om de offentlige pensionsordninger bør forblive en vigtig indtægtskilde for pensionister, kan privat dækning gennem erhvervsordninger eller individuelle ordninger spille en supplerende rolle med hensyn til at opnå yderligere pensionsrettighederNotes that, although public pension schemes should remain an important source of pensioners' income, private provision through occupational or personal schemes can play a complementary role in obtaining additional pension entitlements
Nogle af ofrene for dette er - som jeg har sagt før - naturligvis de ældre og pensionisterne.As I have already said on a previous occasion, pensioners and the elderly are certainly among the victims.
Vi kender allerede Den Europæiske Volontørtjeneste for unge, og vi har brug for lignende programmer for alle aldersgrupper, især for den voksende gruppe af pensionister, som er aktive, raske og erfarne.We are already familiar with the European Voluntary Service for young people, and we need similar programmes for all age groups, particularly for the growing numbers of retired people who are active, healthy and experienced.
Berlusconis centrumhøjreregering sat pensionerne op fra 382 til 490 euro for dem, der er over 70 år, og det kommer således et større antal mennesker til gode. Jeg vil ønske og foreslå, at de 14 andre EU-lande og de 12 ansøgerlande følger dette eksempel for de ældres og pensionisternes vedkommende, men også når det gælder dem, der ikke er pensionister endnu, for mennesker i alle aldre har ret til at leve.I call upon the other 14 States of the European Union and the 12 candidate countries to help pensioners and elderly people in the same way, and not just pensioners and elderly people but non-pensioners as well, for the right to life belongs to all people, whatever their age.
Viser side 1. Fundet 1281 sætninger matchende sætning pensionist.Fundet i 0,785 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.