Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stilling
dominant position
finansiel stilling
financial situation
kvindens stilling
position of women
landbrugets stilling
agricultural situation
økonomisk stilling
economic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
da Begrebet en "fremtrædende person" er tydeligvis meget bredt, men i dag er vi nået frem til en fælles definition, som siger, at der ved en fremtrædende person forstås en person i en offentlig eller ikkeoffentlig stilling, som kunne være truet som følge af hans eller hendes bidrag til den offentlige debat.
en The concept of the 'public figure' is clearly very wide, but today we have come to a common definition in which it is understood to mean a person in an official or non-official position who could be threatened due to his or her contribution to the public debate.
da der henviser til, at de store engrosvirksomheder og et mindre antal store detailvirksomheder i EU har betragtelig magt i forbindelse med fastsættelse af prisen på fødevarer, og at koncentrationen af dem er sådan, at det nærmer sig en dominerende stilling over for producenterne
en whereas major wholesale companies and a small number of large retailers operating in the EU have considerable power to set prices for foodstuffs, and whereas their concentration is such that it amounts to a dominant position vis-à-vis producers
da Den nedlagte produktionskapacitet er ældre end den nyinstallerede kapacitet, har andre tekniske karakteristika og indtager ikke samme stilling på markedet
en The closed capacity is older than the newly installed capacity, has different technical characteristics and is positioned in the market in a different way
da Vi mener, at netop fordi Tyrkiet er trådt ind på en ny vej i dets forhold til EU og ydermere nu skal tage stilling til det, der er EU's holdninger, hvad angår den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, kommer vi - lad os bare sige det lige ud - til at afprøve Tyrkiets vilje til at acceptere de prioriteringer, som EU har i sit forhold udadtil.
en We feel that precisely because Turkey has embarked on a new type of relationship with the European Union, and also because Turkey now has to respond to the European Union' s positions on common foreign and security policy issues, we will, to be frank, be testing Turkey' s will as regards the European Union' s priorities in its foreign relations. Our relationship with Armenia, as evinced by the agreement we signed with that country last year, is of course one element in these foreign relations.
da Fru formand, ministeren er netop kommet med to selvmodsigelser: På den ene side kom han med en generel meddelelse om, at han fordømmer krænkelsen af menneskerettighederne, og på den anden side nægter han at tage stilling til konkrete begivenheder, der har vakt opstandelse i Grækenland, og som drejer sig om den britiske efterretningstjenestes aktiviteter.
en – Madam President, the Minister has just said two contradictory things to us: on the one hand, he made a general pronouncement that the infringement of human rights is condemnable and, on the other hand, he said that he refuses to take a position on the specific events which have caused an outcry in Greece and which relate to action by the British secret services.
da Der blev taget stilling til de mundtlige og skriftlige bemærkninger fra parterne, og de foreløbige undersøgelsesresultater blev, hvor det var relevant, ændret i overensstemmelse hermed
en The oral and written comments submitted by the interested parties were considered and, where appropriate, the provisional findings were modified accordingly
da at tage stilling til enhver form for erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom og andre rettigheder over fast ejendom samt til enhver form for sikkerheds-eller kautionsstillelse, erhvervelse af andele i andre virksomheder eller institutioner samt ydelse eller optagelse af lån
en decide on any acquisition, sale and mortgaging of land and other titles to real property, as well as on the giving of any sureties or guarantees, the taking-out of shares in other undertakings or institutions, and on any granting or taking of loans
da Dette spørgsmål vil også blive behandlet i konceptdokumentet om EU's stilling udadtil i verden, som kommissionsformand Barroso annoncerede på Hampton Court, og som nu planlægges fremlagt på rådsmødet i juni.
en The issue will also be dealt with in the concept paper on the EU’s external project which President Barroso announced at Hampton Court, now planned for the June European Council.
da Delmarkeder for maskiner til metalværker: skabelse af en dominerende stilling
en Submarkets of mechanical metallurgical plant building: Creation of a dominant position
da Vi har naturligvis fødevaresikkerhedsagenturerne til at hjælpe os, men Parlamentet skal også tage stilling.
en The food safety authorities are there to help us in this aim, but Parliament must also give a ruling.
da Det er fortsat kun et meget lille antal mennesker fra de nye medlemsstater, der arbejder for Parlamentet, og vi er stadig langt fra at have besat alle de stillinger, som der blev afsat midler til i budgettet.
en The number of people from the new Member States working for Parliament continues to be very low, and we are still a long way from filling all the posts for which funding was earmarked in the budget.
da stilling/fag
en occupation
da Ombudsmandens forslag om seks midlertidige stillinger er beskedent med hensyntagen til kvaliteten af institutionens arbejde og arbejdsfeltets enorme omfang samt institutionens usædvanlig korte udviklingsfase.
en The proposal by the Ombudsman for six interim posts is modest when we consider the quality of the work done by the institution and the vast area their work covers, as well as the incredibly short period of time they have had to develop.
da Det er nødvendigt, at det udvidede EU konkret tager stilling til de nye problemer, som opstår i forhold til naboerne i øst som følge af de nye og længere ydre grænser.
en The enlarged EU needs to consider the practical implications of the new problems that will arise in connection with its eastern neighbours because of the new and longer external border.
da Af kohærenshensyn ville det være hensigtsmæssigt at indføre de særlige bestemmelser om ansatte, der udstationeres fra en national diplomatisk tjeneste med det formål midlertidigt at udfylde en fast stilling i EU-Udenrigstjenesten, i denne artikel snarere end i den foreslåede artikel ‧b, stk
en For reasons of coherence, it would be appropriate to include in this article also the specific provisions concerning staff seconded from national diplomatic services engaged to fill temporarily a permanent post in the EEAS rather than introducing them in the proposed new Article ‧b
da administrerende direktører (eller personer i tilsvarende stillinger), ledende personale, der er direkte underordnet disse, og personer, der er valgt direkte af bestyrelsen
en chief executive officers (or persons in comparable positions), senior managers directly subordinated to them and persons who are directly appointed by the board of directors
da Dette er også grunden til, at Parlamentet skal tage stilling til fru Sotoudeh og de øvrige menneskerettighedsaktivister og samvittighedsfanger.
en This is also why this Parliament has to consider Mrs Sotoudeh, as well as her fellow human rights activists and prisoners of conscience, and demand her immediate release.
da Disse og tilsvarende fremtidige teknikker betegner uomtvistelige fremskridt for menneskeheden, hvis de vel at mærke anvendes til gavn for denne, idet der bevidst og fordomsfrit tages stilling hertil, og debatten ikke, som det er tilfældet i dag, afspores af profithensyn.
en Such techniques would undeniably represent progress for humanity, as would many others still to come, if they were not led astray, as now, by the lure of profit, but were used in an aware and disinterested spirit of humanity.
da Kommissionen finder, at støtte til store virksomheder i forbindelse med udenlandske direkte investeringer kan styrke den støttemodtagende virksomheds finansielle og strategiske stilling og hermed påvirke konkurrencevilkårene på EU-markedet
en The Commission considers that aid to large companies on foreign direct investment may strengthen the overall financial and strategic position of the beneficiary and thereby affect the conditions of competition on the EU market
da Kommissionen har altså opfyldt sin forpligtelse, mens vi - medlemmer af Europa-Parlamentet og medlemsstater - formentlig ikke har haft tilstrækkelig politisk vilje til at tage klar og præcis stilling til sagen.
en The Commission has done what it undertook to do, but we - the Members of the European Parliament - and the Member States have, I think, lacked the political will to take a clear-cut position on the issue.
da For at regeringskonferencen fører til positive resultater, skal Europa-Parlamentet nu tage stilling til aktuelle stridspunkter, i henhold til Dublin-dokumentet, under de løbende forhandlinger og før traktatudkastet i maj.
en If the Intergovernmental Conference is to achieve satisfactory results, the European Parliament, in accordance with the Dublin Document, must now formulate its position on controversial issues during the current negotiations and before the treaty is drafted in May.
da I medfør af artikel ‧ i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet, og Danmark deltager ikke i finansieringen af operationen
en In accordance with Article ‧ of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark does not participate in the elaboration and implementation of decisions and actions of the European Union which have defence implications and therefore does not participate in the financing of the operation
da I hr. MacCormicks betænkning - sådan som den blev vedtaget af Retsudvalget - tages der allerede stilling til nogle af de sager, man har gjort opmærksom på, og de sager, der vedrører parlamentsmedlemmerne - eller de tidligere parlamentsmedlemmer - Marras, Speroni og Dell'Utri, betragtes som prima facie-sager, der i det påkommende tilfælde falder ind under princippet om absolut immunitet.
en The MacCormick report, as adopted by the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, has already adopted a position on some of the cases mentioned and feels that the cases of the Members or former Members of Parliament, Mr Marras, Mr Speroni and Mr Dell'Utri, are, prima facie and in this case, covered by absolute immunity.
da Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil
en However, the final decision on this point is reserved
da Virksomheder skal give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere at forstå virkningen af aktiebaseret vederlæggelse på virksomhedens resultat i regnskabsåret og på virksomhedens finansielle stilling
en An entity shall disclose information that enables users of the financial statements to understand the effect of share-based payment transactions on the entity’s profit or loss for the period and on its financial position
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 2,515 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.