Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revidere
; revise

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
da På grundlag af en række bemærkninger om fastsættelsen af fortjenesten som omhandlet i betragtning ‧ og ‧ og yderligere kontrolbesøg er metoden blevet revideret
en Following comments received with regard to the establishment of profit as described in recitals ‧ and ‧ and further on-spot verification, the methodology has been revised
da Oplysning om, i hvilket omfang visse komponenter revideres af andre revisorer, og i hvilket omfang man eventuelt vil basere sig på disse revisioner
en Indication of the extent to which certain components are audited by other auditors and the extent of potential reliance on such work
da del:at revidere og ajourføre Rådets ... i ‧ af ikkespredningstraktaten
en st part:Review and update ... NPT Review Conference
da Derfor opfordrer vi Kommissionen til at revidere forordningen 19/71 vedrørende koordinationen af ordningerne på området for social sikkerhed for personer, som flytter sig til et andet medlemsland inden for Unionen.
en Therefore, we call upon the European Commission to revise Regulation 19/71 on the coordination of regulations in the field of social security for people moving to another Member State within the Union.
da Disse katastrofer minder os om, hvor vigtigt det er på den ene side at få revideret vores politik for fysisk planlægning, hvilket kræver meget mod, og på den anden side at iværksætte de forpligtelser, vi påtog os i Kyoto - hvis vi da ellers havde brug for denne påmindelse.
en These disasters remind us, not that we need reminding, of just how important it is to review our regional planning policies, which will take a great deal of courage, and to implement the commitments made in Kyoto.
da Gennemførelsen af fangstreduktionen omhandlet i stk. ‧ finder ikke anvendelse, hvis Kommissionen godkender en revideret plan
en The implementation of the reduction in catches set out in paragraph ‧ shall not apply if a revised plan is approved by the Commission
da reviderer de foranstaltninger, der skal fjerne eller begrænse risikoen i henhold til artikel
en review the measures provided for to eliminate or reduce risks pursuant to Article
da I overensstemmelse med de anerkendte revisionsstandarder validerer Kommissionen ikke revisions-resultater, før disse resultater er blevet bekræftet i forbindelse med en drøftelse med den reviderede
en In line with recognised auditing standards, the Commission does not validate audit findings until they have been confirmed in discussion with the auditees
da Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker, senest revideret i Stockholm (Stockholm-akten
en Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks as last revised at Stockholm (Stockholm Act
da Min holdning og holdningen hos flertallet i udvalget er, at dette er et revideret forslag, som vi har arbejdet med i EU i næsten syv år.
en My view, and the view of the majority of the committee, is that this is a revised proposal which we have been working on in the European Union for nearly seven years.
da Kommissionens vurdering er derfor, at de integrerede retningslinjer fungerer efter hensigten og ikke på nuværende tidspunkt behøver at blive revideret
en The Commission's view is therefore that the integrated guidelines are fulfilling their role and thus do not require revision
da Ved at revidere direktivet kan man få de instrumenter, der er nødvendige for at bekæmpe denne praksis.
en Revising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
da sikre, at inspektionspersonalet og herunder kontraktansatte eksperter ikke har økonomiske eller andre interesser i de forsøgslaboratorier, der tilses, i de reviderede forsøg eller i de firmaer, der sponsorerer sådanne forsøg
en ensure that inspectorate personnel, including experts under contract, have no financial or other interests in the test facilities inspected, the studies audited or the firms sponsoring such studies
da Målet for underskuddet i ‧ blev revideret, selv om underskuddene i ‧-‧ blev langt mindre end forventet i henstillingen
en The revision of the ‧ deficit occurred against the background of much lower deficit outcomes in the period ‧ to ‧ than foreseen in the Recommendation
da TABEL ‧ b: REVIDEREDE FINANSIELLE OVERSLAG (EU-‧) I ‧-PRISER
en TABLE ‧b: REVISED FINANCIAL PERSPECTIVE (EU-‧) AT ‧ PRICES
da Forslag til en revideret overvågningsplan forelægges myndighederne i medlemsstaterne
en Proposals for a revised monitoring plan shall be submitted to the competent authorities of the Member States
da Det har Europa-Parlamentet ydet et meget vigtigt bidrag til, og jeg vil derfor gerne på formandskabets vegne endnu en gang takke varmt for den overordentlig hurtige behandling af det reviderede forslag.
en The European Parliament has made a very important contribution in this respect, and I should like to thank you most sincerely again on behalf of the Presidency for your extraordinarily rapid treatment of the revised draft.
da Plenarforsamlingen kan med flertal blandt medlemmerne beslutte at revidere denne forretningsorden helt eller delvist
en The Plenary Assembly shall decide by a majority of its members if there is a need to amend these Rules of Procedure, either in part or in full
da For den ene eksportør blev der fundet en række uoverensstemmelser og mangler i ansøgerens regnskabssystem, som førte til den konklusion, at regnskaberne ikke var klart opstillede og ikke var udarbejdet eller revideret i henhold til internationale regnskabsstandarder
en For one exporter, a number of inconsistencies and shortcomings in the accounting system of the applicant have been found, leading to the conclusion that the accounts were not clear, not prepared nor audited in accordance with international accounting standards
da Jeg vil gerne nævne et område, hvor vi har samme mening som kommissæren, og som det efter min mening er meget vigtigt at tage i betragtning, nemlig at Den Europæiske Centralbank vil føre en politik og en monetær styring, og dette forpligter os til at revidere og analysere konjunkturstatistikkernes nøjagtighed.
en I wanted to mention a matter on which we were in agreement with the Commissioner, which seems to me important to consider, namely the fact that there will be a monetary policy and monetary management on the part of the European Central Bank, and that this will oblige us to review and analyze the precision of short-term statistics.
da Arbejdspladserne vil efter min opfattelse ikke komme med så lave reviderede tal, og det, vi virkelig har brug for, er de foranstaltninger, der er skitseret i den beslutning, Parlamentet vil få forelagt om kort tid, således at disse arbejdspladser skabes.
en The jobs, I believe, will not come with such low revised figures and what we really need is the measures outlined in the resolution that will go before Parliament shortly so that those jobs are created.
da Denne rapport er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den ‧. september ‧ med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om trichlorfon
en This report has been reviewed by the Member States and the Commission within the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health and finalised on ‧ September ‧ in the format of the Commission review report for trichlorfon
da Det er imidlertid ikke lykkedes at virkeliggøre målene for dette direktiv fuldt ud, og behovet for at revidere det blev desuden understreget i Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram og i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. januar ‧ om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
en However, the objectives of this Directive have not been fully attained and the need to revise it was also underlined by the Sixth Community Environment Action Programme, and in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ January ‧ on waste electrical and electronic equipment
da Når styringskomitéen har godkendt offentliggørelsen af den reviderede regnskabsrapport, meddeles dette i Den Europæiske Unions Tidende
en Once approved by the Steering Board, the publication of the audited financial report shall be notified in the Official Journal of the European Union
da På grundlag af den reviderede vurderingsrapport, hvoraf det fremgår, at den ved fremstillingen fremkomne urenhed phenol er toksikologisk problematisk, bør der imidlertid fastsættes et maksimumindhold på højst ‧ g/kg af den pågældende urenhed i det tekniske materiale
en Based on the review report which points out that the manufacturing impurity phenol is of toxicological concern a maximum level of ‧ g/kg should, however, be set for that impurity in the technical material
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 1,39 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.