Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
da Kommissionens afgørelse ‧/‧/EU afsluttede regnskaberne for regnskabsåret ‧ for alle betalingsorganerne undtagen de tyske betalingsorganer Baden-Württemberg, Hessen, IBH og Helaba, de italienske betalingsorganer AGEA og ARBEA og det rumænske betalingsorgan PIAA
en Commission Decision ‧/‧/EU cleared, for the ‧ financial year, the accounts of all the paying agencies except for the German paying agencies Baden-Württemberg, Hessen, IBH and Helaba, the Italian paying agencies AGEA and ARBEA, and the Romanian paying agency PIAA
da Som en regel skal afgifterne betales i forbrugslandet undtagen for varer, der medtages inden for EU.
en As a rule, duties are payable in the country of consumption, except with regard to goods transported within the European Union.
da Kommissionen påberåbte sig med urette undtagelsen vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser (artikel ‧, stk. ‧, første led, i forordning nr. ‧/‧) for at give afslag på udleveringen af samtlige dokumenter, eftersom den skulle have været i stand til at bortcensurere fortrolige oplysninger i dokumenterne
en the Commission was incorrect in relying on the exception relating to the protection of commercial interests (first indent of Article ‧ of Regulation No ‧/‧) in order to refuse disclosure of the documents in their entirety when it was in a position to purge the documents of confidential information
da Harmonisering af normer for kodning i denne retnings linje er en teknisk ændring, som hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag for indberetning af data og undtagelserne hertil som angivet i bilag I og ‧ i retningslinje ‧ eller påvirker indberetnings byrden
en The harmonisation of coding standards provided for in this Guideline is a technical amendment which neither changes the conceptual framework underlying the data reporting requirements and the derogations therefrom set out in Annexes I and ‧ to Guideline ‧ nor affects the reporting burden
da Men jeg siger Dem: Det ville de aldrig acceptere, for Averroes er forbandet af islam, af muslimer, der ikke giver os kristne den mindste frihed i de lande, hvor de sidder på magten, undtagen når det drejer sig om en så åben mand som Saddam Hussein, der accepterer, at man bygger katedraler i Irak, som amerikanske fly desværre bombarderer.
en But I can tell you that this will not be allowed because Averroës is a devil in an Islam which does not allow Christians any freedom in the countries over which it rules, except in the case of a man as open as Saddam Hussein who allows cathedrals to be built in Iraq which the American planes then unfortunately bombard!
da Som en undtagelse fra artikel ‧ skal de kompetente myndigheder gøre indsigelse mod overførsler af affald til nyttiggørelse, der er anført i bilag ‧ og IV, og overførsler af affald til nyttiggørelse, der ikke er anført i disse bilag, og er beregnet for et anlæg, der midlertidigt er undtaget fra visse bestemmelser i direktiv ‧/‧/EF, i den periode, den midlertidige undtagelse gælder for bestemmelsesanlægget
en By way of derogation from Article ‧, competent authorities shall object to shipments of waste for recovery listed in Annexes ‧ and ‧ and shipments of waste for recovery not listed in those Annexes destined for a facility benefiting from a temporary derogation from certain provisions of Directive ‧/‧/EC during the period in which the temporary derogation is applied to the facility of destination
da Jeg har indtryk af, at man er på nøjagtig samme sted som for 17 år siden med undtagelse af, at situationen nu er blevet endnu værre.
en I have the impression that we are no farther forward with this than we were 17 years ago, the only difference being that the situation has got even worse.
da Hvad angår arbejdstiden, viser størstedelen af de sider, der bruges på undtagelser for overgangsperioden på fem år, fra den første august 2004, tydeligt, hvordan det ikke så meget drejer sig om at tilrettelægge arbejdstagernes tid som at give arbejdsgiverne frie hænder til at udnytte arbejdstagerne, som de vil.
en As for the length of working time, the considerable number of pages devoted to exemptions authorised for a transitional period of five years, beginning on 1 August 2004, certainly illustrates the extent to which this is less of a question of organising employees' working time than of allowing bosses a free reign so that they can exploit workers as they wish.
da De medlemsstater, der har valgt at undtage visse ruter i henhold til artikel ‧, stk. ‧, sikrer en tilsvarende mekanisme for håndhævelse af passagerernes rettigheder
en Member States that have chosen to exempt certain services pursuant to Article ‧ shall ensure a comparable mechanism of enforcement of passenger rights
da Er det ikke muligt at fastslå, at forædlingsprodukterne vil blive fremstillet af de midlertidigt udførte varer, og anmodes toldmyndighederne om at indrømme en undtagelse fra kodeksens artikel ‧, litra b), forelægger de ansøgningen for Kommissionen
en Where it is not possible to establish whether the compensating products will be manufactured from the temporary export goods and a request is made to the customs authorities for a derogation under Article ‧ (b) of the Code, the authorities shall submit the application to the Commission
da Som en undtagelse må det beregnede niveau for hydrochlorfluorcarboner, som hver importør i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet må markedsføre eller selv anvende, ikke overskride den gennemsnitlige markedsandel i ‧ og ‧, målt i procent af de beregnede niveauer, der er fastsat i artikel ‧, stk. ‧, nr. i), litra d), e) og f), i forordning (EF) nr
en By way of derogation the calculated level of hydrochlorofluorocarbons that each importer in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia may place on the market or use for its own account shall not exceed, as a percentage of the calculated levels set out in Article ‧(i)(d), (e) and (f) of Regulation (EC) No ‧/‧, the average of its percentage market share in ‧ and
da Hr. formand, tak for denne undtagelse.
en Mr President, thank you for allowing this exception.
da begrundelsen for den periode, undtagelsen skal gælde, samt for andelen af den samlede kapacitet for den pågældende gasinfrastruktur, som har fået indrømmet undtagelsen
en the reasons for the time period and the share of the total capacity of the gas infrastructure in question for which the exemption is granted
da Disse oplysninger er indgivet af de kompetente nationale myndigheder i overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, afsnit ‧ (undtagen for de naturtyper og arter, der er opført i bilag ‧ til denne beslutning
en This has been transmitted by the competent national authorities in accordance with the second subparagraph of Article ‧ (except for those habitat types and species listed in Annex ‧ to this Decision
da hvad angår ovennævnte gasproduktmarkeder, er alle markeder, undtagen markedet for levering af gas til småkunder, nationale i omfang, medens spørgsmålet om det nøjagtige geografiske omfang af markedet for levering til småkunder, som kan forventes at blive nationalt kort tid efter, at markedet er blevet åbnet for konkurrence, og udelukkende nationalt, kan lades åbent
en with regard to the above gas product markets, that all markets except the market for supply of gas to small customers are national in scope whereas the exact geographic scope of the market for supply to small customers, which can be expected to become national within a short period of time after opening of the market to competition but which is no larger than national, can be left open
da Vi er nødt til at få undtagelser fra traktaten for at løse problemet.
en We have to look to derogations from the Treaty to solve the problem.
da Denne forordning betyder ændringer af deklarering af overensstemmelseskrav, harmonisering af den juridiske terminologi samt definition af undtagelser for små og mellemstore virksomheder.
en This regulation makes changes to the declaration of conformity requirement, harmonising the legal terminology and defining the exceptions for small and medium-sized enterprises.
da En stor del af forhandlingen på udvalgsplan har drejet sig om muligheden for, at den fælles fiskeripolitik fortsætter som en undtagelse fra princippet om fri adgang til de fælles have.
en A large part of the debate held in committee concerned the possibility of the common fisheries policy continuing to be an exception to the principle of free access to Community waters.
da Men ikke desto mindre bør det gælde som et absolut princip for alle arbejdstagere - uden undtagelse.
en Nonetheless it should apply to all workers as an absolute principle, whoever they are.
da I denne forbindelse præciserer BA og Sterling Airlines, at de nuværende meget vanskelige konjunkturer for sektoren, som navnlig skyldes de stigende oliepriser, berører alle aktører i sektoren. BA udleder heraf, at Alitalia ikke kan påberåbe sig dette argument med henblik på en undtagelse fra princippet om engangsstøtte i retningslinjerne fra
en In this context, BA and Sterling Airlines made clear that the very difficult situation facing the air sector and linked, in particular, to the increased oil price, affected all the participants in the sector. BA inferred from this that this argument could not be validly invoked by Alitalia as reason to derogate from the one time, last time principle in the ‧ guidelines
da Overstiges kontingentmængden, nedsættes toldsatsen for alle varer under HS-kode ‧, undtagen sardin og ansjos, tilberedt eller konserveret, til ‧ % af MFN i ‧ og til ‧ % af MFN i ‧ og følgende år
en Over the tariff quota, the duty rate applicable to all products of HS position ‧ except prepared or preserved sardines and anchovies will be ‧ % of MFN in ‧ and ‧ % of MFN from ‧ onwards
da Jeg er glad for at kunne sige dette her i salen i dag, for Parlamentet og Europa-Kommissionen har været de eneste, sjældne institutionelle undtagelser, som i de senere år altid har været opmærksomme på Afghanistan-problemet, og som i de senere år har stillet medlemsstaterne og Ministerrådet en lang række forslag, også på det politiske plan.
en I am happy to be able to say this here in this Chamber because Parliament and the European Commission have been the only, rare exceptions among the institutions to pay constant attention to the issue of Afghanistan: in recent years, Parliament has been able to present to the Member States and the Council of Ministers a whole range of political and other suggestions.
da Pagten var den symbolske vogter af en sund økonomi og stod for robuste regler og retfærdighed for alle uden undtagelse.
en It was the symbolic custodian of a healthy economy and of reliable rules and justice, for everyone and without exception.
da Alle interesserede parter, som ønsker at indgive oplysninger, der er relevante for udvælgelsen af stikprøven, med undtagelse af tidligere nævnte oplysninger, skal gøre dette senest ‧ dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet
en All interested parties wishing to submit any other relevant information regarding the selection of the sample, excluding the information listed above, must do so within ‧ days of the publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specified
da Efter at have gennemgået samtlige de fremsatte ændringsforslag i enkeltheder - med undtagelse af nr. 27-42, som jeg har behandlet detaljeret ved en tidligere lejlighed - vil jeg gentage, at Kommissionens mål med fremsættelsen af dette forslag er gradvis at udvikle et forbedret differentieret vejafgiftssystem i Fællesskabet ved at sikre, at afgifterne kommer til at nærme sig de reelle omkostninger og bliver rimelige for både brugere og ikke-brugere.
en Having gone through all the proposed amendments in detail - with the exception of Amendments Nos 27-42, which I addressed in detail on a previous occasion - I wish to reiterate that the Commission's objective in tabling this proposal is gradually to evolve an improved differentiated road-charging system in the Community by ensuring the charges are closer to real costs and fair to users and non-users alike.
Viser side 1. Fundet 1668279 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 108,901 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.