Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revidere
; revise

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
da Overordnede målsætninger for de reviderede retningslinjer for statsstøtte
en General objectives of revised State aid Guidelines
da Når Kommissionen reviderer energieffektivitetshandlingsplanen, bør den tage seriøst hensyn til det forhold, at medlemsstaterne ikke udnytter energibesparelsesmulighederne i tilstrækkelig grad, og det står hindrende i vejen for at sænke vores energiafhængighed.
en I believe that when revising the Energy Efficiency Action Plan, the European Commission must seriously take into account the fact that the Member States are not exploiting energy saving opportunities sufficiently, which is preventing an increase in energy independence.
da under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juli ‧ om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke, særlig artikel ‧, stk. ‧, andet afsnit
en Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on a revised Community eco-label award scheme, and in particular the second subparagraph of Article ‧ thereof
da Kommissionen drog den konklusion, at den tekniske dokumentation i den reviderede version af ‧. december ‧ ikke afhjalp de mangler, der var blevet påvist i de tidligere versioner
en The Commission concluded that the ‧ December ‧ version of the Technical Documentation did not remedy the shortcomings identified in the previous versions
da De fælles sikkerhedsmål revideres regelmæssigt efter proceduren i artikel ‧, stk. ‧, under hensyntagen til den generelle udvikling i jernbanesikkerheden
en The CSTs shall be revised at regular intervals, in accordance with the procedure referred to in Article ‧, taking into account the global development of railway safety
da Jeg har derfor blot en anmodning til Kommissionen: Nu da vi har en revideret plan, som forenkler formaliteterne, som det er blevet fortalt, håber jeg, at Parlamentet får en større rolle i debatten om og planlægningen af disse nye initiativer.
en Therefore, I should simply like to make a request to the Commission: now that we have a revised plan to simplify the formalities, as has been announced, I hope that Parliament will have a greater role in the debate and planning of these new initiatives.
da Kun 1,16 % er anvendt hertil. Fru Hübner bebudede under drøftelserne med Regionaludviklingsudvalget i sidste uge, at hun vil revidere forordningen og give disse ting en højere prioritet i programmerne for 2007-2013.
en Now, Mrs Hübner announced in discussions with the Regional Policy Committee last week that the regulation was to be revised and greater priority given to these issues in the 2007-2013 programmes.
da Den begrænsning, der f.eks. lige nu gælder for strukturfondene, er, at kun 3 % af midlerne fra det relevante operationelle program kan kanaliseres til energieffektive foranstaltninger. Det forhindrer nye medlemsstater i at revidere deres prioriteter for at opnå strukturfonde i henhold til de nye prioriteter for Europas energistrategi og klimaændringerne.
en For example, the restriction currently in force for the Structural Funds, that only 3% of resources from the relevant operational programme may be channelled towards energy efficiency measures, prohibits new Member States from reviewing their priorities for obtaining Structural Funds in accordance with the new priorities on Europe's energy strategy and climate change.
da Som det for nylig blev påpeget af Retten i Første Instans, skal der, når de restriktive foranstaltninger træffes på baggrund af en politiundersøgelse eller en undersøgelse udført af en sikkerhedstjeneste, tages behørigt hensyn til udviklingen i disse undersøgelser- f.eks. indstilling af en undersøgelse, opgivelse af en retsforfølgelse eller frifindelse- når listerne revideres for at undgå, at en persons midler indefryses på ubestemt tid uden for enhver retslig kontrol og uanset udfaldet af eventuelle efterfølgende retslige procedurer
en Indeed, as the Court of First Instance recently pointed out, when the restrictive measures are based on police and security enquiries, the developments in these enquiries- such as the closing of an investigation, the abandoning of prosecution or the acquittal in the criminal proceedings- should be duly taken into account when reviewing the lists, so as to avoid that a person's funds are frozen indefinitely, beyond review by any court and whatever the results of any judicial proceedings taken
da Min gruppe mener og navnlig i relation til den politiske og økonomiske krise i Rusland, at vi må revidere vores holdning med hensyn til de baltiske stater.
en My Group believes, especially in the context of the Russian political and economic crisis, that we need to review our position with regard to the Baltic States.
da Disse restbeløb og frigjorte midler bør bruges og forvaltes i overensstemmelse med den reviderede Cotonouaftale og den interne aftale
en These balances and decommitted funds should be used and managed in accordance with the revised Cotonou Agreement and the Internal Agreement
da Midt i ‧ bad centret derfor sine kunder om at revidere deres overslag for ‧, så det aktuelle budget kunne fastlægges nærmere
en In mid-‧ the Centre therefore asked its clients to revise their forecasts for ‧, in order to precise the current budget
da Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bør overveje at revidere deres gældende politikker om bekæmpelse af falskner med henblik på at gøre spørgsmålet til en sag af fælles interesse, vurdere behovet for harmonisering af straffelovbestemmelser vedrørende falskneri, opnå øget institutionelt, retligt og politimæssigt samarbejde, udarbejde nye konventioner med dette formål for øje, forsøge at styrke koordineringen med regeringer og organisationer uden for EU, analysere eventuelle nye tekniske muligheder for at forfalske pengesedler og gennemføre eller overveje eventuelle andre foranstaltninger
en The Council of the European Union, the European Commission and the Member States should consider a review of current policies to combat counterfeiting, with the aim of establishing such a campaign as a matter of common interest, evaluating the need for harmonisation of penal laws in the field of counterfeiting, achieving increased institutional, judicial and police cooperation, drawing up new conventions to this end, seeking to strengthen coordination with non-European Union governments and organisations, analysing the new technological means available for counterfeiting banknotes and carrying out or considering any other possible measures
da For det fjerde er det fastsat, at direktivet skal revideres efter syv års forløb, så der kan tages hensyn til yderligere videnskabelige erkendelser.
en Fourthly, the directive will be revised after seven years to take account of any further scientific progress.
da Efter en række kontrolbesøg hos ikke-forretningsmæssigt forbundne importører efter indførelsen af de midlertidige foranstaltninger blev justeringen for omkostninger efter importen revideret på grundlag af de efterprøvede data, der blev indhentet hos disse importører
en However, following the verification visits at the premises of the unrelated importers after the imposition of provisional measures, the adjustment for post-importation costs has been revised in light of the verified data obtained from these importers
da Uforeneligheden mellem El Salvadors lovgivning og ILO's konvention nr. ‧ er således blevet reduceret betydeligt, selvom der stadig består en begrænset uforenelighed mellem ordlyden i den reviderede artikel ‧ i El Salvadors forfatning og artikel ‧ i ILO's konventions nr
en Consequently the inconsistency between the national legislation of El Salvador and ILO Convention No ‧ has been significantly removed, although a limited inconsistency between the text of the revised Article ‧ of the El Salvadoran Constitution and Article ‧ of ILO Convention No ‧ still exists
da I henhold til artikel ‧, stk. ‧b, i forordning (EF) nr. ‧/‧ kan medlemsstater, der kan påvise en forbedring af den epidemiologiske situation i landet, anmode om, at deres årlige overvågningsprogrammer revideres
en Article ‧(‧b) of Regulation (EC) No ‧/‧ provides that Member States which can demonstrate the improvement of the epidemiological situation on their territory may apply for their annual monitoring programmes to be revised
da Definitionen af området Serbien og Montenegro bør revideres, så den i fuldt omfang afspejler FN's Sikkerhedsråds resolution nr. ‧ af ‧. juni
en The definition of the territory of Serbia and Montenegro should be reviewed in order to fully reflect the United Nations Security Council Resolution ‧ of ‧ June
da Bilag II, III, ‧ og ‧ kan revideres, revurderes og/eller ændres af Ministerrådet på basis af en henstilling fra AVS-EF-Udvalget for Samarbejde med henblik på Udviklingsfinansiering
en Annexes II, III, ‧ and ‧ may be revised, reviewed and/or amended by the Council of Ministers on the basis of a recommendation from the ACP-EC Development Finance Cooperation Committee
da anmoder om, at der inden for rammerne af forordningerne til fremme af EU's landbrugsprodukter i og uden for EU afsættes en særlig bevilling til forøgelse af forbruget af frugt og grøntsager på mindst ‧ millioner euro årligt, og at denne bevilling revideres regelmæssigt på grundlag af anvendelsen af midler til alment salgsfremmende kampagner, der skal være betinget af, at der fokuseres på EU-oprindelse og gøres opmærksom på kvalitet og ikke kun kvantitet
en Calls for the creation, in connection with the regulations aimed at promoting Community agricultural products inside and outside the EU, of a specific item amounting to EUR ‧ million each year for increasing fruit and vegetable consumption, and for a periodic review of that item on the basis of the uptake of funds for generic campaigns which must be conditional upon the highlighting of the EU origin and must draw attention to quality and not merely to quantity
da Med hensyn til overvågning og mærkning forekommer det mig altafgørende at kunne revidere direktivet om produktsikkerhed i almindelighed inden for de næste fem år, og at der er lagt vægt på at sætte rammer for nationale mærker og på at iværksætte en undersøgelse om en europæisk mærkning.
en With regard to surveillance and product marking, the possibility of revising the General Product Safety Directive in the next five years is, in my view, essential, as are the insistence on rules for national marking and the call for a study of European marking.
da Da der er indtrådt forsinkelser i modtagelsen af de nødvendige oplysninger og i opnåelsen af enighed med medlemsstaterne, er det nødvendigt at vedtage en tredje ajourført liste over lokaliteter, som det efterfølgende vil være påkrævet at revidere i overensstemmelse med artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EØF
en Taking into account the delay in receiving the information and reaching agreement with the Member States, it is necessary to adopt a third updated list of sites, which will need to be revised in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
da mener, at enhver reform af regnskabssystemet, der giver Kommissionens afdelinger mulighed for at indgive fejlagtige og indbyrdes uoverensstemmende oplysninger i systemet uden automatisk kontrol af dataenes sammenhæng, er uacceptabel; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at revidere sine afgørelser om en modernisering af regnskabssystemet i lyset af revisionsrapporterne
en Considers unacceptable any reform of the accounting system that will allow Commission departments to provide erroneous and inconsistent information to the system without possible automatic checks on the coherence of the data; calls on the Commission to urgently review its decisions on accounting modernisation in the light of the audit reports
da Realisme har i dag fået os til at revidere den.
en Realism has today led us to revise it.
da I forhold til opdateringen fra ‧ er underskudsfremskrivningerne for ‧-‧ og ‧-‧ revideret opad i overensstemmelse med den økonomiske udvikling, mens de på mellemlang sigt vil lægge sig op ad den profil, der er skitseret i den foregående opdatering
en Compared with the ‧ update, the deficit projections for ‧/‧ and ‧/‧ have been revised upwards in line with economic developments, while over the medium term they converge to the profile in the previous update
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 1,235 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.