Oversættelser til fransk:

  • canneberge       

Picture dictionary

canneberge
canneberge

Eksempel sætninger med "almindelig Tranebær", oversættelseshukommelse

add example
da Tyttebær flyttes fra kategorien amerikansk blåbær til kategorien tranebær
fr Les airelles rouges passent de la catégorie des myrtilles à la catégorie des airelles
da Mintgelé eller tranebær?
fr Sauce à la menthe ou canneberges?
da Det bemærkes, at følgende plantesorter fra enge, sæter og andre græsningsarealer i Podhale udgør størstedelen af dyrenes kost: Arabis alpina (fjeld-kalkkarse), Cirsium erisithalis, Viola biflora, Clematis alpina (alpeskovranke), Senecio subalpinus, Soldanella carpatica, Doronicum austriacum, Aconitum napellus, Saxifraga montana, Ranunculus alpestris (alperanunkel), Silene acaulis (tue-limurt), Vaccinium macrocarpon (storfrugtet tranebær), Saxifraga aizoides (sol-stenbræk), Cicerbita alpina (fjeld-turt), Salix reticulata (net-pil), Saxifraga perdurans, Papaver rhaeticum (bjergvalmue), Potentilla aurea (gul potentil) og Anemone narcissiflora (bjerganemone
fr Il ressort de l’analyse des observations que les espèces végétales dont les brebis se nourrissent le plus souvent dans les prairies, pâturages et alpages de la région de Podhale sont les suivantes: arabette des Alpes, cirse glutineux, pensée à deux fleurs, clématite des Alpes, Senecio subalpinus, soldanelle des Carpates, doronic d’Autriche, aconit napel, Saxifraga montana, renoncule alpestre, silène acaule, canneberge, saxifrage des ruisseaux, laitue des Alpes, saule réticulé, Saxifraga perdurans, pavot des Alpes, potentille dorée et anémone à fleurs de narcisse
da tranebær- ‧ ‧ pr. ha
fr airelles- ‧ ‧ par hectare
da Stik mig lige tranebær saucen
fr Que quelqu' un me passe les marrons
da Så kartoffel mos, selvfølgelig, og tranebær sovs, som er nemt
fr Puis la purée, bien sûr, et la sauce aux airelles rouges, qui est facile
da Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: Regelmæssig indtagelse af to daglige portioner af et Ocean Spray-produkt, som hver især typisk indeholder omkring ‧ mg proanthocyanidiner fra tranebær, mindsker risikoen for urinvejsinfektioner hos kvinder, ved at visse bakterier forhindres i at sætte sig fast i urinvejene
fr L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: La consommation régulière de ‧ portions par jour d’un produit Ocean Spray contenant généralement chacune ‧ mg de proanthocyanidines de canneberge contribue à réduire le risque d’infection urinaire chez les femmes, en empêchant l’adhérence de certaines bactéries dans les voies urinaires
da Ja, kan jeg få en tranebær sodavand?
fr Je pourrais avoir un cranberry club soda?
da Lidelser i det centrale og perifere nervesystem Almindelig: svimmelhed Ikke almindelig: sløret syn, hypertoni, parestæsi Sjælden: ataksi, smagsforandringer Meget sjælden: forværret epilepsi, aseptisk meningitis, manglende eller nedsat smagsevne, anosmi
fr Fréquent: vertiges Peu fréquents: vision floue, hypertonie, paresthésie Rares: ataxie, altération du goût Très rare: aggravation de l épilepsie, méningite aseptique, agueusie, anosmie
da Fondens midler stammer fra udbetalinger over det almindelige budget, renter af investering af fondens disponible midler og fra inddrivelser hos debitorer, der har misligholdt deres forpligtelser i tilfælde, hvor fonden har udbetalt garantien
fr Le Fonds est alimenté par les versements du budget général, par les intérêts produits par les placements financiers des disponibilités du Fonds et par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants dans la mesure où le Fonds est intervenu en garantie
da Ikke almindelig
fr Peu fréquent
da Det almindelige regnskab
fr comptabilité générale
da Af hensyn til den administrative forenkling bør der i almindelighed ikke stilles formelle krav såsom krav om fremlæggelse af originale dokumenter, bekræftede genparter eller bekræftede oversættelser, undtagen hvis det er objektivt begrundet i et tvingende alment hensyn som f.eks. beskyttelsen af arbejdstagerne, den offentlige sundhed, miljøbeskyttelse eller forbrugerbeskyttelse
fr Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la présentation de documents originaux, de copies certifiées conformes ou de la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, la protection de l'environnement ou la protection des consommateurs
da der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. ‧/‧ af ‧. juni ‧ om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, særlig artikel
fr vu le règlement (CE, Euratom) no ‧/‧ du Conseil du ‧ juin ‧ portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment son article
da glæder sig over Kommissionens beslutning om at anmode Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) om at yde teknisk bistand vedrørende en passende mekanisme for afgørelse om, hvorvidt et tredjelands almindeligt anerkendte regnskabsprincipper er ækvivalente, og/eller passende betingelser for gensidig anerkendelse af regnskabsstandarder; anmoder Kommissionen om at udvide CESR's mandat, så det kommer til at omfatte teknisk bistand vedrørende passende betingelser for anerkendelse af fælles standarder
fr salue la décision de la Commission de demander au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) d'apporter un avis technique à propos d'un mécanisme permettant de déterminer l'équivalence des GAAP d'un pays tiers et sur des conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des normes comptables; demande à la Commission d'intégrer au mandat du CERVM une mission de conseil technique sur les conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des normes
da Almindelige betragtninger/viljen til samarbejde
fr Généralités/degré de coopération
da der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret ‧, endeligt vedtaget den ‧. december
fr vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice ‧, définitivement arrêté le ‧ décembre
da Parlamentet konstaterede, at dette hverv i henhold til artikel ‧, stk. ‧, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at Antonio Tajani derfor siden den ‧. maj ‧, hvor Rådet havde indstillet ham til medlem af Kommissionen, havde været indehaver af to indbyrdes uforenelige mandater
fr Le Parlement constate que, conformément à l'article ‧, paragraphe ‧ de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, cette fonction est incompatible avec celle de député européen et que, de ce fait, Antonio Tajani se trouve en situation d'incompatibilité de mandat depuis le ‧ mai ‧, date de sa désignation par le Conseil comme membre de la Commission
da Bestemmelserne i artikel ‧ i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget finder imidlertid ikke anvendelse
fr Cependant, les dispositions prévues à l'article ‧ du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ne s'appliquent pas
da der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. ‧/‧/EF af ‧. juli ‧ om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse
fr vu la décision no ‧/‧/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du ‧er juillet ‧ relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données
da ELDR-Gruppen synes ligesom ordføreren, at indholdet af Rådets resolution i al almindelighed kan godkendes.
fr Le groupe libéral pense comme le rapporteur que, de manière générale, le contenu de la décision du Conseil peut être approuvé.
da Betænkningen om decharge for gennemførelsen af EU's almindelige budget for 2009, Sektion I - Europa-Parlamentet.
fr par écrit. - (SK) Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009, section I - Parlement européen.
da Forslag til det almindelige budget
fr Projet de budget
da Dette er ikke til hinder for, at en sådan ordning indgår i en almindelig lovpligtig ordning
fr Le fait qu'un tel régime fasse partie d'un régime légal général est sans préjudice de la disposition précédente
Viser side 1. Fundet 28384 sætninger matchende sætning almindelig Tranebær.Fundet i 3,831 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.