Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slange
tuyau souple; manche; serpenter; serpentes; tube; serpent; tuyau; chambre à air
Slangen
Serpent
slanger
serpent

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
da De ENESTE andre opløsninger, som må administreres gennem den samme slange, er natriumchlorid injektionsvæske ‧, ‧ %, Ringer-laktat infusionsvæske, glukose eller glukose-/saltblandinger
fr Les SEULES autres solutions qui peuvent être administrées par la même ligne sont le chlorure de sodium injectable à ‧ %, le ringer lactate injectable, le dextrose ou les mélanges de dextrose et de solutions salines
da Den nationale lovgivnings indhold: Oprullede slanger (herunder de tilhørende faste rør), der er monteret på tankvogne, som benyttes til detaildistribution af olieprodukter med stofidentifikationsnumrene UN ‧, UN ‧, UN ‧ og UN ‧, skal ikke være tomme under vejtransport, hvis der træffes de fornødne forholdsregler for at forebygge tab af indholdet
fr Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU ‧, ONU ‧, ONU ‧ et ONU ‧ ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu
da Alternativt kan injektionen gives via slangen med fistelnålen efter dialysen, efterfulgt af ‧ ml isotonisk saltvand for at rense slangen og sikre optimal optagelse af produktet i blodbanen
fr Une autre possibilité consiste à pratiquer l' injection à la suite de la dialyse dans la tubulure de l' aiguille à fistule, en la faisant suivre d' une injection de ‧ ml de soluté isotonique afin de rincer la tubulure et d' assurer le passage correct du produit dans la circulation
da Eller sender vi vores egen slange, og lader ham kravle ind?
fr Ou envoyer notre propre serpent et le laisser s' infiltrer?
da Du dræbte min slange
fr Tu as tué mon serpent
da Forbind den korte slange på applikatoren til den ende af den lange luftslange med hanluerlock
fr Relier le tube court au dispositif d application à l extrémité Luer-Lock mâle du tube à gaz long
da Hvis den kliniske situation berettiger til det, skal der anlægges og opretholdes åben luftvej, om muligt med en orofaryngeal luftvej eller endotracheal slange, og der skal gives ilt og understøttet eller kontrolleret vejrtrækning efter behov
fr Si la situation clinique le justifie, la liberté des voies aériennes doit être établie et maintenue, éventuellement à l aide d une canule bucco-pharyngée ou d une sonde endotrachéale avec administration d oxygène et respiration assistée ou contrôlée, selon le cas
da Alt udstyr, inklusive samlingerm slanger og kredsløb, der anvendes til indgivelse af nitrogenoxid, skal være fremstillet af materialer, der er kompatible med gassen
fr Tout l' équipement, y compris les raccords, les canalisations et les circuits, utilisé pour administrer le monoxyde d' azote doit être à base de matériaux compatibles avec le gaz
da Heri indgår, at slanger, slangestudse og slangeforbindelser, der anvendes i de emissionsbegrænsende systemer, skal være udført i overensstemmelse med den oprindelige konstruktions hensigt
fr Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original
da To slanger med smaragdgrønne øjne
fr Deux serpents aux yeux d' émeraude
da Opløsningen gives ved en injektion (i en vene) over tre til fem sekunder gennem et kateter (en tynd, steril slange
fr La solution est administrée sous la forme d' une injection qui dure de ‧ à ‧ secondes, par un cathéter (fin tube stérile) dans une veine
da Det er en slange
fr C' est une vipère
da Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes natriumklorid-opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance, se afsnit
fr Si l héparine est utilisée pour maintenir la perméabilité d une voie d abord intraveineuse, il faut rincer la tubulure avec une solution de chlorure de sodium avant et après administration de Kepivance, voir rubrique
da Lign en blomst, men vær som slangen under den
fr Aie l' air de la fleur innocente, sois le serpent qu' elle cache
da Vi må samarbejde i forbindelse med systemer til hurtig varsling, i forbindelse med forskning i miljøforandringer, således at vi kan forberede os og ikke stå som små kaniner og stirre på slangen og vente på det værst tænkelige. Vi skal derimod afklare sagen i tide, så vi kan se, hvad der kan forebygges.
fr Nous devons collaborer pour mettre en place des systèmes d'alerte rapide, pour effectuer des recherches sur les changements climatiques, afin de pouvoir nous y préparer, de ne pas être pris de court et d'attendre, comme un lapin fixé par un serpent, que le pire se produise, mais au contraire de nous y atteler suffisamment tôt pour voir ce qui peut être évité dès le départ.
da Før De anvender NovoRapid i et pumpesystem, bør De have modtaget grundig instruktion i brugen og information om forholdsregler i tilfælde af, at De bliver syg, får for højt eller for lavt blodsukker, eller at pumpesystemet svigter. • Før nålen indføres, skal De vaske injektionsstedet og Deres hænder med vand og sæbe for at undgå infektion på infusionsstedet • Når De fylder en ny beholder, skal De kontrollere, at der ikke er store luftbobler i hverken sprøjte eller slange • Skift af infusionssættet (slange og nål) skal ske i overensstemmelse med de instruktioner, som er i brugervejledningen, der følger med infusionssættet
fr Avant d utiliser NovoRapid dans une pompe, vous devez avoir reçu des instructions d utilisation détaillées et avoir été informé des mesures à prendre en cas de maladie, de taux de sucre trop bas ou trop élevé dans le sang ou en cas de panne de la pompe. Avant d insérer l aiguille, lavez-vous les mains à l eau et au savon et nettoyez également la zone où l aiguille sera introduite afin d éviter toute infection au site de perfusion. Lorsque vous remplissez un nouveau réservoir, veillez à éliminer les grosses bulles d air de la seringue et de la tubulure. Le matériel de perfusion (tubulure et aiguille) doit être remplacé conformément aux instructions données dans la notice d utilisation jointe au matériel de perfusion
da Rørsystemer omfatter bl.a. et rør eller et system af rør, rørledninger, rørtilbehør, ekspansionsmuffer, slanger og eventuelt andre trykbærende dele
fr Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d
da Hvis den samme intravenøse slange bruges til sekventiel infusion af en række aktive stoffer, skal slangen skylles før og efter infusion af Tygacil med en injektionsopløsning, bestående af enten ‧ mg/ml (‧, ‧ %) natriumchlorid eller ‧ mg/ml (‧ %) glukose
fr Si la même tubulure de perfusion intraveineuse est utilisée pour la perfusion successives de plusieurs substances actives, celle-ci doit être purgée avant et après la perfusion de Tygacil avec une solution pour injection de chlorure de sodium à ‧ mg/ml (‧ %) ou de dextrose à ‧ mg/ml (‧ %
da Rør og slanger
fr Tuyaux et conduites
da Hvorvidt dækket skal monteres med eller uden indvendig slange
fr Montage avec ou sans chambre à air
da " Peru! "Der er slanger i Peru, ikke?
fr Ils ont des serpents au Pérou, pas vrai?
Viser side 1. Fundet 324 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,592 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.