Oversættelser til engelsk:

  • kernel mode exception   
     
    An exception that occurs while the operating system is executing internal code (in drivers, the kernel, etc).

Eksempel sætninger med "undtagelse for kernetilstand", oversættelseshukommelse

add example
da Restriktioner med hensyn til den interne operatørs aktiviteter er ikke til hinder for indgåelse af underhåndsaftaler vedrørende kontrakter om offentlig trafikbetjening, når disse vedrører transport med jernbane med undtagelse af andre skinnekøretøjer som f.eks. metro eller sporvogne
en Restrictions on the activities of an internal operator do not interfere with the possibility of the direct award of public service contracts where they concern transport by rail with the exception of other track-based modes such as metro or tramways
da Fristen for indgivelse af bud vedrørende de efterfølgende dellicitationer udløber hver torsdag kl. ‧ (belgisk tid) undtagen den ‧. august ‧, den ‧. august ‧, den ‧. november ‧, den ‧. december ‧, den ‧. april ‧ og den ‧. maj ‧, uger, hvor der ikke afholdes nogen licitation
en The time-limit for submitting tenders under subsequent partial invitations to tender shall be ‧.‧ (Brussels time) each Thursday thereafter, with the exception of ‧ August ‧, ‧ August ‧, ‧ November ‧, ‧ December ‧, ‧ April ‧ and ‧ May ‧, i.e. weeks in which no invitation to tender shall be made
da for fiskerivarer fra Ny Kaledonien bestemt til eksport til Det Europæiske Fællesskab, undtagen enhver form for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle
en for fishery products from New Caledonia and intended for export to the European Community, excluding bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods in whatever form
da En sådan undtagelse udløber automatisk i det øjeblik, hvor den pågældende medlemsstat ikke længere kan anses for at være et marked under opbygning
en This derogation shall automatically expire from the moment when the Member State no longer qualifies as an emergent market
da opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsforslag, der giver medlemsstaterne mulighed for at undtage de virksomheder fra fjerde og syvende selskabsdirektivs anvendelsesområde, som på statustidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for to af følgende tre kriterier
en Calls on the Commission to present a legislative proposal that allows Member States to exempt from the scope of the ‧th and ‧th Company Law Directives companies which- on the basis of their balance-sheet data- do not exceed the limits of two of the following three criteria
da Som nødvendige overgangsforanstaltninger med henblik på anvendelsen af den nye ordning fra den ‧. juli ‧ bør der for det første fastsættes undtagelser fra de administrative bestemmelser om tidsplanen for registrering af ikke-traditionelle importører og om indgivelsen til de nationale myndigheder af de bevisdokumenter, der er nødvendige i forbindelse med registreringen
en Under the transitional measures necessitated by the application of the new arrangements on ‧ July ‧, derogations should be provided for from administrative rules on the timetable for registering non-traditional operators and on the transmission to the competent national authorities of the documentary evidence relating to their registration
da Vi har desuden kunnet nedbringe den undtagelse, som Rådet slog til lyd for med hensyn til spidsbelastningsanlæg, så den forurenende emission også kan kontrolleres, hvad det angår.
en Furthermore, we managed to reduce the exception which the Council wanted for peak-load power stations, with the result that the polluting emission can be curtailed in this respect too.
da Standardveterinærcertifikat for fersk kød, undtagen hakket kød, fra tamdyr af hestefamilien (Equus caballus, Equus asinus og krydsninger deraf
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding minced meat, of domestic solipeds (Equus caballus, Equus asinus and their cross-breeds
da hvad angår ovennævnte gasproduktmarkeder, er alle markeder, undtagen markedet for levering af gas til småkunder, nationale i omfang, medens spørgsmålet om det nøjagtige geografiske omfang af markedet for levering til småkunder, som kan forventes at blive nationalt kort tid efter, at markedet er blevet åbnet for konkurrence, og udelukkende nationalt, kan lades åbent
en with regard to the above gas product markets, that all markets except the market for supply of gas to small customers are national in scope whereas the exact geographic scope of the market for supply to small customers, which can be expected to become national within a short period of time after opening of the market to competition but which is no larger than national, can be left open
da Som undtagelse fra stk. ‧ skal de berørte myndigheder på eksportørens anmodning udstede et nyt varecertifikat EUR.‧ eller EUR-MED for produkter med oprindelse i Fællesskabet eller i Island, der er indført i en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis, og som underkastes behandling eller forarbejdning, såfremt den behandling eller forarbejdning, produkterne underkastes, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne protokol
en By way of derogation from paragraph ‧, when products originating in the Community or in Iceland are imported into a free zone under cover of a proof of origin and undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue a new movement certificate EUR.‧ or EUR-MED at the exporter's request, if the treatment or processing undergone complies with the provisions of this Protocol
da Der er i hele dens tekst ikke et eneste ord om dette emne, undtagen for at sige, at den er tilfreds med artikel 147, eftersom Rådet ikke ønsker at ændre denne.
en There is no mention of this anywhere in its text, except to say that, as the Council did not want to change Article 147, the Commission is quite satisfied.
da Kommissionen har behandlet Kap Verdes anmodning om undtagelse, som den anser for at være fuldstændig og behørigt begrundet
en The derogation request has been considered by the Commission and has been found to be complete and duly substantiated
da Denne undtagelse udløber automatisk i det øjeblik, hvor den pågældende medlemsstat ikke længere kan anses for at være et marked under opbygning
en Such derogation shall automatically expire from the moment when the Member State no longer qualifies as an emergent market
da Licensudstedelsen kan gøres betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelsen til at gennemføre indførslen eller udførslen inden for licensens gyldighedsperiode sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force majeure
en The issue of such licences may be subject to the lodging of a security guaranteeing that the products are imported or exported during the term of validity of the licence; except in cases of force majeure, the security shall be forfeited in whole or in part if import or export is not carried out, or is carried out only partially, within that period
da Punkt ‧, nr. ‧, litra a), i bilaget til Rådets direktiv ‧/‧/EØF af ‧. november ‧ om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv ‧/‧/EØF og ‧/‧/EØF, som ændret ved Rådets direktiv ‧/‧/EF af ‧. juni ‧, skal fortolkes således, at det fastsætter de almindelige bestemmelser for transport med skib, herunder transport med ro-ro-færge, som fast og direkte forbinder to forskellige steder i Fællesskabet ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, med undtagelse af hvileperioder, som dyrene får efter udskibningen i henhold til punkt ‧, nr. ‧, litra b), i bilaget, når der er tale om denne type fartøjer
en Point ‧.‧(a) of the Annex to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ on the protection of animals during transport and amending Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧, is to be interpreted as defining the general provisions applicable to transport by sea, including transport by roll-on/roll-off ferry on a regular and direct link between two geographical points of the European Community by means of vehicles loaded on to vessels without unloading of the animals, with the exception, so far as that type of vessel is concerned, of rest periods given to the animals after unloading, which are provided for in point ‧.‧(b) of that annex
da Værdien d udgør ‧,‧, undtagen for bomuld, viskose, modal og melamin, hvor værdien d = ‧,‧, og for ubleget bomuld, hvor værdien d
en The value of d is ‧,‧, except for cotton, viscose, modal and melamine, for which d = ‧,‧, and unbleached cotton, for which d
da Men når alt dette er sagt, så må vi ikke glemme, at bag det rimelige krav om mere effektive instrumenter kan der være skjult en fristelse, nemlig at vi efter at Europa er blevet inficeret - som hr. Orlando udtrykte det - med den organiserede kriminalitets negative sider, kommer til at tilføre det endnu en virus, nemlig den retslige fundamentalisme, de juridiske genveje og særlovgivninger, undtagelserne og en for rudimentær ret til at forsvare de individuelle frihedsrettigheder.
en Having said that, however, we cannot forget that, behind the legitimate requirement for more effective means, a temptation could be hiding for, after infecting Europe with unfavourable forms, such as organized crime, as Mr Orlando said, Europe could be infected with other viruses, legal substantialism, that of legal short cuts comprising exceptional laws, suspensions and compression of the right to the protection of individual rights.
da Fremstilles der GMM'er som mellemstadier i produktionen af en endelig GMM, bør også disse mellemstadier vurderes på grundlag af kriterierne i bilag II, del B, for at hver enkelt type kan undtages fra direktivet, hvorved undtagelse af hele den indesluttede anvendelse reelt kan accepteres
en Si des MGM intermédiaires sont produits pour obtenir un MGM définitif, ces intermédiaires doivent aussi être examinés au regard des critères de l’annexe II, partie B, pour chaque type considéré, afin d’exclure de facto l’utilisation confinée dans son ensemble
da Håndtering af likviditetsproblemer via fordelagtig beskatning og undtagelse fra bidrag til social sikring eller ferier og skattelettelsesordninger for private investorer i SMV'er
en dealing with cash flow problems through favourable tax and social security contribution exemptions or holidays and tax relief schemes for private investors in SMEs
da I nødsituationer eller ved alvorlig fare træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger, herunder i givet fald midlertidige undtagelser fra dette direktiv, for at sikre, at farligt affald ikke udgør en trussel mod befolkningen eller miljøet
en In cases of emergency or grave danger, Member States shall take all necessary steps, including, where appropriate, temporary derogations from this Directive, to ensure that hazardous waste is so dealt with as not to constitute a threat to the population or the environment
da Den maksimale støtte er på ‧ EUR, undtagen for udvikling af spil prototyper til spillekonsoler, bærbare konsoler og computere, hvor den maksimale støtte er på ‧ EUR
en The maximum grant is EUR ‧ except for the development of game prototypes for games consoles, portable consoles and computers for which the maximum grant is EUR
da Sendinger af levende dyr, med undtagelse af bier fra staten Hawaii, og fersk kød til konsum, for hvilke der er udstedt certifikat inden den ‧. november ‧ i henhold til beslutning ‧/‧/EØF og ‧/‧/EF, kan i en overgangsperiode fortsat indføres til EU
en For a transitional period those consignments of live animals, except bees coming from the State of Hawaii, and fresh meat intended for human consumption certified before ‧ November ‧ in accordance with Decisions ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC may continue to be introduced into the Union until ‧ May
da De korrektionsbeløb, der anvendes på de forudfastsatte eksportrestitutioner for produkter omhandlet i artikel ‧, stk. ‧, litra a), b) og c), med undtagelse af malt i forordning (EØF) nr. ‧/‧, ændres i overensstemmelse med bilaget
en The corrective amount referred to in Article ‧(a), (b) and (c) of Regulation (EEC) No ‧/‧ which is applicable to the export refunds fixed in advance in respect of the products referred to, except for malt, is hereby altered to the amounts set out in the Annex hereto
da Dialogen for undtagelser vises nedenfor
en The dialog for exceptions is shown below
da Det andet punkt er, at jeg mener, at der i Rådets fælles holdning også var et mere afbalanceret syn på muligheden for undtagelser, når inspektioner ikke behøver at blive udført, især hvis de finder sted om natten, inden for et kort tidsrum og også meget langt væk fra kysten. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at udføre inspektioner af høj kvalitet i stater, hvor der er strenge vintre og nordlige have.
en The second point is that I believe that the Council common position also took a more balanced view of the possibility of having exceptions, when inspections need not be carried out, particularly if these take place at night, in a short period of time, and also very far from the shore; in such a case it is not possible to carry out high-quality inspections in States in which there are severe winters and northern seas.
Viser side 1. Fundet 1668279 sætninger matchende sætning undtagelse for kernetilstand.Fundet i 90,09 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.