Oversættelser til engelsk:

 • profession           
  (Noun  ) (noun   )
 • occupation       
  (noun   )
 • vocation   
  (noun   )
 • attitude     
  (noun   ) []
   
  A position of the body.
 • career       
  (verb, noun, adjv   )
 • position       
  (verb, noun   )
 • business         
  (noun, adjv   )
 • condition           
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • handicraft   
  (noun   )
 • rank         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • score       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • state           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
 • state of matter   
  (Noun  )
 • status       
  (Noun  ) (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Lignende sætninger i ordbogen dansk engelsk. (9)

dominerende stilling
dominant position
finansiel stilling
financial situation
kvindens stilling
position of women
landbrugets stilling
agricultural situation
økonomisk stilling
economic conditions

Eksempel sætninger med "stilling", oversættelseshukommelse

add example
da kræver, at alle medlemsgrupper deltager på lige fod, og at der i betragtning af den vertikale mediekoncentration tages særligt hensyn til denne deltagelse ved besættelsen af de ledende stillinger; anfører, at disse bestemmelser skal være i overensstemmelse med forvaltningsselskabernes interne forretnings- og styrelsesstandarder, hvor der tages hensyn til andre hensigtsmæssige kriterier (antallet af værker eller fortolkninger, de opkrævede beløbs størrelse osv.) for deltagelsen i disse organer, og kort sagt sikres principiel ligebehandling i tilsvarende situationer
en Calls for the participation, on the basis of equal entitlement, of all the various member groups and- in view of the vertical concentration of the media- for particular attention to be paid when appointing members to management bodies; this must, however, be fully compatible with the establishment of internal operating and management standards in management societies which apply other reasonable criteria (number of works or interpretations, amount of revenue, etc.) for participation in such bodies, the final result being a principle of identical treatment in identical circumstances
da Direktøren afgør, hvilke stillinger der skal besættes ved eksamen eller udvælgelsesprøver, samt hvilke prøver kandidaterne til disse stillinger skal aflægge
en The Director shall determine which posts are to be filled by examination or competition, and shall lay down the tests which candidates for such posts will be required to take
da Det er os, der har chancen for at bestemme farten, hvis 314 parlamentsmedlemmer har mod til i morgen at tage stilling til fordel for det mere ambitiøse alternativ.
en It is we who have the opportunity to set the pace if 314 Members have the courage to take up a definite position tomorrow in favour of the more ambitious alternative.
da Mens flasken holdes i opret stilling, indsættes flaskeadapteren i flaskehalsen
en While holding the bottle in its upright position, insert the press-in-bottle-adaptor into the neck of the bottle
da Med hensyn til Kommissionens udvælgelsesprøver til besættelse af ledige stillinger kan Kommissionen oplyse, hvilke beståelseskriterier der anvendes?
en Regarding the open competition for Commission vacancies, what criteria are used to select successful candidates?
da Der skal tages stilling til alle disse områder, men de tiltag, som De foreslår, er helt grinagtige.
en All of these areas must be considered, but the action you propose is quite ridiculous.
da I henhold til artikel ‧ i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, er Irland bundet af den grundlæggende retsakt og følgelig også af denne beslutning
en In accordance with Article ‧ of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Ireland is bound by the basic act and, as a consequence, by this Decision
da Selv om en række medlemsstaters banklovgivninger og valutakontrolforanstaltninger som hævdet af Det Forenede Kongerige på det pågældende tidspunkt forhindrede anvendelse af sådanne offshoreskattefordele, ville eksistensen af skattefordelene ikke desto mindre have styrket de skattebegunstigede selskabers stilling på markeder uden sådanne restriktioner i forhold til konkurrenterne i andre medlemsstater
en Even if, as the United Kingdom maintains, some Member States’ banking laws and exchange controls, at the time, prevented the use of such offshore tax advantages, the existence of the tax benefits would nevertheless still have strengthened the position of Qualifying Companies in markets not subject to such restrictions compared with their competitors in other Member States
da Til trods for at internationale organisationer som Fair Play Alliance fokuserer på forholdene for produktion af souvenirs, synes jeg, at Europa-Parlamentet skal tage stilling til dette.
en Although international organisations like the Fair Play Alliance, for example, are concentrating on conditions for the manufacture of souvenirs for next year's Olympics, I am of the view that the European Parliament should take a stance on this matter.
da Selv om der er et stort antal kvindelige studerende på de europæiske universiteter, er kun 18 % af de forskere, der arbejder i den private sektor, og kun 15 % af forskere i højere akademiske stillinger kvinder.
en Although there are a large number of female students in the universities of the EU, only 18% of researchers working in the private sector and only 15% of researchers in senior academic positions are women.
da Kommissionen har altid fastholdt princippet om at forbeholde et vist antal stillinger til borgere i tiltrædelseslandene svarende til det antal yderligere stillinger, der er tildelt institutionen, så man lever op til de nye behov efter udvidelsen
en The Commission has always upheld the principle of reserving for nationals of acceding countries a number of posts that is the same as the additional number received by the Institution so that post-enlargement needs can be met
da Forhåbentlig vil Rådet tage stilling til denne sag og drøfte dette med kommissærerne, da det jo drejer sig om et vigtigt projekt for Rådet.
en I hope the Commission will take up a position on this and will talk to the commissioners about it because this project is important to the Council as well.
da midlertidigt ansat på barselsorlov, der opnår fast stilling efter at have fået adgang til en udvælgelsesprøve
en Temporary servant on maternity leave who gains a permanent post after taking part in a competition
da Ansøgerne anmodes udtrykkeligt om at gøre rede for erfaringer og viden af relevans for stillingen samt oplysninger om størrelse- antal medarbejdere- budget og art af de afdelinger, de tidligere har ledet
en Applicants are explicitly requested to give an account of the experience and expertise relevant to the job as well as details on the size- number of staff-, budget and nature of the departments they have previously managed
da I medfør af artikel ‧ og ‧ i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark
en In accordance with Articles ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark does not take part in the adoption of this Decision and is therefore not bound by it or subject to its application
da der henviser til principperne om flexicurity og sikkerhed for kvinder, som defineret i Parlamentets beslutning af ‧. november ‧ om fælles principper for flexicurity, og anslår, at arbejdstiderne i størsteparten af EU ikke synes at være hensigtsmæssige for personer med børn, og at arbejdstagere med børn har ringere mulighed for at blive ansat i stillinger med fleksible arbejdstider end arbejdstagere uden børn
en whereas the principles of flexicurity as applicable to women were set out in its resolution of ‧ November ‧ on Common Principles of Flexicurity, and whereas working time arrangements in most parts of Europe do not seem to provide much support for people with children and employees with children seem to be less likely to work in jobs with flexible working arrangements than those without
da Denne diskussion viser, at vi må have en bred debat om disse ting, men jeg mener, at det i dag er for tidligt at tage endelig stilling, da der findes både fordele og ulemper.
en The discussion in Parliament shows that we must have a broad debate on these matters, but I think it is too early today to reach a definite position as there are both advantages and disadvantages.
da Den pågældende myndighed skal sikre, at den omhandlede stilling snares muligt besættes af en person, der er i besiddelse af forskriftsmæssigt bevis
en In addition, competent authorities shall ensure that the post in question is filled by the holder of an appropriate certificate as soon as possible
da I marts ‧ agter Kommissionen at foreslå en revision af ottende selskabsretlige direktiv, hvor der vil blive taget stilling til spørgsmål som revisorregistrering, etik og uafhængighed, revisionsstandarder og revisionsberetninger, kvalitetssikring af revision, undersøgelser og sanktioner, offentligt tilsyn, kommunikation mellem revisor og bestyrelse samt reguleringsmæssigt samarbejde mellem tilsynsorganer i EU og med tilsynsorganer i tredjelande
en The Commission intends to propose in March ‧ a revision of the ‧th Company Law Directive which will deal with issues such as the registration of auditors, ethics and independence, auditing standards and audit reporting, audit quality assurance, investigations and sanctions, public oversight, communication between the auditor and the board of directors and regulatory co-operation between oversight bodies in the EU and with oversight bodies of third countries
da Medlemmer af personalet kan i en bestemt periode i tjenestens interesse udstationeres til en stilling uden for instituttet i overensstemmelse med instituttets personalevedtægter
en Staff members may be seconded for a fixed period in the interest of the service to a post outside the Institute, in accordance with the provisions relating to the staff of the Institute
da Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og afskedigelse
en Allowance for staff assigned non-active status, retired in the interests of the service or dismissed
da Når kombinationsklausuler kombineres med konkurrenceklausuler for det primære produkt, styrker det leverandørens stilling betydeligt
en When tying is combined with a non-compete obligation in respect of the tying product, this considerably strengthens the position of the supplier
da Den forbeholder sig dog sin endelige stilling til dette spørgsmål
en However, the final decision on this point is reserved
da Borgerne i et forenet Europa forventer, at det tjekkiske formandskab tager aktivt stilling og forsøger at løse dette problem, der for lang tid siden udviklede sig til mere end en handelstvist mellem Rusland og Ukraine.
en The citizens of a united Europe are expecting the Czech presidency to take an active stance and get involved in resolving this problem, which has long since gone beyond a trade dispute between Russia and Ukraine.
da I medfør af artikel ‧ og ‧ i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark
en In accordance with Article ‧ and ‧ of the Protocol on the position of Denmark, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark does not take part in the adoption of this Decision, and is not bound by it or subject to its application
Viser side 1. Fundet 14487 sætninger matchende sætning stilling.Fundet i 1,545 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.