Oversættelser til engelsk:

 
past of revidere

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (4)

revidere
; revise

Eksempel sætninger med "reviderede", oversættelseshukommelse

add example
da Parterne er enige om, at deres respektive love, administrative bestemmelser og procedurer på handels- og toldområdet skal være baseret på internationale instrumenter og standarder på dette område, herunder de væsentlige elementer i den international konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling, udfærdiget i Kyoto den ‧. maj ‧, revideret i Bruxelles den ‧. juni ‧ (den reviderede Kyotokonvention), WCO's Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, WCO's Customs Data Model og konventionen om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (HS
en The Parties agree that their respective trade and customs legislation, provisions and procedures shall draw on international instruments and standards applicable in the fields of customs and trade, in particular the substantive elements of the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures, concluded at Kyoto on ‧ May ‧ and revised at Brussels on ‧ June ‧ (the revised Kyoto Convention), the WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the WCO data set and the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System (HS
da Disse observationer antager endelige værdier og indberettes med observationsstatusmarkering A på et senere tidspunkt, når de nye reviderede værdier og observationsstatusmarkeringer træder i stedet for de foreløbige
en These observations take definite values and are reported with observation status flags A, at a later stage when the new revised values and observation status flags overwrite the provisional ones
da Involveres en medlemsstat i en tvistbilæggelsesprocedure i medfør af artikel ‧ i den reviderede overenskomst, koordineres medlemsstatens holdning for så vidt angår spørgsmål om fortolkningen af overenskomsten i denne procedure med Kommissionen efter konsultation af de andre medlemsstater
en Should a Member State become involved in a dispute settlement procedure within the meaning of Article ‧ of the Revised Agreement, the position of the Member State on points of interpretation of the Agreement in this procedure shall be coordinated with the Commission after consultation with the other Member States
da Efter gennemsyn af de reviderede programmer beslutter Kommissionen senest den ‧. juni, hvilke programmer den kan samfinansiere med de vejledende budgetmidler, der er anført i bilag II, efter proceduren i artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr
en After checking the amended programmes the Commission shall decide, no later than ‧ June, which programmes it may part-finance under the indicative budgets listed in Annex ‧ to this Regulation, in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
da I overensstemmelse med traktatens artikel ‧ har Retten revideret centrets årsregnskab, som omfatter årsregnskabet og beretningen om budgetgennemførelsen for det regnskabsår, der afsluttedes den ‧. december ‧, samt efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet
en Pursuant to the provisions of Article ‧ of the Treaty the Court has audited the annual accounts of the Centre, which comprise the financial statements and the reports on implementation of the budget for the financial year ended ‧ December ‧ and the legality and regularity of the transactions underlying those accounts
da under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, som blev undertegnet i Cotonou den ‧. juni ‧ og revideret i Luxembourg den ‧. juni ‧, særlig artikel
en Having regard to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on ‧ June ‧, and revised in Luxembourg on ‧ June ‧, and in particular Article ‧ thereof
da Stabilitets- og vækstpagten skal overholdes til punkt og prikke, men jeg mener, at den skal revideres.
en The SGP needs to be respected strictly, but I think it should be revised.
da Analysen af de reviderede oplysninger bekræfter konklusionerne i betragtning ‧-‧ i forordningen om midlertidig told
en The analysis of the revised data confirms the conclusions in recitals to of the provisional Regulation
da inden for seks måneder efter godkendelsen af det flerårige program forelægge Kommissionen en revisionsstrategi, som omfatter de organer, der skal foretage den i litra a) og b) omhandlede revision, og som sikrer, at de vigtigste modtagere af samfinansiering fra fonden revideres, og at revisionerne er jævnt fordelt over hele programmeringsperioden
en present to the Commission within six months of the approval of the multiannual programme an audit strategy covering the bodies which will perform the audits referred to under points (a) and (b), ensuring that the main beneficiaries of cofinancing by the Fund are audited and that audits are spread evenly throughout the programming period
da mener, at industripolitikken skal indgå i den reviderede Lissabon-strategi; opfordrer til, at der tages hensyn til den industrielle dimension i de tre søjler i denne strategi
en Considers that industrial policy should form a part of the revised Lisbon strategy and calls for the industrial dimension to be taken into account in the strategy's three pillars
da Mine damer og herrer, jeg er overbevist om, at bedre bestemmelser kan danne grundlag for EU-institutioners indsats for at skabe arbejdspladser og vækst i EU i henhold til den reviderede Lissabon-strategi.
en Ladies and gentlemen, I am convinced that better regulations will provide a basis for efforts by European institutions to create jobs and generate growth in the European Union under the revised Lisbon Strategy.
da Den ‧. december ‧ offentliggjorde International Accounting Standard Board (IASB) den reviderede internationale regnskabsstandard (IAS) ‧ Finansielle instrumenter: Indregning og måling som led i IASB’s initiativ for at forbedre femten standarder i så god tid, at de kan anvendes af virksomheder, der vælger at benytte IAS for første gang i
en On ‧ December ‧ the International Accounting Standard Board (IASB) published revised IAS ‧ Financial Instruments: Recognition and Measurement as part of the IASB’s initiative to improve fifteen standards in time for them to be used by companies adopting IAS for the first time in
da vedtagelse af en revideret metode til måling af partikler og en grænseværdi for partikelantal i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol, som er nævnt i artikel ‧, stk
en adoption of a revised measurement procedure for particulates and a particle number limit value, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article
da Det er naturligvis nødvendigt at revidere listen over modtagerne af støtte, og det er nødvendigt at revidere kriterierne og reglerne for tildelingen af midlerne.
en Certainly, the list of beneficiaries needs to be revised, along with the criteria and rules for allocation of resources.
da De reviderede retningslinjer frembyder konkrete mål og prioriteringer og styrker gennemførelsen og styringen af strategien under ét.
en The revised guidelines present concrete objectives, priorities and targets and strengthen the delivery and governance of the strategy as a whole.
da Det fremgår af det reviderede tiltrædelsespartnerskab, hvilke områder der skal prioriteres i Tyrkiets forberedelse af medlemskabet
en The revised Accession Partnership indicates the priority areas for Turkey’s membership preparations
da Basisoplysningerne, der leveres i henhold til punkt ‧.‧, kan revideres, men resultaterne for referenceåret skal beregnes ud fra de data, der foreligger i henhold til tidsplanen i artikel
en The basic information supplied according to point ‧.‧ may be revised, but the results for the reference year will be calculated from information available according to the timetable specified in Article
da Skattepolitikken rammer energien hårdt og varierer medlemslandene imellem og bør revideres samt gennemgå en egentlig harmonisering på europæisk plan
en Taxation, which is levied at high rates on energy and differs between Member States, should be reviewed and properly harmonised between European countries
da I løbet af et halvt års tid skulle Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Kommissionen imidlertid gerne være nået til enighed om et forslag til et revideret direktiv om kommerciel brug af bioteknologiske opfindelser og produkter.
en But it should mean that in six months' time the European Parliament, the Council of Ministers and the Commission will have arrived at an agreed proposal, at a revised directive for the commercialisation of biotechnological inventions and biotechnological products.
da Det blev fastsat, at forordningen skulle revideres efter to år.
en At the time it provided for a review of the regulation two years later.
da Det udvalg, der blev nedsat ved direktiv ‧/‧/EF, har behandlet udkastet til den reviderede TSI
en The draft revised TSI has been examined by the Committee set up by Directive ‧/‧/EC
da Med dette nye reviderede mandat skal vi vide, hvad det kan og ikke kan i forbindelse med søredning eller tilbagesendelse.
en With the new, revised mandate, we have to know what they can and cannot do in cases of maritime rescue or repatriation.
da Det er derfor nødvendigt at revidere det indre markeds funktionsmåde og foretage de nødvendige justeringer for at fjerne disse forvridninger, således at man kan få færdiggjort reguleringsrammen for det fælles luftrum, som skal gøre en mere effektiv luftfart mulig i EU
en The operation of the internal market therefore needs to be reviewed, changes must be made to eliminate potential distortions and the single sky regulatory framework must be completed, thus making air transport in the EU more efficient
da Halvvejsrevideringen vedrører det operationelle program (som fastsat i forordning (EF) nr. ‧/‧) for de medlemsstater, Retten har revideret, mens halvvejsevalueringerne vedrører de specifikke foranstaltninger for at løse problemet med skolefrafald, og der er taget skridt til at tilpasse fokus og strategi, hvis det har været nødvendigt
en While the mid-term review is carried out at operational programme level (as stipulated by Regulation (EC) No ‧/‧) for the Member States audited, the mid-term evaluations referred to the specific measures addressing Early School Leaving (ESL), and action has been taken to adjust the focus and strategy where necessary
da Bulgarien forelagde den ‧. februar ‧ Kommissionen en revideret og ajourført liste over de pågældende mælkeforarbejdningsvirksomheder
en Bulgaria sent the Commission a revised and updated list of those milk processing establishments on ‧ February
Viser side 1. Fundet 9537 sætninger matchende sætning reviderede.Fundet i 3,292 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.