Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slange
tuyau souple; manche; serpenter; serpentes; tube; serpent; tuyau; chambre à air
Slangen
Serpent
slanger
serpent

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
da Jeg har ‧ meter slange på DEF
fr J' ai ‧ mètres de tuyaux à Emalia
da Eller et desmerdyr for min slange
fr Ou la mangouste de mon serpent?
da Slanger på sættevognstraktorer
fr Tuyaux flexibles du tracteur d’un véhicule articulé
da Kloroprengummi anvendes fortrinsvis til fremstilling af tekniske gummidele (kabler, slanger, v-remme, højspændingsledninger osv.), til klæbemidler til sko- og møbelindustrien (såler, hæle, overfladebehandlede stoffer osv.) og som latex til fremstilling af dykkerudstyr og indvendige skosåler og som bitumenmodifikator
fr Il est utilisé principalement dans la production de pièces techniques en caoutchouc (câbles, tuyaux, courroies en V, courroies de transmission, etc.), d'adhésifs pour les industries de la chaussure et du meuble (semelles, talons, tissus enduits, etc.) et de latex pour les équipements de plongée, les modifications bitumeuses et la semelle intérieure des chaussures
da bøjelig brændstofledning: en bøjelig rørforbindelse eller en slange, gennem hvilken der strømmer brint
fr flexible de carburant désigne un tuyau flexible dans lequel circule l’hydrogène
da Fingrene vaek fra min slange
fr Enlevez vos sales pattes de mon serpent
da I fortidige slanger, forlad denne Guds tjener!
fr Vieux serpents, quittez ce serviteur de Dieu!
da Ifølge den morfologiske systematik omfatter krybdyr ordenerne Rhynchocephalia (tuataraer), Squamata (firben og slanger), Chelonia (skildpadder) og Crocodilia (alligatorer, krokodiller, kaimaner og gavialer
fr La systématique distingue plusieurs ordres chez les reptiles: les rhynchocéphales (les tuatara), les squamates (lézards, serpents), les chéloniens (tortues) et les crocodiliens (crocodiles, alligators, caïmans
da For at mindske risikoen for agglutination er det vigtigt at begrænse mængden af blod i slangen
fr Pour minimiser la possibilité d agglutination, il est important de limiter le volume de sang entrant dans la tubulure
da Et eventuelt forbindelsessystem og gennemføringer i køretøjets karrosseri til ventilation af den gastætte indeslutning skal have mindst samme tværsnit som slangen på overtrykssikringen
fr Tout système de raccords et conduite à travers la carrosserie du véhicule pour la ventilation du logement étanche aux gaz doit avoir une section au moins égale à celle du tube du dispositif de décompression
da Der skal sikres en mulighed for at stoppe LPG-strømmen ved at installere en anordning direkte efter en regulator monteret på gasflaske eller-beholder, eller, hvis regulatoren ikke er monteret i umiddelbar nærhed af gasflasken eller-tanken, ved at installere en anordning direkte før slangen fra gasflasken eller-tanken samt yderligere en anordning efter regulatoren
fr Il y a lieu de prévoir un moyen d'arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur le cylindre ou le réservoir; si le détendeur n'est pas monté sur le cylindre ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant du cylindre ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur
da ORENCIA må ikke infunderes samtidig eller i samme intravenøse slange som andre lægemidler
fr ORENCIA ne doit pas être perfusé simultanément avec d' autres médicaments sur la même ligne intraveineuse
da MIRCERA kan injiceres af dig selv enten under huden, eller hvis du er i hæmodialyse, gennem hæmodialysatorens slange efter lægens anvisning
fr Vous pouvez vous injecter MIRCERA vous-même sous la peau ou, si vous êtes hémodialysé, par la ligne d hémodialyse, selon les conseils de votre médecin
da Efter Anden Verdenskrig og også tidligere er der gjort forsøg på at koble Europas valutaer til hinanden, først indirekte til dollaren, senere i slangen og Det Eoropæiske Monetære System.
fr Après la seconde guerre mondiale et même avant, on a tenté d'associer les monnaies européennes, d'abord de manière indirecte au dollar, ensuite dans le serpent et le système monétaire.
da Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse, istandsættelse og forsikring af tjenestekøretøjer (indkøb af brændstof, smøremidler, dæk, slanger, forskelligt udstyr, reservedele, værktøj osv
fr Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance, de réparation et d'assurance des véhicules officiels (carburant, lubrifiants, pneumatiques, chambres à air, accessoires divers, pièces détachées, outils, etc
da NACE ‧.‧: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
fr NACE ‧.‧: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
da Systemerne er med hensyn til finansiering og organisation alt for forskellige, og det er også en vigtig grund til, at den sociale beskyttelse næsten ikke har været på den europæiske dagsorden, at scenarier, såsom den 13. medlemsstat af Danny Peters eller den europæiske sociale slange, egentlig aldrig er blevet til noget.
fr Les systèmes, sur le plan du financement et de l'organisation, sont trop diversifiés pour ce faire et c'est également une raison importante pour laquelle la protection sociale aboutit à peine à l'agenda européen. C'est également la raison pour laquelle des scénarios tels que le treizième État membre de Dany Peeters ou le serpent social européen ont à peine décollé du sol.
da Den nationale lovgivnings indhold: Oprullede slanger (herunder de tilhørende faste rør), der er monteret på tankvogne, som benyttes til detaildistribution af olieprodukter med stofidentifikationsnumrene UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ og UN ‧, skal ikke være tomme under vejtransport, hvis der træffes de fornødne forholdsregler for at forebygge tab af indholdet
fr Contenu de la législation nationale: Les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d’identification ONU ‧, ‧, ‧, ‧ et ‧ ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu
da Den slange, Lucinda reddede hende fra
fr Celui dont Lucinda l' a sauvée
da Vil De tillade en slange at bide to gange?
fr Voudrais- tu qu' un serpent te pique deux fois?
da Hvordan kalder du på en slange?
fr Tu t' y prends comment?
da Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af lækager undgås
fr Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture
Viser side 1. Fundet 324 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,386 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.