Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
da Energibeskatningsdirektivet åbner mulighed for, at medlemsstaterne kan føre en politik, der er afpasset efter landenes særlige forhold, idet de kan iværksætte undtagelser og afgiftsnedsættelser, forudsat at dette ikke hindrer det interne marked i at fungere korrekt, og ikke har konkurrencefordrejende virkninger
en In order to implement policies appropriate to national circumstances, the Energy Tax Directive allows Member States to apply exemptions and tax rebates when they are not detrimental to the proper functioning of the internal market and do not result in a distortion of competition
da Kommissionen kan støtte en bevarelse af den nuværende undtagelse for transporter under 50 km, men der er ingen grund til at udelukke andre dyr, der risikerer dårlig velfærd, fra denne forordning.
en The Commission could support retaining the current derogation for journeys of less than 50 km, but there is no reason to exclude from the scope of the regulation other animals that are at risk of suffering poor standards of welfare.
da Sammenlignet med USA og Japan lider vi af en sørgelig mangel på en ordentlig forskningsstrategi i næsten alle medlemsstater undtagen Finland, Sverige og Irland - lande, der i Kommissionens papir fremhæves for at have haft en usædvanlig succes.
en Compared to the US and Japan, we are woefully lacking in a proper research strategy in almost all Member States except Finland, Sweden and the Republic of Ireland - countries shown in the Commission paper to have had unusual success.
da For det første har Kommissionens generalsekretær hvad angår flere af de dokumenter, der er begæret aktindsigt i, anlagt et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesat artikel ‧, stk. ‧, andet led, i forordning (EF) nr. ‧/‧ i sin fortolkning af undtagelsen vedrørende beskyttelsen af juridisk rådgivning
en Firstly, the Secretary-General of the Commission committed a manifest error of assessment and infringed Article ‧, second indent, of the Regulation (EC) No ‧/‧ in interpreting the exception relating to the protection of legal advice with regards to several of the requested documents
da Når mindst en af disse betingelser ikke længere er opfyldt, ophæver medlemsstaterne straks undtagelsen for det pågældende rederi
en Where at least one of these conditions is no longer being met, Member States shall immediately withdraw the privilege of the exemption from the company concerned
da Da den ikke er undtaget fra emissionshandlen, men derimod kun er forbudt ved fælles gennemførelse, er dette også en fordel for atomenergien.
en As is it not excluded from emission trading and is only banned where there is joint implementation, this works to the advantage of nuclear energy.
da Vi ønsker dog navnlig muligheden for at indføre ekstraordinære lovgivningsforanstaltninger, skattelettelser, incitamenter og hjælp muligvis som en undtagelse til de aktuelle de minimis-bestemmelser.
en However, we are calling in particular for the possibility of introducing extraordinary legislative measures, tax breaks, incentives and aid possibly as an exception to current de minimis provisions.
da Med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af kornprodukter, nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for andre kornarter, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter
en In the interest of simplification, the refund should be paid in respect of two categories of cereal products, namely for maize, the most commonly used cereal in exported compound feeds and maize products, and for other cereals, these being eligible cereal products excluding maize and maize products
da Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter tobis i farvandene i ICES-afsnit ‧ a, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen (EF-farvande) fra fartøjer, der fører en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat, med undtagelse af Danmark og Det Forenede Kongerige, nået et sådant omfang, at kvoten for ‧ er opbrugt
en According to the information received by the Commission, catches of sand eel in the waters of ICES division IIa, Skagerrak, Kattegat, North Sea (EC waters) by vessels flying the flag of a Member State or registered in a Member State other than Denmark or the United Kingdom, have exhausted the quota for
da I overensstemmelse med princippet om ikke-forskelsbehandling og lighed for alle borgere i Europa bør budgetrevisionen lægge op til særlige foranstaltninger for at gå bort fra systemet med undtagelser, privilegier og særordninger, som nogle medlemsstater nyder godt af
en In keeping with the principle of non-discrimination and equality for all EU citizens, the budget review should provide for special measures to move beyond the system of derogations, privileges and exceptions enjoyed by some Member States
da Mister et myndigt barn af en tyrkisk arbejdstager – der har haft lovlig beskæftigelse i Forbundsrepublikken Tyskland i mere end tre år – som har gennemført en erhvervsuddannelse og aflagt svendeprøve som metalarbejder, sin deraf afledte opholdsret i henhold til artikel ‧, stk. ‧, i afgørelse nr. ‧/‧ fra Associeringsrådet EØF/Tyrkiet (herefter afgørelse nr. ‧/‧) til at modtage enhver form for tilbud om beskæftigelse – med undtagelse af de i artikel ‧ i afgørelse nr. ‧/‧ omhandlede tilfælde samt ved udrejse af værtsmedlemsstaten i en ikke ubetydelig periode uden lovlig grund – også for det tilfælde, at barnet
en Where a Turkish worker has been legally employed in the Federal Republic of Germany for more than three years, does his child who has reached the age of majority and has completed a course of vocational training as a metalworker by passing the final apprenticeship examination also forfeit his right of residence that is the corollary of the right under the second sentence of Article ‧ of Decision No ‧/‧ of the EEC/Turkey Association Council (Decision No ‧/‧) to respond to any offer of employment – apart from cases under Article ‧ of Decision No ‧/‧ or where the host Member State is left without legitimate reason for a significant period of time – where
da Med dekret nr. ‧ af ‧. august ‧ blev alle tjekkoslovakiske statsborgere af tysk eller ungarsk nationalitet frataget deres statsborgerskab med undtagelse af dem, som kunne bevise, at de var forblevet loyale over for Republikken Tjekkoslovakiet
en Under Decree No ‧ of ‧ August ‧, all Czechoslovak citizens of German or Hungarian nationality were deprived of their citizenship, with the exception of those who could prove that they had remained loyal to the Czechoslovak Republic
da Forlængelsen af denne undtagelse er et anliggende mellem Rådet og Kommissionen, men inden for skatte- og afgiftspolitikken burde de suveræne nationalregeringer være enerådende.
en The continuation of the derogation is a matter between the Council and the Commission, but tax policy should be the sole prerogative of sovereign national governments.
da Emissionsgrænseværdier (mg/Nm‧) for SO‧ fra fyringsanlæg, der fyres med gasformigt brændsel med undtagelse af gasturbiner og gasmotorer
en Emission limit values (mg/Nm‧) for SO‧ for combustion plants using gaseous fuels with the exception of gas turbines and gas engines
da Gruppen støtter Kommissionens forslag til kriterierne for mål 1, men fastholder dog, at Europa-Parlamentet nøje skal efterprøve nødvendige undtagelser.
en The group supports the EU Commission's proposals on the Objective 1 criteria, but insists that the European Parliament must carefully examine any necessary exceptions.
da En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Norge, Rumænien og Schweiz, blev åbnet ved forordning (EF) nr
en An invitation to tender for the refund for the export of oats produced in Finland and Sweden for export from Finland or Sweden to all third countries with the exception of Bulgaria, Norway, Romania and Switzerland was opened pursuant to Regulation (EC) No
da For mikroorganismer og enzymer, der ikke er undtaget i henhold til ovenstående, kræves der undersøgelser af genotoksicitet (herunder mutagenicitet) og en undersøgelse af subkronisk, oral toksicitet
en For micro-organisms and enzymes not excluded above, genotoxicity studies (including mutagenicity) and a subchronic oral toxicity study are required
da Som undtagelse fra artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ åbnes der et EF-toldkontingent for import af tørret udbenet okseød henhørende under KN-kode ex ‧ for en mængde på ‧ tons i perioden ‧. juli til ‧. december
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ a Community tariff quota for dried boneless meat of bovine animals falling within CN code ex‧ shall be opened for a volume of ‧ tonnes for the period from ‧ July ‧ to ‧ December
da Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere rådsmedlemmer skriftligt gør indsigelse inden ‧ timer efter at have modtaget meddelelsen om den foreslåede undtagelse
en The exemption shall be deemed to be granted unless one or more of the Council members raises an objection in writing within ‧ hours of receiving notification of the proposed exemption
da Medlemsstaterne kan med andre ord selv frit vælge, hvorvidt de vil tillade de fakultative undtagelser, hvilket efter udvalgets opfattelse udgør en væsentlig hindring for en egentlig harmonisering af, hvilke undtagelser det er rimeligt at indføre i en videnøkonomi, hvor tekniske hjælpemidler løbende anvendes til at videreudvikle det digitaliserede samfund
en The EESC believes that this represents a key obstacle to the genuine harmonisation of those exceptions which may be justified in a knowledge economy, via technological methods which are constantly changing in the digital age
da Når de kompetente myndigheder indrømmer en undtagelse, anfører de følgende påtegning i rubrik ‧ på attesten for samlet kaution
en When the competent authorities grant a derogation they shall endorse box ‧ of the comprehensive guarantee certificate, with the following phrase
da Undtagelser for lokale kreditvurderingsbureauer
en Waivers for local credit rating agencies
da Den i artikel ‧ stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ omhandlede importtold for produkter henhørende under KN-kode ‧, ‧, ex‧ (blød hvede af høj kvalitet), ‧, ‧, ‧ og ‧ undtagen hybridmajs til udsæd, beregnes dagligt, men fastsættes af Kommissionen den ‧. og den sidste arbejdsdag i hver måned med virkning fra henholdsvis den ‧. i måneden og den ‧. i den følgende måned
en The import duties referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ on products of CN codes ‧, ‧, ex‧ (high quality common wheat), ‧, ‧, ‧ and ‧ other than hybrid for sowing, shall be calculated daily but fixed on the ‧ and the last working day of each month by the Commission for application respectively from the ‧ of the month and the first day of the following month
da Køretøjer i klasse M‧, der ikke er omfattet af punkt ‧.‧.‧.‧.‧, undtagen køretøjer med en totalmasse over ‧ kg, og køretøjer i klasse N‧ (gruppe I), skal fra ‧. januar ‧ for nye typer og fra ‧. januar ‧ for alle typer være forsynet med et egendiagnosesystem
en Vehicles of category M‧ not covered by paragraph ‧.‧.‧.‧.‧., except vehicles whose maximum mass exceeds ‧ kg, and vehicles of category N‧ class I, shall be equipped with on-board diagnostic system from ‧ January ‧ for new types and from ‧ January ‧ for all types
da Den regulerende myndighed efterkommer Kommissionens afgørelse om at ændre eller trække afgørelsen om undtagelsen tilbage inden for en måned og underretter Kommissionen herom
en The regulatory authority shall comply with the Commission decision to amend or withdraw the exemption decision within a period of one month and shall inform the Commission accordingly
Viser side 1. Fundet 1668279 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 281,609 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.