Oversættelser til engelsk:

 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • business         
  (noun, adjv   )
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • profession           
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )
 • vocation   
  (noun   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stilling
dominant position
finansiel stilling
financial situation
kvindens stilling
position of women
landbrugets stilling
agricultural situation
økonomisk stilling
economic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
da Kommissionen lægger meget stor vægt på at støtte en større andel af kvinder i ledende stillinger, og den bakker op om medlemsstaternes aktiviteter i denne henseende ved at indsamle, analysere og formidle sammenlignelige data på dette område, støtte netværk af interesserede parter og tilskynde til erfaringsdeling samt anvendelse af metoder på europæisk niveau, der har bevist deres værd.
en The Commission cares very much about supporting the better representation of women in senior roles and it backs the activities of Member States in this regard by collecting, analysing and disseminating comparable data for this area, supporting networks of interested parties and encouraging the sharing of experience and proven approaches at a European level.
da Vores stilling er for det første, at »loftet« på 1, 27 procent af BNI skal ligge fast, og for det andet, at Sveriges nettobidrag under ingen omstændigheder må tillades at stige.
en Our position is, firstly, that the ceiling of 1.27 % of GDP should remain, and, secondly, that Sweden's net contribution should not be allowed to increase under any circumstances.
da I sin beretning om dette emne understregede Kommissionen følgende principper: markederne bør vurderes ud fra konkurrenceprincippet; kun virksomheder, der har en dominerende stilling, kan pålægges forpligtelser; alle de elektroniske tjenester og kommunikationsnet skal behandles på en ikke-diskriminerende måde (teknologisk neutral lovgivning
en In its report on the subject, the Commission stressed the following principles in particular: markets must be analysed on the basis of the principles of competition; operators can be regulated only if they have a dominant position; all electronic communications services and networks are to be treated in a similar manner (technological neutrality
da glæder sig over, at der er blevet inddraget repræsentanter for seks yderligere parlamentsudvalg i den transatlantiske dialog mellem de lovgivende myndigheder og støtter det nuværende forsøg på at oprette et hurtigt varslingssystem inden for Parlamentet; mener, at der senest med Parlamentets budget for ‧ bør oprettes en permanent stilling i Washington DC, således at både Parlamentet og den transatlantiske dialog mellem de lovgivende myndigheder kan opretholde en permanent kontakt med Repræsentanternes Hus og Senatet i USA
en Welcomes the inclusion of representatives from six additional EP Committees in the TLD and supports current efforts to establish an early-warning system within Parliament; is of the view that at, the latest, the EP budget for ‧ should establish a permanent post in Washington DC, so that both Parliament and the TLD may maintain permanent contact with the US House of Representatives and Senate
da STILLING, DER SKAL BESÆTTES
en POST TO BE FILLED
da De konkurrencemæssige betænkeligheder, der opstår i forbindelse med skabelsen af en dominerende stilling inden for WOB-udstyr, vedrører derfor kun de kunder på markedet for nye fabrikker/møller, som foretrækker at købe i pakker
en The competition concerns brought about by the creation of a dominant position in the field of WOB equipment therefore relates only to those customers within the new mill customer market who prefer buying in packages
da Navn og stilling for den ansatte i selskabet, der har udstedt handelsfakturaen
en The name and function of the official of the company which has issued the commercial invoice
da OLAF's personale skal være uafhængig af alle institutioner, og det er vigtigt, at personalet ikke kan søge stilling i Kommissionen bagefter, for vi har jo set eksempler på sager, der er blevet syltet, fordi man skulle tilbage til Kommissionen.
en The staff working for OLAF must be independent of all the institutions, and it is important that staff are not allowed to apply for posts in the Commission afterwards, because we have of course seen examples of cases being shelved because people had to go back to the Commission.
da I relation til accessoriske begrænsninger skal der kun tages stilling til, om en konkret begrænsning i den særlige kontekst, hvori den ikke-konkurrencebegrænsende hovedaftale eller hovedaktivitet indgår, er nødvendig for denne aftales eller aktivitets gennemførelse og står i et rimeligt forhold til den
en The assessment of ancillary restraints is limited to determining whether, in the specific context of the main non-restrictive transaction or activity, a particular restriction is necessary for the implementation of that transaction or activity and proportionate to it
da Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indkaldte ansøgere til ledige stillinger samt dækning af lægeundersøgelse ved ansættelse
en This appropriation is intended to cover travelling and subsistence expenses of candidates called upon to fill a vacant post, plus the cost of medical examinations on recruitment
da statistikker over ledige stillinger, som evaluerer efterspørgselssiden af arbejdsmarkedet og supplerer statistikkerne over beskæftigelse og arbejdsløshed
en job vacancy statistics, evaluating the demand side of the labour market and complementing statistics on employment and unemployment
da Jeg mener også, at synspunktet i betænkningen om nødvendigheden af at anerkende den stilling, som de oprindelige nationer, herunder navnlig samerne, indtager, er af særlig stor betydning.
en I also think that the view it takes regarding the need to recognise the position of the indigenous nations, especially the Sami, is of particular importance.
da Mange stillinger står ubesatte hen i lang tid, uden at man i det mindste midlertidigt tyr til egnede lokale kræfter.
en Many posts remain unfilled for long periods of time, without suitable local staff being considered at least temporarily.
da bemærker dog, at agenturet i ‧ havde et betydeligt antal ledige AD ‧- og AD ‧-stillinger
en Notes, however, that in ‧ the Agency had a significant number of vacant posts at grades AD ‧ and AD
da Ansøgere, som har bestået udvælgelsesprøven, bliver herefter bedømt, for at man kan finde dem, hvis profil stemmer bedst overens med kravene i stillingsannoncen, som udarbejdes på baggrund af jobbeskrivelsen af den pågældende stilling
en Successful candidatures from these competitions are assessed in order to identify those whose profile corresponds the most closely to the requirements of the vacancy notice which is based on the job description of the post concerned
da Reduktionen af virksomhedens stilling på markedet iværksættes ved hjælp af omstruktureringsplanen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil
en The reduction in the firm’s presence is to be put into effect through the restructuring plan and any conditions attached thereto
da Kommissionen har taget stilling til ovennævnte argumenter fremsat af Polen og støttemodtageren
en The Commission has addressed the arguments put forward by Poland and the recipient above
da De aktiviteter, der er omfattet af servicedirektivet, udgør 40 % af EU's BNP og stillinger.
en The activities covered by the directive account for 40% of gross domestic product (GDP) and jobs in the European Union.
da Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel ‧, stk. ‧ og ‧, i Rådets forordning nr. ‧/‧, idet appelkammeret fejlvurderede risikoen for forveksling mellem de omhandlede varemærker; tilsidesættelse af artikel ‧ i Rådets forordning nr. ‧/‧, idet appelkammeret ikke tog samlet stilling til de af sagsøgeren fremsatte argumenter og ikke har begrundet sin afgørelse objektivt; tilsidesættelse af artikel ‧ i Rådets forordning nr. ‧/‧, idet appelkammeret ikke har begrænset sin prøvelse til de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter; tilsidesættelse af artikel ‧ i Rådets forordning nr. ‧/‧, eftersom appelkammeret har undladt at tage hensyn til almindelige processuelle retsgrundsætninger, som er anerkendt i medlemsstaterne, ved sin vurdering af den af sagsøgeren indgivne indsigelse vedrørende rettighedsmisbrug
en Pleas in law: Infringement of Article ‧ and of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly assessed the likelihood of confusion between the trade marks concerned; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal failed to address in a comprehensive manner the arguments put forward by the applicant and to objectively state the reasons on which its decision has been based; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal failed to restrict itself in its examination to the facts, evidence and arguments put forward by the parties; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ since in its assessment of the defence of abuse of rights raised by the applicant the Board of Appeal failed to take into account general principles of procedural law recognized in the Member States
da Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil
en However, the final decision on this point is reserved
da eller som beklæder en stilling i lønklasse AD ‧ eller AD ‧, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde
en holding an AD‧ or AD‧ grade post who are retired in the interests of the service
da Udvalget konkluderede, at oprettelsen af en sådan stilling ville
en The Committee concluded that the creation of such a role would
da der bør være mindst ‧ stillinger til rådighed til undersøgelser
en At least ‧ posts should be available in the establishment plan for investigations
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 1,659 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.