Oversættelser til fransk:

  • argot   
    (noun   )
  • slang   
    (noun   ) [linguistique]

Lignende sætninger i ordbogen dansk fransk. (4)

slange
tuyau souple; manche; serpenter; serpentes; tube; serpent; tuyau; chambre à air
Slangen
Serpent
slanger
serpent

Eksempel sætninger med "slang", oversættelseshukommelse

add example
da Lad os fylde lidt slang
fr Un peu d' argot
da Jeg ser altid slanger
fr Je vois des serpents
da Systemerne er med hensyn til finansiering og organisation alt for forskellige, og det er også en vigtig grund til, at den sociale beskyttelse næsten ikke har været på den europæiske dagsorden, at scenarier, såsom den 13. medlemsstat af Danny Peters eller den europæiske sociale slange, egentlig aldrig er blevet til noget.
fr Les systèmes, sur le plan du financement et de l'organisation, sont trop diversifiés pour ce faire et c'est également une raison importante pour laquelle la protection sociale aboutit à peine à l'agenda européen. C'est également la raison pour laquelle des scénarios tels que le treizième État membre de Dany Peeters ou le serpent social européen ont à peine décollé du sol.
da Jeg ser altid slanger!
fr Je vois toujours des serpents
da Hanen åbnes igen, og derefter fjernes de to slanger
fr Rouvrir le robinet d’arrêt puis retirer les deux tubes
da Hvorvidt dækket skal anvendes med eller uden indvendig slange
fr si le pneumatique est destiné à être utilisé avec ou sans chambre à air
da Ved I noget som helst om slanger?
fr Vous connaissez bien les serpents, les enfants?
da Den slange, Lucinda reddede hende fra
fr Celui dont Lucinda l' a sauvée
da Gennemskyl slangen med mindst ‧ ml natriumchloridopløsning ‧ mg/ml (‧, ‧ %) efter infusion af [ ‧Y ] radioaktivt mærket Zevalin
fr Rincer la tubulure avec au moins ‧ ml de sérum physiologique à ‧ % (‧ mg/ml) après la perfusion de [ ‧Y]-Zevalin
da NACE ‧.‧: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
fr NACE ‧.‧: Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
da Taffey Lewis præsenterer Miss Salome og slangen
fr Taffey Lewis présente Miss Salomé et le serpent
da Der er en slange derovre
fr Un serpent, là!
da Slangen kopiede kvinden
fr Le serpent copiait la femme
da Før De anvender NovoRapid i et pumpesystem, bør De have modtaget grundig instruktion i brugen og information om forholdsregler i tilfælde af, at De bliver syg, får for højt eller for lavt blodsukker, eller at pumpesystemet svigter. • Før nålen indføres, skal De vaske injektionsstedet og Deres hænder med vand og sæbe for at undgå infektion på infusionsstedet • Når De fylder en ny beholder, skal De kontrollere, at der ikke er store luftbobler i hverken sprøjte eller slange • Skift af infusionssættet (slange og nål) skal ske i overensstemmelse med de instruktioner, som er i brugervejledningen, der følger med infusionssættet
fr Avant d utiliser NovoRapid dans une pompe, vous devez avoir reçu des instructions d utilisation détaillées et avoir été informé des mesures à prendre en cas de maladie, de taux de sucre trop bas ou trop élevé dans le sang ou en cas de panne de la pompe. Avant d insérer l aiguille, lavez-vous les mains à l eau et au savon et nettoyez également la zone où l aiguille sera introduite afin d éviter toute infection au site de perfusion. Lorsque vous remplissez un nouveau réservoir, veillez à éliminer les grosses bulles d air de la seringue et de la tubulure. Le matériel de perfusion (tubulure et aiguille) doit être remplacé conformément aux instructions données dans la notice d utilisation jointe au matériel de perfusion
da der kan monteres uden slange: TUBELESS
fr Pouvant être monté sans chambre à air: TUBELESS
da Forbindende slanger kan skylles med fysiologisk saltvand (natriumklorid ‧ mg/ml (‧, ‧ %)) for at sikre fuldstændig administration af kontrastmidlet
fr Les tubulures de connexion peuvent être rincées avec du sérum physiologique (chlorure de sodium ‧ mg/ml (‧ %), pour s' assurer d' une administration complète du produit de contraste
da I den forbindelse er vi ikke enige med fru Weiler, som vil undersøge tanken om en social slange med minimumrettigheder i den sociale sikring.
fr À cet égard, nous ne sommes pas d'accord avec Madame Weiler qui désire examiner l'idée d'un système social doté de droits minimums dans la sécurité sociale.
da Ja, for slanger, sygdom og hvide
fr J' ai peur des serpents, de la fièvre et des hommes blancs
da Der skal sikres en mulighed for at stoppe LPG-strømmen ved at installere en anordning direkte efter en regulator monteret på gasflaske eller-beholder eller, hvis regulatoren ikke er monteret i umiddelbar nærhed af gasflasken eller-tanken, ved at installere en anordning direkte før slangen fra gasflasken eller-tanken samt yderligere en anordning efter regulatoren
fr Il y a lieu de prévoir un moyen d’arrêter le flux de GPL en installant un dispositif directement en aval ou dans un détendeur monté sur la bouteille ou le réservoir; si le détendeur n’est pas monté sur la bouteille ou le réservoir, un dispositif est installé directement en amont du tuyau flexible ou rigide partant de la bouteille ou du réservoir et un dispositif supplémentaire est installé à l'intérieur ou en aval du détendeur
Viser side 1. Fundet 324 sætninger matchende sætning slang.Fundet i 0,561 ms.Oversættelseshukommelser er skabt af mennesker, men tilpasses ved computeren, som kan forårsage fejl. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrolleret. Blive advaret.