Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

strukturel redigering
structural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
da Værktøj til redigering af musik
en Music editing tool
da Fortryd trin ved redigering af dette brev
en Undo your steps in editing the current message
da Redigerings menuen indeholder en række kommandoer, som alle drejer sig om det aktuelt aktive dokument
en The Edit menu contains a host of commands, all to work with the currently active document
da Det ser for mig ud som politisk redigering og kontrol af sider på internettet - det nye medie.
en This looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
da Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Rådets publikationer, bortset fra Den Europæiske Unions Tidende, i forbindelse med ESFP/FUSP
en This appropriation is intended to cover the costs of preparing, publishing by traditional means (paper or microfilm) or electronic methods and disseminating Council ESDP/CFSP publications other than in the Official Journal
da Åbner markeret fil til redigering
en Opens the marked file for editing
da & kword; kan forstørre eller formindske for at gøre redigering af dine dokumenter nemmer på enhver computer, og med en vilkårlig skriftstørrelse
en & kword; can zoom in or out to make the editing of your documents easier on any computer, and with any font size
da Start & ydre redigering
en Start & External Editor
da Der bør derfor ydes EF-tilskud til OIE’s aktiviteter samt til redigeringen og offentliggørelsen af nævnte brochure
en It is therefore appropriate to make a Community financial contribution to the OIE activities and to finance the edition and publication of that booklet
da Det er nødvendigt at udvikle værktøjer til validering, fejlfinding, korrektioner, analyser og redigering inden for statistik over samhandlen mellem medlemsstaterne
en Tools for validation, error detection, correction, analysis and editorial work in the field of intra-Community trade statistics need to be developed
da Fil-låsning tillader brugere at låse en fil, idet de informerer andre om at de arbejder på denne fil for øjeblikket. På denne måde kan redigering gøres uden frygt for at ændringerne vil blive overskrevet af en anden person som også redigerer det samme dokument
en File locking allows users to lock a file, informing others that they are currently working on this file. This way, editing can be done without fear that the changes may be overwritten by another person who is also editing the same document
da For at håndtere systemets netværksindstillinger skal du gå ind i administratorstilstand. Inden dettes er alle tilvalg grå, hvilket betyder at du kun kan navigere i grænsefladen og kigge på egenskaberne. Redigering er deaktiveret. For at gå ind i administratorstilstand, klikkes på knappen Administratorstilstand placeret længst nede til venstre i modulet. Indtast dit kodeord når du bliver spurgt
en To manage the system network settings you must enter administrator mode. Prior to this all options will be grayed, meaning you can only navigate the interface and view properties. Editing is disabled. To enter administrator mode click the Administrator Mode button located bottom left of the module. Enter your password when prompted
da Navigering og redigering
en Navigation And Editing
da De næste to punkter hedder Indsæt brud inden paragraf og Indsæt brud efter paragraf. Når en af valgmulighederne er markeret, og paragraffen flyttes til næste ramme i rammesættet, så indsættes et hård rammebrud foran den nuværende paragraf eller efter foregående paragraf (afhængig på det valgte punkt). Dette sørger for at paragraffen altid er i næste ramme, også selvom tekst før rammen slettes. Dette punkt bruges ofte sammen med Hold linjer sammen, for at være sikker på at paragraffen ikke kryber tilbage på siden ved redigering
en The next two options are labeled Insert Break Before Paragraph and Insert Break After Paragraph. When one of these options is checked, and the paragraph moves to the next frame in the frame set, a hard frame break will be inserted in front of the current paragraph or after the previous paragraph (depending on the option selected). This will serve to keep the paragraph in the next frame, even if text prior to that frame is deleted. This option is often used in conjunction with Keep lines together, to ensure that the paragraph does not creep back onto the page during editing
da foranstaltninger til fremme af indsamling, redigering, brug og formidling af oplysninger om hjemlandet, herunder oversættelse
en actions promoting the collection, compilation, use and dissemination of country of origin information, including translation
da Detaljerede guider: Redigering af dit dokument
en Detailed Guides: Editing your Document
da Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution heraf
en This appropriation is intended to cover the cost of the production in electronic and/or other formats (including editing, design, layout, publication, photographs and printing) and distribution of publications of the Centre
da For mange redigerings-og formateringsfunktioner i & kword;, skal en bestemt handling (fed type, understregning & etc;) kun anvendes på en bestemt del af teksten, ikke hele dokumentet. Angiv hvilken tekst der skal ændres ved at markere (eller fremhæve) den tekst du ønsker ændret
en For many editing and formatting functions in & kword;, certain actions (bold face, underline, etc;) should be applied to a certain section of text, not the document as a whole. You specify which text should be altered by selecting (or highlighting) the text you want changed
da På konto-siden kan du Tilføje, Fjerne eller Ændre konti. Redigering af konti er meget ligesom at tilføje dem, men bemærk at du ikke kan ændre UIN, alias eller den kontoidentifikator dit & im;-system bruger. Dette er internt for kontoen. Hvis du ønsker at ændre dette, m du tilføje en anden konto med den nye kontoidentifikator og (hvis du vil) fjerne den gamle konto
en On the Accounts page, you can Add, Remove, or Modify accounts. Editing accounts is much the same as adding them, but note that you cannot change the UIN, buddy name, or whatever account identifier your & im; system uses. This is intrinsic to the account. If you want to change this, you will have to add another account with the new account identifier and (optionally) remove the old account
da Tjeneste, der giver mange brugere mulighed for samtidig at se, kommentere og anmode om redigering af objektsamlinger
en Service that allows multiple users to simultaneously view, comment about, and request edits of feature collections
da Kan ikke starte ydre redigering. Tjek dine indstillinger i opsætningsdialogen
en Unable to start external editor. Please check your configuration in the settings dialog
da Vis krypteret/underskrevet tekst efter redigering
en Show ciphered/signed text after composing
da Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uarbejdelse, redigering og offentliggørelse, i en hvilken som helst form, af beretningen om Overvågningscentrets aktiviteter og andre publikationer (undtagen årsberetningen og nyhedsbladet “Equal Voices”), som er godkendt af Overvågningscentrets bestyrelse
en This appropriation is intended to cover the cost of preparing, editing and publishing, in whichever form, the activities reports and other publications of the Centre, except for the annual report and the bulletin Equal Voices, in accordance with decisions of the Board
da Redigerings menuen
en The Edit Menu
Viser side 1. Fundet 199 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,284 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.