udtale: IPA: /ɛːblə/ [ˈɛːb̥lə]  

Oversættelser til fransk:

 • pomme       
  (Noun  f) (noun   ) []
   
  Fruit
   
  Le fruit rond, croquant et populaire du pommier, comportant une peau généralement rouge, jaune ou verte, une chair pâle et des pépins à l'intérieur.

Did you mean: Æble

Picture dictionary

pomme
pomme
pomme
pomme

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (6)

Adams Æbler
Adam’s apples
Gråsten-æble
Gravenstein
stridens æble
pomme de discorde
Æble
Pomme
æbler af guld i skåle af sølv er ord, som tales i rette tid
la parole est d'argent mais le silence est d'or; la parole est d'argent et le silence est d'or
æblet falder ikke langt fra stammen
la pomme ne tombe pas loin de l'arbre

    Vis deklination

Eksempel sætninger med "æble", oversættelseshukommelse

add example
da Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. maj ‧ om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget og anvendelsen af æbler, Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. maj ‧ om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget af citrusfrugter, Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. juni ‧ om foranstaltninger til forbrugsfremme og afsætning af kvalitetsoksekød, Rådets forordning (EØF) nr. ‧ af ‧. juni ‧ om fremme af forbruget i Fællesskabet og udvidelse af markederne for mælk og mejeriprodukter, Rådets forordning (EF) nr. ‧ af ‧. november ‧ om specifikke foranstaltninger for levende planter og blomsterdyrkningens produkter og Rådets forordning (EF) nr. ‧ af ‧. september ‧ om oplysningskampagner om mærkningen af oksekød ophæves
fr Sont abrogés les règlements (CEE) n° ‧ du Conseil du ‧ mai ‧ relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l
da MacElroys hjerte er som et smukt æble i din hånd-- og nu skal du bide i det
fr Le cœur de MacElroy est comme une belle pomme dans ta main, et on veut que tu mordes dedans
da Polske producenter og forarbejdningsvirksomheder er særligt hårdt ramt, eftersom Polen tegner sig for omkring 50 % af den samlede bærproduktion i EU såvel som en stor produktion af æbler.
fr Les producteurs et industries de transformation polonais ont été particulièrement touchés, la Pologne produisant environ 50% de l’ensemble des fruits rouges dans l’Union européenne et étant un très important producteur de pommes.
da Da honningbier endvidere spiller en stor rolle i blomsterbestøvningen, er udbyttet af æbler, pærer og raps også faldende
fr En outre, étant donné que la pollinisation est effectuée en grande partie par les abeilles, les cultures de pommes, de poires et de colza connaissent aussi une baisse de rendement
da I flere århundreder er der blevet produceret æbler i området Haute Durance nord for Sisteron
fr La production de pommes dans la région de la Haute Durance, située au nord de Sisteron, date déjà de plusieurs siècles
da Det er vigtigt, fordi forbrugerne skal vide, om de spiser et æble, der f.eks. er dyrket i min region - Verona eller Veneto - og de derfor kan stole på, at EU-reglerne er blevet overholdt hele vejen igennem produktionskæden, eller om de i stedet spiser et æble, der er fremstillet i Kina, hvor det eneste, vi ved, er, at Kina i mange tilfælde ikke en gang er tæt på at overholde de regler og den gode praksis, som de europæiske landbrugere overholder.
fr C'est important, car il est normal que les consommateurs sachent s'ils mangent une pomme qui a été cultivée, par exemple, dans ma région - Vérone ou en Vénétie -, ce qui signifie que des règles européennes ont été respectées tout au long de la chaîne de production, ou s'ils mangent une pomme produite en Chine, un pays dont nous savons seulement que, bien souvent, il est loin de respecter les réglementations et bonnes pratiques observées par les agriculteurs européens.
da Dette forslag skal imidlertid ses i sammenhæng med, at der samtidig indføres nye modenhedskriterier i handelsnormerne for æbler
fr On ne peut juger cette proposition qu'au regard de l'introduction, dans le même temps, à la norme de commercialisation pour les pommes de nouveaux critères de maturité
da Er der tale om æbler af sorterne Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) og Horneburger kan forskellen i diameter dog være på op til ‧ mm, eller
fr Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre ‧ mm; ou
da Et energifelts gennemtrængende æble
fr Pomme défonceuse de champ!
da TILDELING AF EKSPORTLICENSER EFTER A‧-ORDNINGEN FOR FRUGT OG GRØNTSAGER (TOMATER, APPELSINER,CITRONER, DRUER TIL SPISEBRUG OG ÆBLER
fr PORTANT OUVERTURE D'UNE ADJUDICATION POUR L'ATTRIBUTION DE CERTIFICATS À L'EXPORTATION DU SYSTÈME A‧ DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES (TOMATES, ORANGES, CITRONS, RAISINS DE TABLE ET POMMES
da Vi har stillet et ændringsforslag til inkludering af kirsebær og æbler til forarbejdning i reformen for bærfrugtproduktion, med ledsagelse af en forhøjelse på 148 millioner euro i de nationale rammer.
fr Nous avons déposé un amendement en vue de l'inclusion des cerises et des pommes destinées à la transformation dans la réforme de la production des fruits à baies, mesure que nous avons accompagnée d'une augmentation des enveloppes nationales de 148 millions d'euros.
da Shaanxi-æbler har en tyk skræl, mange voksagtige stoffer i frugtkødet, en kompakt frugt med stor fasthed og stort indhold af opløselige tørstoffer
fr La pomme Shaanxi possède une peau épaisse et une chair riche en substances cireuses; c’est un fruit compact et particulièrement ferme, qui contient une forte proportion de matières sèches solubles
da Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner i kvalitetsklasse ekstra, I og ‧ i de fælles handelsnormer kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk betydelig eksport
fr Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches des catégories Extra, I et ‧ des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. juli ‧ om udstedelse af eksportlicenser efter ordning A‧ for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug, æbler og ferskner
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ juillet ‧ relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da Tomater, appelsiner, citroner, druer til spisebrug og æbler i kvalitetsklasse ekstra, I og ‧ i de fælles handelsnormer, kan i øjeblikket gøres til genstand for en økonomisk set betydelig eksport
fr Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et ‧ des normes communautaires de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes
da Hr. formand, hr. kommissær, hvor mærkeligt det end kan forekomme, når man kender den græske mytologi, ser det ud til at stridens æble her i Europa-Parlamentet rent faktisk ikke er et æble, men bananer.
fr Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, aussi bizarre que cela puisse paraître, connaissant la mythologie, je n'ai jamais pensé que, dans ce Parlement, la pomme de discorde prendrait la forme d'une banane.
da Efter høst hensættes æblerne hurtigt til kølig opbevaring, og tiden mellem høsten fra plantagen og kølig opbevaring må ikke overstige to timer
fr Après la cueillette la mise au froid est rapide et le délai entre le chargement au verger et la mise en froid ne doit pas excéder deux heures
da For tomater, appelsiner, citroner og æbler, der er nødvendig for tildeling af licenser for den vejledende mængde inden for rammerne af den mængde, der er afgivet bud for, ikke over halvanden gang højere end den vejledende restitutionssats
fr Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif
da Tildeling af eksportlicenser efter A‧-ordningen for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner og æbler
fr Portant ouverture d’une adjudication pour l’attribution de certificats à l’exportation du système A‧ dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes
da Jordbund: Mela Val di Non dyrkes i et område, der i høj grad egner sig til produktion af æbler af høj organoleptisk kvalitet
fr Sols: le territoire de culture de la Mela Val di Non est particulièrement adapté à la production de pommes aux caractéristiques organoleptiques qualitatives remarquables
da om ændring af forordning (EF) nr. ‧/‧ for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for æbler og tomater
fr modifiant le règlement (CE) no ‧/‧, en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les tomates et les pommes de table
da Kommissionens forordning (EF) nr. ‧/‧ af ‧. november ‧ om fastsættelse af den endelige restitutionssats og udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager (tomater, appelsiner, citroner, spisedruer, æbler og ferskner
fr Règlement (CE) no ‧/‧ de la Commission du ‧ novembre ‧ fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches
da Anfør delsektorerne ved angivelse af arten af den pågældende husdyrproduktion (f.eks. svin/fjerkræ) eller af den pågældende vegetabilske produktion (f.eks. æbler/tomater
fr Veuillez indiquer les sous-secteurs en précisant le type de production animale (par exemple, porcs/volaille) ou le type de production végétale (par exemple, pommes/tomates) concerné
da Dyrkning af vin, æbler og stenfrugter
fr Production de raisin, production de pommes et de fruits à noyau
da om en importlicensordning for æbler fra tredjelande
fr instaurant un régime de certificats d'importation pour les pommes originaires de pays tiers
Viser side 1. Fundet 841 sætninger matchende sætning æble.Fundet i 0,8 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.