Oversættelser til engelsk:

  • edit     
    (verb   )
     
    To make a change to an existing file or document.

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (3)

strukturel redigering
structural editing

Eksempel sætninger med "redigering", oversættelseshukommelse

add example
da Det ser for mig ud som politisk redigering og kontrol af sider på internettet - det nye medie.
en This looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
da Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udarbejdelse af observationscentrets publikationer i elektronisk format og/eller andre formater (herunder redigering, udformning, layout, offentliggørelse, fotografier og trykning) og distribution heraf
en This appropriation is intended to cover the cost of the production in electronic and/or other formats (including editing, design, layout, publication, photographs and printing) and distribution of publications of the Centre
da Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af de tekster, som Rådet skal offentliggøre i Den Europæiske Unions Tidende, bl.a. i henhold til artikel ‧ i Rådets forretningsorden
en This appropriation is intended to cover the costs of preparing, publishing by traditional means (paper or microfilm) or electronic methods and disseminating the texts which the Council is required to publish in the Official Journal of the European Union pursuant to Article ‧ of its Rules of Procedure in particular
da Højreklikker du i editor-området får du en anden sammenhængsmenu der er relateret til indholdet i det dokumentet du redigerer, så som basale redigeringsfunktioner (klip, kopiér, indsæt), redigering af tagget under markøren, markering af området der indesluttes af tagget under markøren, få hjælp om ordet under markøren eller åbne en fil hvis strengen under markøren peget på en fil
en Right clicking in the editor area will give you another context menu related to the edited document content, like basic editing actions (cut/copy/paste), editing the tag under the cursor, selecting the area covered by the tag under the cursor, getting context help about the word under the cursor or open a file if the string under the cursor points to a file
da & kappname; understøtter visning og redigering af EXIF-kommentarer, i JPEG-billeder. Tabsfrie transformationer såsom rotation og spejling af JPEG understøttes også
en & kappname; supports the displaying and editing of EXIF comments in JPEG images. Lossless JPEG transforms such as rotations and mirroring are also supported
da Redigering, offentliggørelse og formidling af informationsmateriale og andre aktiviteter
en Editing, publication and distribution of information, and other activities
da Redigerings menuen indeholder en række kommandoer, som alle drejer sig om det aktuelt aktive dokument
en The Edit menu contains a host of commands, all to work with the currently active document
da Når & kpresenter; er færdig, går det tilbage til dokumentet for yderligere redigering
en When & kpresenter; is finished, it will return you to your document for further editing
da Redigerings menuen
en The Edit Menu
da Så sendes en meddelelse til alle som har indstillet redigerings overvågning for filen. Du registreres også som editor af filen. Man kan få en liste over alle som alle editorer for vis fil ved at bruge Avanceret Vis redigering. Dette svarer til at skrive følgende på kommandolinjen
en This will send out a notification to everyone who has set an edit watch on this file. It will also register you as an editor of the file. You can obtain a list of all editors of a certain file by using Advanced Show Editors. This is equivalent to typing on the command line
da Dette aktiverer eller deaktiverer søgelinjens redigering ovenfor brevlisten som kan bruges til hurtigt at søge efter information vist i beskedlisten
en This option enables or disables the search line edit above the message list which can be used to quickly search the information shown in the message list
da Start & ydre redigering
en Start & External Editor
da Ændringer som laves på denne måde, gemmes altid med det samme så snart du klikker et andet sted og er færdig med redigeringen
en Changes made in this manner are always saved immediately as soon as you click elsewhere and are finished editing
da [ CertificateCreationWizard ]; Forbyd at kopiere personlige data fra adressebogen, tillad ikke lokalt at sætte ud af kraft ShowSetWhoAmI[ $i] =false; sætter brugernavnet til $USER CN[ $e] =$USER; sætter firmanavnet til " Mit firma ", forbyder redigering OU[ $i] =Mit firma; sætter afdelingens navn til enværdi returneret af et script OU[ $ei] =$(slaa_ afd_ op_ fra_ ip); sætter land til DK, men tillader ændringer af brugeren C=DK
en [ CertificateCreationWizard ]; Disallow to copy personal data from the addressbook, do not allow local override ShowSetWhoAmI[$i]=false; sets the user name to $USER CN[$e]=$USER; sets the company name to " My Company ", disallows editing O[$i]=My Company; sets the department name to a value returned by a script OU[$ei]=$(lookup_dept_from_ip); sets country to DE, but allows for changes by the user C=DE
da For at illustrere sessionshåndteringen, vælg K-menu Eidtorer Kate for at starte & kate;. Åbn et tekstdokument til redigering. Prøv så at logge af og derefter at logge på igen. Du vil så kunne se at & kate; vil blive åbnet igen på præcis samme sted på skærmen og på den rette virtuelle desktop, og det dokument som vi åbnede i & kate; inden vi loggede af, åbnes automatisk igen. & kate; vil endda huske om du havde ikke-gemte ændringer i dokumentet inden du loggede af og vil gemme dem til den fil du arbejdede på hvis du vælger Gem fra Fil-menuen
en To illustrate session management, choose K menu Editors Kate to start & kate;. Open a text document to edit. Now log out and back in. You will observe that & kate; will be restored to the exact same position on the screen, including the right virtual desktop, and the document we left open in & kate; before we logged out is opened again automatically. & kate; will even remember whether you had unsaved changes to your document before you logged out and will save them to the file you were working on if you choose Save from the File menu
da Selv om redigering af egenskaber for alle objekter allerede er afdækket i foregående afsnit, fortjener klasser et særligt afsnit, eftersom de er noget mere komplicerede, og har flere valgmuligheder end de fleste andre & UML;-elementer
en Even though editing the properties of all objects was already covered in the previous section, classes deserve a special section because they are a bit more complicated and have more options than most of the other & UML; elements
da Redigering af baggrundsnotater og taler
en Drafting background notes and speeches
da Redigering af mime typer beskrivelse
en Editing a mime types description
da Organisering og redigering af bogmærker
en Bookmark Organizer and Editor
da Denne bevilling skal dække udgifterne til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Rådets publikationer, bortset fra Den Europæiske Unions Tidende, i forbindelse med ESFP/FUSP
en This appropriation is intended to cover the costs of preparing, publishing by traditional means (paper or microfilm) or electronic methods and disseminating Council ESDP/CFSP publications other than in the Official Journal
da Aktivering af dette vil få verifikatoren til at blive opdateret for hver redigering. Hvis verifikator-vinduet indeholder meget tekst, eller hvis det regulære udtryk er enten komplekst eller matcher meget ofte, kan dette være meget langsomt
en Enabling this option will make the verifier update for each edit. If the verify window contains much text, or if the regular expression is either complex or matches a lot of time, this may be very slow
da Erhvervserfaring med redigering og efterbehandling af av-programmer til tv og radio og fotoreportager
en professional experience in the editing and post-production of TV or radio programmes or photo reportages
da Hvis du ikke kan lide brevskriveren kan du bruge en anden tekstredigering. Bemærk at brevskriver-vinduet stadig vil blive åbnet, men en ydre tekstredigering vil åbne så snart du skriver blot et tegn i brødteksten i brevet. Når du er færdig, gem teksten og gå ud af redigeringen. Teksten vil nu komme frem i brevskriver-vinduet, hvor du kan senden den. Bemærk at din editor måske ikke kommer tilbage med det samme, & eg; gvim-f % f for gvim
en If you do not like the Composer you can use a different editor. Note that the composer window will still open and the external editor will open as soon as you type just one character in the body of the message. If you are done, save the text and exit the editor. The text will now appear in the composer window, where you can send it. Note that your editor may not return immediately, you have to use & eg; gvim-f %f for gvim
da Denne kommando starter et nyt dokument i redigerings vinduet. I Dokumentlisten til venstre vil den nye fil hedde Uden navn
en This command starts a new document in the editing window. In the Documents list on the left the new file is named Untitled
da Værktøj til redigering af musik, stemmer
en Music editing tool, parts
Viser side 1. Fundet 199 sætninger matchende sætning redigering.Fundet i 0,438 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.