Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revider
revidere; revise
reviderer
revideret

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
På grundlag af en række bemærkninger om fastsættelsen af fortjenesten som omhandlet i betragtning ‧ og ‧ og yderligere kontrolbesøg er metoden blevet revideretFollowing comments received with regard to the establishment of profit as described in recitals ‧ and ‧ and further on-spot verification, the methodology has been revised
Oplysning om, i hvilket omfang visse komponenter revideres af andre revisorer, og i hvilket omfang man eventuelt vil basere sig på disse revisionerIndication of the extent to which certain components are audited by other auditors and the extent of potential reliance on such work
del:at revidere og ajourføre Rådets ... i ‧ af ikkespredningstraktatenst part:Review and update ... NPT Review Conference
Derfor opfordrer vi Kommissionen til at revidere forordningen 19/71 vedrørende koordinationen af ordningerne på området for social sikkerhed for personer, som flytter sig til et andet medlemsland inden for Unionen.Therefore, we call upon the European Commission to revise Regulation 19/71 on the coordination of regulations in the field of social security for people moving to another Member State within the Union.
Disse katastrofer minder os om, hvor vigtigt det er på den ene side at få revideret vores politik for fysisk planlægning, hvilket kræver meget mod, og på den anden side at iværksætte de forpligtelser, vi påtog os i Kyoto - hvis vi da ellers havde brug for denne påmindelse.These disasters remind us, not that we need reminding, of just how important it is to review our regional planning policies, which will take a great deal of courage, and to implement the commitments made in Kyoto.
Gennemførelsen af fangstreduktionen omhandlet i stk. ‧ finder ikke anvendelse, hvis Kommissionen godkender en revideret planThe implementation of the reduction in catches set out in paragraph ‧ shall not apply if a revised plan is approved by the Commission
reviderer de foranstaltninger, der skal fjerne eller begrænse risikoen i henhold til artikelreview the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Article
I overensstemmelse med de anerkendte revisionsstandarder validerer Kommissionen ikke revisions-resultater, før disse resultater er blevet bekræftet i forbindelse med en drøftelse med den revideredeIn line with recognised auditing standards, the Commission does not validate audit findings until they have been confirmed in discussion with the auditees
Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker, senest revideret i Stockholm (Stockholm-aktenMadrid Agreement concerning the International Registration of Marks as last revised at Stockholm (Stockholm Act
Min holdning og holdningen hos flertallet i udvalget er, at dette er et revideret forslag, som vi har arbejdet med i EU i næsten syv år.My view, and the view of the majority of the committee, is that this is a revised proposal which we have been working on in the European Union for nearly seven years.
Kommissionens vurdering er derfor, at de integrerede retningslinjer fungerer efter hensigten og ikke på nuværende tidspunkt behøver at blive revideretThe Commission's view is therefore that the integrated guidelines are fulfilling their role and thus do not require revision
Ved at revidere direktivet kan man få de instrumenter, der er nødvendige for at bekæmpe denne praksis.Revising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
sikre, at inspektionspersonalet og herunder kontraktansatte eksperter ikke har økonomiske eller andre interesser i de forsøgslaboratorier, der tilses, i de reviderede forsøg eller i de firmaer, der sponsorerer sådanne forsøgensure that inspectorate personnel, including experts under contract, have no financial or other interests in the test facilities inspected, the studies audited or the firms sponsoring such studies
Målet for underskuddet i ‧ blev revideret, selv om underskuddene i ‧-‧ blev langt mindre end forventet i henstillingenThe revision of the ‧ deficit occurred against the background of much lower deficit outcomes in the period ‧ to ‧ than foreseen in the Recommendation
TABEL ‧ b: REVIDEREDE FINANSIELLE OVERSLAG (EU-‧) I ‧-PRISERTABLE ‧b: REVISED FINANCIAL PERSPECTIVE (EU-‧) AT ‧ PRICES
Forslag til en revideret overvågningsplan forelægges myndighederne i medlemsstaterneProposals for a revised monitoring plan shall be submitted to the competent authorities of the Member States
Det har Europa-Parlamentet ydet et meget vigtigt bidrag til, og jeg vil derfor gerne på formandskabets vegne endnu en gang takke varmt for den overordentlig hurtige behandling af det reviderede forslag.The European Parliament has made a very important contribution in this respect, and I should like to thank you most sincerely again on behalf of the Presidency for your extraordinarily rapid treatment of the revised draft.
Plenarforsamlingen kan med flertal blandt medlemmerne beslutte at revidere denne forretningsorden helt eller delvistThe Plenary Assembly shall decide by a majority of its members if there is a need to amend these Rules of Procedure, either in part or in full
For den ene eksportør blev der fundet en række uoverensstemmelser og mangler i ansøgerens regnskabssystem, som førte til den konklusion, at regnskaberne ikke var klart opstillede og ikke var udarbejdet eller revideret i henhold til internationale regnskabsstandarderFor one exporter, a number of inconsistencies and shortcomings in the accounting system of the applicant have been found, leading to the conclusion that the accounts were not clear, not prepared nor audited in accordance with international accounting standards
Jeg vil gerne nævne et område, hvor vi har samme mening som kommissæren, og som det efter min mening er meget vigtigt at tage i betragtning, nemlig at Den Europæiske Centralbank vil føre en politik og en monetær styring, og dette forpligter os til at revidere og analysere konjunkturstatistikkernes nøjagtighed.I wanted to mention a matter on which we were in agreement with the Commissioner, which seems to me important to consider, namely the fact that there will be a monetary policy and monetary management on the part of the European Central Bank, and that this will oblige us to review and analyze the precision of short-term statistics.
Arbejdspladserne vil efter min opfattelse ikke komme med så lave reviderede tal, og det, vi virkelig har brug for, er de foranstaltninger, der er skitseret i den beslutning, Parlamentet vil få forelagt om kort tid, således at disse arbejdspladser skabes.The jobs, I believe, will not come with such low revised figures and what we really need is the measures outlined in the resolution that will go before Parliament shortly so that those jobs are created.
Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den ‧. september ‧ med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om trichlorfonThis report has been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on ‧ September ‧ in the format of the Commission review report for trichlorfon
Det er imidlertid ikke lykkedes at virkeliggøre målene for dette direktiv fuldt ud, og behovet for at revidere det blev desuden understreget i Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. januar ‧ om affald af elektrisk og elektronisk udstyrHowever, the objectives of this Directive have not been fully attained and the need to revise it was also underlined by the Sixth Community Environment Action Programme, and in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ January ‧ on waste electrical and electronic equipment
Når styringskomitéen har godkendt offentliggørelsen af den reviderede regnskabsrapport, meddeles dette i Den Europæiske Unions TidendeOnce approved by the Steering Board, the publication of the audited financial report shall be notified in the Official Journal of the European Union
På grundlag af den reviderede vurderingsrapport, hvoraf det fremgår, at den ved fremstillingen fremkomne urenhed phenol er toksikologisk problematisk, bør der imidlertid fastsættes et maksimumindhold på højst ‧ g/kg af den pågældende urenhed i det tekniske materialeBased on the review report which points out that the manufacturing impurity phenol is of toxicological concern a maximum level of ‧ g/kg should, however, be set for that impurity in the technical material
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 1,163 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.