Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

strukturel redigering
structural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
da Hvis du klikker på Annullér knappen, vil din redigering blive glemt, og & korganizer; vil lukke vinduet
en If you click the Cancel button, your editing will be forgotten, and & korganizer; will close the window
da Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af de tekster, som Europa-Parlamentet skal offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende, bl.a. i henhold til Europa-Parlamentets forretningsorden, især artikel ‧, ‧, ‧ og ‧, og forretningsordenen for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (budgetter, skriftlige forespørgsler, protokoller, meddelelser
en This appropriation is intended to cover the costs of preparing, printing by traditional (on paper or on microfilm) or electronic methods, and disseminating the texts which Parliament is required to publish in the Official Journal of the European Union, pursuant inter alia to its Rules of Procedure (in particular Rules ‧, ‧, ‧ and ‧ thereof) and to the Rules of Procedure of the ACP-EU Joint Assembly (budgets, written questions, minutes, notices
da Når du klikker på Brug knappen vil dine ændringer blive huskede, og vinduet vil forblive på skærmen til yderligere redigering
en When you click the Apply button, your changes will be remembered, and the window will remain on screen for further editing
da Åbner markeret fil til redigering
en Opens the marked file for editing
da Brugernavn til redigering af ændringslog
en User name for the ChangeLog editor
da Det udkast, som konventet har udarbejdet, udgør således grundlaget - jeg vil endda sige et glimrende grundlag - for konventets endelige redigering.
en The draft prepared by the Convention thus provides the basis - I would say an excellent basis - for drawing up the final version of the Constitution.
da Dette aktiverer eller deaktiverer søgelinjens redigering ovenfor brevlisten som kan bruges til hurtigt at søge efter information vist i beskedlisten
en This option enables or disables the search line edit above the message list which can be used to quickly search the information shown in the message list
da Ingen substantielle ændringer, redigering i overensstemmelse med forordning (EF) nr
en No material change, laid out in accordance with the plan provided for in Regulation (EC) No
da forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af officielle publikationer, som Europa-Parlamentet offentliggør på anden vis end i Den Europæiske Unions Tidende, bl.a. på internettet, som f.eks. publikationer af generel art og forskellige arbejdsdokumenter og tryksager samt udlicitering heraf
en cost of preparation and both traditional (on paper or on microfilm) and electronic publishing plus dissemination, including via the Internet, of the official publications of the European Parliament other than in the Official Journal of the European Union, such as publications of a general nature, working documents and miscellaneous printed matter, and subcontracting in connection with them
da For mange redigerings-og formateringsfunktioner i & kword;, skal en bestemt handling (fed type, understregning & etc;) kun anvendes på en bestemt del af teksten, ikke hele dokumentet. Angiv hvilken tekst der skal ændres ved at markere (eller fremhæve) den tekst du ønsker ændret
en For many editing and formatting functions in & kword;, certain actions (bold face, underline, etc;) should be applied to a certain section of text, not the document as a whole. You specify which text should be altered by selecting (or highlighting) the text you want changed
da & kformula;-til redigering af matematiske formler
en & kformula;-an editor for mathematical formulae
da & kappname; understøtter visning og redigering af EXIF-kommentarer, i JPEG-billeder. Tabsfrie transformationer såsom rotation og spejling af JPEG understøttes også
en & kappname; supports the displaying and editing of EXIF comments in JPEG images. Lossless JPEG transforms such as rotations and mirroring are also supported
da Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution heraf
en This appropriation is intended to cover the cost of the production in electronic and/or other formats (including editing, design, layout, publication, photographs and printing) and distribution of publications of the Centre
da For at håndtere systemets netværksindstillinger skal du gå ind i administratorstilstand. Inden dettes er alle tilvalg grå, hvilket betyder at du kun kan navigere i grænsefladen og kigge på egenskaberne. Redigering er deaktiveret. For at gå ind i administratorstilstand, klikkes på knappen Administratorstilstand placeret længst nede til venstre i modulet. Indtast dit kodeord når du bliver spurgt
en To manage the system network settings you must enter administrator mode. Prior to this all options will be grayed, meaning you can only navigate the interface and view properties. Editing is disabled. To enter administrator mode click the Administrator Mode button located bottom left of the module. Enter your password when prompted
da Dette felt vises når spillet startes, og når du vælger punkter i menuerne Spil og Editor. Du bruger den til at vælge et spil og et niveau for at spille, gemme, redigere, flytte eller fjerne. Den store knap længst nede er O. k.. Dens navn ændres med det du gør: I dette tilfælde at vælge et spil og et niveau til redigering
en This box appears when you select the New Game action and also when you select items from the Editor menu. You use it to choose a game and a level to play, edit, save, move, re-number or delete. The main button at the bottom is the OK button. Its label changes according to what you are doing: in this case choosing a game and level to play
da Redigering af TeX-fil
en Editing this manual
da Erhvervserfaring med redigering og efterbehandling af av-programmer til tv og radio og fotoreportager
en professional experience in the editing and post-production of TV or radio programmes or photo reportages
da Højreklikker du i editor-området får du en anden sammenhængsmenu der er relateret til indholdet i det dokumentet du redigerer, så som basale redigeringsfunktioner (klip, kopiér, indsæt), redigering af tagget under markøren, markering af området der indesluttes af tagget under markøren, få hjælp om ordet under markøren eller åbne en fil hvis strengen under markøren peget på en fil
en Right clicking in the editor area will give you another context menu related to the edited document content, like basic editing actions (cut/copy/paste), editing the tag under the cursor, selecting the area covered by the tag under the cursor, getting context help about the word under the cursor or open a file if the string under the cursor points to a file
da Ingen part kan på sit territorium pålægge eller tillade, at der pålægges den anden parts forhandlere af edb-reservationssystemer strengere krav med hensyn til præsentation (herunder parametrene for redigering og visning), drift, praksis, forhandling eller ejerskab end de krav, der gælder for partens egne forhandlere af edb-reservationssystemer
en Neither Party shall, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS vendors of the other Party more stringent requirements with respect to CRS displays (including edit and display parameters), operations, practices, sales, or ownership than those imposed on its own CRS vendors
da KDE Filtype-editor-forenklet version til redigering af én filtype
en KDE file type editor-simplified version for editing a single file type
da Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Rådets publikationer, bortset fra Den Europæiske Unions Tidende, i forbindelse med ESFP/FUSP
en This appropriation is intended to cover the costs of preparing, publishing by traditional means (paper or microfilm) or electronic methods and disseminating Council ESDP/CFSP publications other than in the Official Journal
da Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter
en Editing, publication and distribution of information, and other activities
da Den regulær udtryk editor er en editor til redigering af regulære udtryk på en grafisk måde (i modsætning til ASCII-syntaks). Traditionelle regulære udtryk er blevet skrevet i ASCII-syntaks, som for eksempel ser sådan her ud ^. * kde \\ b. Den største bagdel ved dette er
en The regular expression editor is an editor for editing regular expression in a graphical style (in contrast to the ASCII syntax). Traditionally regular expressions have been typed in the ASCII syntax, which for example looks like ^. *kde\\b. The major drawbacks of this style are
da Redigering af dit dokument
en Editing Your Document
da Åbner en dialog til redigering af forbindelser
en Opens a dialog for editing connections
Viser side 1. Fundet 199 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,267 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.